首页 趣味语文古诗词正文

五代史伶官传序(wu dai shi ling guan chuan xu)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-14 08:22:57 27 0 高中文言文

 shèngshuāizhīsuīyuētiānmìngfēirénshìzāiyuánzhuāngzōngzhīsuǒtiānxiàsuǒshīzhīzhězhīzhī

 shìyánjìnwángzhījiāngzhōngsānshǐzhuāngzōngérgàozhīyuē:“liángchóuyànwángsuǒdānyuēwèixiōngérjiēbèijìnguīliángsānzhěhèněrsānshǐěrwàngnǎizhīzhì!”zhuāngzōngshòuércángzhīmiàohòuyòngbīngqiǎncóngshìshǎoláogàomiàoqǐngshǐshèngjǐnnángérqiánkǎixuánérzhī

 fāngyànzihánliángjūnchénzhīshǒutàimiàoháishǐxiānwángérgàochénggōngzhīshèngwèizhuàngzāichóuchóumiètiānxiàdìngluànzhěyīngcānghuángdōngchūwèijiànzéiérshìsànjūnchénxiāngzhīsuǒguīzhìshìtiānduànxiàzhānjīnshuāizhīnánérshīzhīběnchéngbàizhīérjiērén?《shūyuē:“mǎnzhāosǔnqiān。”yōuláoxìngguówángshēnránzhī

 fāngshèngtiānxiàzhīháojiénéngzhīzhēngshuāishùshílíngrénkùnzhīérshēnguómièwèitiānxiàxiàohuòhuànchángwēiérzhìyǒngduōkùnsuǒlíngrénzāizuòlíngguānchuán》。


wénzhùshì

wén
 āishèngshuāidedàosuīshuōshìtiānmìngjuédìngdenándàoshuōshìrénshìzàochéngdematuījiūzhuāngzōngtiānxiàdeyuányīnshītiānxiàdeyuányīnjiùmíngbáile

 shìrénchuánshuōjìnwánglínshísānzhījiàngěizhuāngzōngbìnggàoshuō:“liángwángzhūwēnshìdechóuyànwángshìtuīdedānyuēwèixiōngshìhòuláidōubèipàntóukàoleliángzhèsānjiànshìshìdehènjiāogěisānzhījiànyàowàngqīnbàochóudezhìxiàng。”zhuāngzōngshòujiànshōucángzàimiàohòuzhuāngzōngchūbīngzhàng便biànpàishǒuxiàdesuícóngguānyuányòngzhūyánggàoxiāncóngzōngmiàogōngjìngchūjiànláiyòngpiàoliàngdejǐnnángzhuāngzhebèizhezǒuzàiqiánmiànděngdàokǎixuánshízàijiàncángmiào

 dāngyòngshéngzibǎngzhùyànwángziyòngxiǎoxiázhuāngzheliángguójūnchéndetóuzǒujìnmiàojiànjiāoháidàojìnwángdelíngzuòqiángàoshēngqiánbàochóudezhìxiàngjīngwánchéngshénqínggàishìduōmewēifēngděngdàochóujīngxiāomiètiānxiàjīngāndìngrénzàinánzuòluànderénmiànxiǎngyīnghuānghuāngzhāngzhāngchūbīngdōngjìnháiméijiàndàoluànzéixiàdebīngshìjiùfēnfēntáosànjūnchénmenkànzhekànzhezhīdàohǎodàolexiàtóuláiduìtiānshìbàotóutòngyǎnlèizhān湿shījīndeliánzěnmeyàngdeshuāibàichàjìnnenándàoshuōshìyīnwèitiānxiànánérshītiānxiàróngcáixiàngzhèyàngdemaháishìrènzhēntuījiūchénggōngshībàideyuányīndōushìyóurénshìne?《shàngshūshàngshuō:“mǎnhuìzhāoláisǔnhàiqiānnéngdàochù。”yōuláo使shǐguójiāxìngshèngān使shǐshēnmièwángzhèshìrándedào

