首页 趣味语文古诗词正文

伶官传序(ling guan chuan xu)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-07 14:14:00 67 0 高中文言文

 shèngshuāizhīsuīyuētiānmìngfēirénshìzāiyuánzhuāngzōngzhīsuǒtiānxiàsuǒshīzhīzhězhīzhī

 shìyánjìnwángzhījiāngzhōngsānshǐzhuāngzōngérgàozhīyuē:“liángchóuyànwángsuǒdānyuēwèixiōngérjiēbèijìnguīliángsānzhěhèněrsānshǐěrwàngnǎizhīzhì!”zhuāngzōngshòuércángzhīmiàohòuyòngbīngqiǎncóngshìshǎoláogàomiàoqǐngshǐshèngjǐnnángérqiánkǎixuánérzhī

 fāngyànzihánliángjūnchénzhīshǒutàimiàoháishǐxiānwángérgàochénggōngzhīshèngwèizhuàngzāichóuchóumiètiānxiàdìngluànzhěyīngcānghuángdōngchūwèijiànzéiérshìsànjūnchénxiāngzhīsuǒguīzhìshìtiānduànxiàzhānjīnshuāizhīnánérshīzhīběnchéngbàizhīérjiērén?《shūyuē:“mǎnzhāosǔnqiān。”yōuláoxìngguówángshēnránzhī

 fāngshèngtiānxiàzhīháojiénéngzhīzhēngshuāishùshílíngrénkùnzhīérshēnguómièwèitiānxiàxiàohuòhuànchángwēiérzhìyǒngduōkùnsuǒlíngrénzāizuòlíngguānchuán》。


wénzhùshì

wén
 āiguójiāxìngshèngshuāiwángdedàosuīránshuōshìtiānmìngnándàoshìyóurénshìma?tuījiūzhuāngzōngtiānxiàshītiānxiàdeyuányīnjiùzhīdàole

 shìrénshuōjìnwángjiāngdeshíhòusānzhījiàngěizhuāngzōnggàoshuō:“liángguóshìdechóuyànwángshìchíjiànláidedāndìngméngyuējiéwèixiōngmenquèdōubèipànjìnérguīshùnliángzhèsānjiànshìshìdehàngěisānzhījiàndìngyàowàngqīndeyuànwàng。”zhuāngzōngjiēlejiànshōucángzàimiàohòuchūbīngjiùpàisuícóngguānyuányòngzhūyángtóugàomiàoqǐngxiàsānzhījiànyòngjǐnnángshèngzhebèizhezǒuzàiqiánmiànděngdàokǎixuánshízàijiàncángmiào

 dāngzhuāngzōngyòngshéngzikǔnbǎngzheyànwángziyòngxiázhuāngzheliángjūnchéndeshǒujìntàimiàojiànháigěixiānwángxiàngxiānwángbǐnggàochénggōngdeshíhòujiāoshèngduōmexióngzhuàngaděngdàochóujīngxiāomiètiānxiàjīngpíngdìngrénzàijiānhǎnzuòluànderén便biànfāngxiǎngyīngcānghuángxiàngdōngchūtáoháiméiyǒukàndàopànjūnshìjiùsànlejūnchénxiāngduìérshìzhīhuídàozhìduìtiānshìxiàtóujiādelèishuǐzhān湿shīlejīnyòushìduōmeshuāituíanándàoshìtiānxiàjiānnánérshītiānxiàróngma?huòzhěshuōtuījiūchénggōngshībàideshìdōushìyóurénshìne

