首页 趣味语文古诗词正文

黄鹤楼送孟浩然之广陵(huang he lou song meng hao ran zhi guang ling)(huang he lou song meng hao ran zhi guang ling)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:25:43 7 0 写景

 rénrén西huánghuánglóulóu,yānyānhuāhuāsānsānyuèyuèxiàxiàyángyángzhōuzhōu。

 fānfānyuǎnyuǎnyǐngyǐngkōngkōngjǐnjǐn,wéiwéijiànjiànzhǎngzhǎngjiāngjiāngtiāntiānliúliú。 (wéiwéitōngtōng:wéiwéi)

 wénwén

 yǒuyǒurénrénzàizàihuánghuánglóulóubiébié,zàizàiliǔliǔyānyān、fánfánhuāhuāshìshìjǐnjǐndedeyángyángchūnchūnsānsānyuèyuèyángyángzhōuzhōuyuǎnyuǎnyóuyóu。

 chuánchuánfānfānyǐngyǐngjiànjiànjiànjiànxiāoxiāoshīshīzàizàikōngkōngjǐnjǐntóutóu,zhǐzhǐkànkànjiànjiàngǔngǔngǔngǔnzhǎngzhǎngjiāngjiāngxiàngxiàngtiāntiānbēnbēnliúliú。

 zhùzhùshìshì

 huánghuánglóulóu:zhōngzhōngguóguózhezhemíngmíngdedemíngmíngshèngshèngjī,zhǐzhǐzàizàijīnjīnběiběihànhànshìshìchāngchāngshéshéshānshāndedehuánghuángshàngshàng,shǔshǔzhǎngzhǎngjiāngjiāngxiàxiàyóuyóudàidài,chuánchuánshuōshuōsānsānguóguóshíshídedefèifèidēngdēngxiānxiānchéngchénghuánghuángérérqù,chēngchēnghuánghuánglóulóu。yuányuánlóulóuhuǐhuǐ,xiànxiàncúncúnlóulóuwèiwèi1985niánniánxiūxiūqì。mèngmènghàohàoránrán:báibáidedepéngpéngyǒuyǒu。zhīzhī:wǎngwǎng、dàodàodá。广guǎngguǎnglínglíng:yángyángzhōuzhōu。

 rénrén:lǎolǎopéngpéngyǒuyǒu,zhèzhèzhǐzhǐmèngmènghàohàoránrán。niánniánlínglíngbáibáidà,zàizàishīshītántánshàngshàngxiǎngxiǎngyǒuyǒushèngshèngmíngmíng。báibáiduìduìhěnhěnjìngjìngpèipèi,gǎngǎnqíngqíngshēnshēnhòuhòu,yīnyīnchēngchēngzhīzhīwèiwèi“rénrén”。

 cí:biébié。

 yānyānhuāhuā:xíngxíngróngróngliǔliǔyānyān、xiānxiānhuāhuāshìshìjǐnjǐndedechūnchūntiāntiānjǐngjǐngwù,zhǐzhǐyànyàndedechūnchūnjǐngjǐng。

 xiàxià:shùnshùnliúliúxiàngxiàngxiàxiàérérxíngxíng。

 kōngkōngjǐnjǐn:xiāoxiāoshīshīzàizàilánlándedetiāntiānjì。jǐnjǐn:jǐnjǐntóutóu,xiāoxiāoshīshīlele。kōngkōng:zuòzuò“shānshān”。

