首页 趣味语文古诗词正文

黔之驴(qian zhi lyu)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-09 10:20:08 27 0 初中文言文

 qiányǒuhǎoshìzhěchuánzàizhìyòngfàngzhīshānxiàjiànzhīpángránwèishénlínjiānkuīzhīshāochūjìnzhīyìnyìnránxiāngzhī

 mínghàiyuǎndùnwèiqiěshìshénkǒngránwǎngláishìzhījuénéngzhěshēngyòujìnchūqiánhòuzhōnggǎnshāojìnxiádàngchōngmàoshèngzhīyīnzhīyuē:“zhǐěr!”yīntiàoliáng㘎,duànhóujǐnròunǎi

 xíngzhīpánglèiyǒushēngzhīhónglèiyǒunéngxiàngchūsuīměngwèigǎnjīnruòshìyānbēi


wénzhùshì

wén
 qiánzhèfāngběnláiméiyǒuyǒuhuānduōshìderényòngchuányùnláitóujìnzhèfāngyùndàohòuquèméiyǒushénmeyòngchùjiùfàngzhìzàishānjiǎoxiàlǎokàndàoshìpángránwèishìshénmeshénjiùduǒzàishùlíntōutōukànjiànjiànxiǎoxīndekàojìnjīngkǒnghuòzhīdàoshìshénmedōng西

 zhīhòudetiānjiàoleshēnglǎofēichánghàipǎodeyuǎnyuǎnrènwèiyàoyǎofēichánghàidànshìlǎoláiláihuíhuíguānchájuébìngméiyǒushénmebiédeběnlǐngjiànjiànlǎoshúledejiàoshēngyòuqiánqiánhòuhòukàojìndànshǐzhōnggǎndòulǎojiànjiànkàojìnzitàiyuèláiyuèqīngqīngmànpèngzhuàngkàochōngzhuàngmàofànfēichángfènyòngzilǎolǎoyīnérhěngāoxìngpánsuànzhèjiànshìshuō:“deběnlǐngzhǐguòzhèyàngle!”shìtiàoláihǒuleshēngyǎoduànledehóulóngchīguānglederòucáikāi

 āiwàixíngpánghǎoxiànghěnyǒudàoxíngshēngyīnhóngliànghǎoxiànghěnyǒuběnlǐngdāngchūguǒ使shǐchūdediǎnběnlǐnglǎo使shǐxiōngměngdànyóuduōwèizhōngjiūgǎnlièzijīnluòxiàngzhèyàngdexiàchǎngzhēnshìbēia

zhùshì
qián(qián):tángdàiqiánzhōngdàozhìsuǒzàijīnchuānshěngpéngshuǐxiànxiáxiāngdāngjīnpéngshuǐyǒuyángxiùshāndàiguìzhōuběifēnxiànqiánwèiguìzhōudebiéchēng
què
pángrándeyàngzi
línjiānkuīzhīcángzàishùlíntōutōukàn
shāochūjìnzhījiànjiànjiējìn
yìn(yìn)yìnránjīngkǒnghuòxiǎoxīnjǐnshèndeyàngzi
xiāngzhīlejiě
yǒutiān
hàifēichánghài
yuǎndùntáodàoyuǎnchù
qiějiāngyàoshì(shì):yǎo
zhújiàn
zhōnggǎnshǐzhōnggǎn
xiá(xiá):qīnjìnértàizhuāngzhòng
dàngpèngzhuàngkàojìnchōngmàochōngmàofàn
shèngjìnzhù
míngzuòdòng
zhīpánsuànzhezhèjiànshì
tiàoliáng(liáng):tiàoyuè。㘎(hǎn):tónghǒu”,hǒu
nǎicáikāi
lèishìhǎoxiàngdàoxíng
hónghóngliàng
xiàngqiándāngchū
wèiduōyòuhài
zuìhòuzuìzhōng
shìzhèyàng


shǎng

 《qiánzhīshìguópiānzhemíngdediǎnyánkāitóushìzhèyàngxiěde:“qiányǒuhǎoshìzhěchuánzàizhìyòngfàngzhīshānxià。”

