首页 趣味语文古诗词正文

与妻书(yu qi shu)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-06 10:52:11 96 0 高中文言文

 yìngqīngqīngjīnshūyǒngbiézuòshūshíshàngshìshìzhōngrénkànshūshíchéngwèiyīnjiānguǐzuòshūlèizhūxiànéngjìngshūéryòukǒngcházhōngwèirěnshěérwèizhīzhīsuìrěnbēiwèiyánzhī

 zhìàiàiniàn使shǐyǒngjiùláichángyuàntiānxiàyǒuqíngréndōuchéngjuànshǔránbiànxīngyúnmǎnjiēlángquǎnchēngxīnkuàijiānénggòuqīngshānnéngxuétàishàngzhīwàngqíngyúnrénzhělǎolǎorénzhīlǎoyòuyòurénzhīyòu”。chōngàizhīxīnzhùtiānxiàrénàisuǒàisuǒgǎnxiānérxīnzhītiānxiàrénwèiniàndāngshēngshēnshēnzhīwèitiānxiàrénmóuyǒngbēi

 fǒuniánqiánmǒuchángyuē:“使shǐxiānníngxiānér。”chūwényánérhòujīngwǎnjiěsuīwèiyánwèishìérxiāngzhīgàiwèizhīruònéngjìnshīzhībēixiānliúxīnrěnníngqǐngxiāndānbēijiēshuízhīxiānér

 zhēnzhēnnéngwànghuíhòujiēzhīmén穿chuānlángguòqiánhòutīngyòusānzhéyǒuxiǎotīngtīngpángshìwèishuāngzhīsuǒchūhūnsānyuèshìdōngzhīwàngqiánhòuchuāngwàishūméishāiyuèyǐngyǎnyìngbìngjiānxiéshǒuqièqièshìqíngjīnzhīkōnglèihényòuhuíliùniánqiánzhītáojiāguīgào:“wàngjīnhòuyǒuyuǎnxínggàoqièqièyuànsuíjūnxíng。”qiánshíhuíjiāchéng便biànxíngzhīshìxiāngduìyòunéngkǒuqiězhīyǒushēngèngkǒngshèngbēiwéijiǔmǎizuìjiēdāngshíxīnzhībēigàinéngcùnguǎnxíngróngzhī

 chéngyuànxiāngshǒujīnshìshìguānzhītiānzāidàozéiguāfēnzhījiānguānnüèmínbèichùjīnzhīzhōngguóguózhōngshídàoshí使shǐyǎnzhēngzhēngkànhuò使shǐyǎnzhēngzhēngkànnéngzhīnéngzhīérsànxiāngjiàn使shǐliǎngyǎnchéng穿chuānérhuàshíshìwènláicéngjiànjìngnéngzhòngyuánjiàowèijiāngnàizhījīnxìngshuāngjiàntiānxiàréndāngéryuànérzhěshùzhōngqíngbèizhěnéngrěnzhīsuǒgǎnxìngjiùjīnhànguóshìchéngchéngyǒutóngzhìzhězàixīnsuìzhuǎnyǎnchéngrénshànzhī使shǐzhīxiàozhōngzhīxiàngxīnshénwèihuòyòushìnánjiàozhìwèizhìhòushàngyǒuèrdòngzàixìngshénxìngshénjiāhòudāngshénpínpínsuǒqīngjìngguòér

 jīnyánjiǔquánzhīxiàyáowénshēngdāngxiāngpíngxìnyǒuguǐjīnyòuwàngzhēnyǒujīnshìrényòuyánxīndiàngǎnyīngyǒudàowàngyánshìshízhīlíngshàngpángbēi

 píngshēngwèichángsuǒzhìshìshìchùránzhīyòukǒngwèidānyōushēngbǎiérér使shǐdānyōudedefēisuǒrěnàizhìsuǒwèimóuzhěwéikǒngwèijǐnxìngérǒuyòuxìngérshēngjīnzhōngguóxìngéryòuxìngérshēngjīnzhīzhōngguórěnshànshēnjiējīnduǎnqíngzhǎngsuǒwèijǐnzhěshàngyǒuwànqiānzhījīnnéngjiànnéngshěshíshímèngzhōngtòngxīnwèisānyuè廿niànliùdòngshǒushū

