首页 趣味语文古诗词正文

念奴娇·过洞庭(nian nu jiao guo dong ting)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-20 08:22:12 4 0 写景

 dòngtíngqīngcǎojìnzhōngqiūgèngdiǎnfēngjiànqióngtiánsānwànqǐngzhebiǎnzhōuyuèfēnhuīmínggòngyǐngbiǎochéngchèyōuránxīnhuìmiàochùnánjūnshuō。(zhe tóngzhejiàn zuòjiè)

 yīngniànlǐnghǎijīngniánguāngzhàogānfèijiēbīngxuěduǎnxiāosāojīnxiùlěngwěnfàncānglàngkōngkuòjǐn西jiāngzhēnběidòuwànxiàngwèibīnkòuxiánxiàozhījīn!(gānfèi zuògāndǎncānglàng zuòcāngmínglǐnghǎi zuòlǐngbiǎo)

 wén

 dòngtíngqīngcǎoxiāngliánhàohànbiānzàizhèzhōngqiūjiāngzhìdeshíjiégèngshìméiyǒudiǎnfēngshìqiūyuèxiàhàohàotāngtāngwànqǐngdeshuǐzàizhexiǎodebiǎnzhōujiǎojiédemíngyuècànlàndeyínzàizhèhàohàndejìngzhōngyìngchūmendefāng姿shuǐmiànshàngxiàpiànmíngliàngchéngchèhuìzhewàndekōngmíngzhèzhǒngměimiàodeyànquèzhīdàochūjūnfēnxiǎng

 gǎn怀huáizhèlúnguāngzhàodemíngyuèaduōshǎoniánpáihuáilǐnghǎizhījiānxīnguāngmínglěiluòxiàngbīngxuěbānchúnjiéérdeshēnzhedānbáoshānpíngjìngdefànzhōuzàizhè广guǎngkuòhàomiǎodecāngmíngzhīzhōngràngpěngjǐn西jiāngqīngchèdejiāngshuǐdezhēnzàiběidòuxīngzuòchéngdejiǔsháozhōngqǐngtiānwànxiàngtǒngtǒngláizuòdebīnjǐnqíngdepāizhedechuánxiándefàngshēnggāoazěnnéngshíshìnián

 zhùshì

 zhāngxiàoxiángānguóhàoshìnánsòngzhemíngàiguórén

 dòngtíngmíngzàinányuèyáng西nán

 fēngfēngshì

 qióngměi

 zhezhebiǎnzhōuxiǎochuán

 yuèjiébáideyuèliàng

 míngtiānmíngzuòyín”。

 biǎowàiwàichùzhǐtiānshàngyuèliàngyíndeguānghuīyìngzhōngshàngxiàpiànchéngmíng

 lǐnghǎilǐngwàilǐngnándeliǎng广guǎngzuòzhěqiánwèiguān广guǎng西lǐnghǎizuòlǐngbiǎo”。

 guāngzhǐyuèguāng

 gānfèizuògāndǎn”。

 bīngxuěxīnguāngmínglěiluòxiàngbīngxuěbānchúnjié

 xiāosāoshūxiāosāozuòxiāoshū”。jīnxiùlěngxíngróngshāndānbáo

 cānglàngqīngcāngdeshuǐcānglàngzuòcāngmíng”。

 yǎozuò”。西jiāngzhǎngjiāngliántōngdòngtíngzhōngshàngyóuzàidòngtíng西chēng西jiāng

 běidòuxīngzuòmíngyóuxīngpáichéngxiàngyǎojiǔdedòudexíngzhuàng

 wànxiàngwàn

 kòuqiāokòuzuòkòu”。xiàocuōkǒuzuòshēngxiàozuòxiào”。

 zhīzàntànměihǎo使shǐrénchénzuìjìngwàngdiàoqièbāokuòshíjiān)。

 zhèshǒushàngpiànxiānxiědòngtíngyuèxiàdejǐngchūxiědechéngchè。“dòngtíngqīngcǎojìnzhōngqiūgèngdiǎnfēng。”qīngcǎoshìdòngtíngxiāngliándelìngzhèbiǎoxiànqiūgāoshuǎngchéngqīngdejǐngshìzòngdòngtíngzǒngdeyìnxiàng。“fēngèrhěnrónglüèguòshíshìhěnzhíwánwèidefēngyǒufāngxiàngzhībiéqiángruòzhīfēnnándàoháiyǒuyándetóngmashuōméiyǒudànshìmǐngǎndeshīréncóngfēngyúnbiànhuànzhīzhōngshìgǎnjuédàofēngdebáishānyáo》:“dēnggāozhuàngguāntiānjiānjiāngmángmángháihuángyúnwàndòngfēngbáijiǔdàoliúxuěshān。”wànhuángyún使shǐfēngdōuwèizhībiànlezhāngxiàoxiángzàizhèshuōgèngdiǎnfēng”,biǎoxiàndòngtíngshàngwànyúnshuǐxìngzhīlěngránránlìngrénxiàngwǎng