 《shàngshūshàngshuō:“mǎnzhāoláisǔnhàiqiāndàohǎochù。”yōuxīnláo使shǐguójiāxìngshèngānxiánxiǎng使shǐshēnmièwángzhèshìrándedàoyīndāngzhuāngzōngqiángshèngdeshíhòutiānxiàdeháojiédōunénggēnkàngzhēngděngdàoshuāibàideshíhòushílíngrénwéikùnjiùsàngmìngguójiāmièwángbèitiānxiàrénxiàojiànhuòhuànchángchángshìyóuwēixiǎodeshìqínglèiérchéngdecōngmíngyǒnggǎnderénfǎnérchángbèisuǒàiderénhuòshìkùnrǎonándàozhǐyǒuchǒngàilíngréncáihuìzhèyàngmashìzuòlíngguānchuán》。

zhùshì
língguānlíngzihuòchàngyǎnyuánxiàndàiderényuánlíngguāngōngtínggōngtǒngzhìzhěbiǎoyǎnderénjiànfēngjiàncháodàimínshēngjìnshēhuáyínértòngshītiānxiàlíngguānshàngnéng使shǐtiānxiàzhǔjiànānwēizhīhài
dào
nándào
rénshìzhǐzhèngzhìshàngdeshī
yuántuījiūtuīgēnběnxíngróngyòngzuòdòng
shìyánshìrénshuō

wèi
biǎoshìwàngmìnglìngdedìng
nǎide
miàotàimiàowángxiāndezōngmiào
cóngshìzhèzhǐshìdeguānyuán
shǎoláopǐnyòngzhūyángláoyòngdeshēngchù
jǐnnángzhīdedàizi
bèi
qiánzàiqián
děngdào
kǎikǎishèngzhàngshísuǒzòudezi
xuánguīhuí
fāngzhèngzài
kǔnbǎng
biāndeshéngsuǒzhèfànzhǐshéngsuǒ
hánxiázimíngyòngzuòdòngzhǐyòngxiázizhuāng
chóuchóu:“chóuchóutóngchóu
zhǐtángzhuāngzōngtóngguāngnián(926)dòngbèizhōubīngbiàndejūnshìhuánghuī
cānghuángmángmángdeyàngzi
děngdào
duànxiàrēngzàishàngbiǎoshìgānyuàndiàonǎodài
huòzhě
běntànqiúkǎochá
shū:《shàngshū》,jiājīngdiǎnzhezuò
xìng使shǐ……xìngwàng
ānxiánkuài
xiàng
quánsuǒyǒude
méiyǒurén
wēixiǎodedōng西
suǒchénliànderénhuòshì


shǎng

 zhèpiānwénzhāngshìōuyángxiūwèixīndàishǐ·língguānchuánzuòdewénzhāngzǒngjiélehòutángzhuāngzōngcúntiānxiàérhòushītiānxiàdeshǐjiàoxùnchǎnmíngleguójiāshèngshuāijuérénshì,“yōuláoxìngguówángshēndedàofěngjiànběisòngtǒngzhìzhějièjiāoshēfángwēijiànjīngzhì

 běnwéngòngduànfēnwèisānfēn

 fēnduànchūshèngshuāiyóurénshìdelùndiǎnbìngchūzhuāngzōngtiānxiàshītiānxiàdeshìzhèlùndegēn

 wénzhāngdegǎntànérjiùchūduìshǐdeshēnchéngǎnkǎijiēzheyòngzhuǎnzhéguāndefǎnwènqiángdiàorénshìdezuòyòngchūzhōngxīnlùndiǎnshèngshuāizhīyóurénshìzhètànwèn退tuìjìnjǐn使shǐlùndiǎnxǐngréněrérqiěwèiquánwéndìngxiàletànwǎndediàojiēzhediǎnchūzhuāngzōngtiānxiàshītiānxiàdeshìshuōmínglùndeshǐgēn。“yuánzhuāngzōngzhīsuǒtiānxiàsuǒshīzhīzhě”,zhèshī”,lùndiǎnzhōngdeshèngshuāixiāngyīngbìnglǐngxiàwén