 wéiwéijiànjiàn:zhǐzhǐkànkànjiànjiàn。

 tiāntiānliúliú:liúliúxiàngxiàngtiāntiānbiānbiān。

 tiāntiānjì:tiāntiānbiānbiān,tiāntiānbiānbiāndedejǐnjǐntóutóu。

 báibáiānānjiānjiān,jiéjiéshíshílelezhǎngzhǎngshíshíèrèrsuìsuìdedemèngmènghàohàoránrán,bìngbìnghěnhěnkuàikuàichéngchénglelezhìzhìyǒuyǒu。gōnggōngyuányuán730niánnián(kāikāiyuányuánshíshíniánnián)sānsānyuèyuè,báibáizhīzhīmèngmènghàohàoránrányàoyào广guǎngguǎnglínglíng(jīnjīnjiāngjiāngyángyángzhōuzhōu),yuēyuēmèngmènghàohàoránránzàizàijiāngjiāngxiàxià(jīnjīnhànhànshìshìchāngchāngqū)xiāngxiānghuìhuì。tiāntiānhòuhòu,mèngmènghàohàoránránchéngchéngchuánchuándōngdōngxiàxià,báibáiqīnqīnsòngsòngdàodàojiāngjiāngbiānbiān。sòngsòngbiébiéshíshíxiěxiěxiàxiàlelezhèzhèshǒushǒu《huánghuánglóulóusòngsòngmèngmènghàohàoránránzhīzhī广guǎngguǎnglínglíng》。

 zhèzhèshǒushǒushīshītóngtóngwángwángbó《sòngsòngshǎoshǎozhīzhīrènrènshǔshǔzhōuzhōu》zhǒngzhǒngshǎoshǎoniánniángānggāngchángchángdedebiébié,tóngtóngwángwángwéiwéi《wèiwèichéngchéngqū》zhǒngzhǒngshēnshēnqíngqíngtiētiēdedebiébié。érérshìshìbiǎobiǎoxiànxiànzhǒngzhǒngchōngchōngmǎnmǎnshīshīdedebiébié。zhīzhīsuǒsuǒcǐ,shìshìyīnyīnwèiwèizhèzhèshìshìliǎngliǎngwèiwèifēngfēngliúliúxiāoxiāodedeshīshīrénréndedebiébié,háiháiyīnyīnwèiwèizhèzhèbiébiégēngēnfánfánhuáhuádedeshíshídàidài、fánfánhuáhuádedejiéjié、fánfánhuáhuádedexiāngxiāngliánliánxì,zàizàikuàikuàidedefēnfēnshǒushǒuzhōngzhōngháiháidàidàizhezheshīshīrénréndedexiàngxiàngwǎngwǎng,zhèzhèjiùjiù使shǐshǐzhèzhèbiébiéduōduōlelediǎndiǎnshīshīyì,shǎoshǎolelefènfènshāngshānggǎngǎn。

 báibáimèngmènghàohàoránrándedejiāojiāowǎngwǎng,shìshìdāngdāngniánniánqīngqīngkuàikuàidedeshíshíhòuhòu,suǒsuǒyǎnyǎnsuǒsuǒkànkàndàodàodedeshìshìměiměihǎohǎoqièqièyì。zhèzhèbiébiézhèngzhèngshìshìkāikāiyuányuánshèngshèngshìshì,tàitàipíngpíngéréryòuyòufánfánróngróng,jiéjiéshìshìyānyānhuāhuāsānsānyuèyuè、chūnchūnzuìzuìnóngnóngdedeshíshíhòuhòu,cóngcónghuánghuánglóulóushùnshùnzhezhezhǎngzhǎngjiāngjiāngérérxiàxià,zhèzhèdōudōushìshìfánfánhuāhuāshìshìjǐnjǐn。báibáishìshìyàngyànglànglàngmànmàn、àiàihǎohǎoyóuyóulǎnlǎndederénrén,suǒsuǒzhèzhèbiébiéwánwánquánquánshìshìzàizàihěnhěnnóngnóngdedechàngchàngxiǎngxiǎngshūshūqíngqíngshīshīdedefēnfēnjìnjìnxíngxíngdede。báibáixīnxīnméiméiyǒuyǒushénshénmemeyōuyōushāngshāngkuàikuài,xiāngxiāngfǎnfǎnrènrènwèiwèimèngmènghàohàoránránzhèzhètàngtàngxíngxíngkuàikuàihěnhěn,xiàngxiàngwǎngwǎngyángyángzhōuzhōuqū,yòuyòuxiàngxiàngwǎngwǎngmèngmènghàohàoránrán,suǒsuǒbiānbiānsòngsòngbiébié,biānbiānxīnxīnjiùjiùgēngēnzhezhefēifēixiángxiáng,xiōngxiōngzhōngzhōngyǒuyǒuqióngqióngdedeshīshīsuísuízhezhejiāngjiāngshuǐshuǐdàngdàngyàngyàng。

