首页 趣味语文古诗词正文

过晋阳故城书事(guo jin yang gu cheng shu shi)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-08 22:06:23 25 0 咏史怀古

huìyuǎnqiánjìnshuǐcuìyínhuāqīngjiàn
shuǐshàng西shānyínguàpíngcāngcāngsānshí
zhōngyuánběiménxíngshìxióngxiǎngjiànchéngquēyúnyānzhōng
wàngchuāntíngshàngyuèjīndànyǒumàilàngyáochūnfēng
jūnjiànzhōushāntóulóngjiǎobáicuīchéngméi
xuēwángchūjiàngmínjiàngluànfēiyínjiàn
fénliújuéxiàménzhìzhetángmíngcūn
zhǐcóngpíngshīguāngcǎiluòfēngyānhūn
dōngquēcānglóng西jīnquèléngshàngyún
lùnmínguānxiānsuǒbǎisuǒ
guǐtiāncáiqiānwànzhēngjiàochéngjiāo
zhìjīnlǎoxiàngtiānhènnánwǎnglái
nánrénguǐhǎoxiángwànběnchākāiliángǎng
guānjiēshígǎidīngdīngbìngzhōuwáng
shíquèdàochéngpínglezhòngkànguānjiāzhùjìnyáng。 

wénzhùshì

wén
huìyuǎnqiánwānyánzhejìnguódeqīngcuì绿depíngyínbáidelànghuāqīngchèjiàn
shuǐshàngdexuánwèngshānxiàngshìzhedepíngfēngpàicāngcāngzhǎngsānbǎi
zhèzhōngyuándeběiménshìduōmexióngzhuàngyúnyānlóngzhàozhechéngquēháinéngràngrénxiǎngxiàng
shānshàngdewàngchuāntíngkàngòujīnbiànzhǐliúxiàchūnfēngchuīdezhènzhènmàilàng
lóngtóubāndezhōushānbèikǎnlóngjiǎobáiduānbèihuǐchéngchícǎnzāosǎodàng
xuēwángjīngtóujiàngrénmínháizàikàngjiùshìjiàntóufēnfēnfēixiàngfāng
fénshuǐyānméilejìnyángchéngtàiyuánbèiqiāndàotángmíngcūn
cóngshīzhèdàopíngzhàngdeguāngcǎiluòdài便biànzāoshòuwàideqīn
xiǎngdāngniángōng殿diànshàngdiāozhecānglónggāosǒngdejīnquèzhíshàngkōngzhōngdeyún
lùnshìmínháishìguānménbǎizuòdào
huāfèileduōshǎoréncáiwèishénmehuǒshāochéngjiāo
dàoyínlǎomenréngjiùduìtiānhèndāngniánbèilüèwǎngnánbèizāotòng
nánfāngrénxìnxiōngzhàoxiángjiānghuǐhuàidechéngzhǐkāichéngtiángāng
xīnjiàndetàiyuánjiāngshíjiēgǎichéngdīngránérshuíhuǐhuàibìngzhōushuíjiùgēnzhemièwáng
shénmeshíhòucáishìtàipíngshèngshìhǎoràngrénkàndàocháotíngzhòngjiànjìnyáng

zhùshì
huìyuǎnjìnběisòngníngzhōngchēngjìnwèihuìyuǎn
西shānzhǐjìnbèihòudexuánwèngshān
zhōngyuánběiménjìnyángshìběifāngzhòngzhènshìzhōngyuándeběimén
xiǎngjiànxiǎngjiàndāngshíjìnyángchéngwēiwēigāosǒngchāyúnduān
wàngchuāntíngzàijìnshèng殿diànhòuxuánwèngshāndiānběishísuǒjiàn
zhōushānzàitàiyuánshìběibǎi
xuēwángliúyuánliúchéngjūnyǎngziběnxìngxuēwángwèihòuchēngxuēwánggōngyuán979niánjiàngsòng
xiàménjìnyángchéngběiménzhītàiyuánchēngxiàmíng
tángmíngcūntángmíngzhènjīntàiyuánshìjiùchéngjiēběizhì西yángshìdài
píngzhǐjìnyángchéngwèiběifāngpíngzhàng
luòzhǐzhōngyuándàiwèidānjīnméngtiěróulìn
cānglóngzhǐjìnyángchénggōng殿diàndediāoshìjīnquè(gū)léngdiāodejīngzhìjiànzhùde gāo
hènsòngmièběihànhòujiāngtàiyuánwànmíncóngtàiyuánqiānwǎngluòyáng
nánrénzhèshuōsòngcháotǒngzhìzhějiǎngjiūxìn
běn(běn)chā(chā):yīnběnchāzhǐluókuāngtiěqiāo
kāiliángǎngzhǐláihuǐmièjìnyángchéngzhīhòuzàitángmíngzhènzhùtàiyuánxīnchéng
guānjiēsòngcháotǒngzhìzhěwèiledīngtàiyuánlóngmàitàiyuánjiēdàojiànchéngdīngxíng
menzhǐzhàotǒngzhìzhě
quèdàoděngdào
guānjiāduìhuángdechēng


