首页 趣味语文古诗词正文

唐多令·秋暮有感(tang duo ling qiu mu you gan)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-07 09:15:01 58 0 宋词三百首

xiūcǎiróngqiūjiāngyānshuǐkōngdàixiéyángpiànzhēng鸿hóngdùnxiánchóudùnchùdōuzhezàiliǎngméifēng
xīnshìhónghuàqiáoliúshuǐdōngduànchángrénnàiqiūnónghuíshǒucénglóuguīlǎnzǎoxīnyuèguàtóng

wénzhùshì

wén
yàocǎirónghuāqiūtiāndejiāngmiànyānshuǐkōngyàngyángxiàqúnyànzhèngzàihuíjiāxiǎngxīnzhōngdexiánchóuāndùnhǎoquèāndùnhǎoquándōuduīzàijǐnsuǒdeméifēngshàng
mǎndexīnshìxiězàihóngshàngràngsuízheliúshuǐpiāoxiàngdōngqiūyuènóngrényuèshāngxīnhuíwànggāolóuchíchícáihuíshílúnxīnyuèzǎozǎoguàzàitóngshàng

zhùshì
tángduōlìngpáimíng,《tàizhèngyīnzhùyuèdiào”,gāopíngdiàoxiězuòtángduōlìng》,yòumíngnánlóulìng》《kōnghóuděngshuāngdiàoliùshíshàngxiàpiànpíngyùn
róngzhǐhuā
dùnānzhì
zhe(zhuó)zàifàngzhìzài
hóngshīhóngzhīshàngtángzōngshígōnghánshìshīhóngzhìgōuzhōngwèiboziyòusuǒhòuzōngfànggōngshìhánshìjiàntàipíng广guǎng》;yòutángxuānzōngshíyǒushīhóngérgōngzhīshìjiànyúnyǒu》。
qiūnóngzhǐdeshìshēnqiū
cénglóugāolóu


shǎng

  zhèshǒushìxiěqiūzi怀huáiniànyuǎnfāngderénde,“xiéyáng”、“xīnyuèzhǐchūshíjiānshìzàibàngwǎnshífēn,“qiūjiāng”“huàqiáo”“cénglóuzhǐchūshīdediǎnréncóngduōfāngmiànmiáoxiězhōngréndezhǒngzhǒnggǎnshòuqiūgǎn怀huáirénsuīshìlǎodehuàdànshìzhīsuǒluòtàomèifánzàideliúchàngshūlǎngdiēdàngdeshìduān使shǐshìlǐngláijǐngxǐngzhěrónghuāwèirénmenàishìrénchángchángyínyǒngdeduìxiàngyǒuduōzhǒngdexiàngzhēngcǎiliányuánshìmínjiānyǒudeláodòngqíngmínwénrénzhōngduōyǒujiāzuòkāipiānguīquànrénmenbiécǎixiéjiùyǒuzhǒngnányánzhōngzhǒngbiédeyōuyuànzhīqíngqièzhīqiū”,shuōdeshìxiāotiáokuàngkuòdejiāngmiànshàngbiésuǒyǒuzhǐyǒupiànmángmángyānshuǐliútǎngzhechōngshuōmíngxiūdeyuányīnsānxiěyáng鸿hóngyànzhèshìwàngzhōngsuǒjiàn。“xiéyángdiǎnmíngshíjiānqiè”,jìnshuōmíngxiūzhīyuányīn:“dàixiéyángpiànzhēng鸿hóngzhōngdezhēng鸿hóngzhǐdeshìyuǎnfēideyànqièzhōngdeshíjiéqiū”。yīncáinéngchùzhǒngzhǒnggǎnkǎiliángjiāngyānshī:“yuǎnxīnsuǒlèiyúnbiānyǒuzhēng鸿hóng。”chénjiāngzǒngshī:“xīnzhúnányúnshìxíngsuíběiyànláihòuniǎoyànxiàqiūláicóngběifāngfēiwǎngnánfāngpànwàngyuǎnrénsuízheqiūyànérnánguīyīnyǎngjiànzhēng鸿hóngchùniànyuǎnréndeqínggǎn。“xīnshìhónghuàqiáoliúshuǐdōngjiēxiěxiánchóu”。zhèchóuzhīsuǒjiàoxiánchóu”,yīnwèishìzuòzhězhǒngchūláidechóu。“chóuzheliǎngméifēngwànhènzàiéméi”(tángchūnǒuzuò》)tóng。“dùnliǎngtiēqièxíngxiàngyǒuqíngzhì使shǐtànxúndexīnzhuàngtàidechóuyǒuleānzhìchóusuǒshuāngméixíngjiàncóngzhèshǒuzàishìqiǎnfāngmiànshòuxīnér》“xiánchóuzuìxiūwēilánxiéyángzhèngzàiyānliǔduànchángchùde

  chényǔnpíngshēnghuózàiyóusòngdàoyuándeguòshírénshēngchángguójiāwángchūshēnxuéshìjiādeshíxiànzhìguó”“píngtiānxiàdexiǎngànjièshūlededuìguójiāmìngyùnmínqiánxiéyángbānjiāngxiàdebēitànzhīchóuqíngbiǎoleréndewángguózhītòngguózhīzàizhèdiǎnshànggāikànshìxiě怀huáiyuǎnderénqínggǎnzhīchóuquèshíjièzhùwǎnyuēdefēngbiǎolezhīliànxīndechóuyuànshífēnxiāngshìzàixiǎngjìngjièshàngxīnshìtàibié