 zuòzhěshǒuxiāncóngshìshēngdehuánjìngxiě。“qián”,shìtángdàidāngshíxíngzhèngdemíngchēngyòujiàoqiánzhōngdàobāokuòjīntiānnán西chuāndōngnánběi西nánguìzhōuběidàizhèdàiyǒushénmediǎnne?“”,cóngláiméiyǒuguòzizhèdiǎnhěnzhòngyàoyīnwèiguǒméiyǒuzhèdiǎnjiùhuìchūxiànhòumiànlǎobèishíhuòdeqíngjiéyīnjiùhuìshēnghòumiànzhèyàngdeshì。“yǒuhǎoshìzhěchuánzài”,yǒuméishìzhǎoshìderényòngchuányùnletóuzhèjǐnjǐnchéngjiēzheqiánsānérláijiāodàileyánzhōngdezhǔyàojiǎodelái——yuánláishìwàilái。“zhìyòngfàngzhīshānxià”,yùndàohòupàishàngshénmeyòngchǎngjiùfàngyǎngdàoshānjiǎoxiàzhèliǎngjǐnjiěshìlewèishénmeshuōyùnderénshìhǎoshìzhě”,érqiěhěnqiǎomiàozhèhǎoshìzhěpiēkāi——yīnwèitónghòumiàndeqíngjiéméiyǒuguān——cóngérwèixiàwénzhōngmiáoxiěyánzhōngdezhǔyàojiǎozhǔnbèilefāng便biàntiáojiàn

 suízhebèifàngshānxià”,dàoledefāngyánzhōngdelìngjiǎodechūchǎngjiùhěnránle

 jiànzhīpángránwèishénlínjiānkuīzhīshāochūjìnzhīyìnyìnránxiāngzhīmínghàiyuǎndùnwèiqiěshìshénkǒng

 zhèduànzhǔyàoxiějiàndàohòudexīnzhuàngtài。“jiànzhīpángránwèishén”,lǎokàndàozhèyòugāoyòudejiāhuǒwèishìshénmeshénzhèshìduìdezuìchūyìnxiàngrènshíyóuyánkāitóujiùjiāodàileqián”,shuíméiyǒujiànguòyīnlǎoshǎojiànduōguàichǎnshēngzhèyàngdecuòjuéshìhěnrándeshì,“línjiānkuīzhī”,jiùduǒcángdàoshùlíntōutōudīngzhezizhèchōngfēnxiěchūlelǎozàiwèishénderènshíchǔshàngsuǒchǎnshēngdehàixīnérkuīyòushuōmínglezuòwèishòuzhōngzhīwángdelǎosuīdànbìnggānxīnxiǎngqīngduìfāngdexīnhuódòngcóngéryùnlehòumiànqíngjiéderánzhǎn。“shāochūjìnzhī”,hòuláilǎoyòumànmànzǒuchūláixiàngkàojìnxiēzhèshìduìlǎobìnggānxīnsuàndexīndejìnjiēshì。“línjiānkuīzhīshāochūjìnzhīliǎngjǐnxiěchūlelǎoxíngdòngdeliánzhǎn——yóuxùnkāizide”,dàodìngjiǎogēndekuī”,zàidàozǒuchūshùlínzǒuxiàngzidejìn”——érqiěchūjiēshìlelǎoxīnyàorènshízhèpángrándejuéxīnguòzhèdejìn”,bìngshìshuōtóngjīngkàohěnjìnlezhǐshìzhǐlüèwēisuōduǎnlediǎntóngdeleyīnwèizhèshílǎoduìháishìyìnyìnránxiāngzhī”,xiǎoxīnjǐnshènzhīdàoshìshénmeguài。“yìnyìnrán”,jǐnshènhàideyàngziyóuxiāngzhī”,rányìnyìnrán”;éryóuyìnyìnrán”,dāngránjiùzhǐnéngshāochūjìnzhīlezhèxiāngzhīsānyǒuchéngshàngdezuòyòngshuōmínglǎochǎnshēngyìnyìnránānxīncǎishāochūjìnzhījǐnshènxíngdòngdeyuányīnyòuyǒuxiàdezuòyòngjiāodàilehòumiànqíngjiéyǎnjìndegēn。“”,yǒutiānzhèshìquándeshuōmínglǎowèilegǎibiànxiāngzhīdezhuàngkuàngduìguānchájīngzhǐtiānleyóujiànjuéxīnránérrènshíbìngwèijìnzhǎnréngrántíngliúzàiwèishéndejiēduànsuǒmíng”,zihǒujiàoshēng,“hàiyuǎndùn”,lǎochījīngtáoyuǎnyuǎndewèishénmeyàoyuǎndùnne?“wèiqiěshì”,yīnwèilǎorènwèiziyàochīdiàosuǒshénkǒng”,fēichángkǒng。“wèiqiěshì”,diǎnmíngleshénkǒngdeshízhìérshénkǒng”,yòuwèilǎohòuláishízidezhēnmiànchūguòdejiélùnjìnxínglediàn

