首页 趣味语文古诗词正文

蝶恋花·春景(die lian hua chun jing)(die lian hua chun jing)

阿尔法趣味语文网 古诗词 2021-07-19 14:20:45 8 0 写景

 huāhuātuìtuìcáncánhónghóngqīngqīngxìngxìngxiǎoxiǎo。yànyànzizifēifēishíshí,绿shuǐshuǐrénrénjiājiāràorào。zhīzhīshàngshàngliǔliǔmiánmiánchuīchuīyòuyòushǎoshǎo,tiāntiānchùchùfāngfāngcǎocǎo。

 qiángqiángqiūqiūqiānqiānqiángqiángwàiwàidàodào。qiángqiángwàiwàixíngxíngrénrén,qiángqiángjiājiārénrénxiàoxiào。xiàoxiàojiànjiànwénwénshēngshēngjiànjiànqiāoqiāo,duōduōqíngqíngquèquèbèibèiqíngqíngnǎonǎo。

 wénwén

 huāhuāérércáncánhónghóngtuìtuìjǐnjǐn,shùshùshāoshāoshàngshàngzhǎngzhǎngchūchūlelexiǎoxiǎoxiǎoxiǎodedeqīngqīngxìngxìng。yànyànzizizàizàitiāntiānkōngkōngfēifēiwǔ,qīngqīngchèchèdedeliúliúwéiwéiràoràozhezhecūncūnluòluòrénrénjiājiā。liǔliǔzhīzhīshàngshàngdedeliǔliǔbèibèichuīchuīyuèyuèláiláiyuèyuèshǎoshǎo,dàndànyàoyàodāndānxīnxīn,dàodàochùchùdōudōujiànjiànmàomàoshèngshèngdedefāngfāngcǎocǎo。

 wéiwéiqiángqiángmiànmiàn,yǒuyǒuwèiwèishǎoshǎozhèngzhèngzàizàidàngdàngqiūqiūqiānqiān,shǎoshǎochūchūdòngdòngtīngtīngdedexiàoxiàoshēngshēng,qiángqiángwàiwàidedexíngxíngrénréndōudōutīngtīngjiànjiàn。mànmànmànmàndì,wéiwéiqiángqiángbiānbiāndedexiàoxiàoshēngshēngjiùjiùtīngtīngjiànjiànlele,xíngxíngrénrénwǎngwǎngránránruòruòshīshī,仿fǎngfǎngduōduōqíngqíngdedebèibèiqíngqíngdedeshǎoshǎosuǒsuǒshāngshānghàihài。

 zhùzhùshìshì

 diédiéliànliànhuāhuā·chūnchūnjǐngjǐng:yuányuánběnběntí,běnběncúncúnquēquēcí。

 huāhuātuìtuìcáncánhónghóng:tuìtuì,tuōtuōqù,xiǎoxiǎo:máomáoběnběnzuòzuò“zizi”。

 zizi:máomáoběnběnzuòzuò“xiǎoxiǎo”。“fēifēi”,《èrèrmiàomiàojí》、máomáoběnběnzhùzhù“zuòzuòláilái。”

 ràorào:yuányuánběnběnzhùzhù“zuòzuòxiǎoxiǎo。”

 liǔliǔ”:liǔliǔxù。

 chùchùfāngfāngcǎocǎo”jù:wèiwèichūnchūnguāngguāngwǎnwǎn,fāngfāngcǎocǎozhǎngzhǎngbiànbiàntiāntiānyá。

 duōduōqíngqíng:zhèzhèdàidàizhǐzhǐqiángqiángwàiwàidedexíngxíngrénrén。qíngqíng:zhèzhèdàidàizhǐzhǐqiángqiángnèinèidedejiājiārénrén。

