首页 趣味语文古诗词正文

文与可画筼筜谷偃竹记(wen yu ke hua yun dang gu yan zhu ji)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-06 10:50:48 123 0 高中文言文

 zhúzhīshǐshēngcùnzhīméngěrérjiéyāntiáoshézhìjiànshíxúnzhěshēngéryǒuzhījīnhuàzhěnǎijiéjiéérwèizhīérlèizhīyǒuzhúhuàzhúxiānchéngzhúxiōngzhōngzhíshúshìnǎijiànsuǒhuàzhěcóngzhīzhènzhísuìzhuīsuǒjiànluòshǎozòngshìzhījiàonéngránérxīnshísuǒránxīnshísuǒránérnéngránzhěnèiwàixīnshǒuxiāngyīngxuézhīguòfányǒujiànzhōngércāozhīshúzhěpíngshìleránérlínshìyānsàngzhīzhúziyóuwèizhúyuē:“páodīngjiěniúzhěéryǎngshēngzhězhīlúnbiǎnzhuólúnzhěérshūzhězhījīnzizhītuōzhúérwèiyǒudàozhěfēixié?”ziyóuwèichánghuàérruòzhěbìng

 huàzhúchūguìzhòngfāngzhīrénchíjiānérqǐngzhěxiāngnièményànzhītóuzhūéryuē:“jiāngwèi!”shìchuánzhīwèikǒushíyángzhōuháiérwèizhōushūyuē:“jìnshìzhúpàijìnzàipéngchéngwǎngqiúzhīcáidāngcuìzi。”shūwěixiěshīlüèyún:“jiāngduànéjuànsǎohánshāowànchǐzhǎng。”wèi:“zhúzhǎngwànchǐdāngyòngjuànèrbǎishízhīgōngjuànyànyuànjuànér!”yuē:“yánwàngshìyǒuwànchǐzhúzāi?”yīnérshízhīshīyuē:“shìjiānyǒuqiānxúnzhúyuèluòtíngkōngyǐngzhǎng。”xiàoyuē:“zibiànránèrbǎishíjuànjiāngmǎitiánérguīlǎoyān。”yīnsuǒhuàyúndāngyǎnzhúyuē:“zhúshùchǐěréryǒuwànchǐzhīshì。”yúndāngzàiyángzhōuchánglìngzuòyángzhōusānshíyǒng》,《yúndāngshīyún:“hànchuānxiūzhújiànpéngjīncéngshètuòlóngliàoqīngpínchántàishǒuwèibīnqiānzàixiōngzhōng。”shìyóuzhōngshāosǔnwǎnshíhánshīshīxiàopēnfànmǎnàn

 yuánfēngèrniánzhèngyuèèrshíméichénzhōushìsuìyuèzàizhōushūhuàjiànzhúfèijuǎnérshīshēngcáomèngqiáogōngwényǒuchēguòtòngzhīérzàichóuxiàozhīyánzhějiànqīnhòujiān