 èrfēnèrsānduàn),lùnzhèngzhōngxīnlùndiǎn

 èrduànchéngshàngshìxiángshùzhuāngzōngjiēshòubìngzhíxíngjìnwángmìngdeshì

 shàngduànránchūzhuāngzōngtiānxiàshītiānxiàdeshìwèizhèngzhèduànjiēxiàláiránxiānxiětiānxiàdeqíngkuàngguānzhuāngzōngtiānxiàdeguòchéngjīngxiěxīndàishǐzhōngdetángběn》,chùzàixiěwèimiǎnzhòngzàochéngwénshìdetuōérqiělùndezhìsuǒzhèduànxuǎnyònglejìnwángsānshǐdeshìzhèshìshǔchuánshuōnéngquèdìngwèishǐshíyīnbāokuòxīndàishǐzàinèidezhèngshǐjūnwèishōudànzhèshìzàidāngshíshèhuìyǒuxiāngdāngdeyǐngxiǎngsòngchūwángzàidàishǐquēwénzhōngduìzuòlezàizhèshìshēngdòngéryòuyǒudiǎnxíngnénggěirénxīnxiāngǎnjīngshénjìnwángzhuāngzōngdeqíngkuàngsuǒōuyángxiūxuǎnwénzhōngwèileshènzhòngzàiqiánmiànjiāleshìyánèrzhèshìshìzhōngxīnlùndiǎndezhǔyàozhèngshìzhīchēngzhōngxīnlùndiǎndeyǒulùnshìxiàwénlùnde

 zhèduànsānshǐguàn穿chuānqiánhòufēnliǎngcéngláixiěcéngshìzhuāngzōngjiēshòumìngxiānxiějìnwángsānshǐxiějìnwángmìngxiángjiāodàishǐyuányīnzàixiězhuāngzōngjiāngsānshǐshòuércángzhī”;èrcéngshìzhuāngzōngzhíxíngmìngxiězhuāngzōngchūshīzhēngzhànsānshǐzhìgàochénggōngháisānshǐxiānwángzhōngzhexiězhuāngzōngduìsānshǐdegōngjǐntàicóngzhuāngzōngshòuércángzhīmiào”,hòuyòngbīngdedòngkànchūjiēshòumìngshǐzhìchóudejuéxīnzhìzhèzhèngshìtiānxiàdeyuányīn。“shòu”“cáng”“qiǎn”“gào”“qǐng”“shèng”“”“”“děngmiáohuìchūzhuāngzōngzhōngshízhíxíngmìngdexíngxiànggàikuòlezhuāngzōngquánshèngshídezhēngzhànqíngkuàngxiànlezhuāngzōngdeyōuláo”,chūlerénshìdezuòyòngzhèjiùwèixiàmiàndelùnzuòlezhǔnbèizhèduànshìshìjiàopínghuǎnméiyǒurènlùndànquèlùndiǎnshìzhīzhōngshìlùnzhènglelùndiǎnduàndeshèngtiānxiàxiāngzhàoyīngquánduànshìxiānyángwèixiàwénxiězhāngběn

 sānduànzhuǎnérlùnpínglùnzhuāngzōngdeshèngshuāichǎnmíngzhōngxīnlùndiǎn

 zhèduànyóushìzhuǎnlùnxiānbǎozhàngǎnqíngdezàntànzhuāngzōngdechénggōngyòngzhīshènghuíyīngwénzhāngkāitóudeshèngtiānxiàsānbìngshùnchéngèrduàndeshìérkǎitàndeshībàiyòngshuāihuíyīngwénzhāngkāitóudeshuāishīzhīèrbìngzhuǎnchéngèrduàndeshìzhèérzhìluòdezhuǎnzhéjiāngzhuāngzōngshèngshuāideliǎngzhǒngqíngxíngzuòleqiánglièdeduìzhàotóngshìrényóushèngzhuǎnshuāi”,biànhuàxiānmíngjiūjìngshìshénmeyuányīnne?xiàmiànliányòngliǎngshèwènqiánfǎnwèndexíngshìfǒudìngzhīnánérshīzhīdeshuōhòuqiángdiàochéngbàishījiērén”。zhèyàngshèwènyǐnrénshēnyòujiélùnwènzhīzhōngjiēzheyǐnshàngshūzhōngdehuàzuòbìngshùnshìcóngzhōngyǐnshēnchūyōuláoxìngguówángshēndedàozhèjiùduìzhuāngzōngdechéngbàizhīzuòlegàikuòdiǎnmínglezhuāngzōngtiānxiàshītiānxiàdeyuányīnshuōmíngshèng”“shuāishíjiéránxiāngfǎnběnyuánzàirénshì”,kāitóuchūdelùndiǎnxiāngzhàoyīngshìlùnzhèngsuǒdejiélùnjiēshìlesuǒwèirénshìdenèihán

