首页 趣味语文古诗词正文

六月二十七日望湖楼醉书(liu yue er shi qi ri wang hu lou zui shu)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:24:48 7 0 写景

 hēiyúnfānwèizhēshānbáitiàozhūluànchuán

 juǎnfēngláichuīsànwànglóuxiàshuǐtiān

 fàngshēngbiēzhúrénláizhǔhuādàochùkāi

 shuǐzhěnnénglìngshānyǎngfēngchuánjiěyuèpéihuí

 língbáiqiànlùnqiánluànqīngguǒ绿pán

 chángxīnhuìlíngguānzhìliújiānghǎijiācān

 xiànhuāyóulánráoxiéfēng湿shīcuìqiào

 xiànfāngzhōushēngruòérshíchǔzhāo

 wèichéngxiǎoyǐnliáozhōngyǐnzhǎngxiánshèngzànxián

 běnjiāgèngānwǎngxiānghǎoshān

 wén

 yúnshàngyǒngjiùzhīxiàquèyòuzàitiānbiānchūduànshānluánmíngqīngxīndeshuǐhuābáizhūsuìshífēijiànchuán

 ránjiānkuángfēngjuǎnérláichuīsànlemǎntiāndeyúnér西deshuǐjìngmíngmèiwēnróu

 fàngshēngchūdebiēzhuīgǎnzherénmenláidàochùdōukāizhezhīshuízhǒngdehuā

 tǎngzàichuándezhěnshàngjuéshānzàiyǎnghuǎngdòngpiāodàngzàifēngdechuánzhīdàoyuèliàngpáihuáiliúlián

 shēngzhǎngdelíngbáiqiànyònglùnqiánshuǐzhōngdediāojiùxiàngbāoguǒzài绿pán

 ránhuízàihuìlíngguānchángshíxīnzhīshìyàozhìliúzàijiānghǎizhīshàngduōjìnyǐnshíbǎozhòngshēna

 lánzhōushàngdecǎiliánshàngdehuācǎixiàláisònggěiyóurénzàixiéfēngmentóushàngdecuìqiàobèi湿shī

 fāngcǎocóngshēngdexiǎozhōushàngzhǎngmǎnlexiāngcǎozhèxiēcǎiliányòunéngrènshí

 zuòdàoyǐnshānlínzànshíxiānzuòxiánguānbazhèyàngshàngdàozhǎngdeyōuxiánshèngguòzànshídexiūxián

 běnláijiùméiyǒujiāānshēnzàizhèyòunéngdàone?kuàngjiùsuànshìxiāngméiyǒuxiàngzhèzhèyàngyōuměideguāngshān

 zhùshì

 liùyuèèrshízhǐsòngshénzōngníngnián(1072)liùyuèèrshíwànglóujiànzhùmíngyòujiàokànjīnglóuwèihángzhōu西pàndàishíyuèwángqiánhóngchùyòumíngqiánhóngsuǒjiànzuìshūyǐnjiǔzuìshíxiěxiàdezuòpǐn

 fānfāndehēishuǐxíngróngyúncénghěnhēizhēzhēgàizhēdǎng

 báizhǐxiàzhèndeshūjǐngguānyīndiǎnérměngzàiguāngshāndechèntuōxiàxiǎnbáiértòumíngtiàozhūtiàodòngdeshuǐzhūzhēnzhū),yòngtiàozhūxíngróngdiǎnshuōmíngdiǎnluàn

 juǎnfēngláizhǐkuángfēngjuǎnláiyòuhán退tuìzhīshuāngniǎoshī:“chūnfēngjuǎnbǎiniǎojiēpiāo。”rán

 shuǐtiānxíngróngmiànxiàngtiānkōngbānkāikuòérqiěpíngjìng

 fàngshēngbiēběisòngshíhángzhōudeguāncéngguīdìng西wèifàngshēngrénhuángyán寿shòutiān

 “shuǐzhěntǎngzàichuánkànshānjuéshuǐluòzhǐjiànshāntóushàngxiàshuǐzhěnděngzàizàishuǐmiàndezhěn”。

 fēngchuánzhǐdeshìpiāodàngzàifēngdechuán”。péihuípáihuái

 língzhǐlǎolínglíngjiǎolǎohēimíngqiàn(qiàn):xíngshuǐshēngzhí

 qīng(gū):chēngjiāobáishēngbiānzhǎozuòshūcàishíchēngdiāozuòfàn

 chángxīndàimèngqiūxīnshōuhuòdexiānránhòuchángshíxīn

 yóuchūyóudezilánráochángyòngwèichuándeměichēngbìngfēishízhǐlánsuǒzhìráo(ráo):huàchuándejiǎngzhèzhǐxiǎochuán

 cuìqiàodàishǒushìdezhǒngzhuàngshìcuìniǎowěishàngdezhǎngmíng

 fāngzhōufāngcǎocóngshēngdexiǎozhōuruòxiāngcǎomíngduōniánshēngcǎoběngāoèrchǐ广guǎngzhēnxíngwèixīnxiāng