 “jiànqióngtiánsānwànqǐngzhebiǎn(piān)zhōu。”jiànjiùshìjìngqióngshìměiqióngtiánjiùshìtián。“jiànqióngtián”,xíngróngshuǐdemíngjìngguāngjié。“sānwànqǐng”,shuōmíngmiànde广guǎngkuòzheyóuzhehuòshìwèizhechuánxíngshàngshìpiāozheliúdòngzhezěnmeshuōzhenezhezhěānzhìróngchénwángdōngqīng》:“shízhebiǎnzhōuwěimǎnxiù西fēngxìnsuǒzhī。”yóuzhāi》:“shānqiānzàicuìránzheshānqiándiàochuán。”dōushìzhèzhāngxiàoxiángshuō:“jiànqióngtiánsānwànqǐngzhebiǎnzhōu。”zàisānwànqǐngdemiànshàngānzhìdebiǎnzhōuyǒuránzàohuàquándōugōngsuǒyòngdewèiyǒuchèntuōchūshīréndeháomàigài

 “yuèfēnhuīmínggòngyǐngbiǎochéngchè。”zhèsānxiěshuǐtiānhuīyìngpiànjīngyíng。“yuèfēnhuī”,shìshuōjiǎojiédeyuèliàngzhàozàishàngshuǐdefǎnguāngshífēnmíngliànghǎoxiàngyuèdeguānghuīfēnlexiēgěishuǐ。“mínggòngyǐng”,shìshuōtiānshàngdeyíntóuyǐngdàozhōngshífēnqīngshàngxiàliǎngdàoyíntóngyàngmíngliàngyuèfēnhuīmínggòngyǐngzhèliǎngmíngdiǎnyuèhuáxīnghuīànxiěguāngshuǐbiǎoxiànleshàngxiàtōngmíngdejìng仿fǎngshìpiànliúshìjièsuǒjiēxiàláishuō:“biǎochéngchè。”zhèshìquándezhǔzhǐsuǒzàishuōláishuōdòngtíngqiūměizàinerénzàizhèdiǎnlechūláiměijiùměizàichéngchèshàngzhèbiǎodeměishìguāngjiétòumíngdeměishìzuìshàngděngdejìngjièle。“biǎochéngchèzhèmiáoxiězhōuwéideqiècóngtiānkōngdàoshuǐdòngtíngshàngshàngxiàxiàdōushìtòumíngdeméiyǒuérzhuózhèjǐnjǐnshìxiějǐngháileshēnzhèbiāoshìlezhǒnggāoshàngdexiǎngjìngjièzhūguāngmínglěiluòxiōng怀huáitǎndàngyánxíngzhìbiǎozhèxiēdōubāohánzàimiànleyǒushī:“xīnshuāngqīng”(《píngsānshǒu),xīnshìnèixīnjiùshìshìxíngjiùshìbiǎoxīnshuāngqīngjiùshìbiǎochéngchè。“biǎochéngchèxīnshuāngqīng”,qiàhǎochéngliángěimenshùwèirénchùshìdezhǔnmenfángláidāngzuòdezuòyòumíngdāngzhāngxiàoxiángfànzhōudòngtíngzhībiānxīnshǎngzheránjǐngtóngshízàiránzhōngtuōzhedeměixuéxiǎngxiàdeměihǎofēngguāngchùchùràngmengǎnjuédàoyǒuderénzàimiànshīréndeměixuéxiǎnggāoshàngxīnchúnjiédecáinéngzhèyànggànjìng

 shàngpiànzuìhòushuō:“yōuránxīnhuìmiàochùnánjūnshuō。”dòngtíngshìchéngchèdeshīréndenèixīnshìchéngchèdejìngxīnjìngyōuránxiānghuìzhèmiàochùnányòngyánbiǎochūláiyōuránxiánshìdeyàngzixíngróngxīndexiānghuìshìhěnrándezhǒngzhuàngtàishìmiǎnqiángláidemiàochùbiǎomiànkànláishìshìzhǐdòngtíngfēngguāngzhīmiàoshírándòngtíngfēngguāngzhīmiàoshàngbiānjīngshuōchūláilezhènánshuōdemiàochùyīngdāngshìxīnróngdeměimiàoyànzhǐyǒuzhèzhǒngměimiàodeyàncáishìnánzhūyánde