 sānfēnduànjìnlùnyǐnchūjiàoxùnzǒngjiéquánwén

 běnláixíngwéndàoèrfēnlùndiǎndàozhèngmíngshìjiéshùleshìzuòzhěyòujìnlùnyòngchéngjiēshàngwénzàipínglùnzhuāngzōngdeshèngshuāinéngzhīzhēngshēnguómièwèitiānxiàxiàoliǎngzhǒngjiéránxiāngfǎndejiéguǒyǐnchūhuòhuànchángwēiérzhìyǒngduōkùnsuǒlíngrénzāidejiàoxùnchūyǒugèngbiàndejiélùnqiángdiàonéng使shǐrénwángshēndejǐnxiànàilíngrénguǒxiǎokànwēi”,chénshēngquǎndezhīzhōngwàngyōuláoxìngguódezhìtóngyànghuìdǎozhìshēnguómièdexiàchǎngzuòzhězàizhèhánpíngcháozhèngfěngjiànběisòngtǒngzhìzhěyàowàngshǐjiàoxùnwèishífēnshēnzhǎngzhèjiù使shǐshìgèngyǒuxiànshídezhēnduìxìnggèngyǒubiànxìng


chuàngzuòbèijǐng

 běisòngchūxuēzhèngbiānxiědàishǐ》(《jiùdàishǐ》),rènwèiwángcháodegèngdiéshìyóutiānmìngsuǒzhìōuyángxiūduìwèirándòngshǒuzhuànxiěchéngleshíjuǎndedàishǐ》(《xīndàishǐ》),shǐwèijiànyǐnsòngcháotǒngzhìzhědejǐng。《xīndàishǐwènshìhòuzàixiāngdāngzhǎngdeduànshíjiānnèixuēshǐzàibèishìrénzhòngshìōuyángxiūlùnhuānyòng”。《dōnggāozhìdezuòzhěshuō:“shénzōngwènjīnggōngwángānshí)‘céngkàndàishǐfǒu?’gōngduìyuēchéncéngkàndànjiànměipiānshǒuyuēshìshìjiētàn。’wèigōngzhēncéngkànruòkànwèishì。”zhèzhèngshuōmíngleōuyángxiūbiānxiězhèshǐshūdeyòng