 érzhǐzhīrénzhèdàizhǐcǎiliánzhǐxiànzhōngguózhǎngjiāngxiàyóunánàndàidezǒngchēng

 xiǎoyǐnwèiyǐnshānlín

 běisòngníngnián(1072nián),zuòzhězàihángzhōurèntōngpànzhèniánliùyuèèrshíyóulǎn西zàichuánshàngkàndàomiàodeguāngshānzàidàowànglóushàngjiǔxiěxiàshǒujué

 shǒushīxiěyúnhēiyúnxiàngfānledehēishuǐháiwèiláishānzhēzhùzhōngyúnzuòfān”,xíngxiàngzhēnèrxiěbáiliàngliàngdediǎnluòzàimiànjiànshùshuǐhuāluànfēnfēntiàojìnchuáncāngyòngtiàozhūxíngróngdiǎnyǒushēngyǒuwèichūletiānbiànhuàzhīkuàitiàoluànxiěchūlebàozhīdiǎnzhīsānxiěfēngměngránjiānkuángfēngjuǎnchuīmiànshàngshāshísànyúnfēi。“yòngshífēnqīngqiǎoquèchūtiānbiànhuàzhīkuàixiǎnshìlefēngdewēizuìhòuxiětiānshuǐguòtiānqíngfēngpínglàngshīrénshěchuándēnglóupínglánérwàngzhǐjiànmiànshàngtiānshuǐshuǐyìngtiānshuǐtiānguāngyàngdemíngjìngdewèilánfēngneyúnnetǒngtǒngzhīérlefāngcáideqièhǎoxiàngquándōucéngshēngshìde

 shīrénshìxiānzàichuánzhōnghòuzàilóutóuxùnzhuōzhùshàngbiànhuàderánjǐngyúnfānxièfēngjuǎntiānqíngxiěyǒuyuǎnyǒujìnyǒudòngyǒujìngyǒushēngyǒuyǒujǐngyǒuqínglìngrénláiyóuránchǎnshēngzhǒngshēnlínjìngdegǎnjué——仿fǎngzàixīnjīnglechǎngránláidezhènyòuláidàowànglóutóuguānshǎngshuǐtiāndeměifēngguāngshīyòngfānxiěchūyúndeláishìyòngtiàozhūmiáohuìdediǎnshuōmíngshìzhòuérshìjiǔ。“wèizhēshānshìzhòucáiyǒudejǐngxiàng;“juǎnfēngshuōmíngguòkuàideyuányīndōushìshímiáoxiěquèfēnchāzàisānzhōngyīnghōngtuōhǎozuìhòuyòngshuǐtiānxiěchǎngzhòudejiéshùyòuyǒuyōuránjǐndeqíngzhìzhōngyòuyòngbáihēiyúnyìngchènyòngshuǐtiānjuǎnfēngduìzhàoyòngluànchuánwèizhēshānjiàodōuxiǎnchūzuòzhěgòushídeyòngxīn

 shīmiáohuìlewànglóudeměijǐnghǎodeshīrénshànzhuōdelínggǎnshīdelínggǎnwèixiànzuìshàngzuìjiǔgèngzuìshānshuǐzhīměijìnérqíngpēngpàicáichéngjǐngjiāzuòcáimǐnjiédeshīrényòngshīzhuōdào西zizhèfānbiéfēngwèidexìngbiǎoyǎn”,huìchéng西zhòu”。yúnzhòujiàngqǐngyòuguòtiānqíngshuǐtiānyòushìshānyòushìshuǐyòushìchuánzhèjiùchūlefànzhōu西dediǎnzuòzhěyònghēiyúnfān”,“báitiàozhūxíngchéngqiánglièdecǎiduìgěirénhěnqiángdezhìgǎnzàiyòngfānxiěyúndeláishìyòngtiàozhūmiáohuìdiǎnfēijiàndeqíngtàidòngqiándeshì使shǐyùnyònglínghuóshēngdòngquèhénérjuǎnfēngláichuīsànwànglóuxiàshuǐtiānliǎngyòutiānyóuzhòudàoqínglǎngqiánzhuǎnbiànzhīkuàimiáohuìlìngrénxīnqīngshuǎngyǎnqiándǒuránliàngjìngjièkāi