 xiàpiànzhezhòngshūqíngxiěnèixīndechéngchè。“yīngniànlǐngbiǎojīngniánguāngzhàogāndǎnjiēbīngxuě。”lǐngbiǎozhǐlǐngwàijīnliǎng广guǎngdàilǐngbiǎojīngniánzhǐzuòzhězài广guǎngnán西rènjīnglüèān使shǐdeshí。“yīngpíngchángbiǎoshìtuīcāidezhèjiǎngdeshìdāngshídexiǎngsuǒwèituīcāizhèyīngjiàokěndìngjiējìnyīndeshū怀huái》:“míngwénzhāngzheguānyīnglǎobìngxiū。”yóuyánguānyīnlǎobìngxiū”,“yīngshìkěndìngde。“yīngniànlǐngbiǎojīngnián”,shìyóushàngpiànsuǒxiědòngtíngdejǐngyīnérxiǎngzàilǐngnánniándeshēnghuóshìtóngyàngdeguāngmínglěiluòguāngzhǐyuèguāngshì西jiāngyuè》:“zhōngqiūshuígòngguāngzhǎnránběiwàng。”jiùcéngyòngguāngláizhǐyuèguāng。“guāngzhào”,shìshuōyuèwèibànyǐnqīngguāngxiāngzhàobiǎoxiànlewèirénsuǒlejiěbiérénlejiědegāoxīnqíng。“gāndǎnjiēbīngxuě”,bīngxuědōushìjiébáijīngyíngdedōng西yòngláijīn怀huáidetǎnbáináncháoshīrénbàozhàozàibáitóuyínshuō:“zhízhūshéngqīngbīng。”náncháolìngshīrénjiāngzǒngshèshānxiáshuō:“jìngxīnbàobīngxuě。”tángdàishīrénwángchānglíngrónglóusòngxīnjiànshuō:“luòyángqīnyǒuxiāngwènpiànbīngxīnzài。”zhèxiēdōushìbīngxuěxīndechúnjiézhāngxiàoxiángzàizhèshǒushuō:“yīngniànlǐngbiǎojīngniánguāngzhàogāndǎnjiēbīngxuě。”jiébèichánmiǎnzhídejīngláikànháiyǒubiǎoshìwènxīnkuìdezàilǐngnándeduànshíjiānwènshìguāngmínglěiluògāndǎnzhàorénqiàsānwànqǐngjiànqióngtiánzàiyuèzhīxiàbiǎochéngchèzàishīréndezhèfānbiǎobáisuǒbāohándefènkǎishìhěnrónghuìde

 “duǎnxiāosāojīnxiùlěngwěnfàncāngmíngkōngkuò。”zhèliǎngyòuzhuǎnhuíláixiědāngqiánxiāosāoxíngróngtóudeshūduǎnshǎohǎoxiàngqiūtiāndecǎojiéhòumiàndelěngláihuìzhèxiāosāokǒngshìzhǒngxīnzuòyòngyīnwèiqīnglěngsuǒjuétóushū。“duǎnxiāosāojīnxiùlěng”,jīnbèimiǎnzhílemiǎndàiyǒufēnxiāotiáolěngluòdànshīréndegàiquèháojiǎn:“wěnfàncāngmíngkōngkuò”。guǎnchùjìngshìwěndecāngmíngběnzhǐhǎishuǐzhèzhǐdòngtíngshuǐdehàomiǎozhèshìshuōānwěnfànzhōuhàomiǎodedòngtíngzhīshàngxīnshénméiyǒudiǎndòngyáodànshīrénháiyǒugèngjiāxióngwěide

 “jǐn西jiāngháizhēnběidòuwànxiàngwèibīn。”zhèshìquángǎnqíngdegāocháo西jiāng西láidezhǎngjiāng。“jǐn西jiāng”,shìshuōjǐn西jiāngzhīshuǐwèijiǔ。“zhēnběidòu”,shìshuōběidòuxīngdāngjiǔmànmànzhēnjiǔláizhèànyònglejiǔ·dōngjūn》:“yuánběidòuzhuóguìjiāngdeshīréndexíngxiànghóngwěi。“wànxiàng”,tiānjiāndewànzhèshìshèxiǎngzuòzhǔrénqǐngwànxiàngzuòbīnpéibànzòngqíngháoyǐnbèichánguānderénjìngyǒuzhèyàngdepàishìduōmedexìncáinéngzuòdàoa

 dezuìhòuliǎnggèngxiǎnchūzuòzhěshùshǒudegāochāo:“kòuxiánxiàozhījīn!”xiánchuánbiānkòuxiánqiāozhechuánxiánjiùshìpāizishìchì》:“kòuxiánérzhī。”xiàokǒuchūzhǎngérqīngcuìdeshēngyīnzhāngxiàoxiángshuō:“kòuxiánxiào”,huòyǒuxiàoyǒngxiàode。“zhījīn”,yòngshìniànjiāo·zhōngqiūdechéng:“páihuáifēngxiàjīnzhī!”zhāngxiàoxiángshāojiābiànhuàshuōjīngwánquánchénzuìwàngzhèshìshénmezilezhèliǎngzuòquándejiéwěishōuhěnjīngsōnghěnyǒuwèicóngmedexíngxiàngshōulǒngláiyòuhuídàokāitóujìnzhōngqiūsānsuǒdiǎnchūdeshíjiānshàngláishǒuwěiyīngjiéshùlequán

