首页 趣味语文古诗词正文

季氏将伐颛臾(ji shi jiang fa zhuan yu)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-15 11:04:31 28 0 高中文言文

 shìjiāngzhuānrǎnyǒujiànkǒngziyuē:“shìjiāngyǒushìzhuān。”

 kǒngziyuē:“qiúnǎiěrshìguòzhuānzhěxiānwángwèidōngméngzhǔqiězàibāngzhīzhōngshìshèzhīchénwèi?”

 rǎnyǒuyuē:“zizhīèrchénzhějiē。”

 kǒngziyuē:“qiúzhōurènyǒuyányuē:‘chénjiùliènéngzhězhǐ。’wēiérchídiānérjiāngyānyòngxiāngqiěěryánguòchūxiáguīhuǐzhōngshìshuízhīguò?”

 rǎnyǒuyuē:“jīnzhuānérjìnfèijīnhòushìwèizisūnyōu。”

 kǒngziyuē:“qiújūnzishěyuēzhīérwèizhīqiūwényǒuguóyǒujiāzhěhuànguǎérhuànjūnhuànpínérhuànāngàijūnpínguǎānqīngshìyuǎnrénxiūwénláizhīláizhīānzhījīnyóuqiúxiāngziyuǎnrénérnéngláibāngfēnbēngérnéngshǒuérmóudònggànbāngnèikǒngsūnzhīyōuzàizhuānérzàixiāoqiángzhīnèi。”


wénzhùshì

wén
 sūnshìjiāngyàotǎozhuānrǎnyǒubàijiànkǒngzishuō:“sūnshìyàoduìzhuānyòngbīng。”

 kǒngzishuō:“rǎnyǒukǒngyīnggāibèimenbazhuānxiānwángcéngdeguójūndāngzuòzhǔguǎndōngméngshānderénérqiěchùguójìngnèishìguódefānshǔguówèishénmeyàotǎone?”

 rǎnyǒushuō:“sūnyàozhèmegànmenliǎngzuòchénxiàdedōuyuàn。”

 kǒngzishuō:“rǎnyǒuzhōurènyǒuhuàshuō:‘néngshīzhǎncáinéngjiùdānrènzhíwèinéngshèngrènjiùgāi。’guǒmángrényáohuǎngzheyàodàoxiàquèchíchànchànwēiwēijiāngyàodiēdàoquèchānmeyàoyòngchānderénnekuàngqiědehuàcuòlelǎoniúcónglóngzipǎochū,(zhànboyòngdeguījiǎyòngdezàixiázibèihuǐhuàizhèshìshuídeguòcuòne?”

 rǎnyǒushuō:“jīnzhuānchéngqiángjiānérqiěkàojìnsūnshìdefēngxiànzàiduóhòushìdìnghuìchéngwèizisūnmendeyōu。”

 kǒngzishuō:“rǎnyǒujūnziyànèxiēkěnshuōxiǎngyàoyàngérpiānyàozhǎojièkǒuderénlùnshìyǒuguódezhūhóuhuòshìyǒufēngdedānxīncáiduōzhǐshìdānxīncáifēnpèijūnyúndānyōurénmíntàishǎozhǐdānyōujìngnèiāndìngruòshìcáipíngjūn便biànsuǒwèipínqióngjìngnèipíngtuánjié便biànhuìjuérénshǎojìngnèipíngānguójiā便biànhuìqīngwēizuòdàozhèyàngyuǎnfāngderénháiguījiùzàixiūréndezhèngjiàoláizhāodàimenmenláilejiù使shǐmenānxīnjīnyóuqiúliǎngrénzuǒsūnshìyuǎnfāngderénguīquènéng使shǐmenláiguīshùnguójiāfēnlièquènéngbǎochídewěndìngtǒngfǎnérhuàzàijìngnèixìnggànkǒngsūnshìdeyōuzàizhuānérshìzàiguónèi。”

