首页 趣味语文古诗词正文

满庭芳·山抹微云(man ting fang shan mo wei yun)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:45:49 27 0 写景

 shānwēiyúntiānliánshuāicǎohuàjiǎoshēngduànqiáoménzàntíngzhēngzhàoliáogòngyǐnzūnduōshǎopéngláijiùshìkōnghuíshǒuyānǎifēnfēnxiéyángwàihánwàndiǎnliúshuǐràocūn。(wàndiǎn zuòshùdiǎn)

 xiāohúndāngxiāngnángànjiěluódàiqīngfēnmányíngqīnglóubáoxìngmíngcúnshíjiànjīnxiùshàngkōnghénshāngqíngchùgāochéngwàngduàndēnghuǒhuánghūn

 wén

 huìshānshàngyúnduǒdàndàndexiàngshìshuǐhuàzhōngqīngshàngdebānyuèzhōuchéngwàishuāicǎoliántiānqióngchéngménlóushàngdehàojiǎoshēngshíduànshízàiběiguīdechuánshàngbēigòngyǐnliáohuàbiéhuíshǒuduōshǎonánjiānqíngshìhuàzuòyānyúnsànshīéryǎnqiányáng西xiàwàndiǎnhándiǎnzhuìzhetiānkōngwānliúshuǐwéiràozhecūn

 bēishāngzhīyòuyǒuróuqíngxīnshénhuǎngxiàjiěkāiyāojiāndedàixiàxiāngnángrányíngqīnglóuzhōngbáoqíngdemíngshēnglezhīshízhòngféngbiédelèishuǐzhān湿shīlejīnxiùkǒuzhèngshìshāngxīnbēiqíngdeshíhòuchéngjiànwànjiādēnghuǒtiānhuánghūn

 zhùshì

 mǎntíngfāngpáimíngshuāngdiàojiǔshíqiánpiànpíngyùnhòupiànpíngyùn

 liánzuònián”。

 qiáoménchéngmén

 yǐnzūnjiǔbēi

 péngláijiùshìnánàiqíngdewǎngshì

 yānǎi(ǎi):zhǐyún

 xiāohúnxíngróngyīnbēishānghuòkuàidàodiǎnérxīnshénhuǎngzhīsuǒdeyàngzi

 mán(màn):ránbáoxìngbáoqíng

 zhèshǒumǎntíngfāngshìqínguānzuìjiéchūdezuòzhīpāikāiduānshānwēiyúntiānliánshuāicǎo”,gòngshǎngzhǐduì便biànliúfāngshǐlechūxīnbiéyǒu。“běnjiùshìyòngbiéyányǎnleyuánláidezhīwèichuánshuōtángzōngzhēnyuánshíyuèkǎojuǎnyǒutōngde便biànnóngzhīzhìwěi”。zhìdàiliúshíshíyàozhīfěnyòngzhīhóngbiéyǎnmiànběnróngzhī

 ànshuō,“shānwēiyún”,yuánshānyǎnwēiyúnruòzhíshūshānyǎnwēiyúnjiùfēngliúdùnjiǎnérzhìquánlerénlìngyǒulínshāoqīnghuàzhīshìhuáiliúzhuǎnchùshān。”demíngzhèliǎngxiělínwàizhīshānhénxiěshānjiānzhīyúnshǒushìshīzhōngzhīhuàhuàzhōngzhīshījiànzuòzhěshìyǒujiānghuìhuàxiěshīdeshǎoyóuzhèshàngxiǎngshèngmíng婿yànqiánzāolelěngyǎnshí便biànchāshǒuérduìyuē:”mǒunǎishānwēiyún婿!“zhìsuīshìxiàotánquèshuōmíngledāngshírénmenduìzuòzhěliànzhīgōngdezànshānwēiyúnfēixiěgāogàixiěyuǎntiānliánshuāicǎo“,tóngshìtiāndeshānbèiyúnzhē便biàngōulēichūpiànǎicāngmángdejìngjièshuāicǎoliántiān便biàndiǎnmíngledōngjǐngcǎndàndexiàngquánpiānqíng怀huáijiēyóuértòu

