首页 趣味语文古诗词正文

醒心亭记(xing xin ting ji)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-16 08:24:24 35 0 忧国忧民

 chúzhōuzhī西nánquánshuǐzhīōuyánggōngzuòzhōuzhīèrniángòutíngyuēfēng”,wèijiànmíngyòuzhífēngzhīdōngbǎishānzhīgāogòutíngyuēxǐngxīn”,使shǐgǒngzhī

 fángōngzhōuzhībīnzhěyóuyānfēngyǐnhuòzuìqiěláoxǐngxīnérwàngjiànqúnshānzhīxiānghuányúnyānzhīxiāngkuàngzhīqióngcǎoshùzhòngérquánshíjiā使shǐxīnsuǒěrxīnsuǒwénxīnránérxǐnggèngjiǔérwàngguīsuǒránérwèimínghánzi退tuìzhīběizhīshīyúnwèishànshānquánzhījiānérmíngzhījiànshíyòushànzhě

 suīrángōngzhīnéngyánzhījūnyōuyóuérwèishàngmíngěiérhànxiàtiānxiàzhīxuézhějiēwèicáiqiěliángniǎoshòucǎozhīshēngzhějiēgōngshānzhīquánzhīpánggōngzāinǎigōngsuǒ

 ruògōngzhīxiánhánzishùbǎiniánérshǐyǒuzhījīntóngyóuzhībīnshàngwèizhīgōngzhīnánhòubǎiqiānniányǒugōngzhīwèirénérlǎngōngzhījiànzhīyǒuzhītànránhòuzhīgōngzhīnánfántóngyóuzhěqiěxìngérgǒngyòuwéntuōmínggōngwénzhīyòuqiěxìng

 qìngniányuèshí


wénzhùshì

wén
 zàichúzhōude西nánmiànhóngquánshuǐdepángbiānōuyánggōngrènzhīzhōudeèrniánjiànzàolemíngjiàofēngdetíngzibìngqīnzuòbiǎomíngzhèmíngchēngdeyóuláijiǔhòuyòuzàifēngtíngdedōngmiànbǎizhǎodàoshānshìjiàogāodefāngjiànzàolejiàoxǐngxīndetíngziràngzuò

 měiféngōuyánggōngzhōudebīnmendàozhèyóulǎnjiùkěndìngyàodàofēngtíngjiǔyǒushízuìlejiùdìngyàodēngshàngxǐngxīntíngtiàowàngqúnshānhuánbàoyúnxiāngshēngkuàngyíncǎomàoshèngquánshuǐjiāměisuǒjiàndàodeměijǐng使shǐrényǎnhuāliáoluànsuǒtīngdàodequánshēng使shǐrénwèizhīzhènshìxīnxiōngdùnjuéqīngshuǎngtuōérjiǔxǐnggèngxiǎngjiǔliúérfǎnhuílesuǒjiùgēnzhèyuángěitíngmìngmíngwèixǐngxīntíng”,shìhán退tuìzhīdeběishīazhègàichēngshàngshìshànzàishānshuǐzhījiānxúnzhǎokuàiyòuyòngsuǒjiàndàodeměijǐngláigěimìngmíngbazhèjiùgèngyǒushuǐpíngle

 jǐnguǎnzhèyàngshìnénggòushuōchūōuyánggōngzhēnzhèngdekuàidemendehuángzàishàngyōuránwèiqīngjìngmendebǎixìngzàixiàfēngshíxīnmǎntiānxiàdexuézhědōunéngchéngwèiliángcáifāngdeshǎoshùmínniǎoshòucǎoděngshēngdōuzhècáishìōuyánggōngzhēnzhèngdekuàiashānjiǎoluòwāngqīngquánshuǐhuìshìōuyánggōngdekuàisuǒzàinezhǐguòshìzàizhètuōdegǎnxiǎnga