 zhèpiānwénshuōshìxiělíngguānshuōshìxiězhuāngzōngcúnshìwèiyīngguǒduànzhīrénzhàngshíyǒngmóujiānbèizuòzhěxiěyóushèngzhuǎnshuāijiàoxùnshífēnshēnshífēncǎnlièzuòzhěxiāncóngwángcháogèngdiédeyuányīnxiěluòyǒujǐngshìrénzhèzhèngshìzàiwénzhōngjiǎngdepiànyányào”。yīnggāishuōōuyángxiūdeshǐguānxuēzhèngshēnrènshídàolerénshìdezhòngyàoxìngránhòuzuòzhěhuíshǐgàishùlezhuāngzōnglínwēishòumìngdeqíngjǐngzhèduànmiáoshùyánjiǎngāisuíhòuzuòzhěyòngduìdeshǒumiáoshùlezhuāngzōngyóushèngzhuǎnshuāideguòchéngzhèshìwénzhāngdezhòngdiǎn。“fāng……wèizhuàngzāi!”yánzhuāngzōngzhìmǎnyòuwèixiàwénzhāngběn。“chóuchóumiè……shuāi”,yóucóngwànzhànggāokōngdiēluòxiàláixiānqiánxíngchéngqiánglièfǎnchàzhèyàngdeduìgěizhědeyìnxiàngwèishēnzuòzhědedebìngzàimiáoshùjǐngxiàngérshìzǒngjiéshǐjiàoxùnkāitóudeshèngshuāizhīsuīyuētiānmìngfēirénshìzāi!”suīránfǒudìngletiānmìngzhīshuōdànháiméiyǒujiàndeguāndiǎndāngmiáoshùwánzhuāngzōngyóushèngzhuǎnshuāideguòchénghòuzuòzhěkāishǐzǒngjiéshǐjiàoxùnlexiānyǐnyòngshūshàngdehuàzàigàozhězhèdàorénjīngzhīdàozhuāngzōngméiyǒuzhùqiánxiándehuàránhòuzuòzhědàochūdehuì:“yōuláoxìngguówángshēn。”zhězhìhuìhěnránxiǎnglìngwèixiānzhédemíngyán:“shēngyōuhuànān。”kànláixiánmíngzhīréndōuyǒuxiēxiāngtóngdejiànjiě

 cóngzhuāngzōngdeshèngshuāishǐzhōngmenháichūzhèyàngderènshírénwǎngwǎngshìshēngcúndeyàotiáojiànyǒurénshìhuàishìdànshìhǎoshìyīnwèinéng使shǐjǐngzhōngzhǎngmíngzhuāngzōngzhīsuǒzhuàngzāi”,jiùshìyīnwèiréncúnzàifènwánchéngxiānwángwèijìngdeshìgàowèixiānwángzàitiānzhīlíngdāngrénbèixiāomièhòutiānxiàpíngdìngzhuāngzōngjiùshīlejǐngjièzhīxīnrènwèigāozhěnyōulecóng便biànchénshēngzhīzhōngzàizhōngzàngsònglezàngsòngleguójiāxiàngzhuāngzōngzhèyàngderénderénbèixiāomièjiùshìzhekāishǐzǒuxià

 ōuyángxiūzàiwénzhāngzuìhòuxiědào:“huòhuànchángwēiérzhìyǒngduōkùnsuǒ。”zhuāngzōngshìcháoérdǎodeyǒuliàngbiàndàozhìbiàndeguòchéngzuìhòuzàichǒngxìngdelíngrénshǒuzhèxiànxiàngshìmendàodewǎngwǎngshìshēnbiāndexiērénshìhuòzhějiùshìzhèxiēyīnyóuxiǎoyóushǎoduōzuìhòuláizǒngbàozhèjiùshìmenyàofángwēijiànxiànliángdemiáotóugǎizhèngcáinéngbǎozhèngguójiāzhǎngzhìjiǔānōuyángxiūdezhèhuàshíshìxiěgěiběisòngzuìgāotǒngzhìzhěkàndeběisòngwángcháoshìpínruòdezhèngquánzhèngshìyīnwèinéngqiángsuǒzuìhòuluòshēnguómiè”。shǐjiùshìzhèyàngqíngshìzhèyàngjīngrénxiāngshì

 shěnqiánpínglùnběnwén:“yángdùncuòshǐshénsuǐ,《dàishǐzhōngpiānwén。”yánzāi


ōuyángxiū

 ōuyángxiū(1007-1072),yǒngshūhàozuìwēngwǎnhàoliùshì”。hànzhōuyǒngfēngjīnjiāng西shěngyǒngfēngxiànrényīnzhōuyuánshǔlíngjùnlíngōuyángxiūshìhàowénzhōngshìchēngōuyángwénzhōnggōngběisòngzhèngzhìjiāwénxuéjiāshǐxuéjiāhánliǔzōngyuánwángānshíxúnshìzhécénggǒngchēngtángsòngjiā”。hòurényòujiānghánliǔzōngyuánshìchēngqiānwénzhāngjiā”。


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34118.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 67人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org