首页 趣味语文古诗词正文

猴王出世(hou wang chu shi)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-09 10:22:11 35 0 小学文言文

  hǎiwàiyǒuguómíngyuēàoláiguóguójìnhǎihǎizhōngyǒuzuòmíngshānhuànwèihuāguǒshānzuòshānzhèngdāngdǐngshàngyǒukuàixiānshíshíyǒusānzhàngliùchǐcùngāoyǒuèrzhàngchǐwéiyuánmiàngèngshùzhēyīnzuǒyòudàoyǒuzhīlánxiāngchèngàikāiláiměishòutiānzhēnxiùjīngyuèhuágǎnzhījiǔsuìyǒulíngtōngzhīnèixiānbāobènglièchǎnshíluǎnshìyuánqiúyàngyīnjiànfēnghuàzuòshíhóuhóuzàishānzhōngquèhuìxíngzǒutiàoyuèshícǎoyǐnjiànquáncǎishānhuāshùguǒlángchóngwèibànbàowèiqúnzhāng鹿wèiyǒuyuánwèiqīn宿shízhīxiàcháoyóufēngdòngzhīzhōng

  cháotiānyánqúnhóushǔdōuzàisōngyīnzhīxiàwánshuǎqúnhóuzishuǎlehuìquèshānjiànzhōngzǎojiànjiànshuǐbēnliúzhēnshìgǔnguāyǒngjiànyún:“qínyǒuqínyánshòuyǒushòu。”zhònghóudōudào:“zhèshuǐzhīshìdeshuǐmenjīngǎnxiánshìshùnjiànbiānwǎngshàngliūtóuxúnkànyuánliúshuǎzi!”hǎnshēngdōutuōnánqièhuànxiōngpǎoláishùnjiànshānzhízhìyuánliúzhīchùnǎishìfēiquánzhònghóupāishǒuchēngyángdào:“hǎoshuǐhǎoshuǐyuánláichùyuǎntōngshānjiǎozhīxiàzhíjiēhǎizhī。”yòudào:“yǒuběnshìdezuānjìnxúnyuántóuchūláishāngshēnzhěděngbàiwèiwáng。”liánlesānshēngjiàncóngzhōngtiàochūshíhóuyīngshēnggāojiàodào:“jìnjìn!”míngdūnshēnjiāngshēnzòngjìngtiàoquánzhōngzhēngjīngtáitóuguānkànbiānquèshuǐmíngmínglǎnglǎngdejiàqiáoliángzhùleshēndìngleshénzàikànyuánláishìzuòtiěbǎnqiáoqiáoxiàzhīshuǐchōngguànshíqiàozhījiāndàoguàliúchūzhēleqiáoménquèyòuqiànshēnshàngqiáotóuzàizǒuzàikànquèshìyǒurénjiāzhùchùbānzhēnhǎosuǒzàishíhóukànduōshítiàoguòqiáozhōngjiānzuǒyòuguānkànzhǐjiànzhèngdāngzhōngyǒushíjiéjiéshàngyǒuxíngkǎishūjuānzhehuāguǒshānshuǐliándòngdòngtiān”。

  shíhóushèngchōushēnwǎngwài便biànzǒumíngdūnshēntiàochūshuǐwàileliǎngāādào:“zàohuàzàohuà!”zhònghóuwéizhùwèndào:“miànzěnmeyàngshuǐyǒuduōshēn?”shíhóudào:“méishuǐméishuǐyuánláishìzuòtiěbǎnqiáoqiáobiānshìzuòtiānzàoshèdejiādāng。”zhònghóudào:“zěnjiànshìjiādāng?”shíhóuxiàodào:“zhèshuǐnǎishìqiáoxiàchōngguànshíqiàodàoguàxiàláizhēméndeqiáobiānyǒuhuāyǒushùnǎishìzuòshífángfángnèiyǒushíguōshízàoshíwǎnshípénshíchuángshídèngzhōngjiānkuàishíjiéshàngxiézhehuāguǒshānshuǐliándòngdòngtiān’。zhēnshìmenānshēnzhīchùmiànqiěshìkuānkuòróngqiānbǎikǒulǎoxiǎomendōujìnzhùshěngshòulǎotiānzhī。”