 běnběnshìshìshāngshāngchūnchūnzhīzhīzuòzuò。

 zhèzhèshǒushǒujiāngjiāngshāngshāngchūnchūnzhīzhīqíngqíngbiǎobiǎoshēnshēnqíngqíngchánchánmiánmiányòuyòukōngkōnglínglíngyùnyùnjí,qíngqíngjǐngjǐngjiāojiāoróngróng,āiāiwǎnwǎndòngdòngrénrén。qīngqīngrénrénwángwángshìshì《huāhuācǎocǎoméngméngshíshí》chēngchēngzànzàndàodào:“‘zhīzhīshàngshàngliǔliǔmiánmián’,kǒngkǒngtúntúntiántián(liǔliǔyǒngyǒng)yuányuánqíngqíngwèiwèinéngnéngguòguò。shúshúwèiwèidàndànjiějiězuòzuò‘jiāngjiāngdōngdōngqù’yé?”zhèzhèpíngpíngjiàjiàshìshìzhōngzhōngkěnkěndede。shìshìchúchúxiěxiěháoháofàngfàngfēngfēngdedewàiwài,háiháixiěxiěleleliàngliàngdedewǎnwǎnyuēyuēcí。shìshìquèquèzǒngzǒngbèibèi“qíngqíng”suǒsuǒnǎonǎo。zhèzhèzhèngzhèngshuōshuōmíngmíngduìduìdàidàishēngshēnghuóhuódedetàitàidù:wàngwàngqíngqíngxiànxiànshíshíshìshìjièjiè。zàizàizhèzhèshǒushǒuzhōngzhōngsuǒsuǒliúliúchūchūdedeshāngshānggǎngǎn,zhèngzhèngshìshìduìduìxiànxiànshíshírénrénshēngshēngdedeàiài。

 kāikāipiānpiānchéngchéngxiànxiànchūchūchūnchūnjǐngjǐngsè。zuòzuòzhězhědedeshìshì线xiànxiànshìshìcóngcóngxìngxìngshùshùkāikāishǐshǐdede:huāhuāérérjīngjīngdiāodiāoxièxiè,suǒsuǒduōduōdedehónghóngzhèngzhèngzàizàidiǎndiǎndiǎndiǎntuìtuìqù,shùshùzhīzhīshàngshàngkāikāishǐshǐjiéjiéchūchūleleyòuyòuxiǎoxiǎodedeqīngqīngxìngxìng。“cáncánhónghóng”,biébiézhùzhùdàodàochūchūshēngshēngdede“qīngqīngxìngxìng”,zhōngzhōngtòutòuchūchūliánliánàiài,yǒuyǒushíshíchōngchōngdàndànlelexiānxiānqiánqiánnóngnóngdedeshāngshānggǎngǎnzhīzhīqíngqíng。

 jiējiēzhezhe,zuòzuòzhězhějiāngjiāngguāngguāngcóngcónghuāhuāzhīzhīshàngshàngkāikāi,“绿shuǐshuǐrénrénjiājiāràorào”zhōngzhōngdede“ràorào”zì,céngcéngyǒuyǒurénrénwèiwèiyīngyīngshìshì“xiǎoxiǎo”。tōngtōngquánquáncí,bìngbìngméiméiyǒuyǒuchūchūdedejǐngjǐngbiǎobiǎomíngmíngzhèzhèshìshìqīngqīngchénchéndedejǐngjǐngsè,yīnyīnérérxiǎnxiǎnméiméiyǒuyǒuzhezheluòluò。éréryànyànziziràoràoshěshěérérfēifēi,绿shuǐshuǐràoràoshěshěérérliúliú,xíngxíngrénrénràoràoshěshěérérzǒuzǒu,zhezheyī“ràorào”zì,fēifēichángchángzhēnzhēnqièqiè。

 zhīzhīshàngshàngliǔliǔmiánmiánchuīchuīyòuyòushǎoshǎo,tiāntiānchùchùfāngfāngcǎocǎo。

 zhèzhèshìshìzhōngzhōngzuìzuìwèiwèirénrénchēngchēngdàodàodedeliǎngliǎngjù。zhīzhītóutóushàngshàngdedeliǔliǔsuísuífēngfēngyuǎnyuǎnqù,láiláishǎoshǎo;tiāntiānzhīzhīxiàxià,méiméiyǒuyǒuqīngqīngqīngqīngfāngfāngcǎocǎonene。