 “huàjiǎodiǎnmíngshíjiāndàibàngwǎnchénglóuchuījiǎosuǒbàoshízhèngjiāngbáishísuǒwèijiànhuánghūnqīngjiǎochuīhándōukōngchéng”,zhèngxiěshíjiān。“zàntíngliǎngdiǎnchūbiéjiànsòngzhīběnshìzhì便biànyǒuhuíshǒuqiánchénhuíwǎngshìdesānshāoshāokòngwēiwēichàngtànmiàoyānǎifēnfēnshíshuāngguānqiánhòuxiāng。“fēnfēnzhīyānǎizhíchéngwēiyún”,màiluòqīngshìshíxiěérzuóqiánhuānshíquèzhèngyānyúnǎifēnmíngéryòumángchàngwǎngnǎixiě

 jiēxiàláizhǐjiāngtiāndeqíng怀huáifàngyǎnqiánjǐngzhījiānyòuyǐnchūlesān使shǐqiānzhětànwèijuéchàngdexiéyángwàihánwàndiǎnliúshuǐràocūn”。shìzhèsāncānkànyuánrénzhìyuǎndemíngtiānjìngshā·qiū》:“ténglǎoshùhūnxiǎoqiáoliúshuǐrénjiādào西fēngshòuyáng西xiàduànchángréntiān”,zhuāzhùdiǎnxíngxiàngqiǎoyònghuàdiǎnrǎnfēishǒunéngwèishǎoyóuxiěquánshénwèitiānguīqín宿quèliúshuǐcūn便biànjiāngshēnwēiguānhuòluòguóqúndeyóuzizhīhènyánzhīyánshuōlínjǐnzhìrénxīnqíngshífēntònghuàzhètòngdexīnqíngquèjiāngxiěchénglezhǒngměidejìngjiènánguàilìngrénchēngjiàojué

 xiàpiànzhōngqīnglóubáoxìngzhíwánwèishìyònglángjùnshǎngdediǎnzhīguānmǎnshíniánér便biànshēnqīngjìngwànfēngǎnkǎixièzhèngshāoshèhuànchēnzhǐjièxiánqíngxiěxiàlepiānyǒumíngdeshíniánjuéyángzhōumèngyíngqīnglóubáoxìngmíng”,yuànfènxuèjìngérhòurénjiějìngxiǎowèiyóuzi”。shǎoyóuzhīgǎnkǎiyòuguòzhīzhīgǎnkǎi

 jiéwěigāochéngwàngduàn”。“wàngduànzhèliǎngzǒngshōuqīngqīngdiǎnzhǐqiánbèitiānshéncǎiérdēnghuǒhuánghūnzhèngyóushānlínwēiyúndebàngwǎndàofēnfēnyānǎidejiànzhòngjiànwǎnzàidàomǎnchéngdēnghuǒcéngjìnjǐngránwěnérbiétíngbēiliúliánnánshězhījiùjǐnzhōngle

 zhèshǒugāochāoháiyùnwèishēnzhǎngzhìqíngzhìxìngérjìngjièchāofánfēiyòngxīnwèinéngmiàohòuqínguānyīnmíngshānwēiyúnjūn”。

 zhèshǒumǎntíngfāngshìqínguānzuìjiéchūdezuòzhīpāikāiduānshānwēiyúntiānliánshuāicǎo”,gòngshǎngzhǐduì便biànliúfāngshǐlechūxīnbiéyǒu。“běnjiùshìyòngbiéyányǎnleyuánláidezhīwèichuánshuōtángzōngzhēnyuánshíyuèkǎojuǎnyǒutōngde便biànnóngzhīzhìwěi”。zhìdàiliúshíshíyàozhīfěnyòngzhīhóngbiéyǎnmiànběnróngzhī

 ànshuō,“shānwēiyún”,yuánshānyǎnwēiyúnruòzhíshūshānyǎnwēiyúnjiùfēngliúdùnjiǎnérzhìquánlerénlìngyǒulínshāoqīnghuàzhīshìhuáiliúzhuǎnchùshān。”demíngzhèliǎngxiělínwàizhīshānhénxiěshānjiānzhīyúnshǒushìshīzhōngzhīhuàhuàzhōngzhīshījiànzuòzhěshìyǒujiānghuìhuàxiěshīdeshǎoyóuzhèshàngxiǎngshèngmíng婿yànqiánzāolelěngyǎnshí便biànchāshǒuérduìyuē:”mǒunǎishānwēiyún婿!“zhìsuīshìxiàotánquèshuōmíngledāngshírénmenduìzuòzhěliànzhīgōngdezànshānwēiyúnfēixiěgāogàixiěyuǎntiānliánshuāicǎo“,tóngshìtiāndeshānbèiyúnzhē便biàngōulēichūpiànǎicāngmángdejìngjièshuāicǎoliántiān便biàndiǎnmíngledōngjǐngcǎndàndexiàngquánpiānqíng怀huáijiēyóuértòu