  zhònghóutīnghuāndōudào:“háixiānzǒudàimenjìnjìn!”shíhóuquèyòumíngdūnshēnwǎngtiàojiàodào:“dōusuíjìnláijìnlái!”xiēhóuyǒudǎndedōutiàojìnledǎnxiǎodeshēntóusuōjǐngzhuāěrnáosāishēngjiàohǎnchánhuìdōujìnletiàoguòqiáotóuqiǎngpénduówǎnzhànzàozhēngchuángbānguòláiguòzhèngshìhóuxìngwánlièzàiníngshízhǐbānjuànshénfāngzhǐshíhóuduānzuòshàngmiàndào:“lièwèiā,‘rénérxìnzhī。’mencáishuōyǒuběnshìjìnláichūshāngshēnzhějiùbàiwèiwángjīnjìnláiyòuchūchūyòujìnláixúnlezhèdòngtiānlièwèiānmiánwěnshuìxiǎngchéngjiāzhībàiwèiwáng?”zhònghóutīngshuōgǒngwéi齿chǐpáibāncháoshàngbàidōuchēngqiānsuìwáng”。shíhóugāodēngwángwèijiāngshíyǐnlesuìchēngměihóuwáng


wénzhùshì

wén
  hǎiwàiyǒuguójiāmíngjiàozuòàomànláiguóguójìnhǎihǎizhōngyǒuzuòmíngshānqǐngwèihuāguǒshānzuòshānzhèngshìdǐngshàngyǒukuàixiānshízhèxiēyánshíyǒusānzhàngliùchǐcùngāoyǒuèrzhàngchǐwéiyuánmiànyòuméiyǒushùzhēyīnzuǒyòudàoyǒuzhīlánxiāngchèncóngkāitiānláiměishòutiānzhēnxiùjīngyuèhuágǎndeshíjiānzhǎngshìyǒulíngdenèixiānbāotiānjìnlièchǎnshídànxiàngyuánqiúyàngyīnjiànfēnghuàzuòshíhóuhóuzizàishānshàngquèhuìxíngzǒutiàoyuèchīzhíyǐnjiànquáncǎishānhuāxúnzhǎoshùguǒlángchóngwèibànbàowèiqúnzhāng鹿zuòpéngyǒuyuánhóuwèiqīnwǎnshàngzàishízhīxiàcháoyóufēngdòngzhōng

  cháotiānyánzhònghóushǔdōuzàisōngyīnzhīxiàdewánwánqúnhóuzishuǎlehuìérjuékāishānjiànzhōngzǎojiànjiànshuǐbēnliúzhēnshìxiànggǔnguāyǒngjiànyún:“qínyǒuqínyánshòuyǒushòuzhònghóudōudào”:“zhèshuǐzhīdàoshìdeshuǐjīntiāngǎnxiánshì。,shùnshānjiànbiānwǎngshàngliūtóuxúnkànyuánliúshuǎzima!”hǎnjiàoshēngdōutuōnándàijiàopǎoláishùnshānjiàntàishānzhídàoyuántóudefāngzhèshìfēiquánzhònghóupāishǒuchēngzàndào:“hǎoshuǐhǎoshuǐyuánláizhèshìzàiyuǎnchùshānjiǎoxiàdetōngzhíjiēhǎidetāo。”yòudào:“yǒuběnshìdezuānjìnzhǎoyuántóuchūláishānghàishēndemenjiùbàiwèiguówáng。”liánhǎnlesānshēngránjiàncóngzhōngtiàochūláishíhóuyīngshēnggāojiàodào:“jìnjìn!”shàngyǎnjīngdūnshēnjiāngshēnzòngzhíjiētiàodàoquánzhōngránzhēngjīngtáitóukànbiānquèshuǐmíngmínglǎnglǎngdejiàqiáoliángzhùlequèdìngleshénzàikànyuánláizhèzuòtiěbǎnqiáoqiáoxiàdeshuǐchōngguànshíqiàozhījiāndàoguàliúchūzhēleqiáoménquèyòuqiànshēnshàngqiáotóuzàizàikànquèshìyǒurénjiāzhùdefāngyàngzhēnshìhǎofāngshíhóukànduōshítiàodàoqiáozhōngjiānzuǒyòukànzhǐjiànzhèngdāngzhōngyǒukuàijièbēishíbēishàngyǒuxíngkǎishūjuānzhehuāguǒshānshuǐliándòngdòngtiān”。