wénzhùshì

wén
 zhúzigāngshēngshízhǐshìcùnzhǎngdenènshìquèjiéquáncóngchánshélínbāndexiǎosǔnzhǎngdàotǐngzhídezhànggāodezhúcóngláidōushìyǒujiéyǒudeshìxiànzàiderénhuàzhúshíquèshìjiéjiédejiēláiduīshàngzhèyàngzuòháiyǒuzhúzinesuǒshuōhuàzhúdìngyàoxīnyǒuwánzhěngdezhúzizheníngshénérshìjiùnéngkàndàoxīnxiǎngyàohuàdezhúzilezhèshíkuàigēnzhedesuǒjiànhuàzhuōkàndàodexíngxiàngjiùxiàngzigāng蹿cuānláijiùměngxiàshāoyǒudiǎnfàngsōngjiùcuòguòlezhèshìjiàogěidenéngzuòdàodànxīnquèmíngbáizhèyàngzuòdedàoránxīnmíngbáiyīnggāizhèyàngzuòquènéngzuòdàorènshíxíngdòngtǒngjiědàoshícāozuònéngzhìzhèdōushìxuégòudemáobìngsuǒchángchángshìduìshìqíngxīnlejiěérnéngshúliànzuòpíngshíwèihěnqīngchǔdànshìdàolíntóuquèránmíngbáilenándàozhǐyǒuhuàzhúcáishìmaziyóuxiělezhúgěishuō:“páodīngshìzǎiniúdeshìjiǎngdedàoquèwèiyǎngshēngderénsuǒcǎilúnbiǎnshìzhìzàochēlúndeshìdejīngyànquèbèishūrénsuǒyùnyòngxiànzàinínzàihuàzhúshàngsuǒtuōdexiǎngqínggǎnwèishìyǒudàozhěderènshínándàoshìma?”ziyóucóngláihuàhuàsuǒzhǐzhīdàozhìdeérérxiàngnezhǐshìjiědehuìhuàlùnháixuéledehuìhuàfāng

 chūduìdezhúhuàbìngkànzhòngzhejuànqiánláiqiúhuàderénjiēzhezhǎoshàngménláihěnyànfánjuànpāozàishàngdào:“yàozhèxiējuànzuòzi!”zhì使shǐshìzhèdāngchénghuàbǐngxiāngchuánhòuláiyángzhōuhuíjīngshīzhōurènzhīzhōugēnshuō:“jìnláigàoshìmenshuōmenzhúhuàpàijìnzàipéngchéngmenqiúhuàzhèhuízicáiliàoyīngdāngzhōngdàole。”xìnwěiháixiěleshǒushīzhōngshuōdào:“jiāngduànéjuànsǎohánshāowànchǐzhǎng。”xiàngshuō:“zhúzizhǎngwànchǐyīnggāiyòngèrbǎishíjuànzhīdàonínshìlǎndàizuòhuàzhǐshìxiǎngyàodàozhèxiējuànér!”yánduìjiùshuō:“shuōcuòleshìshàngyǒuwànchǐzhǎngdezhúzine?”duìzhèzuòchūlejiěshìhuídeshīshuō:“shìjiānyǒuqiānxúnzhúyuèluòtíngkōngyǐngzhǎng。”xiàodào:“gōngzhēnshànbiànaruòyǒuèrbǎishíjuànjiùyàomǎitiánháixiāngyǎnglǎole。”suízhesuǒhuàdeyúndāngyǎnzhúzènggěileshuō:“zhèzhúzizhǐguòshùchǐquèyǒuwànchǐdeshì。”yúndāngzàiyángzhōucéngjīngràngzuòyángzhōusānshíyǒngshī,《yúndāngjiùshìzhōngdeshǒudeshīshuō:“hànchuānxiūzhújiànpéngjīncéngshètuòlóngliàoqīngpínchántàishǒuwèibīnqiānzàixiōngzhōng。”tiānzhèngdezizàizhōngyóushǎngshāosǔndāngwǎnfànchīkāixìnfēngkàndàoshījìnzhùxiàozuǐdefànpēnlemǎnzhuōzi

 yuánfēngèrniánzhèngyuèèrshíchénzhōuniándeyuèzàizhōuliàngshūhuàjiàndàozhèzhú便biàntíngzhǐleliàngshūshīshēngtòngláiqiáncáocāodiànqiáogōngwénzhōngyǒuchēguòfénqiánjiùhuìtòngdehuàérzàixiàláiguòkāiwánxiàodehuàkànchūzhījiāndeqīnshēnhòudeqíng

