首页 趣味语文古诗词正文

减字木兰花·题雄州驿(jian zi mu lan hua ti xiong zhou yi)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-07 09:16:37 111 0 宋词三百首

cháoyúnhéngchēshēngshuǐbáicǎohuángshāyuèzhàocūnsānliǎngjiā
fēi鸿hóngguòwànjiéchóuchángzhòujiànjìnyànshānhuíshǒuxiāngguānguīnán。 

wénzhùshì

wén
zǎoshàngmǎntiānyúnrángǔngǔnérláiqiúchēqiánxíngdeshēngjiùxiàngliúshuǐfǎnmǎngmǎnghuángshācǎobiàncǎndàndeyuèguāngzhàozhezhǐyǒusānliǎngrénjiādehuāngcūnzhǐjuépiàn
yànnánfēixīnzhōngwànqiānchóujiénánjiě使shǐchóuchángcùnduànjiǎnzhídàochóuchóudejiànjiànkàojìnyànshānhuítóuyáowàngguóxiāngmíngbáixiǎngyàohuídēngtiānháinánle

zhùshì
jiǎnlánhuāpáimíngyuánwèitángjiàofāng,《jīnliánlínzhōngshāngdiào”。《zhāngzijiāngguīlínzhōngshāng”《huājiānsuǒsānshǒuxiāngtóngwéizhuāngwèizhǔngāipáiwèishuāngdiàoshàngxiàquègòngshíxióngzhōujīnběixióngxiàn驿(yì):驿zhàngōngwénguānchuánsònggōngwǎngláiguānyuánxiūdegòutángzhìsānshí驿
cháoyúnhénghánfēngfānjuǎnzhecháoyúngǔngǔnérguò
(lù):chēlúngǔndòngshēng
báicǎohuángshāxiàngzhēngběifāngliángdejǐngbáicǎocǎo
zhòufēnzhòu
yànshānshānmíngzàiběishěngběisòngshíbiānjìng
xiāngguānxiāngguīfǎnhuíxiāngde


shǎng

  zhèshìběisòngmièwángzhīwèibèijīnrénderuòzixiědemiáoshùbèiběixíngzhījīngshūguójiāwángzhītòngzuòzhězhīběnshìyángnányuányángxiànlìngzàijīnbīngnánqīnwéichéngshífènyǒngkàngzhuànglièxùnguózitóngnán。“wèizéixióngzhōu驿zhōngběn”(wéiānméijiànshīhuà》)。yóuxiǎngjiànzuòzhěxiězuòshíjiūxīnxuèdeqíngjǐngxióngzhōuběishěngxióngxiàn

  kāitóuliǎngxiěbèijīnrényòngchēzàixiàngběifāngchūshídeqíngjǐng。“cháo”,diǎnmíngchūdeshíjiānshìzàizǎoshàng;“yún”,diǎnmíngchūshídehuánjìngfēnshìmecǎndànyīnyún;“héng”,xíngróngyīnyúnláimànguòláishǒukànshìxiějǐngxuànrǎnránhòuzhīèlièshíshìàndāngshízhèngzhìfēngyúnderánbiànhuàxíngshìxiǎnèhéngzuòzhězhǒnghuòcóngtiānjiàngdeshūgǎnshòuqiángdiàolechūláiyīnchēshēngshuǐjiùzhídàoshìle。“”,xiàngshēngxíngróngchēlúnshēngāfánggōngyǒuyuǎntīngyǎozhīsuǒzhīzhīshìmiáoxiěliùguógōngfēibèiqíngōngzhīhòudebēishēnghuózhèshìxiězuòzhěbèiběishàngchéngqiúchēzhīsuǒwǎngdecǎntòngqíngjǐng。“shuǐ”,xiěchūbèizhīzhòngduōyòubiǎolejiāngfǎndetòngxīnjìngshēngdònghánshēnzhǎngdàojǐnleguóshìwēiwángjuézhènshēnwèiqiánmángmángdeshēnāitòng