  “xīnshìhóngyóuxiánchóuzhuǎnshūxīnshì。“hóngliǎngyòngmèngběnshìshīhóngshīshìshīqíngyǒuqíngzhīshuǐdōngliújiànxīnshìzhòngzhòngyóushìyǐnchūduànchángrén”。“qiūnóngzhǐdeshìshēnqiūréngzhàoyīngqiūhòushìsāorénduōzuòbēiqiūtànqiūgǎnqiūdewénzhāngqiūtiānqiūjǐngjiǎnzhíchénglebēidedàimíngduànchángrénxīnshìzhòngzhòngmiànduìyáng西xiàyānshuǐkōngméngdeshēnqiūjǐngxiànggèngshìjiàoréngānchángcùnduàn。“huíshǒucénglóuguīlǎnzǎoxīnyuèguàtóng”,cóngwàijìnshìnèizhōnglǎnjiùduànchángréndeqíngtàijīngshénmiànmàoshēnghuàchūlái。“zǎoxīnyuèguàtóng”,zhèshìzàicénglóuzhōngkàndàodexiěkōnglíngtòuxiàngxiānmínglúnxīnyuègāoxuánzàiluòluòshuāibàidiāoxièdetóngshùshāoshànggèngzēngjiālexīnfánluàndechóujiéwěijǐngjiéqíngjiáránérzhǐgěirénqióngdehuíwèi

  zhèshǒuzàibiǎoxiànzhǔxiǎngshícǎishìshìguānliánhuánhuánxiāngkòucéngcéngshēnhuàdexiěnèiróngliánqièshàngpiànxiěyīnchùjǐngsuǒzhìdexiánchóuyīnzhēng鸿hóngéryǐn怀huáiyuǎnzhīqíngxiàpiànxiěxīnshì“。xīnshìshìxiánchóudeshuōmíngyòuyīnqiūnóngércuīrénduànchángduànchángshìyóuxīnshìsuǒzhìérxīnshìyòuyóuhóngyǐnhóngshìxīnshìdeshūxíngshìhuánxíngwǎngcéngcéngérshēnérchǎnshēng怀huáichóudegēnběnyuányīnzhèngshìqiūnóngzhèshìyīnchùqíngqíngjǐngjiāoróngjǐngshēngqíngshìshìchùchùqièshìlìngróngqiūjiāngzhēng鸿hóngqiūnóngtóngxiéyángxīnyuèxiánchóuxīnshìhóngduànchángrénguīlǎndōujǐnkòuqiūyǒugǎnzhèjié

  zuòzhězhùzhòngxiūcóngfēngkànwǎnyuēpàimiánmiánqíngyǒubiéfāngmiànyǒuduìxiǎnghuódòngqíngbiànhuàzuòjīngdehuàlìngfāngmiànyòuméiyǒuduìmiáojǐngzhuàngzuòguòfēndexuànrǎnzhīchùzàishūlǎngzhōngjiànzhēnqíngliúkuàizhōngcángmiánmiánqíng


chuàngzuòbèijǐng

  zhèshǒudechuàngzuòniándàixiángzuòzhědeshēnghuóniándàizhèngshìyóusòngéryuándegǎicháohuàndàishísuǒdezuòpǐnjǐnliúleshēnshìdegǎntànérqiěshèntòuzheshídàideyōushāngzhèshǒujiùshǔzhèyàngdezuòpǐn

chényǔnpíng

  chényǔnpíngjūnhénghéngzhònghào西sòngyuánchūmíngyínxiànjīnzhèjiāngníngshìyínxiànrénshēngniánquèdìngqiánrénrènwèichényǔnpíngdeshēngniándìngzàiníngzōngjiādìngniándàoshísānniánzhījiān(1215-1220)jiào”,“niánzàiyuánzhēnqiánhòuzhōuniánxiāngyuǎn”,zànzhīshǎocóngyángjiǎnxuéyòushíshòu沿yánhǎizhìzhìcānguānyǒushī西shī稿gǎo》,cúnshī86shǒu,《quánsòngshīlìngcóngyǒngdiǎn3shǒucóngshīyuān50shǒugòng139shǒuyǒuchàng西zhōu》,cún86shǒu123shǒuháiyǒu5shǒuyǒudiàomíngér,《quánsònglìngzhěgòng209shǒu


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34077.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 58人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org