 xiàngōuyánggōngzhèyàngdexiánrénhánhòubǎiniáncáichǎnshēngjīntiāntóngyóudebīnháizhīdàoōuyánggōngyàngdexiánrénshìhěnnándàodeqiānbǎiniánhòuyǒurényǎngōuyánggōngdewèirénzhānyǎngdeérxiǎngyàojiànderénjiùhuìyīnméiyǒutóngshídàiérgǎntàndàoshícáizhīdàodàoōuyánggōngzhēnnánshuōláifánshìxiànzàiōuyánggōngtóngyóuderénnénggǎndàohuānxìngyùnmaércénggǒngyòunénggòuyòngzhèpiānwénzhāngtuōmíngzàiōuyánggōngwénzhāngdehòumiànyòunénghuānqìngxìngma

 sòngrénzōngqìngniányuèshí

zhùshì
xǐngxīntíngtíngmíngzàichúzhōu西nánfēngtíngdōngshānshàngōuyángxiūsuǒjiàn
chú(chú)zhōusòngzhōumíngshǔhuáinándōngjīnānhuīshěngchúzhōushì
biān
ōuyánggōngōuyángxiū(1007-1072nián),běisòngzhèngzhìjiāwénxuéjiā
zuòzhōurènzhīzhōu
gòujiànzhù
jiāngjìnjiējìn
xúndào
dào
(zī):shēng
jiā(jiā):měi
(sǎ)ránshùdeyàngzi
cāixiǎng
suǒránzàochéngzhèzhǒngxǐngxīndexiàoguǒ
hánzi退tuìzhīhán退tuìzhī
běi》:hándeshīzuòpǐn
shízhèfāngzhēnshídeqíngjǐng
jūnzhèzhǐsòngrénzōng
yōuyóuyōuxiándeyàngzi
wèiqīngjìngsuǒshìshì
gěi(jǐ)fēng
qiěliángfànzhǐyǒucáinéng
(yí)(dí):fànzhǐshǎoshùmínguódàiduìdōngmínbēngdetǒngchēngguódàiběidemín
(yú):jiǎoluò
tuōdexīn
(mò):
shǐcái
tuōmíngtuōrénéryángmíng


shǎng

 sòngrénzōngqìngnián(1047niányuèshícénggǒngsuíběishàngzàijīngzhōngcénggǒngchúzhōubài访fǎngleōuyángxiūliúliánèrshítiānzhèpiānjiùshìzàichúzhōuyīngōuyángxiūzhīqǐngérzuò。 

chuàngzuòbèijǐng

 wénzhāngduànjiāodàilexiěxǐngxīntíngdeyǒuguānbèijǐngxiězhīyuányóuzàijièshàoxǐngxīntíngzhīqiánzuòzhěxiānjièshàolefēngtíng。“chúzhōuzhī西nán”,shìfāngwèi;“quánshuǐzhī”,xiěhuánjìng;“ōuyánggōngzuòzhōuzhīèrnián”,gòutíngshíjiānwénjiāodàijiǎnjiézuòzhěsuǒxiěfēngtíngyòngzàifēngtíngzuòbèijǐngfāngmiànyǐnchūxǐngxīntíngdewèizhìfēngtíngwǎngdōngbǎidegāoshānshàngfāngmiànjiāodàilexǐngxīntíngdehuánjìngxiěfēngtíngjiùshìzàimiáohuìxǐngxīntíngdehuàmiànbèijǐngzuòzhěxíngwénxiānzhékāiménjiànshānzhízhìduànwěicáikāishǐdiǎnzhèbìngwèi使shǐréngǎndàofánsuǒérshì使shǐhuàmiàngèngjiāfēngmǎn