 “liǔliǔmiánmián”,liǔliǔxù。liǔliǔfēnfēnfēifēi,chūnchūnjiāngjiāngjǐnjǐn,ránránràngràngrénrénshāngshānggǎngǎn;érérfāngfāngcǎocǎoqīngqīng绿lǜ,yòuyòushìshìfānfānjìngjìngjièjiè。shìshìdedekuàngkuàngjiànjiàn。“tiāntiānyá”jù,běnběnyuányuán《sāosāo》“suǒsuǒfāngfāngcǎocǎoxī,ěrěr怀huáihuáiyǔ”,shìshìbobozhězhělínglíngfēnfēnquànquànyuányuándedehuàhuà,xiǎngxiǎngshìshìzàizài《dìngdìngfēngfēngbō》zhōngzhōngsuǒsuǒshuōshuōdede“xīnxīnānānchùchùshìshìxiāngxiāng”zhìzhì。zuìzuìhòuhòujìngjìngbèibèiyuǎnyuǎnzhézhédàodàowànwànzhīzhīyáoyáodedelǐnglǐngnánnán。shíshí,rénréndàodàowǎnwǎnniánnián,yáoyáowàngwàngxiāngxiāng,jìnjìntiāntiānyá。zhèzhèjìngjìngsuísuífēngfēngpiāopiāofēifēidedeliǔliǔxiāngxiāngshìshì!。

 “qiángqiángqiūqiūqiānqiānqiángqiángwàiwàidàodào。qiángqiángwàiwàixíngxíngrénrén,qiángqiángjiājiārénrénxiàoxiào。”qiángqiángwàiwàishìshìtiáotiáodàodàolù,xíngxíngrénréncóngcóngzhōngzhōngjīngjīngguòguò,zhǐzhǐtīngtīngjiànjiànqiángqiángyǒuyǒudàngdàngqiūqiūqiānqiāndedeshēngshēngyīnyīn,zhènzhènzhènzhènyuèyuèěrěrdedexiàoxiàoshēngshēngshíshícóngcóngmiànmiànchuánchuánchūchū,yuányuánláiláishìshìmíngmíngzizizàizàidàngdàngqiūqiūqiānqiān。zhèzhèchǎngchǎngjǐngjǐngdùndùnsǎosǎoshàngshàngquèquèzhīzhīxiāoxiāosuǒsuǒ,chōngchōngmǎnmǎnleleqīngqīngchūnchūndedehuānhuānkuàikuàixuánxuánlǜ,使shǐshǐxíngxíngrénrénjìnjìnzhùzhùzhǐzhǐbù,yòngyòngxīnxīnxīnxīnshǎngshǎnglínglíngtīngtīngzhezhezhèzhèlìnglìngrénrénchīchīzuìzuìdedehuānhuānshēngshēngxiàoxiàoyǔ。zuòzuòzhězhězàizàishùshùchùchùshàngshàngshíshífēnfēnjiǎngjiǎngjiūjiūcángcángdedeguānguānxì。zhèzhèlǐ,zhǐzhǐxiěxiěchūchūqiángqiángtóutóudedeqiūqiūqiānqiānjiājiārénréndedexiàoxiàoshēngshēng,quánquányǐnyǐncángcángláilái,ràngràng“xíngxíngrénrén”xiǎngxiǎngxiàngxiàng,zàizàixiǎngxiǎngxiàngxiàngzhōngzhōngchǎnchǎnshēngshēngqióngqióngwèiwèi。xiǎoxiǎozuìzuìzhòngzhòngfù,dàndànzhèzhèsānsānzǒngzǒnggònggòngshíshíliùliùzì,“qiángqiánglǐ”、“qiángqiángwàiwài”fēnfēnbiébiézhòngzhòngfù,jìngjìngzhànzhànbànbàn。érérláiláicuòcuòluòluòyǒuyǒuzhìzhì,nàinàirénrénxúnxúnwèiwèi。qiángqiángnèinèishìshìjiājiā,qiángqiángwàiwàishìshìlù;qiángqiángnèinèiyǒuyǒuhuānhuānkuàikuàidedeshēngshēnghuóhuó,niánniánqīngqīngéréryǒuyǒucháocháodedeshēngshēngmìngmìng;qiángqiángwàiwàishìshìgǎngǎndedexíngxíngrénrén。xíngxíngrénréndedexīnxīnqíngqíngshénshéntàitàihé,zuòzuòzhězhěliúliúxiàxiàlelekōngkōngbáibái。guòguò,zàizàizhèzhèzhīzhīzhōngzhōng,yǒuyǒuzhǒngzhǒnglěnglěngluòluòzhīzhīgǎngǎn。

