首页 趣味语文古诗词正文

召公谏厉王弭谤(zhao gong jian li wang mi bang)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-07 14:13:10 64 0 高中文言文

  wángnüèguórénbàngwángzhàogōnggàoyuē:“mínkānmìng!”wángwèi使shǐjiānbàngzhěgàoshāzhīguóréngǎnyándào

  wánggàozhàogōngyuē:“néngbàngnǎigǎnyán。”zhàogōngyuē:“shìzhàngzhīfángmínzhīkǒushénfángchuānchuānyōngérkuìshāngrénduōmínzhīshìwèichuānzhějuézhī使shǐdǎowèimínzhěxuānzhī使shǐyántiānzitīngzhèng使shǐgōngqīngzhìlièshìxiànshīxiànshǐxiànshūshīzhēnsǒuméngsòngbǎigōngjiànshùrénchuánjìnchénjǐnguīqīncháshǐjiàohuìàixiūzhīérhòuwángzhēnzhuóyānshìshìxíngérbèimínzhīyǒukǒuyóuzhīyǒushānchuāncáiyòngshìchūyóuyǒuyuányǎnshíshìshēngkǒuzhīxuānyánshànbàishìxìngxíngshànérbèibàisuǒcáiyòngshízhěmínzhīxīnérxuānzhīkǒuchéngérxíngzhīyōngruòyōngkǒunéng?”

  wángtīngshìguóréngǎnchūyánsānniánnǎiliúwángzhì


wénzhùshì

wén
  zhōuwángbàonüèbǎixìngfēnfēnzhǐzhàogōngduìwángshuō:“lǎobǎixìngrěnshòulebàozhèngle!”wángtīngleránzhǎodàowèiguódeshīràngwèiguódeshījiānshìpíngguówángderénànzhàowèiguódeshīdebàogàojiùshādiàopíngguówángderénguóréngǎnshuōhuàshàngxiāngjiànshì

  zhōuwángwèiduìzhàogōngshuō:“néngxiāochúzhǐdeyánlùnmenzàigǎnkēngshēngle!”

  zhàogōnghuíshuō:“zhèyàngzuòshìzhùrénmendezuǐzhǐbǎixìngpíngdewēihàisāichuānyǐndeshuǐhuànháiyàoyánzhòngliúguǒsāihòudànzàijuéshāngréndìnghěnduōrénmínshìzhèyàngyīnzhìshuǐderénshūtōngdào使shǐchàngtōngzhìmínzhězhǐnéngkāidǎomenérràngrénchàngsuǒyánsuǒjūnwángchùzhèngshìràngsāngōngjiǔqīngzhìguānjìnxiànfěngshīshījìnxiànmínjiānshǐguānjìnxiànyǒujièjiàndeshǐshǎoshīsòngzhēnyánmángrényínyǒngshīpiānyǒumóuziérkànjiàndemángrénsòngfěngjiànzhīyánzhǎngguǎnyíngjiànshìdebǎigōngfēnfēnjìnjiànpíngmínjiāngdejiànzhuǎngěijūnwángjìnshìzhīchénjǐnguīquànzhījūnwángdetóngzōngdōunéngguòshīcháshìfēishīshǐguānshǐjiāzhūnzhūnjiàodǎoyuánlǎomenzàijìnxiūshìzhěngránhòuyóujūnwángzhēnzhuóshězhīshíshīzhèyàngguójiādezhèngshìshíxíngérwéibèidàolǎobǎixìngyǒukǒujiùxiàngyǒugāoshānliúyàngshèhuìdecáiquánkàochūchǎnyòuxiànggāoyuándōuyǒupíngtǎnféideliángtiányàngrénlèideshípǐnquánkàochǎnshēngrénmenyòngzuǐbiǎolùnzhèngshìdechéngbàishījiùnéngbiǎochūláirénmenwèihǎodejiùjǐnshíxíngwèishīdejiùshèfángzhèshìzēngjiāshícáidejìngarénmenxīnzhōngsuǒxiǎngdetōngguòzuǐbiǎomenkǎochéngshúhòujiùránliúchūláizěnmeneguǒyìngshìzhùlǎobǎixìngdezuǐzànderénháinéngyǒune?”