zhùshì
méngnèn
tiáo(tiáo)chándeshéhānshéxiàdehénglín
suìwánchéng
páodīngchúshī。《zhuāngzi·yǎngshēngshuōpáodīngjiěniúdegāomiàoyīnwèinéngdòngniúdeyùndāoshíjiǔniánjiěleshùqiānzhǐniúdāorènháitóngxīndeyàngháosǔnshāngwénhuìjūntīnglepáodīngdejièshàohòushuō:“shànzāiwénpáodīngzhīyányǎngshēngyān。“
lúnbiǎn(piān),zhuó(zhuó)lúnzhě:《zhuāngzi·tiāndàozàihuángōngzàitángshàngshūlúnbiǎnzàitángxiàzhuólúnlúnbiǎntíngxiàgōngshuōhuángōngsuǒdeshūdōushìréndezāohuángōngwènyóulúnbiǎnshuōchénzhuólúnzhīshǒuéryīngxīnkǒunéngyányǒushùcúnyānjiān“。quèyòngkǒuchuánshòugěibiérénzhuódiāozhuó
jiāngōngshūhuàyòngdebáijuàn
zhúpàishànhuàzhúderénzhǐshì
cáidāngcuìziwèiqiúhuàdejuàndāngdàochù
ézàijīnchuānyántíngxiàn西běijìnchǎnmíngjuànchēngéjuànsòngrénduōyòngzuòshūhuàcáiliào
tuò(tuò)lóngzhǐzhúsǔnchénzhōuzhìsuǒzàijīnnánhuáiyángzhōujīnzhèjiāngxìngshíshìrènzhōuzhīzhōu
cáomèngqiáogōngwényǒuchēguò”、“tòngzhījiànānniáncáocāojūnguòjùnqiǎn使shǐtàiláojiùyǒuqiáoxuánwénshuō:“chéngcóngróngyuēshìzhīyán:‘shìzhīhòuyǒujīngyóudòujiǔzhǐguòxiānglèichēguòsāntòngguài。’suīlínshíxiàozhīyánfēizhìqīnzhīhǎokěnwèi?”shìdiǎnwéndeqínghòu


shǎng

 tōngguānzhěngpiānjiégòuwèiránliúchàngcóngzhúdeběnxìngxiědàozuìhòucáidiǎnchūduìwángyǒudeniànbìngzuòjié

 qiánbànfēnzhòngshuōhòubànfēnzhòngshìquánwénshìhuàzhú线xiànsuǒláizhīānpáicáiliàode

 duànchǎnshùwéndehuìhuàlùntánshùshíjiàndehuì

 1céngyóuzhúshuōchūhuàzhúyīngdāngyǒuchéngzhúzàixiōng

 2céngxiězuòzhěxuéwénhuàlùndexīn

 3céngpíngjiàzhédekànbiǎomínggèngnénglǐngwéndehuàlùn

 èrduànzhuīèrrénzàijiāowǎngguòchéngzhōnghuàzhúxiāngguāndejiànshì

 1jiàntóuqiúhuàzhědejuànbìngyándāng穿chuānchuánwèixiàohuà

 2jiànshūxìnwǎngláibiǎoshùshùchuàngzuòzhōngshénshìzhòngxíngshìdeměixuéguāndiǎn

 3jiànzhuīshùshǒuyúndāngshīlìngwénwèizhīpēnfàn

 sānduànjiāodàixiězuòwéndeyuányóubìngbiǎomíngèrrénguāngǎnqíngshēnhòuqīnjiān


chuàngzuòbèijǐng

 《wénhuàyúndāngyǎnzhúguòshìpiānhuìhuàquèxiěchūlewéntónggāomíngdehuàlùngāochāodehuàgāoshàngdehuàpǐnxiěchūlezuòzhěwéntóngdeyǒuzhīshēnqínggǎnzhīhòuwénzhāngkànhǎoxiàngsuíhuīxiěquèshìxíngsànshénníng,“chángxíngsuǒdāngxíngchángzhǐsuǒzhǐ“。