  shíhóushèngchōushēnwǎngwài便biànpǎozàishàngyǎnjīngdūnshēntiàochūshuǐwàileliǎngāādào:“zàohuàzàohuà!“zhònghóuziwéizhùwèn:“miànzěnmeyàngshuǐyǒuduōshēn?”shíhóudào:“qiánshuǐqiánshuǐyuánláishìzuòtiěbǎnqiáoqiáobiānshìzuòtiānzàoshèdejiārénzhònghóudào”:“zěnmenéngkàndàozhèjiāhuì?“shítóuhóuzixiàodào:“zhèshuǐshìqiáoxiàmiànchōngguànshíqiàodàoguàxiàláizhēméndeqiáobiānyǒuhuāyǒushùzhèshìzuòshífángfángnèiyǒushíguōshízàoshíwǎnshípénshíchuángshídèngzizhōngjiānkuàishíjiéshàngzhehuāguǒshānshuǐliándòngdòngtiān’。zhēnshìmenānshēnmìngdefāngmiànyòushìkuānnéngchéngbǎishàngqiānkǒulǎoxiǎomendōujìnzhùdeshěngnéngjiēshòulǎotiānzhī。”

  zhònghóuyǔnhuāndōudào:“háixiāntáopǎodàimenjìnjìn!”shíhóuquèyòushàngyǎnjīngdūnshēnwǎngtiàojiàodào:“dōusuíjìnláijìnlái!”xiēhóuziyǒudǎndedōutiàojìnledǎnzixiǎodeshēntóusuōjǐngzhuāěrnáosāishēngshēngjiàochánhuìérdōujìnkāileguòleqiáotóutiàoqiǎngpénduówǎnzhànzàozhēngchuángbānguòláizǒuzhèngshìhóuxìngwánzàiméiyǒuāndìngshízhǐbānjuànshéncáitíngshíhóuduānzuòshàngmiàndào:“zhūwèiā,‘rénméiyǒuxìnyòngzhīdàomenshuōyǒuběnshìcáinéngjìnláichūshānghàishēndejiùbàiwèiguówángxiànzàijìnláiyòuchūchūyòujìnláikǎochálezhèdòngtiānlièwèiānmiánwěnshuìxiǎngchéngjiādexìngwèishénmewèimenzuòwángzhònghóutīngdehuà”,gǒngwéipái齿chǐpáibāncháoshàngbàidōushuōqiānniánwáng”。cóngzhèshíhóugāodēngwángwèijiāngshíyǐnleshìchēngwèiměihóuwáng

zhùshì
běnwénjiéxuǎn西yóuhuízuòzhěshìmíngdàidechéngēnxuǎnzuòwénshíyǒugǎidòng
wéiyuánzhǐxiānshídezhōuzhǎngwéiquāndezhǎng
língtōngzhǐxiānshíyǒulelíngtōnglerénxìng
shuǎziwán
míngshàngyǎnjīng
suǒzàifāng
shíjiéshíbēi
zàohuàyùn
tiānzàoshèránxíngchéngyòuxiǎng
jiādāngjiāchǎn
rénérxìnzhīchūlùn·wèizhèng》。shìrénguǒméiyǒuxìnyòngzhīdàozěnmezuòrén
齿chǐànniánlíngzhǎngyòuláipáilièshùn


chéngēn

(1500—1582)míngxiǎoshuōjiāshānyángrénzhōnghàoshèyángshānrénzāocuòzhéjiājìngzhōnggòngshēnghòurènzhèjiāngzhǎngxìngxiànchéngchǐwèidòuzhéyāoxiùérguīzhuānzheshùyòuyánbàishǐzhìguàixiǎoshuōshànxiéxuèwǎnniánzuò西yóu》,shùtánggāosēngxuánzàngjīngshìlìngyǒushèyángxiānshēngcún稿gǎo》、《dǐngzhìděng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34135.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 35人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org