 zhèjiéxiělǎodexīnhuódòngsuīránzhǐshìdànshíshífēichángshēngdòng。“jiànzhīpángránwèishén”,wèizhīxīnránér;“línjiān”,jiànhàiháihěnhàizòngshìshòuzhōngzhīwánggǎnmiàn;“kuīzhī”,suīhàihěndànjīnghúnchūdìng;“shāochūjìnzhī”,shuōmíngwèixīnjīngmíngxiǎnjiǎnshǎojǐnguǎnréngránxiǎoxīn;“mínghàiyuǎndùn”,“shénkǒng”,wèizhīxīnyòuxiàzidàolegāocháoérsuǒyǒuzhèxiēbiànhuàyòuwéiràozhewèishéndexiǎngrènshí

 ránérlǎoyuǎndùn”,huìhuìzǒulezhīneguǒzhèyàngqíngjiéyòujiāngzhǎnnemenyòngdānxīnyīnwèicóngkāishǐsuǒbiǎoxiànchūláidesuīdànbìnggānxīndexīnhuódòngláikànshìhuìzǒulezhīdeshìshízhèngshìzhèyàngdànméiyǒutáozhīyāoyāoérqiěhěnkuàijiùkàn穿chuānlezidejiǎxiàngjǐnzhújiànxiāochúlewèizhīxīnshénzhìmànmànchǎnshēnglechīzhī

 ránwǎngláishìzhījuénéngzhěshēngyòujìnchūqiánhòuzhōnggǎn

 zhèjiézhǔyàoxiěduìrènshídeshēn。“ránwǎngláishìzhījuénéngzhě。”ránértōngguòláihuíguānchájuébìngméiyǒushénmeshūdeběnlǐngzhèshìduìshéndexíngxiàng怀huáidekāishǐzhèderánfēichángyǒuyǒushūdezuòyòngjǐnshìdezhuǎnzhéérqiěshìyóudàozhújiànrènqīngdeběnzhìbìngzuìhòuchīdiàodezhěngqíngjiédezhuǎnzhé。“wǎnglái”,shuōmínglǎodeguāncháshìduōmexīnpínfányīnérjuénéngzhě”,bìngjìnérshēng”,duìdehǒujiàoshēngzhújiànguànlexīnshàngdezhèbiànhuàrándǎozhìxíngdòngshàngdegèngjiādǎnshì,“yòujìnchūqiánhòu”,jìndàozideshēnqiánshēnhòuzhuǎnláizhuǎnzhùzhèdejìn”,shāochūjìnzhīdejìn”,yòujìnleshìjìndechōngfēnfǎnyìnglelǎojuénéngzhědexīnmeránrènwèiziméiyǒushénmeleyòuwèishénmezhōnggǎn”,shǐzhōnggǎnshàngzhuānezhèshìyīnwèilǎoduìdeshàngwèichèqīngdeyuán。——suīránjuénéngzhě”,dànzidenéng”,zhǐguòshìdezhǔguāngǎnjuéleshíqíngkuàngshuíyòuzhīdàozhōnglǎoshènzhòngduìgǎnmàoránxíngshìdexiǎngjiēshìlínjǐnzhìéryòulǎowéiràozishāfèixīndequándecóngérwèihòumiàndechīqíngjiézuòle