 wénzhāngèrduànxiěxǐngxīntíngzhīshèngzuòzhěyǐnwàngliǎnggàikuòfēnlefēng”、“xǐngxīnèrtíngtóngdeyòngqiánzhěyòngyǐnjiǔhòuzhěyònglǎnshèngwàngzǒnglǐngjǐngzhìzhīqúnshānxiānghuányúnyānmànkuàngyíncǎomàoquánshuǐqīnglièshānyánjùnxiùzuòzhěsuǒxiěwàngzhōngzhījǐngshìwèileyǐnchūwàngzhōngdegǎnshòuěrxīnxīnzhōngchàngránqīngshuǎngcóngérdiǎnmíngxǐngxīntíngsuǒmíngxǐngxīndeyuányīnbìngjìnzhǐmíngxǐngxīndechūchùdiǎnànhán退tuìzhīshīběiguānxǐngxīndeshǒushì:“wénshuōyóuzhàoxúnchángdàohuíyīngliúxǐngxīnchùzhǔnzuìshílái。”zhèyǐnzhèngzhéfǎnyìngzheōuyángxiūzhèwèiběisòngshīwénxīnyùndòngdelǐngxiùduìhánzhèwèitángdàiwényùndònglǐngxiùdetuīchónghánshànwénbìngfēishīchēngshànzhě,《běiyòufēihányǒumíngdewénzhāngérōuyánggōngshúzhījiànhánshīwénzhībèituīzhòngjiéshānquán”,zǒngjiélejiàntíngdexīnzhǐwèixiàwénlùndeshēngzuòlediànyǒuzǒngshàngzhīgōngyòushìxiàzhīshè

 wénzhāngsānduàndelùnwényǎnzàishàngchéngshàngduànshānquán”,yǐnchūgōngzhīnéngyánzhī”,zhèzǒnglǐngquánduànláishuōmíngōuyángxiūzhīdenèihánsānduànyǒuliǎngchùxiáshìcénggǒngshòucǎo”,lièzàifǎnyìngchūledehàndefēngjiànzhèngtǒngshíduìhànwàideshǎoshùmíndeshìèrshìcénggǒngdāngshídesòngwángcháodetǒngzhìōuwèijūnyōuyóuérwèishàngmíngěiérhànxiàshìshīshídesuīránzhèshìdāngshíwénzhāngtōngxíngdezhǒngshídàixiàndànjìngshìbáizhīxiáōuyángxiūdeshānshuǐzhīshìtàipíngshèngshìdezhǒngqíngzhǐguòshìzàibèibiǎnméngzhōngbiǎoxiànlezhǒngkuàngdeqíngzhìérchúzhōushìxiǎozhōucóngshīzhǎnbàozhǐhǎozòngshānshuǐzhīqíngle

 wénzhāngduànwényǎnzàinánèr,“bǎiniáncáinéngyǒuzhèxiāngde”,xiěōuyángxiūzhīxiánnánxiànzàiderénháiméiyǒujiězhèdiǎndànbǎiniánqiānniánzhīhòurénmendìnghuìquèrènzhèwènyùnhándeshìshǐyǒugōnglùnōuyángxiūliúyángōngjiébèibiǎndàochúzhōushēnbèifēizhīmíngqiěyǒushèzuìzhīxiánzhèngsuǒwèizhōumekǒngliúyánzhěcénggǒngdegōngzhīxiánnánshuōshìxùnliúyándefǎnshìduìōuyángxiūdeshēngyuándāngshìrénnéngjiěōuyángxiūhòushìréndiànyǒugōnglùnzhèshìcénggǒngdeduàn


cénggǒng

 cénggǒng(1019nián9yuè30-1083nián4yuè30tiānsānniányuèèrshíyuánfēngliùniányuèshí),zishìchēngnánfēngxiānshēng”。hànjiànchāngnánfēngjīnshǔjiāng西rénhòulínchuānjīnjiāng西zhōushì西)。céngzhìyáozhīsūncéngzhànzhīzijiāyòuèrnián(1057)jìnshìběisòngzhèngzhìjiāsànwénjiā,“tángsòngjiāzhīwèinánfēngcéng”(cénggǒngcéngzhàocéngcéngcénghóngcéngxiécéngdūnzhīzàixuéshùxiǎngwénxuéshìshànggòngxiànzhuōyuè


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34175.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 35人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org