zhùshì
shìkāngzichūnqiūguóchícháozhèngmíngféizhuān(zhuān yú),xiǎoguóshìguódeshǔguóchéngzàijīnshāndōngfèixiàn西běijiùshuōshìtānzhuānérgōngzhīwénnǎishìjūnmáodùnshēndàijūnchúshìshìkǒngzhuānzàiwèihuànzhèjiùzhùlejūngōngzhīběnwénpíngleshìjiānbìngzhuāndebìngchǎnlekǒngzizhìguówèizhèngdezhǔzhāng
rǎnyǒudāngshídōushìkāngzidejiāchénrǎnyǒumíngqiúziyǒuxìngzhòngmíngyóuziliǎngréndōuwèikǒngzizijiànjiàn
yǒushìzhèzhǐjūnshìxíngdòngdàizhànzhēngchēngwèiguójiāshìdāngshíshìzhuānzhìguózhèngāigōngdemáodùnhěndānyōuzhuānhuìbāngzhùāigōngxuēruòdeshísuǒqiǎngxiāngōngzhuān
nǎiěrshìguòkǒnggāibèiba?“nǎi……xiāngdāngxiàndàihàndekǒng……ba”。ěrshìguòbèizhèdeshìpíngduìfāngméijǐndàorènshìjiégòuzhùbīnbiāozhì。(zàijiàobǎnzhōng,“shìzhǐěr”,yòngzuòdài)guòbèi
xiānwángzhǐzhōuzhīxiānwáng
dōngméngzhǔzhǐshòufēngdōngméngdōngméngshānmíngméngshānzàijīnshāndōngméngyīnnánzhǔzhǔguǎnderén
shìshèzhīchénshìdàizhèzhǐzhuānshèshèzhǐshénzhǐshénshèshìshénshéndetányǒuguózhěshèguówángshèbèigàiláifèidiàoshèwèiguójiādexiàngzhēngzhèzhǐguóshèzhīchénwèishǔguódexiǎoguó
wèiwèishénmeyàogōngnepíngshénmewèibiǎofǎnwèn
zikāngzichūnqiūshíduìzhǎngzhělǎoshīguìqīngděngdōuzūnchēngwèizi
zhōurènshàngshídeshǐguān
chénjiùliènéngzhězhǐnéngshīzhǎncáinéngjiùjiēshòuzhíwèiruònéngjiùyīngzhíchénshīzhǎnjiùdānrènlièzhíwèizhǐ
wēimíngzuòdòngdàowēixiǎnyáohuǎngzheyàodàoxià)。chíchí
diāndiēdàochān
xiāng(xiàng):chānmángrénzǒuderénzhùzhě)。
(sì):jiǎoniúxiá(xiá):guānměngshòudelóngzi
guīdōushìbǎoguīguībǎnyòngláizhànbozàizhǐruìruìyòngláibiǎoshìjuéwèiyòng(dú):xiázi
zhǐchéngguōjiānjìnkàojìnfèibì):shìdejīnshāndōngfèixiànshuōfèi,dāngrénchēngfèi(fèi)xiàn
jūnzishěyuēzhīérwèizhījūnziyànèxiēkěnshuōxiǎngyàoyàngérpiānyàozhǎojièkǒuderéntònghèndàizhǒngshěshěpiēkāituōjièkǒu
yǒuguóyǒujiāzhěyǒuguódezhūhóuyǒufēngdeguózhūhóutǒngzhìdezhèngzhìjiāqīngtǒngzhìdezhèngzhì
huànguǎérhuànjūnhuànpínérhuànānshìdānyōupínkùnérdānyōufēnpèijūndānyōuréndōng西shǎoérdānyōushèhuìāndìng”。huànyōudānxīnguǎshǎo
gàijūnpíncáifēnpèigōngpíngshàngxiàfēnjiùméiyǒupínqióng
guǎpínglerénkǒujiùhuìshǎole
ānqīngguójiāāndìngjiùméiyǒuqīngdewēixiǎn
shǒushì
wénwénjiàozhǐlái使shǐ……láiguī)。
ān使shǐ……āndìng
xiāng:(xiàng)zuǒ
fēnbēngguójiāfēnliènéngshǒuquánshǒushǒuguóbǎoquánguójiā
gàndùnpáidàiyòngláishādezhǒngzhǎngbǐngbīnggànzhǐjūnshì
xiāoqiángguójūngōngménnèiyíngméndexiǎoqiángyòujiàozuòpíngyīnshíchénzicháojiànguójūnzǒudàoránjìngchēngxiāoqiáng”。xiāozhèjièzhǐgōngtíng