 “huàjiǎodiǎnmíngshíjiāndàibàngwǎnchénglóuchuījiǎosuǒbàoshízhèngjiāngbáishísuǒwèizhènghuánghūnqīngjiǎochuīhándōuzàikōngchéng”,zhèngxiěshíjiān。“zàntíngliǎngdiǎnchūbiéjiànsòngzhīběnshìzhì便biànyǒuhuíshǒuqiánchénhuíwǎngshìdesānshāoshāokòngwēiwēichàngtànmiàoyānǎifēnfēnshíshuāngguānqiánhòuxiāng。“fēnfēnzhīyānǎizhíchéngwēiyún”,màiluòqīngshìshíxiěérzuóqiánhuānshíquèzhèngyānyúnǎifēnmíngéryòumángchàngwǎngnǎixiě

 jiēxiàláizhǐjiāngtiāndeqíng怀huáifàngyǎnqiánjǐngzhījiānyòuyǐnchūlesān使shǐqiānzhětànwèijuéchàngdexiéyángwàihánwàndiǎnliúshuǐràocūn”。shìzhèsāncānkànyuánrénzhìyuǎndemíngtiānjìngshā·qiū》:“ténglǎoshùhūnxiǎoqiáoliúshuǐrénjiādào西fēngshòuyáng西xiàduànchángréntiān”,zhuāzhùdiǎnxíngxiàngqiǎoyònghuàdiǎnrǎnfēishǒunéngwèishǎoyóuxiěquánshénwèitiānguīqín宿quèliúshuǐcūn便biànjiāngshēnwēiguānhuòluòguóqúndeyóuzizhīhènyánzhīyánshuōlínjǐnzhìrénxīnqíngshífēntònghuàzhètòngdexīnqíngquèjiāngxiěchénglezhǒngměidejìngjiènánguàilìngrénchēngjiàojué

 xiàpiànzhōngqīnglóubáoxìngzhíwánwèishìyònglángjùnshǎngdediǎnzhīguānmǎnshíniánér便biànshēnqīngjìngwànfēngǎnkǎixièzhèngshāoshèhuànchēnzhǐjièxiánqíngxiěxiàlepiānyǒumíngdeshíniánjuéyángzhōumèngyíngqīnglóubáoxìngmíng”,yuànfènxuèjìngérhòurénjiějìngxiǎowèiyóuzi”。shǎoyóuzhīgǎnkǎiyòuguòzhīzhīgǎnkǎi

 jiéwěigāochéngwàngduàn”。“wàngduànzhèliǎngzǒngshōuqīngqīngdiǎnzhǐqiánbèitiānshéncǎiérdēnghuǒhuánghūnzhèngyóushānlínwēiyúndebàngwǎndàofēnfēnyānǎidejiànzhòngjiànwǎnzàidàomǎnchéngdēnghuǒcéngjìnjǐngránwěnérbiétíngbēiliúliánnánshězhījiùjǐnzhōngle

 zhèshǒugāochāoháiyùnwèishēnzhǎngzhìqíngzhìxìngérjìngjièchāofánfēiyòngxīnwèinéngmiàohòuqínguānyīnmíngshānwēiyúnjūn”。

 qínguān(1049-1100)tàiyòushǎoyóubiéhàohángōushìshìchēnghuáihǎixiānshēnghànběisònggāoyóujīnjiāngrénguānzhìtàixuéshìguóshǐguǎnbiānxiūqínguān shēngkǎnsuǒxiěshīgāochénzhòngtuōshēnshìgǎnrénzhìshēnqínguānshēngqiánxíngzōngsuǒzhìzhīchùduōyǒuzhèjiānghángzhōudeqínshǎoyóushuǐdeqínshǎoyóuxiànghuáihǎixiānshēngyīnghuātíngqīngtiándeqínxuéshìnánchēnzhōusānjuébēi广guǎng西héngxiàndehǎitángtíngzuìxiāngtínghuáihǎitánghuáihǎishūyuànděngqínguānzàihuìshānzhīběicànshānshàngbēishàngshūqínlóngyǒuqínjiācūnqínjiāyuànshěngwénbǎodānwèiwényóutái

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34341.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 27人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org