 jiāzhōngzhūjiētōngwényǒujiěchùwàngqǐngzhǐjiàodāngjǐnwèixìng


wénzhùshì

wén
 yìngàijiànxiànzàiyòngzhèfēngxìngēnyǒngyuǎnfēnbiélexiězhèfēngxìnshíháishìrénshìjiānrénkànzhèfēngxìnshíjīngchéngwèiyīnjiānguǐxiězhèfēngxìnlèizhūluòxiàláirěnxiěwánérxiǎngyòudānxīnnéngchádezhōngqíngwèirěnxīnpāoérwèilejiěshìduōmewànghuóxiàsuǒjiùqiángrěnzhebēitònggěixiěxià

 fēichángàijiùshìàidezhèniàn使shǐyǒnggǎnyacóngjiéshíláichángwàngtiānxiàdeyǒuqíngréndōunéngjiéwèiránérbiànxuèxīngyīnyúnmǎnjiēxiōnglángèquǎnyǒujiānéngchēngxīnmǎnnejiāngzhōutóngqíngdezāoérlèi湿shīqīngshānnéngxuézhǒngxiǎngjìngjiègāodeshèngrénérwàngdiàogǎnqíngashuōrénàiderénzūnjìngdelǎoréncóngértuīzūnjìngbiéréndelǎorénàideércóngértuīàibiéréndeér”。kuòchōngàidexīnqíngbāngzhùtiānxiàrénàimensuǒàiderénsuǒcáigǎnzàizhīqiánéryanéngliàngzhèzhǒngxīnqíngzàizhīhòutiānxiàderénzuòwèiniànderényīnggāishēngshēngshēngdetiānxiàrénmóuqiúyǒngjiǔdexìngleyàobēishāng

 háimaniánqiándewǎnshàngcéngjīngduìshuō:“ràngxiānràngxiān。”gāngtīngzhèhuàjiùhěnshēnghòuláijīngguòwěiwǎndejiěshìsuīránshuōdehuàshìduìdedànhuàdeshìshuōpíngdeshòuruòshēndìngjīngshòuzhùshīdebēitòngxiāntòngliúgěinèixīnrěnsuǒníngyuànwàngxiānràngláichéngdānbēitòngbaāishuízhīdàozhōngjiūxiānneshízàishìnéngwàngahuíhòujiēmendejiājìnmén穿chuānguòzǒulángjīngguòqiántīnghòutīngyòuzhuǎnsānwānyǒuxiǎotīngxiǎotīngpángyǒujiānfángshìgòngtóngzhùdefānggāngjiéhūnsānyuèzhènggǎnshàngdōngyuèshíqiánhòuchuāngwàishūdeméizhīshāixiàyuèyǐngzhēyǎnyìngchènbìngjiānxiéshǒushēngshénmeshìshuōshénmegǎnqíngqīngnedàoxiànzàihuíxiǎngdāngshídeqíngjǐngzhǐshèngxiàlèihényòuhuíliùniánqiánbèizhejiārénchūzǒuyòuhuídàojiāshíxiǎoshēngzhegào:“wàngjīnhòuyàoyuǎnzǒudìngzhèshìgàoyuànsuízheyuǎnxíng。”jīngyīngleshítiānqiánhuíjiājiùxiǎngshùn便biànzhèyuǎnxíngdeshìgàoděngdàogēnmiànduìshíyòukāilekǒukuàngqiěyīn怀huáiyùnlegèngnéngchéngshòubēishāngsuǒzhǐtiāntiānyàojiǔqiúzuìāidāngshínèixīndebēitòngshìnéngyòngláixíngróngde