 yīndāngxìngshèngshítiānxiàdeháojiéméiyǒushuínéngxiāngzhēngdàoshuāibàishíshùshíguānjiùkùnzhùzuìhòushēnguómièbèitiānxiàrénchǐxiàohuòhuànchángchángshìyóudiǎnxiǎodecuòlèiérniàngchéngdezòng使shǐshìcōngmíngyǒucáinéngyīngyǒngguǒgǎnderénduōbànchénmǒuzhǒngàihǎozhīzhōngshòuhuòérjiéguǒxiànkùnqióngnándàozhǐyǒugōngshìsuǒdechéngfēnmashìzuòlíngguānchuán》。

zhùshì
líng(líng)guāngōngtíngzhōngdeguānshòuyǒuguānzhídeyǎnrén
yuántuījiūkǎocházhuāngzōnghòutángzhuāngzōngcúnyòngzhǎngziwèijìnwángyòuhòuliánglóngsānnián(923)chēngguóhàotángtóngniánmièhòuliángtóngguāngnián(926),zàibīngbiànzhōngbèishāzàiwèijǐnsānnián
jìnwáng西juéshātuóqiúzhǎngyòngyīnshòutángwángcháozhīzhàozhènhuángcháoyǒugōnghòufēngjìnwáng
shǐjiànliánghòuliángtàizhūwēnyuánshìhuángcháojiāngpànbiànguītánghòufēngwèiliángwáng
yànwángzhǐlóngjié使shǐliúréngōngziliúshǒuguānghòubèizhūwēnfēngwèiyànwángchùchēngliúréngōngwèiyànwángshìlóngtǒngshuō
dānsòngshíběifāngde
gěibiǎoshìmìnglìnghuòqiúnǎide
miàozhǐzōngmiàodàiwángxiānzhīsuǒchùzhuānzhǐyòngdetóngxiàwéndetàimiào”。
cóngshìyuánzhǐzhōujùnzhǎngguāndeliáoshǔzhèfànzhǐbānliáosuícóngshǎoláoyòngzhūyáng
zhījiànfànghǎo
kǔnbǎngshéngsuǒ
hánxiáchùyòngzuòdòngshèngxiá
xiānwángzhǐjìnwángyòng
chóuchóu(chóu):chóu
zhǐtángzhuāngzōngtóngguāngnián(926)dòngbèizhōubīngbiàndejūnshìhuánghuī
shìtiānduànjiézhìxiàngtiānshì
nándào(yú):biǎowèndezhù
biǎozhuǎnzhédeliánxiāngdānghuòzhě”、“háishì”。běnkǎojiūshìdào
shū》:《shàngshū》。
(yì)ānshūshì
quánsuǒyǒu
wēixíngróngxiǎozhīshìshìcùndeshíwànfēnzhīwēishìcùndebǎiwànfēnzhī
àiduìrénhuòshìàihǎoguòfēn
zāiliányòngbiǎoshìfǎn


shǎng

 wéntōngguòduìdàishídehòutángshèngshuāiguòchéngdefēntuīlùnchū:“yōuláoxìngguówángshēnhuòhuànchángwēiérzhìyǒngduōkùnsuǒdejiélùnshuōmíngguójiāxìngshuāibàiwángyóutiānmìngérjuérénshì”,jiègàojièdāngshíběisòngwángcháozhízhèngzhěyàoshǐjiàoxùnānwēifángwēijiànjièjiāochǐzòngwénzhāngkāiménjiànshānchūquánwénzhǔzhǐshèngshuāizhījuédìngrénshìránhòu便biàncóngrénshìxiàshùzhuāngzōngyóushèngzhuǎnshuāizhòuxìngzhòuwángdeguòchéngshǐshílùnzhèngzhǔzhǐxiěshàngcǎiyòngxiānyánghòuduìlùnzhèngdefāngxiānzànzhuāngzōngchénggōngshízhīshèngzàitànshībàishíxíngshìzhīshuāixìngwángshèngshuāiqiánhòuduìzhàoqiángliègǎnrénzuìhòuzàishàngshūxùngèngzēngqiánglewénzhāngshuōquánwénjǐnkòushèngshuāièrjiājiāshǐlùnjiédàigǎnkǎidiàodùncuòduō姿gǎnrǎnhěnqiángchéngwèiláichuánsòngdejiāzuò