 “rénrén西huánghuánglóulóu”,zhèzhèguāngguāngshìshìwèiwèilelediǎndiǎntí,gènggèngyīnyīnwèiwèihuánghuánglóulóushìshìtiāntiānxiàxiàmíngmíngshèngshèng,néngnéngshìshìliǎngliǎngwèiwèishīshīrénrénjīngjīngchángchángliúliúliánliánhuìhuìzhīzhīsuǒsuǒ。yīnyīndàodàohuánghuánglóulóu,jiùjiùdàidàichūchūzhǒngzhǒngzhǒngzhǒngchùchùyǒuyǒuguānguāndedeshīshīdedeshēngshēnghuóhuónèinèiróngróng。érérhuánghuánglóulóuběnběnshēnshēn,yòuyòushìshìchuánchuánshuōshuōxiānxiānrénrénfēifēishàngshàngtiāntiānkōngkōngdedefāngfāng,zhèzhèbáibáixīnxīnzhōngzhōngzhèzhèmèngmènghàohàoránránkuàikuài广guǎngguǎnglínglíng,yòuyòugòugòuchéngchéngzhǒngzhǒngliánliánxiǎngxiǎng,zēngzēngjiājiālelezhǒngzhǒngkuàikuàidede、chàngchàngxiǎngxiǎngdedefēnfēn。

 “yānyānhuāhuāsānsānyuèyuèxiàxiàyángyángzhōuzhōu”,zàizài“sānsānyuèyuè”shàngshàngjiājiā“yānyānhuāhuā”èrèrzì,sòngsòngbiébiéhuánhuánjìngjìngzhōngzhōngzhǒngzhǒngshīshīdedefēnfēnyóuyóuwèiwèinóngnóngyù。yānyānhuāhuā,zhǐzhǐyānyānméngméng,fánfánhuāhuāshìshìjǐnjǐn。gěigěizhězhědedegǎngǎnjuéjuéjuéjuéshìshìpiànpiàndì、duǒduǒhuāhuā,érérshìshìkànkànjǐnjǐn、kànkàntòutòudedepiànpiànyángyángchūnchūnyānyānjǐngjǐng。sānsānyuèyuèshìshìyānyānhuāhuāzhīzhīshíshí,érérkāikāiyuányuánshíshídàidàifánfánhuáhuádedezhǎngzhǎngjiāngjiāngxiàxiàyóuyóu,yòuyòuzhèngzhèngshìshìyānyānhuāhuāzhīzhīdì。“yānyānhuāhuāsānsānyuèyuè”,jǐnjǐnzàizàixiànxiànlelechūnchūnshíshíjiéjié、fánfánhuáhuázhīzhīdederénrénjǐngjǐngsè,érérqiěqiětòutòuleleshíshídàidàifēnfēn。jìngjìngyōuyōuměiměi,wénwénlì,qīngqīngrénrénsūnsūnzhūzhūwèiwèi“qiānqiānjù”。báibáiwàngwàngyángyángzhōuzhōuzhīzhīqíngqíngyányánbiǎobiǎo。

 shīshīdedehòuhòuliǎngliǎngkànkànláiláishìshìshìshìxiěxiějǐngjǐng,dàndànzàizàixiěxiějǐngjǐngzhōngzhōngbāobāohánhánzhezhechōngchōngmǎnmǎnshīshīdedejiéjié。“fānfānyuǎnyuǎnyǐngyǐngkōngkōngjǐnjǐn”báibáizhízhípéngpéngyǒuyǒusòngsòngshàngshàngchuánchuán,chuánchuánjīngjīngyángyángfānfānérérqù,érérháiháizàizàijiāngjiāngbiānbiānsòngsòngyuǎnyuǎndedefēngfēngfānfān。báibáidedeguāngguāngwàngwàngzhezhefānfānyǐngyǐng,zhízhíkànkàndàodàofānfānyǐngyǐngzhúzhújiànjiànhú,xiāoxiāoshīshīzàizàikōngkōngdedejǐnjǐntóutóu,jiànjiànsòngsòngshíshíjiānjiānzhīzhīzhǎngzhǎng。fānfānyǐngyǐngjīngjīngxiāoxiāoshìshìlele,ránránérérbáibáiháiháizàizàiqiàoqiàoshǒushǒuníngníngwàngwàng,zhèzhècáicáizhùzhùdàodàojiāngjiāngchūnchūnshuǐshuǐ,zàizàihàohàohàohàodàngdàngdàngdàngliúliúxiàngxiàngyuǎnyuǎnyuǎnyuǎndedeshuǐshuǐtiāntiānjiāojiāojiējiēzhīzhīchùchù。