 quánwénfēnsānduànduàncóngwéndehuàzhúlùnxiěfánshēngmiànbiékāishǒujiùgěirénzhǒngxīnxiāngǎnèrduànshùzuòzhěwénjiāowǎngzhōngdeshìzuìhòuduànshuōmíngxiězuòwéndeyuányóuzhèpiānsànwényántiānránběnqīngxīnquánwénhǎoshìcóngzuòzhěxiōngzhōngránliúchūtāotāolèilèiháozhìàisuǒyòngyánjiādiāozuówéncóngshùnhuóliúchàng

 wénzhāngtóudeduànlùnchūshífēnjīngcǎidehuàzhúzhǔzhāng。“xiōngyǒuchéngzhúdechéngjiùshìcóngzhèláidedànlùnyòunénghuīguòduōfǒu便biànkāilezhuī怀huáidàoniànshìzhědezhǔsuǒxiàmiànjǐnjiēzhezhǐchū:“zhījiào。“diǎnmíngbèizhuī怀huáidàoniàndeyúndāngyǎnzhúdezuòzhěwéntóngshìwéntóngzhèmegàoshìdeshìshìshīrénérjiānshūhuàjiāwéntóngjiànleshēnhòuqíngzhǐyīnwèishìpéngyǒuqīnzhǐyīnwèidezhèngzhìqīngxiàngzhìháiyīnwèimenyǒuzhegòngtóngdeshùàihǎomenxiěwénzhāngzèngyòngshīchàngérqiězàihuàzhúfāngmiànshǔtóngliúpàiwéntóngguānhuàzhúdezhǔzhāngshíshàngshìshìdezhǔzhāngshìcéngzàiguōxiángzhèngjiāzuìhuàzhúshíshàngguōzuòshīwèixièqiětóngjiànshīzhōngmiáoxiězàiyǒurénjiājiǔhòuzuòhuàdeguòchéngtóngshíháizàiyóushān访fǎnghuìqínhuìèrsēngshīzhōngrènwèixiěshīyàoxiàngzhuīgǎntáofànyàngjǐnxùnyǎnqiánjǐngmiáohuìxiàláilüèyǒuchíhuǎnjǐngxiāoshījiùméimiáohuàlezhètónghuàzhúdezhènzhísuìzhuīsuǒjiànluòyàngshànzhuōxíngxiàngbìngqiěshíjiābiǎoxiànshíhuìhuàzuòshīyuánběnláixiāngtóngdōujiǎngqiúxíngxiàngdeyùnshēngdòngérzhuīqiúwàizàimàodexíngshìmenqiánjiǎngguòshìzàishūyānlíngwángzhǔ簿suǒhuàzhézhīshīzhōngzhǐchūhuìhuàshàngzhùzhòngwàixíngxiāngshìzhèjiùděngxiǎoháizibāndejiànshíguǒxiěshīzhèmeyàoqiúmezhèrénjiùdìngdǒngshīhuàzhúdegōulēi,“jiéjiéérwèizhīérlèizhī“,jiùshìqiúxíngshìérshuǐhuàdezhǔzhāngxiōngyǒuchéngzhú“,ránhòuhuīérjiùshìqiúshénshìtōngguòzhúzidewánzhěngxíngxiàngbiǎoxiànchūzhúzideshéntàilái

 shìhěnqiānshuōzhèxiēshùjiànjiěshìwéntónggàodeérqiěshìháijiǎngshùleshíshìshùlùnshùshíjiàndeguānbìngqiědàobānderènshílùnyuánshàngláiqiángdiàoshíjiàndezhòngyàoxìngzhèshìshàngwénxiōngyǒuchéngzhúduànlùndechōngshēnhuàshìwèizàishīsànwénshūhuìhuàfāngmiàndōuyǒuzheshēnzàodeshùjiādegānzhīyánshìcóngdefāngmiànzhǐchūyóuxuéérnèiwàixīnshǒuxiāngyīng“,yánwàizhīháishìzàikěndìngwéntóngdeshùlùndetóngshíjìnkěndìngshùshíjiàndecāozhīshénshú“,yīnérxīnyīngshǒuhuīwénzhāngzǒngshìjǐnkòuzhezhuī怀huáidàoniànwéntóngzhèzhǔzhǐsuǒxiàmiànyòuyǐnyòngduànpángrénzànyángwéntóngdehuàláijiāyìnzhèng。“ziyóuwèizhúyuē:‘páodīngjiěniúzhěéryǎngshēngzhězhīlúnbiǎnzhuólúnzhěérshūzhězhījīnzizhītuōzhúérwèiyǒudàozhěfēixié?’“ziyóushìshìdezhéde