 quánwénfēnwèiliǎngfēn

 qiánbànfēnshǐwèizhǔzuòzhěkāipiānzhīshǒukāizōngmíngyòngjiāndàigǎntàndefǎndàochūlewéndezhōngxīnlùndiǎn——“shèngshuāizhīsuīyuētiānmìngfēirénshìzāi!”wèilùnxiānmíngcuīrénjǐngxǐngyòuyǒulùnzhànxìngfǎndāngshíliúxíngde宿mìnglùndeshǐguānqiánréncéngpíngshìshìhéngkōngérláishénshényuǎn”。wénzhāngjiēzhexiědào:“yuánzhuāngzōngzhīsuǒtiānxiàsuǒshīzhīzhězhīzhī。”biǎomíngzuòzhějiānglièzhuāngzōngshītiānxiàdeshǐzuòwèilùnduìshàngshùlùndiǎnjiālùnzhèngzhèguòdeyùnyòng使shǐlùndiǎnlùnjiānxiánjiējǐnránlùndiǎnyǒuzǒnglǐngquánpiānzhīgōngérxiàmiànwéndechūxiànyòuzhì

 wèilùnzhèngzhōngxīnlùndiǎnzuòzhěbìngwèizhuìshùzhuāngzōngshēnshìhuòlíngguānshìwèiguòduōlièshǐérshìcóngfēnfándeshǐliàozhōngjǐnxuǎnlechuáncǎijiàonóngdiǎnxíngdezhuāngzōngshītiānxiàdeshǐshìliàndewénchénzhìchōngpèidegǎnqíngyángdùncuòdediàozònghéngbǎideshìjiāshùshuōjìnwángyòngliángwángzhūwēnjiéchóushēnyànwángliúshǒuguāngzhīliúréngōngcéngbèiyòngbǎojiànwèilóngjié使shǐdānshǒulǐngābǎoliáotàicéngyòngdìngméngjiéwèixiōngshāngdìnggòngtóngbīngtǎoliángdànliúréngōngābǎohòujiēpànjìnguīliángjìnchéngchóuyònglínzhōngshísānzhījiànzuòwèimìngyàozicúnwèichóucúnbīngjīngjiāngyǒngdōngzhēng西tǎogōngyuán913niángōngyōuzhōushēngliúshìziyòngshéngkǔnsuǒbǎngjiěsòngtàiyuánxiànjìnwángtàimiàogōngyuán923niáncúngōngliángliángbīngbàizhūwēnzhīziliángzhūyǒuzhēnmìngjiāngshācúngōngbiànjīngzhūyǒuzhēnjiāngdetóuzhuāngxiáshōucángzàitàimiàocúnháicéngsānbàidānwèibàolechóudànmièliánghòujiāoàomǎnchǒngxìnlíngguānzòngqíngshēng使shǐmínyuànfèiténgzhòngpànqīnzàiwèijǐnsānniánjiùbīngbiànzhīzhōngzàishùzhèduànshǐshìdeguòchéngzhōngzuòzhěcǎiyòngxiānyánghòudeshǒutōngguòshèngshuāideduìbāobiǎndeshūqínggěirénqiánglièdepèngzhuànggǎnluòchàgǎnyǐnzhěxīnlíngdezhènchànzēngqiánglelùndiǎndeshuōzhèngqiánrénshuō:“tángzhuāngzōngchùshūéryīngjùnshūérshuāipíngdiàosuīchǐduǎnzhāngyǒuyínghuíjǐnzhī。”zuòzhěshìzhīhòuyòuliǎngfǎnhuíkòuzhǔ——“zhīnánérshīzhīběnchéngbàizhīérjiērén?”zhìduìlùnzhèngchūgàoduànluò