  jǐnchéngzuòzhěyòngbáicǎohuángshāyuèzhàocūnsānliǎngjiā”,zàimiáoxiě沿yánzhīsuǒjiàn。“báicǎo”,guó西běisuǒchǎnzhīcǎogànshíchéngbáimíngtángdàibiānsāishīréncéncānyǒuběifēngjuǎnbáicǎozhé”、“píngshāmǎngmǎnghuángtiānzhīshìmiáoxiětiānshāndàihánhuāngliángdejǐngxiàngzuòzhězàijièyòngmiànxuànrǎnchūběiqiūcǎobiànpiànmáodefēnzàizhècǎndànxiāosuǒdebèijǐngzhīxiàzhǐjiànyuèguāngqīnglěngzhàozhezhǐyǒusānliǎngrénjiādehuāngcūnlínglíngméiyǒudiǎnhuózuòzhěmiáoshùzhànshìzhèyàngshuāibàikānliángjǐnjiēshìlejīnbīngshāoshālüèzàochéngdecǎnxiànggèngchèntuōchūzuòzhěbèixiāngshēnlínzhǒngbēidexīnjìngshàngzhòngxiěbáitiānzhīsuǒjiànxiàzhòngxiěwǎnzhīsuǒjiànéryòuwénjiànyìngchènchéngběiguóhuānghánzuòzhědemǎnyǎnxuèlèiqiāngbēiāizhèngrǎnshàngle

  shàngpiànxiěkāishǐbèiběixíngzhōngdeqíngjǐngxiàpiànxiěběixíngzhízhìxióngzhōudeqíngjǐngshàngpiànzhòngxiěsuǒjiànxiějǐngwèizhǔxiàpiànzhòngxiěsuǒshūqíngwèizhǔ

  fēi鸿hóngguòwànjiéchóuchángzhòu。”zhèshìbèiběixíngzhōngdexiějìngtóuzuòzhěyǎnkànzhànhuāngliánglěngdejǐngxiàngxīntóuchōngmǎnleguójiāwángdebēiāiránkàndào鸿hóngyàncóngběiwǎngnánfēijìngèngliāoleduìxiāngde怀huáiniànduìqīnréndezhuīránérxiōngjūnshǒu使shǐ鸿hóngyànnénggòuchuánshūyòuzhīdàotóushūgěishuíkuàngshēnwèishīyóujǐnnéngxiàng鸿hóngyànyàngfēixiàngnánfāngkǒngliántóushūdeyóuméiyǒujiùzàizhèzhǒngniándechóujìngzhōng,“jiànjìnyànshān”,láidàoxióngzhōujīnbāngdejīngchéng——zàiyànshānjiǎoxiàdeyànjīngjīngyuǎnle

  zhèzhàoyīngyòukāixiàhuíshǒuxiāngguānguīnán”。kōngjiànfēi鸿hóngnánshēnxiànzhǐnénghuítóuyáowàngnánshěnánwàngdeguóxiāngyàoshùnzhehuíjiùdēngtiānháinánlezuòzhěqiángliède怀huáiguóxiāngzhīqíngshēnchéndewángguósàngjiāzhīhènnàideshēnwèizhībēijīngjuéwàngdeyǒngbiéjiāyuánzhītòngzàiqīngchūláibǎohánzhexuèlèijiéchùshōuliǎnleshàngwénliúchūdechóuxīnwénbiànpíngshídàngǎnqíngquègèngxiǎnzhēnqièyànshānzǎozàijìngkāngzhībiànqiántóngzhīyànshānguōyàoshījiùtóujiàngjīnguó使shǐyànshānchéngwèijīnréndehòufāngzhòngzhènzhèhuàzhōngyùnhánzheshēnchéndejiāguózhītòngzhèngyīnwèijiāguólúnwángcáihuìluòzhǒngjìngzhèngyīnwèiguójiāwángcáizàiyóuyīnduìxiāngguāndehuíshǒu”,bǎohánzheduìdeliúliànduìjiāguómìngyùndeyōuxīn

  zhèshǒushàngpiànqíngjǐngxiàpiànduìjǐngshūqíngshàngxiàpiàndōudàoleqíngjǐngdexiétǒngtóngshíjiāngqiánglièdexiāngzhīqíngshēnshēndewángguózhīhènxiōngyǒngqīngxièchūláilìngrénbēifèn


chuàngzuòbèijǐng

  sòngshǐ·zhōngchuánzàiqīnzōngjìngkāngniánjiānjīnbīngnánqīnshíjiǎngxìngwèiyángxiànlìngzàichéngbèiwéishíjiānchíkàngzhànzhìwèizhōnglièdezijūnniánqīngmàoměibèijīnbīngwǎngjīnrénjīngshīzhōngdōujīnběijīng),jīngxióngzhōu驿zhèshǒu。 

jiǎngshì

  jiǎngshìshēngniánxiángxìngjīnjiāngxiànmíngrénzuòzhè西rénxìngwèiyángjīnnányuányángxiànlìngjìngkāngchūjīnbīngwéichéngkàngérérnánwéiānwèi:“wèizéixióngzhōu驿zhōngběnnǎizuòjiǎnlánhuāyún......jiǎnglìngzhè西rénfāngměiyánnéngshīxiāngrénjiēnéngchēngzhī。”


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34078.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 111人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org