首页 趣味语文古诗词正文

菩萨蛮·大柏地(pu sa man da bai di)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:30:32 5 0 写景

 chìchénghuáng绿qīnglánshuíchícǎiliàndāngkōnghòuxiéyángguānshānzhènzhèncāng

 dāngniánáozhàndàndòngqiáncūnzhuāngdiǎnguānshānjīncháogènghǎokàn

 wén

 tiānshàngguàzhedecǎihóngéryòushìshuíshǒuchízhecǎihóngzàikōngzhōngpiānpiānhuánghūnzhīhòuyòujiànyángcāngcuìdeqúnshān仿fǎngcéngcéngjūnzhèn

 dāngniánzhècéngjīngjìnxínglelièdezhànzidàn穿chuāntòuleqiánmiàncūnzideqiángqiáncūnqiángshàngliúxiàdelèilèidànhénzhèzhuāngbàngèngjiāměi

 zhùshì

 mánpáimíngběntángjiàofānghòuyòngwèipáiyòngzuòpáizuòmán》,yòumíngzi》、《zhòngdiéjīn》、《huā》、《wǎnyúnhōngděnglìngyǒumányǐn》、《mánmàn》。《mánshìpáimíngshǔběizhènggōngpáiqiánbànquètóngyòngzàitàozhōng

 bǎixiāngmíngwèijiāng西shěngruìjīnshìběishì30gōngyǒuruìjīnběiménzhīchēng,319guódàohéngguànnánběiníngdōuxiànshíchéngxiànxiānglínshìmáodōngděngmìngjiācéngjīngshēnghuózhàndòuguòdefāng

 chìchénghuáng绿qīngláncǎihóngde

 cǎiliàncǎijuàndàihóng

 dāngkōngzàizhèngqiánfāngdetiānkōngzhōngyāng

 guānshānfànzhǐjìnqúnshān

 zhènzhènměilièzhàndòuduìxíngshìshuōyànlièduìérfēiběnwèiqúnshāncéngcéngjūnzhènběizhōuxìndiāozhùguójiāngjūnzhǎngsūnjiǎnshéndàobēi:“fēngyúncǎnshānzhènliányīn。”

 cāngqīnghēi

 áozhànzhàn

 liè

 dàndòngqiāngyǎndòngruòshìwèidòngzuòdòng穿chuānjiětōng

 qiáncūnqiánmiàndecūnzhuāngzhǐzhànchǎngjìndexiǎocūnzǎoxìngkēng

 zhuāngdiǎnzhuāngshìdiǎnzhuì

 jīncháojīn

 kànchùpíngshēng

 1929niánmáodōngzhūchénděnghóngjūnzhǔsānqiānliùbǎirénzàizhèniándezǎochūnkāilejǐnggāngshānxiànggànnánjìnyóujūnzhòngbīngwéizhuīyòuyóuláidàowàirénshēngshúhóngjūn沿yánzhànjiēgàoshīhòuhóngjūnzàiruìjīnběiyuē30gōngchùdebǎiziàoxiàkǒudàizhènèrxià3shízhízhàndàozhèngzhōngkuìjūnzhèzhuǎnzhànláishǒuzhòngshèngérshèngzhījiùshìbǎi。1933niánxiàtiānyīncóngshìdiàoyángōngzuòlǐngdǎozhōngyāngdechátiányùndòngzhòngfǎnbǎi,miànduìjīntiědezhànchǎngchùjǐngshēngqínghuíwǎngshìxīnránmìngxiěxiàleshī

 miáohuìbǎihòuměiyòuréndejǐngjīnzhuījiēshìmìngzhànzhēngdezhòngqíngōurénmínmìngzhànzhēngliúchūzhǒngshènghòudekuānwèiguānqíng

 shàngquèxiějǐng

 “chìchénghuáng绿qīnglánshuíchícǎiliàndāngkōng?”èrxiětiānshàngdecǎihóngcuògòudōuwèijīngcǎikōngérláimiàoshàngxiěcǎihóngdeliánxiàyányǒushīláicóngwèijiànrénzhèyàngxiěguòdequèshìchuàngxīnchūdeshénhuàzhīxiàchūjiāngcǎihóngzuòcǎiliàn”,bānshīrénrénhuògòuxiǎngchūláishàngkuāmiàodeshìzuòzhěpēngliànlejiàngxīndesuì使shǐběnwèijìngtàidecǎihónghuóleláiděngdelíngdòngzhèyàngdeyánzhèngshìshīdeyánfēirènzhǒngshùyàngshìsuǒnéngdàoshìxiǎngcǎibīnfēnzhǎnghónggǒngzhèjǐngxiàngyóuhuàbǎnhuàshuǐcǎihuàhuàzhǒngnénghuìgèngyòngshuōshèyǐngdiànyǐngdiànshìzhīzhēnshíjiāngxiàláilewéihónghuàcǎiliànérdāngkōng”,zhèyàngdejìngzhǐnéngcúnzàishīrénhuòréndexíngxiàngwéizhīzhōngshīshìyòngwénhàochéngdeshùjiànzhùérwénhàolùnshàngshìjuéxíngxiàngláizhíguāndòngrényīnzhuīqiúshīxiějǐngzhīzhēnhuàzàimǒuzhǒngshàngláishuōshìbàicōngmíngdezuòjiāwǎngwǎngzhùyángshīzhīzhǎngérduǎnhuàzhīsuǒnéngbiǎoxiànchùbiéchūwèizhàozhèchuàngzuòchūláideshīfāngyǒushīdeshùmèishù使shǐrènzhǒngshùpǐnlèidōudàimáodōngzhèliǎngdemiàochùzhèngxiàngzhèfāngmiànrènyòuzhě,“shuíchíyúnyúnshìwèndequèbìngyàorénhuíyóuxiàwéndōushìchénshùzhèyòngwènkāipiānjiùxiǎnfēichángchīzhòng——yǒuwèntōngpiān便biànyǒubiànhuàzhìliúdāibǎnníngzhìjiǎruòzhècǎiyòngzhūtiānxiāncǎiliàndāngkōngzhīlèideshùxùnduōduōnéngxiàngxiànzàizhèyàngqiào