 zuìzuìhòuhòushìshìyǎnyǎnqiánqiánjǐngjǐngxiàngxiàng,dàndànyòuyòudāndānchúnchúnshìshìxiěxiějǐngjǐng。báibáiduìduìpéngpéngyǒuyǒudedepiànpiànshēnshēnqíngqíng,báibáidedexiàngxiàngwǎngwǎng,zhèngzhèngxiànxiànzàizàizhèzhèyǒuyǒushīshīdedeshénshénchíchízhùzhùzhīzhīzhōngzhōng。shīshīrénréndedexīnxīncháocháofú,zhèngzhèngxiàngxiànggǔngǔngǔngǔndōngdōngdedejiāngjiāngchūnchūnshuǐshuǐ。zǒngzǒngzhīzhī,zhèzhèchǎngchǎngshīshīdede、liǎngliǎngwèiwèifēngfēngliúliúxiāoxiāodedeshīshīrénréndedebiébié,duìduìbáibáiláiláishuōshuō,yòuyòushìshìdàidàizhezhepiànpiànxiàngxiàngwǎngwǎngzhīzhīqíngqíngdedebiébié,bèibèishīshīrénrényòngyòngxuànxuànlànlàndedeyángyángchūnchūnsānsānyuèyuèdedejǐngjǐngsè,jiāngjiāngfàngfàngzhōuzhōuzhǎngzhǎngjiāngjiāngdedekuānkuānkuòkuòhuàhuàmiànmiàn,jiāngjiāngsòngsòngfānfānyuǎnyuǎnyǐngyǐngdedejiéjié,wèiwèichuánchuánshénshénbiǎobiǎoxiànxiànchūchūláilái。

 báibái(701niánnián-762niánnián) ,tàitàibáibái,hàohàoqīngqīngliánliánshìshì,yòuyòuhàohào“zhézhéxiānxiānrénrén”,tángtángdàidàiwěiwěidedelànglàngmànmànzhǔzhǔshīshīrénrén,bèibèihòuhòurénrénwèiwèi“shīshīxiānxiān”,bìngbìngchēngchēngwèiwèi“dù”,wèiwèilelelìnglìngliǎngliǎngwèiwèishīshīrénrénshāngshāngyǐnyǐnjí“xiǎoxiǎodù”biébié,báibáiyòuyòuchēngchēng“dù”。jù《xīnxīntángtángshūshū》zàizài,báibáiwèiwèixìngxìngshèngshènghuánghuángdì(liángliángzhāozhāowángwánggǎogǎo)jiǔjiǔshìshìsūnsūn,tángtángzhūzhūwángwángtóngtóngzōngzōng。rénrénshuǎngshuǎnglǎnglǎngfāngfāng,àiàiyǐnyǐnjiǔjiǔzuòzuòshīshī,jiāojiāoyǒuyǒu。báibáishēnshēnshòushòuhuánghuánglǎolǎolièlièzhuāngzhuāngxiǎngxiǎngyǐngyǐngxiǎngxiǎng,yǒuyǒu《tàitàibáibáijí》chuánchuánshìshì,shīshīzuòzuòzhōngzhōngduōduōzuìzuìshíshíxiěxiědede,dàidàibiǎobiǎozuòzuòyǒuyǒu《wàngwàngshānshānbù》《xíngxíngnánnán》《shǔshǔdàodàonánnán》《jiāngjiāngjìnjìnjiǔjiǔ》《míngmíngtángtángfù》《zǎozǎobáibáichéngchéng》děngděngduōduōshǒushǒu。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34265.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 7人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org