 zhāngxiàoxiángzàinánsòngqiándetánshàngxiǎngyǒuhěngāodewèishìwěirénxīndexiānwèirénzhítǎndàngháomàizuòshíhānxìngjiànqǐngchéngdefēngzuìjiējìndōngdeháofàngjiùzhèshǒuniànjiāoláishuōbadōngdeshuǐdiàotóufēngjiùhěnjìnshì。《shuǐdiàotóuxiězhōngqiūzhīkāitóujiùwèn:“míngyuèshíyǒujiǔwènqīngtiānzhītiānshànggōngquējīnshìnián。”jiāngshíkōngguānniànyǐnzàishūqíngxiějǐngzhīzhōnghányǒuzhéwèiwěishuō:“dànyuànrénzhǎngjiǔqiāngòngchánjuān。”shíjiāndexiànkōngjiāndezàirénjiānjiànměihǎodeshēnghuózhěngshǒuxiěháofàngkuàngchūshénhuàzhāngxiàoxiángzhèshǒuniànjiāoxiědeshìjiējìnzhōngqiūdewǎnfàngzàichéngchèkōngkuòdeguāngyuèzhīzhōngshuǐyuèshìtòumíngdedexīngāndǎnshìtòumíngdejuétóngránróngwèilezhǔrénqǐngwànxiàngwèibīnránjiāopéngyǒutóngyàngháofàngkuàngchūshénhuàdōngdeshuǐdiàotóu仿fǎngshìmíngyuèduìhuàzàiduìhuàzhōngtàntǎozheguānrénshēngdezhézhāngxiàoxiángdeniànjiāoshìjiāngshēnhuàwèiyuèguānghuàwèishuǐfēixiàngxiǎngdechéngchèzhījìngliǎngshǒudexiětóngjiǎotóngzhǒngháofàngdejīngshéngàiquèshìhěnjiējìnde

 huángliǎoyuánpíngshuō:“xiějǐngnénghuìqíngshǎojiāzhìyǒngdòngtíngruòzhǐjiùdòngtíngluòxiǎngzòngxiězhuàngguānjuéguǎwèikāishǒucóngdòngtíngshuōzhìjièqióngtiánsānwànqǐngshuōwányǐnbiǎnzhōuxiàcóngzhōuzhōngrénxīnguāngyìngdàixiěyǐnxiànduānjìnghuāshuǐyuèshìèrshìěrshéncǎigāoqiānxìnghuìyáng。”(《liǎoyuánxuǎn》)zhèshǒuzàiqíngjǐngdejiāoróngshàngdequèyǒudàozhīchùtiānguāngshuǐjìngxīnjìngzuójīnquándōuxiérónghuìzàiguāngmíngchéngchègěirénměidegǎnshòujiào

 zhèshǒuzhōngqiūshìzuòzhěfànzhōudòngtíngshíjǐngshū怀huáizhīzuòkāipiānzhíshuōdiǎnshíjiānránhòuxiěmiànxiǎozhōuyuèliàngyínshízuòzhěxiǎnglǐngnánniándeguānhuànshēnggǎndàosuǒzuòwèiéryǒusuǒkuìjiùérqiěxiǎngdàorénshēngduǎnmiǎnxīnsuānguòyóujiānchízhèngdàoyòu使shǐshāogǎnānwèiyàoyòngběidòuzuòjiǔsháoyǎojǐnzhǎngjiāngzuòjiǔjiāngtòngyǐnquándiàoángfènsānzhé

 zhèshǒuniànjiāojiùshìzhāngxiàoxiángdedàibiǎozuògōngyuán1166niánsòngxiàozōnggāndàoèrnián),zhāngxiàoxiángyīnshòuzhèngchánhàiérbèimiǎnzhícóngguìlínběiguījīngdòngtíngjǐngshēngqíngshìxiěxiàlezhèshǒu

 zhāngxiàoxiáng(1132nián—1170nián),ānguóbiéhàoshìyángjiāngjīnānhuīxiànjiāngzhènrénbomíngzhōuyínxiànjīnzhèjiāngníng)。nánsòngzhemíngrénshūjiātángdàishīrénzhāngdeshìsūnzhāngxiàoxiángshànshīwényóugōngfēnghóngwěiháofàngwèiháofàngpàidàibiǎozuòjiāzhīyǒushìwén》《děngchuánshì

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34372.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 4人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org