 zhèjiéxiějuénéngzhědexīnhuódòngjǐnguǎnguījiéwèizhōnggǎn”,réngyǒudewèidànkāishǐdejǐnyǒuzhechéngshàngdetóngérqiěyǒuzhexìngzhìshàngdebiéqiándeshìdānxīnbèiduìshǒuchīdiàodekǒngzhǐguòshìdānxīnnéngshùnchīdiàoduìfāngdeérsuǒ,“zhōnggǎn”,shuōmínglelǎoduìderènshíyóuwèishéndàojuénéngzhědejìntóngshíshuōmíngleduìdechèrènshíháiyǒudàijìnshēn

 mehòuláishìzěnyàngleduìdechèrènshíbìngzhōngxiāochúledene

 shāojìnxiádàngchōngmàoshèngzhīyīnzhīyuē:“zhǐěr!”

 zhèjiéxiěduìrènshídezuìhòuwánchéngwèilechèqīngdegǎibiànzhōnggǎndexīnjìnxínglelièdeshìtànhuódòngshǒuxiān,“shāojìn”,mànmànkàolǒngzizhùzhèdejìn”,jìnchūqiánhòudejìn”,yòujìnleshuōmíngjīngfēichángtiējìnzile。“shāojìnzhīhòu,“xiá”,yuèláiyuèqīngtiāolái——zhèshìduìjìnxíngnòngjìnéryòudàngchōngmào”,yáoyáokàozhezhuàngshénzhìzhedebèi(“mào”,dàitóngmàodemào”,gàide)——zhèshìduìjìnxíngtiāodòuzhèmenjǐnkàndàolelièdetiāoxìnxìngdexíngdòngérqiětōngguòcùnjìnchǐzhúzhǎndexíngdòngháicházhīdǎnérjǐnshènmiǎoshìduìfāngyòuzhòngshìshǒudexiǎngyóujìnchūqiánhòudeguānchádàoshāojìndeshìtànjīngdǎnledànzhèjìngzhǐshìdejìnjiànduìfāngméiyǒufǎnyīngcáijìnéryóushāojìndeshìtàndàoxiádenòngdànzhèjìngzhǐshìtàishàngdegōngjiànduìfāngréngránméiyǒufǎnyīngzuìhòucáiyóutàishàngdexiádàodòngzuòshàngdedàngchōngmào”。kàndàoyuèláiyuèfàng,“shèngzhī”,zàizhùfènlejiùlezhèxiàzàidemiànqiánzhōngbàoledequánsuǒ,“yīn”,lǎoyīnérfēichánggāoxìngxiǎnránshìzàiwèizhōngqīngleduìshǒudelǎo——zuìnéngnàiguòér——érzàiqièqièránérjǐnguǎnzàixiàzuìhòujiélùnzhīqiánháiyàozhī”,zàixīndiānduōdiānduōdiānduōshénmeneshìshìduìfāngháiyǒugènghàidezhāoérméiyǒu使shǐchūláinexiǎnglexiǎngnéngyīnwèiduìdàngchōngmào”,jīng使shǐdàoleshèngdechéngleshèngzhīxiàqièháinéngbǎoliúshǒuneyòuyǒushuōmíngleduìshēngzhīdewàizhòngshìjīngguòshěnshènzhīhòucáiyuē:‘zhǐěr’”,shuōdeběnlǐngguòzhèmediǎndiǎnle

 dàozhèjīngdeběnzhìchèjiē穿chuānlesuízheduìderènshídezuìhòuwánchéng,“zhōnggǎndexīnránjiùcúnzàile

 yīntiàoliánghǎnduànhóujǐnròunǎi

 shìhǒushēngténgkōngyǎoduànledehóulóngchīguānglederòuxīnmǎnérzhèxiǎojiéxiězhōngzàngshēndexiàchǎngjǐnguǎnqíngjiéfēichángjiǎndānzhǐyǒuchīliǎngdànzuòzhěxiěláibìngméiyǒujiǎndānhuàchīzhīqiánxiānxiětiàoliáng”,wēifēngyònglìngbǎishòuhúnfēisàndehǒuzòngzhènshèzhùduìfāngràngguāiguāijiùfànchīshíshìxiàzijiùjǐnròu”,érshìxiānduànhóu”,yàohài使shǐmìngránhòujuéchīdànérguāngzhèyàngmiáoxiěshēngdòngéryòushuōmíngleshènzhòngduìdelǎoshìduōmejǐngjīngmíng