shǎng

 shìzhuānshìshìzàipéichénzhíguózhèngdeguódeshūbèijǐngxiàshēngde。“péichénzhǐdeshìmèngsūnshìshūsūnshìsūnshìsānjiāmendexiānqìngshūyǒudōushìhuángōngqián771---qián694zàiwèideérzizhuānggōngqián693---qián662zàiwèidehàochēngsānhuán”。dàokǒngzizhèshí,“sānhuánzhíguóguózhèngbǎiliùshíniánzhījiǔzàizhèbǎiduōniánjiāngōngshìjūnshìsānhuánzhījiāndezhǔyàodòuzhēngyǒu:①qián594(xuāngōngshíniánzhēnduìsānjiāfēnkuòzhǎnbānleshuìzhì;②qián562(xiānggōngshíniánsānjiāzuòsānjūnsānfēngōngshìyǒu”;③qián517(zhāogōngèrshíniánzhūsānhuánliánjìngōngzhāogōngbèitáowángzhèdòuzhēngzhídàozhànguóchūnián,《shǐ·zhōugōngshìjiāshuō:“dàogōngzhīshísānhuánshèngxiǎohóubēisānhuánzhījiā。”

 shìjiāngzhuānshìjiànjīngchuánhòushìzhùjiāwèishìzirǎnyǒuxiàngshìzhuǎnlekǒngzidejiànshìhuòérzhǐ。《shǐ·kǒngzishìjiāzài:“zhòngyóuwèishìzǎizàiqián497(dìnggōngshísānnián);kāngzizhàorǎnyǒuzàiqián492(āigōngsānnián),shízisuíkǒngzizàichénzhìèrrénshítóngwèishìjiāchénérzhī。《shǐ·zhòngzilièchuánzàiyǒukāngzixiàngkǒngzixúnwènrǎnyǒucáinéngdeshìzheniándàituīdāngzàiāigōngchūnián

 kǒngziguànfǎnduìpéichénzhíguózhèng”,duìsānhuándezhǐzàilùnzhōngjiùyǒuduōzài

 wénzhāngzhǔyàolekǒngzijiùshìjiāngzhuānzhèjiànshìbiǎodesānduànlùnduànhuàshuōmínglefǎnduìshìgōngzhuāndeyóushìzhěxiānwángwèidōngméngzhǔ”,zhuānzàiguóxiàngyǒumíngzhèngyánshùndezhèngzhìwèièrshìqiězàibāngzhīzhōng”,zhuāndewèizhìběnjiùzàiguójìngnèiduìguóxiànggòuchéngwēixiésānshìshìshèzhīchén”,zhuānláijǐnshǒujūnchénguānméiyǒugōngdeyóukǒngzidehuàxiànlezhìguówèizhèngdezhèngzhìzhǔzhāngfǎnduìqiángxíngdàozhūèrduànkǒngziyǐnyòngzhōurèndemíngyán:“chénjiùliènéngzhězhǐpíngrǎnyǒutuīxièrèndetàisānduànhuàkǒngzizhèngmiànchǎnshùdezhèngzhìzhǔzhāng

 wénshìpiānlùnjièduìhuàxíngshìzhǎnkāizhōngyǒuyùnyòngleshǐcáiliào,“zhěxiānwángwèidōngméngzhǔ”;xiànshíshìzhuānzàibāngzhīzhōng”,“shìshèzhīchén”;míngrénmíngyán,“zhōurènyǒuyányuē:‘chénjiùliènéngzhězhǐ。’”sānzhǒnglùnlùnjiānshíkàochìyǒuyǒu

 wénzhōngdexíngxiàngbiǎokǒngzideguāndiǎn。“wēiérchídiānérjiāngyānyòngxiāng?”yòngmángrénchānzhědeshīzhíláirǎnyǒuzuòwèishìjiāchénérméiyǒujǐndàorèn。“chūxiáguīhuǐzhōngdeyǒushuāngzhòngshìjiāngshìzuòjiāngzhuānzuòguīshìgōngzhuānhǎopǎochūlóngzishāngrénzhuānbèigōngmièhǎoguījiǎshíhuǐzhōngèrshìjiāngrǎnyǒuzuòguīdekànshǒuzhěchūxiáshāngrénguīhuǐzhōngshìkànshǒuzhědeshīzhírǎnyǒuzuòwèishìjiāchénruònéngquànjiànshìfàngzhì使shǐzhuānbèimièshìmendeshīzhí

 wénzhōngyǒusānchùyònglefǎn,“wèi?”“jiāngyānyòngxiāng?”“shìshuízhīguò?”fǎndeyùnyòng使shǐzigǎnqíngcǎiqiánglièjiàoqiáng使shǐkěndìngdeànfǎnwèndāngzhōng使shǐkěndìnggèngwèiyǒugèngjiāhányǐnrénsuǒ免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34161.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 28人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org