 “xiàoxiàojiànjiànwénwénshēngshēngjiànjiànqiāoqiāo,duōduōqíngqíngquèquèbèibèiqíngqíngnǎonǎo。”shìshìxíngxíngrénrénzhùzhùliángliángjiǔjiǔ,qiángqiángnèinèijiājiārénrénjīngjīnghuíhuídàodàofángfángjiānjiān;shìshìjiājiārénrénwánwánjiùjiù,érérxíngxíngrénrénjiànjiànjiànjiànzǒuzǒuyuǎnyuǎn。zǒngzǒngzhīzhī,jiājiārénréndedexiàoxiàoshēngshēngjiànjiànjiànjiàntīngtīngdàodàolele,zhōuzhōuxiǎnxiǎnjìngjìngqiāoqiāoqiāoqiāo。dàndànshìshìxíngxíngrénréndedexīnxīnquèquèzěnzěnmemepíngpíngjìngjìngxiàxiàláilái。qiángqiángyuànyuànzizidedexiàoxiàoshēngshēngjiànjiànjiànjiànxiāoxiāoshīshīlele,érérqiángqiángwàiwàidedexíngxíngrénréntīngtīngdàodàoxiàoxiàoshēngshēnghòuhòuquèquèxīnxīnnánnánpíngpíng。tīngtīngdàodàozizitiántiánměiměidedexiàoxiàoshēngshēng,quèquèzhízhíkànkàndàodàozizidedeyàngyàng;xīnxīnqíngqíngdiēdiēdàngdàngyǐ,érérzizibìngbìngzhīzhīdàodàoqiángqiángwàiwàiyǒuyǒunánnánzizizhèngzhèngwèiwèinǎonǎo。nánnánziziduōduōqíngqíng,ziziqíngqíng。zhèzhèdede“duōduōqíngqíng”yǔ“qíngqíng”chángchángbèibèidāngdāngàiàiqíngqíngláiláijiějiěshìshì,yǒuyǒugǎngǎn怀huáihuáishēnshēnshìshìzhīzhīqíngqíng,yǒuyǒuxiāngxiāngzhīzhīqíngqíng,yǒuyǒuduìduìniánniánqīngqīngshēngshēngmìngmìngdedexiàngxiàngwǎngwǎngzhīzhīqíngqíng,yǒuyǒubàobàoguóguózhīzhīqíngqíng,děngděngděngděng,dedequèquèwèiwèishìshì“yǒuyǒuqíngqíng”zhīzhīrénrén;érérjiājiārénrénniánniánqīngqīngdāndānchúnchún、yōuyōulǜ,méiméiyǒuyǒushāngshāngchūnchūngǎngǎnshíshí,méiméiyǒuyǒuwèiwèirénrénshēngshēngérérfánfánnǎonǎo,zhēnzhēnshuōshuōshìshì“qíngqíng”。zuòzuòzhězhěchūchūshēnshēnzhǎngzhǎngdedegǎngǎnkǎikǎi,nà“qíngqíng”zhīzhīrénrénjiūjiūjìngjìnghuìhuìliāoliāoshénshénmemeyàngyàngdedenene?shìshìgōugōuduìduìměiměihǎohǎoniánniánhuáhuádedexiàngxiàngwǎngwǎng,shìshìduìduìjūnjūnchénchénguānguāndedelèilèiliánliánxiǎngxiǎng,bèibèizēngzēnghuáhuániánniánzàizàidedegǎngǎnkǎikǎi,shìshìduìduìrénrénshēngshēngzhézhédedezhǒngzhǒngsuǒsuǒlǐnglǐngwù,zuòzuòzhězhěbìngbìngwèiwèiyányánmíngmíng,quèquèliúliúxiàxiàlelefēngfēngdedekōngkōngbáibái,ràngràngrénrénhuíhuíwèiwèi、xiǎngxiǎngxiàngxiàng。