 shàngshìyándeshìqíngjiéjièshàodàozhèyǒushénmegǎnxiǎngneshìfǒujuéqiánbēineránéryòubēizàishénmefāngnerénmencóngzhèyīnggāihuòshénmejiàoxùnnezhèxiēwènháiwèiláikǎomemenháishìxiānláikànkànzuòzhědelùngǎntànba

 xíngzhīpánglèiyǒushēngzhīhónglèiyǒunéngxiàngchūsuīměngwèigǎnjīnruòshìyānbēi

 zhèjiézhèngmiànxiězuòzhěduìzhèshìjiàndekàn。“xíngzhīpánglèiyǒushēngzhīhónglèiyǒunéng。”āixíngpánghǎoxiànghěnyǒufēngxìngshēngyīnhóngliànghǎoxiànghěnyǒuběnshìnéngnàizhèyánwàizhīshìshuōxíngsuīpángérshēngsuīhóngérnéngyǒubiǎomíngshízhèshìbēizhīchù。“xiàngchūsuīměngwèigǎn。”dāngchūguǒchūmediǎnliándeběnlǐngsuīránxiōngměngdànyīnwèishǐzhōnggǎnchīdiàozhèyánwàizhīshìshuōzhīnénggèngzhīshǒuqiángqīngwàngdòngzhōngluòlebèiduànhóu”“jǐnròudexiàchǎngzhèshìèrbēizhīchùshàngzuòzhěyòngyánwàizhīdelùnzhǐchūqiándebēisuīránxīndànháijiàowěiwǎnpiānyònggǎntànzhǐchūdebēijiùzhíjiéledāngle:“jīnruòshìyānbēi!”jīnshìzhèyàngzhēnbēixiǎnrán,“jīnruòshìyān”,zhèngshìzhǐqiánmiànyánwàizhīdeliǎngcénglùnbāokuòlèiyǒuérméiyǒu、“lèiyǒunéngérméiyǒunéngdegèngbāokuòjīnchū”、mièwángdesuǒzuòzhěchūbēideshēnchénzhǎngtàn

 zhèpiānyándejiàoqiánzhī”,ránértōngpiānxiědequèhěnshǎozhǐyǒupángrán”“míng”“shèngzhīděngshíduōxiāngfǎnxiědequèfēichángzhīduōcóngkāishǐdewèidàozhōngjiāndecházàidàozuìhòudechīdōuxiěleyǒuduànzhǎndexíngdòngdeshēngdòngmiáoxiěgèngyǒuduànbiànhuàdexīndezhìhuàyīnyǒuderényàowènzhèshìfǒuyǒudiǎnwénduìneránzhòngdiǎnxiěwèishénmemìngjiàoqiánzhīneyàohuízhèwènnòngqīngzhèpiānyándezhǔshìshénmezuòzhěchuàngzuòzhèpiānyándeshìshénmemenzhīdào,《qiánzhīshìliǔzōngyuánzàiyǒngzhēnxīnshībàihòuyīncānjiāzhèjìngǎiérbèibiǎnzuòyǒngzhōushíxiědesānjièzhōngdepiānsuǒwèisānjiè”,jiùshìyīnggāiyǐnshìrénjǐngjièdesānjiànshì。《qiánzhījiùshìqiándebēixiàchǎngjǐngjièxiēzhītuīzhīběn”、háozhīzhīmíngérjiāngzhāohuòhuànderénliánzuòzhědezhèngzhìzāofěngdāngshínéngérguāngāowèixiǎnzhàngshìrénérwàiqiángzhōnggàndetǒngzhìtuánzhōngdemǒuxiēshàngcéngrénzhǐchūmenránmièdexiàchǎngjiùnéngshìdexiězuòdònglezhèdiǎncóngyánwěizuòzhědelùngǎntànsānjièwénqiándexiǎodāngzhōngdōudàoshuōmíngxiǎnrányàoxiǎngbiǎoxiànzhèyàngdezhǔxiǎngguānjiànzàichōngfēnjiēshìqiándebēixiàchǎngérqiánmièdexìnfǒuguānjiànyòuzàishìfǒunénggòuxiěhuó。——zhèjiùshìzuòzhěwèishénmemìngwèiérzhexiědeyuányīnledāngránguǒzhǔjiěwèiduìrènshìyīngbèibiǎomiànxiànxiànghuòzhǐyàonòngqīngběnzhìrènzhēnduìjiùdìngnéngzhànérshèngzhīmeyánránjiùwénduìéryīngzhīwèileyīnggāishuōzhèyàngjiěwèichángdànshìmíngbáizhèshìduìyánběndeyǐnshēnhuīshìyuánzuòdeběnlái