 zàiwénzhāngdehòubànfēnzhōngzuòzhěyóushìzhuǎnlùnlùnzhèngshēncéngcéngjìncóng“《shūyuē:‘mǎnzhāosǔnqiān’”rányǐnchūyōuláoxìngguówàngshēndelùndiǎnwèizēngqiángzhèlùndiǎndeshuōzuòzhěyòujiāngzhuāngzōngshītiānxiàzhīshìnóngsuōwèiduànjiǎnjiéduìǒudewénfǎnzhènglùnzàitōngguòshèngshuāideqiánglièduìpiānshǒudelùnxíngchéngqiánhòuzhàoyīngshǒuwěiyīngzhīshì使shǐwéndezhōngxīnlùndiǎngèngjiāxiānmíngchūwénzhāngxiězhìchùzuòzhěxiōngréngwèijǐnshūyòujìntuīchūhuòhuànchángwēiérzhìyǒngduōkùnsuǒzhèyànglùndiǎnlìngzhěderènshísuízhezuòzhědechùjìnshēnhuàshǐdejiàoxùnzhōngshòudàogèngjiāshēnde。“yōuláo”、“”、“wēi”、“suǒjiēwèirénshìyīnshàngshùliǎnglùndiǎnshìzhōngxīnlùndiǎndeshēnhuàyòushìhuàzuòzhěquánwénlùnzhèngdegāocháochùránshōuwèiyánjǐnérwèijuélìngzhěyǒuyīnràoliángzhīgǎn——“huòhuànchángwēiérzhìyǒngduōkùnsuǒlíngrénzāizuòlíngguānchuán》。”chùdiǎnjīngzhīchǎnmínglezuòzhěxiězuòlíngguānchuán》,“shànshànèèdedebìngfēijiùshǐlùnshǐérshìyǒu广guǎngfànérxiànshídexǐngshì

 《dàishǐlíngguānchuánwénzàiyánshàngyǒuyánwěiwǎnshìwàngshèng”、“wénhānchànglánpíngránjiǎnyuēníngliànsāndiǎn

 1.yánwěiwǎnshìwàngshèng  

 běnwénzuòwèipiānzǒngjiéshǐjiàoxùnwèizàishìhòushìjūnzhǔgōngjièjiàndeshǐlùnháoshēngyìngdeshuōjiàoérshìwěiwěidàoláiwǎnzhuǎndòngrén使shǐshìzàikǎitànzhuāngzōngbàiwángshízhǐshìwǎnzhīérnánzhīwèizhèngyánwǎnquánwéncóngdàolíngrénzāishōuwěitànzàitàntànshǐzhōngfǎntànyǒngzhīzhōngxiǎnxiànwěiwǎndeyùnzhìzàilùndewénzhōngduōyòngfǎnwènwèn使shǐshuōwěiwǎnérlìngrénshēn;duōyòngduìchēngbiéshìzàiguānjiàndefāngcǎiyòngyánníngliànduìzhànggōngzhěngdeyánshìdepiánzàochéngxiānmíngdeduìgǎnjiézòugǎn;shìdāngyùnyòngzhǎngdiàojiéshìyǒuzhāngyǒuchíwèngǎntànchénshùpiánsànzhǎngduǎncuòzōngyǒuzhìláiyángdùncuòchàngsāntàngǎnqíngbǎomǎnshìwàngshèngqīngdàiwénxuéjiāshěnqiánrènwèidàishǐlíngguānchuán》:“yángdùncuòshǐshénsuǐ,《dàishǐzhōngpiānwén。”hòuláizuòshǐlùnderénwǎngwǎngxuézhèzhǒngyángdùncuòde

 2.wénhānchànglán

 wénzhāngkāipiānérchūlùndiǎnshàngluòdàolùngēnshàngzàiluòjìnshàngsānshǐdeshìyòushìměngránshēngchūduìzhuāngzōngzhīshèngzàntànérhòushìdǒuránjiàngchūduìzhuāngzōngzhīshuāidebēitànérjǐnshèwènyǐnérchūránzhī”,ránhòuzàipínglùnzhuāngzōngshèngshuāishìzàishēngzàijiàngzàiluòzhīzhōngyǐnchūrénshēnshěngdejiàoxùnjiáránérzhǐjiāngquánwéndeshìwěnwěnluòzàijiéwěishàngpiānsuīduǎnxiǎoquèxiědiēdàngquánwénāchénglínhānchàng