 “hòuxiéyángguānshānzhènzhèncāng。”zuòzhěshǔmíngdexiězuòshìjiǔsānsānniánxià”,zhùzhòngjiāodàijiédeshūxìng——“xià”,zhègèngchūpiānqièdeshíjiānhòuzhuàngkuàngyóuzhèshìxiàtiāndemǒubàngwǎnchǎngléibàohòuyánghuíguāngfǎnzhàoshìcáihuìyǒucǎihóngmǎntiāndejǐngguānyòuyóujǐnlekōngzhōngxuándechénāixiéhuīdeshè线xiàntóuzhùàishìyuǎnchùdeqúnshāncáixiǎnwàidecāngcuìjiànhòuxiéyángsuīzhǐpíngpíngshuōláibìngméiyǒushénmejīngrénzhīchùdànquèshùshàngguǎnxià使shǐqiánmiàndechìchéngèrhòumiàndeguānshāndōuxiǎnchūleyǒuwěishíshìshǎodewǎntángzhemíngrén、“huājiānpàidewēntíngyúnyǒumányuē

 nányuánmǎnduīqīngchóuwénshàqīngmínghòuquèxiéyángxìnghuālíngluòxiāng。 yányúnshuìliǎnzhěnshàngpíngshānyǎnshíjiéhuánghūnliáomén

 máodōnghòuxiéyángyòngwēnzhōngchéngjǐngǎidòngleránérwēnshìxiěguīqíngfēngyuànérxiānróumáoshìxiězhànsuījièyòngwēnzhīdànjīngxiàwénguānshānzhènzhèncāngyúnyúnpèi便biànjiànjìngjièkuòxiàngcāngmángfēngwēnjiǒngrántóngmáodōnglǎnqúnshūshúleliàngdeshīshíjiāngqiánrénchéngxìnshǒuniānláihuòshāojiāshéngxuēyòngdechuàngzuòzhíchēngdàodeshìsuǒyòngdōuzuòhúnránhuàwèijiànhénjuéfēishíhuàzhězhèyòushìdiǎnxíngdezhèng

 xiàquèxiějīnzhuīdegǎnkǎi。“dāngniánáozhàndàndòngqiáncūnliǎngzhuī1929nián2yuèzàizhèshēngdezhànzhàndòuxíngshìshìduōmejǐnzhāngshìduōmelièjǐnyòngliǎngtiānshíjiānjiùxiāomièlewěisuíderéncūnqiánqiángshàngshùdedàndòngjiùshìdāngniánzhàndòuliúxiàdehénzhuāngdiǎnguānshānjīncháogènghǎokànshìshuōjīntiānkànláixiēdàndòngzhuāngshìdiǎnzhuìzhezhènzhèncāngcuìdeguānshānquèbiéyǒufānfēngcǎi使shǐguānshāngèngjiāměilezhèshìzuòzhěduìqiānggānzixiàdejiāngshāndezànměishìduìměidexiànzàizuòdeyǎnqièdōushìsuíxīnzuòzhědeguānyuèzhīqíngyánbiǎo

 《mán·bǎizhěngshǒuhuàshīqíngjǐngjiāoróngmiáohuìdehuàmiànshìxuàndecǎihónghòudexiéyángcāngcuìdeguānshānqiáncūnqiángshàngdedàndòngděnggāoxiàxiǎoyuǎnjìnpiānzhèngfāngwèiděnggòushìcénggǎnqiángcǎishìcǎihóngdechìchénghuáng绿qīnglánxiéyángdehóngcūnzhuāngqiángdebáidàntiāndezhànlánqúnshāndecāngcuìwèizhǔ。“使shǐrénjuécǎihóngzàilántiāndeyìngchènxiàyǒuzhǒngpiāodònggǎnzhènzhèncāngràngréngǎndàoqúnshāndecāngcuìzhīyǒuzheshēnqiǎnmíngàndebiànhuàzhēnzhèngshìshīzhōngyǒuhuà”,“huàzhōngyǒushī”。zǒngzhīzhěnghuàmiànfēngxiéshēngàngránzuòzhězàizhōngsuǒshūdeshìzhòngyóuzhàndòuguòdefānghuíwǎnghuīhuángshèngshídeyuèzhīqíngduìrénmínmìngzhànzhēngjīngguòzhànzhēngdemìnggēndezànměizhīqíngzhèxiēyuèzànměideqíngyòushìzàihénderánjǐngguānrénwénjǐngguāndemiáoxiězhōngliúchūláidezuòzhězhǔguāndeqíngzhìměiguānderánměishèhuìměigāotǒngróngliànchéngshùměiqíngjǐngjiāoróngyǒuyùnwèi

 dòngtàimiáoxiějǐngqiǎomiàoyùnyòngliánxiǎngshìmán·bǎidechūdiǎnshàngquècóngcǎihóngliánxiǎngdàocǎichóudàidāngkōng”,cóngguānshānliánxiǎngdàohòuxiéyángshízhènzhèncāng”;xiàquècóngdàndòngliánxiǎngdàozhuāngdiǎnguānshān”,zhìjīncháogènghǎokàn”,zhèxiēdòngtàimiáoxiěchōngfēnxiànlezàimènxīnjìngxiàdezuòzhěguāndeqíng怀huáijiānxìnmìngdìnghuìchénggōngdexìnniàn

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34283.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 5人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org