 quèshíshìwànggēngòngtóngshēnghuódàolǎodànjīntiāndexíngshìkànláitiānzāinénggòuzàochéngwángdàozéinénggòuzàochéngwángguójiābèilièqiángguāfēntiānnénggòuzàochéngwángtānguānnüèdàipíngmínbǎixìngnénggòuzàochéngwángmenzhèdàirénshēnchùjīntiāndezhōngguóguónèiměifāngměishíměidōunéngzàochéngwángdàoshíhòu使shǐyǎnzhēngzhēngkànhuòzhěràngyǎnzhēngzhēngkànnéngzhèyàngzuòmeháishìnéngzhèyàngzuòme使shǐnénggòuérmensànnéngxiānghuìbáibái使shǐliǎngrénwàngyǎn穿chuānhuàwèishíshìwènláiyǒuduìsànéryòuzhòngxīntuánshēngshìbiégèngwèitòngdegāizěnmebànnejīntiāngēnyǒuxìngjiànzàiquánguórénmínzhōngdāngéryuànfēnérbèifēndeduōnéngyòngshùláisuànxiàngmenzhèyànggǎnqíngnóngzhìderénnéngrěnkànzhèzhǒngcǎnzhuàngmazhèjiùshìduànrángàncuìwèimìngérshědeyuányīnxiànzàiwèimìngháohènguójiāshìchéngchéngyǒutóngzhìmenzàixīnxiànsuìzhuǎnyǎnjiùyàochéngrényàohǎohǎo使shǐxiàngyàngtiānxiàguójiāwèiniànzhōng怀huáizhedeháizicāishìháiháidìngxiàng,(guǒyàngdenèixīngǎndàofēichángkuānwèihuòyòushìnánháimeyàojiàoqīndezhìxiàngwèizhìxiàngmelehòuháiyǒuliǎnglínjuémínnexìngyùnlexìngyùnlejiāhòudeshēnghuókěndìngfēichángpínkùnpínkùnyàojǐnqīngjìngxiēguòzile

 xiànzàigēnzàiméiyǒushénmehuàshuōlezàijiǔquánzhīxiàyuǎnyuǎntīngdàodeshēngyīngdāngyòngshēngxiāngyīngpíngshíxiāngxìnyǒuguǐxiànzàiquèyòuwàngzhēnyǒuxiànzàiyòuyǒurénshuōxīndiàngǎnyīngyǒudàowàngzhèhuàshìzhēndemeledelínghúnháinéngshěbànzheyīnwèishībànérbēishāngle

 píngcéngdezhìxiànggàozhèshìdeduìdefāngshìgàoyòutiāntiānwèidānyōuwèiguóshēngbǎituīshìràngdānyōudequèshìnéngrěnshòudeàidàolediǎnsuǒsuàndeshìqíngzhǐzhōuquányǒuxìngjiàgěileyòuxìngshēngzàijīntiāndezhōngguóyǒuxìngdàoyòuxìngshēngzàijīntiāndezhōngguózhōngjiūrěnxīnzhǐquánāifāngjīnduǎnxiǎoqíngshēnzhǎngméiyǒuxiěwándexīnhuàháiyǒuchéngqiānshàngwànpíngshūlǐnghuìméixiěwándehuàxiànzàinéngjiàndàoleyòunéngwàngdiàogàihuìzàimèngzhōngjiàndàobaxiědàozhètàibēitònglexīnwèiniánsānyuèèrshíliùshēngèngdòngqīn

 jiāzhōngwèishūdōutōngxiǎowényǒujiědefāngwàngqǐngmenzhǐjiàodìngyàowánquánjiědezhèshìzuìhòudewàng