 3.píngránjiǎnyuēníngliàn  

 wénzhōngméiyǒuáodecuòduīzǎoyòngpíngshídeyánshēngdòngshuōshìshēnshuōmíngdàoyánpíngjìnrénránxiǎochàngshìzhīmànlùnjiǎnmíngèyàozhōngxiēyánshìdeduìchēngmǎnzhāosǔnqiānshòu”“yōuláoxìngguówángshēn”“huòhuànchángwēizhìyǒngduōkùnsuǒ”,shìzhěngyánjiǎnfēngrénshēnshěng

 tōngguānquánpiānróngshìlùnshūqíngwèishìshēngdòngxiǎochànglùnzhèngcéngcéngshēngǎnqíngshēnchénnónglièshíwèipiānduōdejiāzuòdàidewénxuéjiāduōshìpiānwèifànwénbèijiāzànshǎngmíngdàimáokūnchēngwénwèiqiānjuédiào”,qīngdàishěnqiánwénwèiyángdùncuòshǐshénsuǐ,《dàishǐzhōngpiānwén”。ōuyánggōngzhīwénfēngzhèngjiànwèirénwénlüèjiànbān


chuàngzuòbèijǐng

 ōuyángxiūjìnzhèngjièhòuzhèngshìběisòngwángcháokāishǐyóushèngdàoshuāideshíshèhuìshàngdezhǒngmáodùnjiānruìzhèngzhìshàngdexiēduānyuèláiyuèyánzhòngshèhuìwēiyuèláiyuèlìngrénāndàolerénzōngqìngchūniánwánglúnhǎiděngwèishǒuderénmínbàodòngjiēzhǒngér西xiàyòuqīnrǎo西běibiānjìngbàisòngjūnōuyángxiūfànzhòngyānděngrénzhēnduìdāngshídezhèngshíxíngzhèngzhìgǎiwǎnjiùběisòngwángcháodewēiquèjiēèrliánsānzāodàodāngquánpàidezàizhèzhǒngqíngkuàngxiàōuyángxiūyōuxīnchōngchōnghěndānxīndàicǎntòngshǐjiāngzhòngyǎnérsòngtàishíxuēzhèngfèngmìngzhǔxiūdejiùdàishǐyòufánwěishīshí”,zhùquànshànchéngèshìdòngshǒuzhuànchéngleshíjuǎndexīndàishǐ》。

 ōuyángxiūguānxīnguómínshēngyōuguóyōumínchàngdǎoxīnchóngshàngjiādeshàngshízhìyòngxiǎngguānxīnshíshìshìjiānjuéfǎnduìjiàoxiǎngpēngjiàodewēihàiyǒudǎnyǒushífènshàngjìnwèiguójiāmínxiǎngyǒusuǒzuòwèiōuyángxiūfǎnduìgǒuānxiūbèizhǔjiāqiángzhànbèigǎishízhèngmiànduìguójiāmínmiànlíndewēiōuyángxiūzuòshìwèilewàngsòngcháotǒngzhìzhěshǐwèijiàngàojièzhízhèngzhěyàoshǐjiàoxùnānwēifángwēijiànjīngzhìyīngmǎnbiǎomiànderóngyǐntǒngzhìzhědejǐng


ōuyángxiū

 ōuyángxiū(1007-1072),yǒngshūhàozuìwēngwǎnhàoliùshì”。hànzhōuyǒngfēngjīnjiāng西shěngyǒngfēngxiànrényīnzhōuyuánshǔlíngjùnlíngōuyángxiūshìhàowénzhōngshìchēngōuyángwénzhōnggōngběisòngzhèngzhìjiāwénxuéjiāshǐxuéjiāhánliǔzōngyuánwángānshíxúnshìzhécénggǒngchēngtángsòngjiā”。hòurényòujiānghánliǔzōngyuánshìchēngqiānwénzhāngjiā”。


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34157.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 27人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org