  zhōuwángtīngzàizhèzhǒngqíngkuàngxiàlǎobǎixìngzàigǎngōngkāibiǎoyánlùnzhǐchìguòlesānniánrénmenzhōngzhèbàojūnfàngzhúdàozhìle

zhùshì
bàngzhǐgōngkāidepíng
(mǐ)bàngxiāochúlùnxiāochúbànggōngkāipíngzhǐbiéréndeguòshībàngyánzhèhòuláibānzuòbiǎn
dàijiàngshénshìguǐwèizhíderén
méiyǒushuí
yòngyǎnjīngkànkànyòngzuòdòngbiǎoshìgǎngǎnyán
zhàngzhàngài
chuānyōng(yōng)érkuìyōng(yōng),sāikuìshuǐchōng
wèichuānzhějuézhī使shǐdǎozhìshuǐderénshūtōngdào使shǐchàngtōngwèizhìjuékāipáichúdǎoshūtōngwèichuānzhězhìshuǐderénjuézhī使shǐdǎoyǐnshuǐ使shǐliútōng
xuānzhī使shǐyánzhìmínzhěxuāndǎobǎixìng使shǐzhījǐnyánxuānfàngkāidǎo
tīngzhèngzhìguózhèngtīngzhìchù
gōngqīngsāngōngjiǔqīngzhìlièshìshàngshìzhōngshìxiàshìshīzhǐcǎimínjiāndefěngjiànshīshìzhǐshījīng》。
(gǔ)xiànmángrénshīxiàngguówángjìnxiànshīmíngderén
shǐxiànshūshǐguānxiàngguówángjìnxiànzàishǐshídeshū
shīzhēn(zhēn):shǎoshījìnxiànguīquàndewénzhēnguījiàndewén
sǒu(sǒu)móuzidemángrényínyǒnggōngqīnglièshìsuǒxiàndeshī)。sǒuméiyǒumóuzidemángrénlǎngsòng
méngsòngyǒumóuziérkànjiàndemángrénsòngfěngjiàndewénzhāng)。méngyǒumóuziérkànjiàndōng西derén
bǎigōngbǎiguān
shùrénchuánbǎixìngdejiànjiānjiēchuángěiguówáng
jìnchénjǐnguīchángzàizuǒyòudechénzijìnxiànguījiàndehuàjǐnguījǐnguīquàn
qīnchátóngdeqīnshǔbìngjiāncháguówángdeguòshī
(qí)、àixiūzhīguónèiyuánlǎochénzhèxiēguījiànxiūchìzhěngliùshísuìderénàishísuìderén
érhòuwángzhēnzhuóyānérhòuyóuguówángkǎozhīshíxíng
shìshìxíngérbèi(bèi):guówángdexíngshìyóucáizhìwéibèishìbèiwéibèishìxíngzhèngshìchàngxíngzhènglìngtōngxíngérzhuǎnzhéliándànshì
shìchūcóngzhèshēngchǎnchūláicóngshìzhèzhù
yóuyǒuyuányǎnyóutóngzhǐdàiyuánkuānkuòxiàércháo湿shīdeyǎnxiàérpíngtǎndeféiměijiùhǎoyǒuyuányǎndeyàng
yuánkuānkuòérpíngtǎnde
(xí):xiàércháo湿shīde
yǎnxiàérpíngtǎnde
yǒuliúguàngàide
kǒuzhīxuānyánshànbàishìxìngyóubǎixìngyòngkǒubiǎojiànguójiāzhèngzhìdehǎohuàicáinéngcóngzhōngbiǎoxiànchūlái
xuānyánbiǎolùnxuānxuānxièyǐndǎoshànbàizhìluànshìcóngzhèmiànxìngbàochūlái
xíngshànérbèibàisuǒ(fù)cáiyòngshízhězhèliǎngshìshuōfánshìlǎobǎixìngrènwèihǎodejiùzuòfǎnzhījiùjiāfángbèizhèshìzēngduōshícáidebàn。.bèifángbèi
suǒyònglái……defāngbiǎoshìchuāi,(zhè)gài(jiùshì)。suǒyònglái……dezēngjiā使shǐ……fēngdòngyòng
chéngchéngshúxíngránliúránbiǎoxiànzěnme
néngnéngyǒushénmebāngzhùnezhèshìshuōzàntóngderénnéngyǒuduōshǎone?dàibāngzhù,《zhànguóshuō:“jūnshèngzhěérshèngzhě。“
nǎiliúwángzhì(zhì):guówángfàngzhúdàozhìnǎizhōngliúliúfàngfàngzhúdàojiè。.shìcóngcóngzhèzhìmíngzàijīnshān西shěnghuòxiànjìngnèi
shén……gèngyánzhòngchāoguò