zhùshì
yìngqīngqīngyìngzuòzhězidemíngqīngqīngjiùshíjiāndeàichēngduōyòngzhàngchēngzi
jìngshūxiěwánxìn
zhōngnèixīn
zhìzuì
gòu(gòu):tónggòu”。
qīngshāntángdàishīrénbáicéngbèibiǎnwèijiāngzhōuzhǎngshīxíngzhōngyǒuzuòzhōngxiàshuízuìduōjiāngzhōuqīngshān湿shīdeshīhòuyòngqīngshānbēishāng
tàishàngshèngrénwàngqíngwèiqínggǎnsuǒdòng
rénzhěliǎngchūmèngzi·liánghuìwángshàng》。qiánlǎozuòdòngyòngzūnjìngzhīqiányòuzuòdòngyòngàizhī
níng
jìnrěnshòuzhù
wàngnóngměiyuèshí
shūméishāiyuèyǐngyuèguāngtòuguòshūdeméishùzhàojìnfángjiānxiàngbèishāizishāiguòyàngbiànchéngsànsuìdeyǐngzi
yǎnyìngzhǐyuèguāngméiyǐngménglóngxiāngyìngkànqīngchǔ
bìngjiānxiéshǒuànwényīngwèibìngjiānxiéshǒu”。
qièqièxiǎoshēngshuōhuàdeyàngzi
yǒushēn怀huáiyùn
cùnguǎnmáodedàichēng
dàn
háishì
huàshíchuánshuōyǒunánziwàichūwèiguītiāntiāndēngshānyuǎnwàngzuìhòubiànchéngkuàishítóuchēngzhīwèiwàngshí
jìngnéngzhòngyuánnáncháochényánguówángshíjìngzhíbànwèixìnhòuzhònghòushìjìngzhòngyuánshīsànhòuyòuzhòngxīntuányuán
xīnlínjuémínzhǎngzi
dònglínjuémín
xīndiàngǎnyīngyǒudàojìndàidexiēwéixīnzhǔzhěrènwèirénhòuxīnlíngshàngyǒuzhījuénéngshēngrénjiāoxiānggǎnyīng
liàndeyàngzi
dededequè
shèshēnchùwèirénzhexiǎng
ǒuwèipèiǒu
jīnzhǐzuòzhěxiězhèfēngxìnshísuǒyòngdebáifāngjīn
zuócāi
xīnwèiyīngshìxīnhài”,shūzuòhuánghuāgǎngqiánsāntiānde1911nián4yuè24nóngxīnhàiniánsānyuè廿niànliùshēn广guǎngzhōuhuánghuāgǎngbào1911nián4yuè27xīnhàimìngzàichāngchénggōngzàitóngniánxīnhàimìngnǎihòuláizhīshíshàngwèiyǒutǒngchēngchùzuòxīnwèi”。gèngtiān
zhūwèishū


shǎng

 1911niánlínjuémínshòutóngménghuìshízhīpàiqiǎnhuímǐnliánluòmìngdǎngrénchóujīngfèizhāozhìshì广guǎngzhōucānjiāshěgàobiéjiārénshìcóngwěigǎngshàngchuánxiānggǎng广guǎngzhōuyòuchēnghuánghuāgǎngdeqiánsāntiān4yuè24línjuémínzhànyǒuzàixiānggǎngbīnjiānglóutóng宿dàizhànyǒumenshuìhòuxiǎngdàoderuòzhìzizidehūnyīnsuīránshìbāobàndànliǎngréngǎnqíngshēnhòuqínmíngduìjiāngdàoláideshēngwèibolínjuémínzàikuàibáifāngjīnshànggěizichényìngxiěxiàzhèfēngzuìhòudejiāshūzàixiěshūdetóngshílínjuémínháigěilínxiàoyǐngxiānshēngxiělefēngdào40dexìnshībàihòuyǒurénjiāngzhèliǎngfēngxìnzàibànsāijìnlínjuémínjiāménfèngèrtiānqīngchénjiāréncáixiànzhèliǎngfēngxìn。 

chuàngzuòbèijǐng

 běnwénshìqīngcháoniánmìnglièshìlínjuémínxiěgěizichényìngdefēngjuéxìnzàizhèfēngjuéxìnzhōngzuòzhěwěiwǎnzhébiǎoleduìzideshēnqíngduìchùshuǐshēnhuǒzhōngdeguóshēnchéndeàijiātíngxìngēnàiguójiāqiánrénmínmìngyùnliánzàiduìziqīnréndeàiduìguójiārénmíndeàiliánwèichǎnshùshēndedàoméiyǒuguójiārénmíndexìngjiùhuìyǒuréndezhēnzhèngxìngquánwéngǎnqíngzhēnqièdiàowěiwǎndòngrénhòulìngréndànghuíchángyǒuqiánglièdegǎnrǎn