 ránérjǐnguǎnyòngdeshénshǎodànshìdexíngxiàngránxiānmíngzhèdāngránfāngmiànshìyóujièzhùdexíngxiàngdeyǒuchèntuōyīnwèideqièxīnxíngdòngdōushìwéiràoérchǎnshēngzhǎnkāidesuǒmíngxiěledeshēnmóuānliànjǐnshènjīngmíngjiùànxiělederénzhèyàngdexíngxiàng便biànzàixiězhīzhōngbèixiěchūláilelìngfāngmiànzhèshìyóumiáoxiědesuīshǎoquèjīngguǎshèngduōdeyuán。“pángrányóuzuòzhěméiyǒuchùchéngxiàdeguānmiáoxiěérshìzuòwèilǎoxīnzhōngdezhǔguānfǎnyìngzhèjiùhěnfěngwèijǐnmíngxiěledewàizàixíngérqiěànshìledenèizàinéng。“shèngzhītōngguòduìdexīnxíngdòngdejiǎnlüèdejiāodàijiùzàibiérénànsuànmiànqiándeguāiguāijìnquāntàodechǔnjiēshìguǒshuōzàidàngchōngmàodeshíhòuzuòzhězhǐyòngzhīliǎngjiùxiěchūledechǔnshàngdāngmezàiyìnyìnránxiāngzhīdeshíhòuzuòzhězhǐyòngmíngliǎngjiùshìxiěchūlederóngmàinòngleyīnwèidāngshíduìbìngrènfánghàisuǒrànghài”“yuǎndùn”“shénkǒngdemíngzhīshìxuàn耀yàojièxiàrényòushìshénmenerénmendōuzuòwèichǔndedàimíngkànláitóngzàizhèpiānyándexiānmíngxíngxiàngshìguānde

 zǒngzhīliǔzōngyuándeqiánzhīzhèpiānyánlǎodàozàojīngshēnjiēshìleshēndezhéyòuzàoleshēngdòngdexíngxiàngjǐngěirénmenxiǎngshàngdeshìjiàoérqiěgěirénmenshùshàngdexiǎngshòumǎnnánguàiqiānchuánsòngchéngwèiguówényuànduǒyǒngdiāoxièdehuā


chuàngzuòbèijǐng

 《qiánzhīchuàngzuòshíjiānzhìzàizhēnyuánèrshíniángōngyuán805niánjiǔyuèzhìyuánniángōngyuán809niánzhījiānshìliǔzōngyuánzàiyǒngzhēnxīnshībàihòuyīncānjiāzhèjìngǎiérbèibiǎnzuòyǒngzhōushíxiědesānjièzhōngdepiān。 

liǔzōngyuán

 liǔzōngyuán(773nián-819nián),zihòutángdàidōngjīnshān西yùnchéngrénjiéchūshīrénzhéxuéjiāxuéjiānǎizhìchéngjiùzhuōzhedezhèngzhìjiātángsòngjiāzhīzhemíngzuòpǐnyǒuyǒngzhōuděngliùbǎiduōpiānwénzhāngjīnghòurénwèisānshíjuǎnmíngwèiliǔdōng》。yīnwèishìdōngrénrénchēngliǔdōngyòuyīnzhōngliǔzhōushǐrènshàngyòuchēngliǔliǔzhōuliǔzōngyuánhántóngwèizhōngtángwényùndòngdelǐngdǎorénbìngchēnghánliǔ”。zàizhōngguówénhuàshǐshàngshīwénchéngjiùjūnwèijiéchūwèishínánfēnxuānzhì


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34132.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 27人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org