shǎng

  běnpiānzàijiégòushàngqiánpiāngōngjiànzhēngquǎnróngwánquánxiāngtóngréngránshìjiànyīnjiànyánjiànguǒdesānduànshìshǒuwěishìzhōngjiānyánshìlüèyánxiángyánwèizhǔxiànleguódebāndiǎndànběnwéndekāitóujiéwěiquèréngyǒudàozhīchù

  wénzhāngkāitóumiàochuánshén。“wángnüèguórénbàngwáng”,liáoliáoshèngqiānyánbiānshìwángnüèbiānshìguórénbàngbàngyóunüèshìchūrányīnguǒmínglelěifēnmíngkāipiān便biànzhǎnxiàngěizhěduìdiàodemáodùnyǐnchūzhàogōngjiàndeyuányóuwèiwángdebēixiàchǎngmáixiàlejiēxiàláiwángde”,liǎngdòngqiānjūnzhīyòujiāngmáodùntuīxiànggāocháoqiězhèwèibàonüèdàodehūnjūnxíngxiàngkǎndāoxuēgèngjiāzhēnjiéwěishìjiáránérzhǐgěizhěliúxiàhěndexiǎngxiàngkōngjiānkāitóuguóréngǎnyándào”,zhēnnǎishénláizhīwángwèigāojiùzhǐbàngyīnér”,shígāoxiàdechénzhǐshìhuǒshānpēnqiándejiéwěiwángtīngshìguóréngǎnchūyán”,zhèshìfènfǎnkàngdeyánjiāngzàiníngliàngzhōnghuǒshānpēnguórénbàodòngwángbèizhúgāishìděngzhuàngguāndechǎngmiàndedòuzhēngdànzuòzhěquándōulüèzhǐxiělesānniánnǎiliúwángzhì”,dàndàndeduìwángshìděngqīngmièérliúgěihòuréndekǎoyòushìděngshēn!

  zhàogōngdejiànqiánhòudōushìqiánshuōmíngfángmínzhīkǒudehàichùhòushuōmíngxuānzhīkǒudehǎochùzhǐyǒuzhōngjiānduànqièzhèngtiānzitīngzhèngzǒnglǐngxiàwéncóngzhèngmiànxiělexuānzhī使shǐyándezhǒngzhǒnghǎochùcónggōngqīnglièshìshǐshīméngdàobǎigōngshùrén广guǎngkāiyánchàngsuǒyánérhòujīngtiānzizhēnzhuóshěcháshízhèngjiù使shǐzhèngzhènglìngbèizhēnqiàdāngshēngdòngdeyánrènzhēndezhèngyǒujiéjiāchéngwénzònghéngtàizhēnchéngyòngxīnliáng免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34117.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 64人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org