shǎng

  zhèshǒushīxiějīnxuānzōngzhēnyòunián(1216),zuòzhěnánhuángzhīqiánniánèryuèméngyuánbīngcéngwéigōngtàiyuánsòngchūduìběihànshǒudōujìnyángdòngwéigōngshuāngfāngshāngwángcǎnzhòngběihànzhǔliúyuánjiàngsòngsòngtàizōngfénjìnyángzàichéngdōngběizhùxīnchéngjīntàiyuánshìzhīqiánshēnyuánhǎowèndēngshàngxuánwèngshānyǎnwàngjìnyángchéngcányuánduànxiěxiàleshǒushī

chuàngzuòbèijǐng

  shīdeqiánxiězuòzhědēngshàngxuánwèngshāndǐngdewàngchuānxiǎngniǎokànyǎnqiánjǐngměishèngshōubìngyǐnchùleshēnshēnpàngǎnkǎihuìyuǎnqiándejìnshuǐcóngxuánwèngshānliúchūqīngchètòushuǐzhōng绿píngnèncuìjǐnlínténgyuèxiānlecéngcéngyínbáidelànghuāshàngdexuánwèngshānxiàngzuòdepíngqúnfēngjìngxiùshìbàngcǎocōngjǐngxiàngwànqiānzhèfēngjǐngyōuměixíngshìxióngwěishìzhōngyuándeběiméndāngniándejìnyángchéngjiùzuòluòzàizhèxiǎngjiànwēiédechéngquēgāosǒngyúnjǐngxiàngzhuàngguānzhànzàiwàngchuāntíngshànghuíxiǎngzhèzuòchéngdexìngshuāibiànqiāngǎnkǎiwànduānyínjīnyǎnqiánsuǒzhǎnxiànchūdezhǐyǒuqiānqǐngshàngcéngcéngmàilàngzàichūnfēngzhōngyáofāngǔnzuòyōujiǔdeshǐchéngjīngcúnzàile

  jiēzheshīrénhuílejìnyángchéngbèizhàosòngtǒngzhìzhěfèihuǐdeshǐbǎoníngyuánnián(969),sòngtàizhàokuāngyìnbīngjìngōngběihànwéikùnjìnyángzàiwàiqīnshírénmínbiǎoxiànchūxuèfènzhànníngdeàiguózhǔjīngshén。“wángchūjiàngmínjiàngluànfēiyínjiàn”,jiùshìjìnyángrénmínmiànduìqīnlüèkàngdeàiguóàijiājīngshéndexiànránérchéngchíbèihuǐshēngmínbèiqiānshānsuīránjiùxíngshèngdànshīledeguāngcǎi。“luòfēngyānhūn”,便biànshìcóngshǐdejiǎochǎnshùzhōngyuánběiménhuǐfèihòugěizhōngyuán广guǎngrénmíndàiláideyòudezhànluànzhīzāi

  hòuyòucóngsòngcháohuǐmièjìnyángwénmíngdejiǎobiān。“quēzhǐgōngménqiánliǎngbiāngōnglewàngdelóu。“léng”,殿diàntángjiǎodechéngfāngjiǎoléngxíngyòngcānglóng”“”“jīnquèděngxíngróngzhīxiǎnjīnhuīhuánglíngyúnfēidejǐngxiàngshìyínhóngwěizhuàngdejìngbèizhīqiějiāngmínjǐnfénzhìzhìjīnlǎoxiàngtiānhènnánwǎnglái”。“wǎngláièrgàikuòleshùbǎiniánláishùrénmíndexīnsuānjǐnbiānlesòngtǒngzhìzhěgěishān西rénmíndàiláidezāinánérqiěcónglìngjiǎozhǎnshìleshān西rénmínjuànniànxiāngdechuántǒngchuánbèizhìnándeshān西rénzǒngwàngsuìshíhuíxiāngxiān,“wǎngláishíháidàixiēchǎnchōngwèijìnshāngzhīyuānyuán。“nánrénguǐmáotóuzhízhǐsòngwángcháochìzhòngrénshìxìnfēngshuǐdǎozhìlebānshítóudejiǎodebēixiàchǎng

  èrnǎiquánshīzhǔzhǐsuǒzàiqiánmiàncóngjūnshìzhèngzhìwénhuàdejiǎochǎnshùzhǐzàiwàngjīntǒngzhìzhězàizhènwéiwēizhòngjiànjìnyáng

  quánshīzhéwǎngkāngkǎishìxióngfàngshūleqiánglièfǎnduìzhànzhēngdeqíng怀huái


yuánhǎowèn

yuánhǎo(hào)wèn(1190nián8yuè10—1257nián10yuè12),zhīhàoshānshìchēngshānxiānshēngtàiyuánxiùróngjīnshān西xīnzhōurénjīnzhìméngguóshízhemíngwénxuéjiāshǐxuéjiāyuánhǎowènshìsòngjīnduìzhìshíběifāngwénxuédezhǔyàodàibiǎowéntánméngzhǔyòushìjīnyuánzhīzàiwénxuéshàngchéngqiánhòudeqiáoliángbèizūnwèiběifāngwénxióng”、“dàiwénzōng”。shànzuòshīwénzhōngshīzuòchéngjiùzuìgāosàngluànshīyóuwèiyǒumíngwèijīndàicháozhīguānliǎngsòngmíngjiāměisànsuīchuánshìduōdàndāngshíyǐngxiǎnghěnyǒuchàngdǎozhīgōngyǒuyuánshānxiānshēngquán》、《zhōngzhōu》。


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34125.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 25人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org