 èrshǒushīshìxiěchéngchuánzàizhōngxúnyóudeqíngjǐngběisòngshíhángzhōu西yóuzhèngguīdìngzuòwèifàngshēngchíwángzhùyǐnzhāngshìdehuàshuō:“tiānniánzhǐ1020nián),tàizitàibǎopànhángzhōuwángqīnruòzòu西wèifàngshēngchí,‘jìnniǎowèirénzhǔ。’”zhèshìxiāngdāngxiàndàidejìnjìnlièsuǒtóngdezhǐshìcóngqiányǒurénmàifàngshēngháiyàonòngdemíngtángle西shìjìnsuǒshìjìnzhírénzhànyòngzhǒngzhíshīdekāitóujiùxiěchūzhèshìshíxiēbèirénfàngshēngyóuchéngzhǎngdebiēzhīlèidànméiyǒushòudàoréndewēixiéfǎnérshòudàoréndeshīyóuderénchángchánghuìshíěrtóufàngshuǐyǐnxiēxiǎojiāhuǒwéilǒngláichī便biànshìguǎnmenmenpíngzhetiáojiànfǎnshèhuìxiàngrénzhuīgǎnguòláizhìmǎndehuāméiyǒushuízhǒngzhípíngzheránliàngshēngzhǎngdōngbiāncóng西biānkāiluòfǎnérxiǎnshìchūpài

 ránérshīdewèiquèzàihòumiànliǎng。“shuǐzhěnnénglìngshānyǎng”——shānběnláishìnéngyǎngdeyǒufēngdòngānshān”(《máowèiqiūfēngsuǒ》)deziyǒuxùnshān”(《chízhōusòngmèngchí》)deshuōshìquèpiānyàoshuōshānyǎng”。shīrénrènwèishānshìnéngyǎngdeyóujiùzàishuǐzhěn”。suǒwèishuǐzhěn”,jiùshìzhěnfàngzàishuǐmiànshàngzhǔnquèshuōshìfàngzàichuánshàngchuándiānbǎitǎngzàichuánshàngderénjiùkàndàoshāndeyǎngzhèběnláibìngchūduōréndōuyǒuguòzhèzhǒngjīngyànwènzàishīrénshéntōngjiāogěileshuǐzhěn”,tóngzhèshuǐzhěnnéngyǒujuédeshénzhěngzuòshāndiānláidàozhèyàngdegòujiùxiǎnchūlezhǒngmiàolái

 “fēngchuánjiěyuèpéihuí”——tóngyàngshìxiěchūzhǒngzàichuánshàngfànyóudeqíngshàngguālefēngxiǎochuánsuífēngpiāodàngzhèshìchángjiàndewèirénmenzuòzàiyuànzitáitóukànyuèliàngyuèliàngzàiyúnduǒmànmàndòngjiùxiàngzàitiānkōngpáihuáiyīnbáishuō:“yuèpáihuáiyǐnglíngluàn。”(《yuèxiàzhuó》)zhèsuànxīntóngdefāngshìshìchuándeyóudàngyuèdepáihuáiqīngqīngqiānlǒngdàokuàiláijiùshēngchūlexīnchuánzàipáihuáiyuèzàipáihuáidànshīrénzhīshìyuèliàngyǐnchuándepáihuáiháishìchuánérdòuyuèliàngxīnránpáihuáiláishīrénxiǎngguǒshìfēngdeliàng使shǐchuánzàishuǐshàngpáihuáiyòushìshénmeliàngràngyuèliàngzàitiānshàngpáihuáineháiyǒuzhèliǎngzhǒngpáihuáidàoshìxiāngtóngneháishìtóngnechuányuèliǎngzhǒngpáihuáiliánláijiùchǎnshēngleduōwènzhōngbāohánlexiēzhéyàodìngxiàshénláihǎohǎoxiǎngxiǎngsuǒshuōshīxiěráoyǒuqíng

 shǒushīshǒuzhōngdeyóudāngshìcǎiliányīnwèicóngzhèshǒushīkànshìyīnggāishǐzhōngdōuzàiwànglóushàngsuǒlánráoshàngdegāishìyóu”。pángrénnéngtiàodàoshuǐgěimenxiànhuādàoshìmenjìnshuǐlóutáicǎilehuāxiàngěibiérénsuǒzhèshìxiěyóumenxiànhuāgěiyóushuǐcǎihuādeyóu”,yīnggāijiùshìcǎiliánletiānshàngxiàlecǎiliánzàizhōngshǒushìwèimiǎnbèi湿shīle。“xiànfāngzhōushēngruò”,yuánzàixiāngrényǒuxiěguòqiāntīngzhōuruò”,ruòdàizhǐzhǒngxiāngcǎoérxiāngcǎoměirénshìchǔzhōngzuìzhòngyàodexiàngdàotuīzhīchǔzhāozàizhèjiùshìdàizhǐxiāngcǎo”。“érshíchǔzhāo”,shìgǎnkǎicǎiliánrènshíchǔzhōngdezhǒngxiāngcǎoguīmèngshīzhōngyǒumèngguīguīwèiyòngchǔzhāozhī,“yòngchǔzhāoqièyǒujiānánhuízhīzhèdechǔzhāodewánquántóng

 (1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34263.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 7人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org