 yìngqīngqīngkāitóuzhěngfēngxìnwéiràozheyǒuxuèyǒuròudeqíngqīngxīn。“qīngqīngluòdòngqíng。“zhìài”,“àizhì”,“zhēnzhēnnéngwàng”,“zuòshūlèizhūxià”,zhèxiēbǎohángǎnqíngdeqīng使shǐzhěxīnhúnwèizhīyáodàngzhèngyóuzuòzhěduìziàishēnzhìyīnzàihuīháozuòshūzhīzhījiānlìngrénxiànjuànliànéryòuzhòngwēndewǎngshìshíbēnyǒng

 jiànshìshìniánqiánmǒuzideduìhuàzuòzhěduìzishuō:“使shǐxiānníngxiānér。”zhězhàtīngláizhèhuàzhēnyǒuxiējìnrénqíngshuídōuwàngzhìàiderénjiànkāngzhǎng寿shòunánguàidezichūwényánér”。ànshíjiāntuīsuànzhèfānhuàyīngshìlínjuémínhūnhòuběnliúxuéjiǎfǎnshísuǒshuōzàiběnzàiguónèigèngjiājiējìnfǎnqīngmìngzhōngxīnxiànshēnmìngwèiguójuāndehóngyuànjīngquèzhǐshìdānxīndànshēnglezirěnshòuleshīàidebēitòng。“níngqǐngxiāndānbēi!”zhèfèndàoshìqíngquèyǒuqíngdeàishìzhìài

 èrjiànshìshìhūnhòuyuèshēnghuódeqíngjǐng:“chūhūnsānyuèshìdōngzhīwàngqiánhòuchuāngwàishūméishāiyuèyǐngyǎnyìngbìngjiānxiéshǒuqièqièshìqíng?”huāyuèyǎnyìngliǎngqíngliángchénměijǐngréntóngzàishīqínghuàwēnxīntiánměideqīngchūnbiāndexìngràngwàng怀huáizhènóngqíngshìzhìài

 sānjiànshìshìliùniánqiánzhītáojiāguī。”zhèshíxīnhūnjiǔzuòzhěxiěxìngěiqīnshuōyàoyuǎnnányánglǎoshàménzhǎodànquèzǎohuíjiāzhèwàichūxiǎnrányǒushūrèndàn便biànzhíjiēgàozisuǒyìngyàojīnhòuyǒuyuǎnxínggàoqiè”,wàngyuǎnzǒutiānzhǎngxiāngsuíshìzhìài

 jiànshìshìqiánshíhuíjiā”。zhèzuòzhěcóngběnguīláishēnmìngzhòngrènběnjiāngshíqínggàoziyòukǎodàoziyǒuyùnzàishēnkǒngshèngbēi,“wéimǎijiǔzuì”,shìjiǎnqīngxīndenányánzhīyǒngjuézhītòngchéngrénsuǒtàn:“bēixiāochóuchóugèngchóu”,zhèzuìzhōngzhīréngshìduìzidezhìàisuǒzhì

 chúlezhèshēnghuópiànduànzuòzhěduìzidezhìàiháibiǎoxiànzàiduìhòudexiǎngxiàngpíngxìnyǒuguǐdemìngzhějìngwàngzhēnyǒuguǐhǎozilíngxiāngxiānghuángquánchénshìwèixiāngliáoérxìnyīngǎnjīnduǎnqíngzhǎngnánjǐndetòngfǎntòngzuòjiéwèidāngshíyányǒujǐnérqíngxiàn