 xiàxiàquèquèxiěxiěrénrén,miáomiáoshùshùleleqiángqiángwàiwàixíngxíngrénrénduìduìqiángqiángnèinèijiājiārénréndedejuànjuànjiājiārénréndededàndànmò,ràngràngxíngxíngrénréngènggèngjiājiāchóuchóuchàngchàng。zàizàizhèzhèlǐ,“jiājiārénrén”dàidàibiǎobiǎoshàngshàngquèquèzuòzuòzhězhěsuǒsuǒzhuīzhuīqiúqiúdede“fāngfāngcǎocǎo”,“xíngxíngrénrén”shìshìrénréndedehuàhuàshēnshēn。rénréntōngtōngguòguòzhèzhèyàngyàngxiàngxiàngdedehuàhuà,biǎobiǎoxiànxiànlelezhōngzhōngpáipáijiějiědedexīnxīnxù。

 zōngzōngguānguānquánquáncí,rénrénxiěxiělelechūnchūntiāntiāndedejǐngjǐng,chūnchūntiāntiāndederénrén,érérhòuhòuzhězhěsuànsuànshìshìzhǒngzhǒngshūshūdedejǐngjǐngguānguān。rénrénfènfènyǒuyǒuwèiwèi,dàndànzhōngzhōngjiūjiūwèiwèinéngnéngyuànyuàn。quánquánzhēnzhēnshíshífǎnfǎnyìngyìnglelerénréndededuànduànxīnxīnchéngchéng,jìngjìngméngménglónglóng,lìnglìngrénrénhuíhuíwèiwèiqióngqióng。

 zhèzhèshǒushǒuchuàngchuàngzuòzuòshíshíjiānjiānxiángxiáng,dàndànjù《quánquánsòngsòngcí》suǒsuǒzàizàidedeshùnshùnxù,piānpiāndāngdāngshìshìbèibèibiǎnbiǎnrènrènzhōuzhōu(jīnjīnshānshāndōngdōngzhūzhūchéngchéng)tàitàishǒushǒushíshísuǒsuǒzuòzuò。

 (1037niánnián1yuèyuè8rì-1101niánnián8yuèyuè24rì)zizizhānzhān、zhòngzhòng,hàohàotiětiěguānguāndàodàorénrén、dōngdōngshìshì,shìshìchēngchēngdōngdōngpō、xiānxiān,hànhànzú,méiméizhōuzhōuméiméishānshān(chuānchuānshěngshěngméiméishānshānshìshì)rénrén,běiběiluánluánchéngchéng,běiběisòngsòngzhezhemíngmíngwénwénxuéxuéjiājiā、shūshūjiājiā、huàhuàjiājiā,shǐshǐzhìzhìshuǐshuǐmíngmíngrénrén。shìshìshìshìběiběisòngsòngzhōngzhōngwénwéntántánlǐnglǐngxiùxiù,zàizàishīshī、cí、sànsànwénwén、shūshū、huàhuàděngděngfāngfāngmiànmiànhěnhěngāogāochéngchéngjiùjiù。wénwénzòngzònghénghéngsì;shīshīcáicái广guǎngguǎngkuòkuò,qīngqīngxīnxīnháoháojiànjiàn,shànshànyòngyòngkuākuāzhāngzhāngyù,fēngfēnggé,huánghuángtíngtíngjiānjiānbìngbìngchēngchēng“huánghuáng”;kāikāiháoháofàngfàngpàipài,xīnxīntóngtóngshìshìháoháofàngfàngpàipàidàidàibiǎobiǎo,bìngbìngchēngchēng“xīnxīn”;sànsànwénwénzhezheshùshùhónghóngfù,háoháofàngfàngrú,ōuōuyángyángxiūxiūbìngbìngchēngchēng“ōuōusū”,wèiwèi“tángtángsòngsòngjiājiā”zhīzhīyī。shìshìshànshànshūshū,“sòngsòngjiājiā”zhīzhīyī;shànshànzhǎngzhǎngwénwénrénrénhuàhuà,yóuyóushànshànzhúzhú、guàiguàishíshí、děngděng。zuòzuòpǐnpǐnyǒuyǒu《dōngdōngjí》《dōngdōngchuánchuán》《dōngdōngfǔ》《xiāoxiāoxiāngxiāngzhúzhúshíshíjuǎnjuǎn》《guàiguàishíshíjuǎnjuǎn》děngděng。

免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34252.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 8人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org