 yóuwèiguìdeshìzuòwèishǐzhìzhěngjiùguójiāmíndemìngzhězuòzhězàijǐnqíngqīngzhījiānzhìàidetóngshíchàngleérqíngcóngmìngshìdezhìjiāngzhīàikuòzhǎndàotiānxiàrénzhīàibiǎoleshēngrénxìngwèitiānxiàrénmóuyǒngdechónggāoqíng怀huáiqínghúnránjiāoróngshēnqíngyīngxióngzhuàng怀huáitónghuīgěizhèfēngxìndàiláilezhènglùndecǎizhàndòudepǐnkānwèizhìshìzēngwèiruòzhězhuàngdǎnfǎnwèiguóxiànshēn

 zhèfēngxìnshìzuòzhězàimìngdejǐnyàoguāntóuxiědeshēngérguójiāmínrénmínqiāndòngzhedexīnwànqiānchūncháodàngyàngxīnhǎisànwéndexíngshìzhèngshìjǐnqíngbiǎozhèfēngdegǎnqíngzhuīwǎngshìshíjiānxiānhòuwèijiànwǎngshìshìxìnniānchūměidōuliúzhùzhezuòzhěchìdexuèbǎohánzhezuòzhěduìmìngrénshēngdechónggāoxìnniànzhèfēngxìnshìbānsuǒwèideqíngjiānjiànérshìqíngzuòwèiguàn穿chuāndezhǔ线xiànguànqíngqíngzhōngjiàn

 zàizhèfēnggǎnrénzhìshēndexìnzhōngjiànzuòzhěhuījiàyándegōngxiějǐngshìchùjīngmiàoliànqíngjǐngwǎnránzàiduìhūnhòushēnghuódehuídōngyuèduìàilínchuāngxiéshǒutíngzhōngzàiyuèguāngshūméijiāoxiāngyǎnyìngzhōngxīn怀huáipíngníngjìngwēnróuyōudehōngtuōzhexuànrǎnzherénjiānzuìréndexìngzhèzhǒngjìngjièkāngkǎichénzuòzhěběnshàngcǎiyòngleyányánshìcānchàcuòluòwěiwěidòngtīngmíngjìngdeyánshīdeyùnzhìzhèduànwényǒuzhǒngzhēnchuánshéndexíngxiàngměiyòuyǒuzhǒngqīngxīnzuìréndeqíngměizhījiānderóuqíng:“shìqíng?”zhǐzàishízhījiānmínglǎngyòuwēimiàogěirénjǐndexiáxiǎngxìnzhōngwèilebiǎoduìzidezhìàizhìqíngshíshíchūxiàndié”、“qièqiè”、“zhēnzhēn”、“dede”、“”、“děngzuòzhěduìzixiànàiliànduìrénshēngxiànjuànliàndenóngliègǎnqíngchuánlechūlái

 xìnzhōngzàishūmìngzhětiānxiàwèirèntòngchìjiùzhōngguóxuèxīngtǒngzhìděngfāngmiànbàngjīngguāngshèzhǎngduǎnshìjiāoyùnyònghuòcéngcéngjìnhuòhuíxuánzhékēngqiāngzhīshēngjīnshízhìyòucānchàcuòluòzhōngxiǎnshìchūzhìxiāng仿fǎngdediǎnzēngtiānlewénzhāngbēizhuànghuīhóngdezhènglùnxióngbiàndecǎi使shǐgǎnqíngdejìnxìngdebiànyǒutǒngláiyīnzuòzhěsuīshūqíngchùzàisānchàngyánzhuàngzhìbìnggěirénlèizhuìdegǎnjuéxiāngfǎngěirénqīnqièdegǎnrǎnyǒudetáoyóuzuòzhěyǒujiàoshēnhòudediǎnwénxuéxiūyǎngnénggòuróngshīwéndeyánjiézòuxiàyòunéngshìdāngcóngchángkǒuzhōngliànchūyǒubiǎoxiàndediézhùliànchūyǒuxìngcǎidesànwényánwánmǎnxiànchūzhèfēngxìndewèitiānxiàrénmóuyǒng免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34069.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 96人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org