 《zhúshìzhéwèiwéntóngsuǒhuàdezhúérxiězèngwéntóngdepiānzhōngdekǒuwěnleliǎngdàigāochāodedeshìláishuōmíngwéntóngdejīnghuàzhúshìbiǎoguānledǒngshìzhǎndebiànzàizhèpiānzhúzhōngzhéyòngpáodīngjiěniúlúnbiǎnzhuólúnláiwéntóngrènwèiwéntóngyǒugāochāodehuàzhúcáinéngdànhuàzhúzhǐshìzuòwèituōshíshìlejiězhǎngleshìguīderénshìyǐnyòngzhézhèhuàshìwéntónghuàzhúdexīnyīngshǒuhuīdàoyǒudàodegāoláirènshíértíngliúzàihuìhuàqiǎoběnshēnguòshìháizhǐchū:“ziyóuwèichánghuàérruòzhěbìng。“yīnwèizhéhuìzuòhuàsuǒzhǐnéngcóngbānshàngláipínglùnérshìshìhuàjiāchúletōngguòhuàzhúlejiěwéntóngshìyǒudàoderénwàiháinéngzhǎngwéntónghuàzhúdefāngzhèyòngbìngshōujiéleqiánmiànguānhuàzhúdelùn

 wénzhāngdeduàngāopíngjiàwéntóngdehuàzhúzhǔzhānghuàzhúshíjiànxiàmiànyóubìngyǐnchūwénzhāngdeèrduànxiězuòzhěwéntóngguānhuàzhúdeshūxìnshīwǎngláideshìjìnérgāopíngjiàwéntóngdehuàpǐnhuàbìngqiěguīdàoyúndāngyǎnzhúdeshànglái

 wénzhāngdeèrduànkāishǐshuōdeshìshuōwéntóngduìdehuàzhúkāishǐbìnghěnkànzhòngrényǒuqǐngqiújiùyīngwèizhīzuòhuàhòumiànfāngzhejuànchóuqǐngqiúzuòhuàderénjiǎocǎizhejiǎoyuèláiyuèduōwéntóng便biànyànfánlejuànchóutóuzhìzàishuōshìyòngláizuòzibiǎoshìduānqīngshìwénrénguānliáozhījiānzhèjiànshìdāngzuòtánhuàdeliàoshìtōngguòqiúhuàréndexiāngnièmén“,xiěchūwéntónghuàzhúdewèirénmensuǒàiguìzhòngyòutōngguòwéntóngjiāntóuzhūér“,xiěchūwéntóngdekěnhuàjiànghuàzhúzuòshìyīngchóumíngdiàowéntóngkěnqīngwèirénhuàzhúquètóngshìkāiwánxiàoyàorénmenzhǎoshìhuàzhúzhèyàngláizuòzidecáiliàojuànchóujiùzhōngdàoshìlezhèdāngránshìkāiwánxiàodehuàdànyóuquèkànchūwéntóngshìzhījiānguāndeqīnérqiěshuōmíngleshìduìwéntóngdejīnghuàzhúquèshíshìbìngdeshìlüèwéntóngxìnhòushīdeliǎngwánquánzhèngshílezhèdiǎnéjuànshìéchūchǎndejuànchóuézàichuānyántíngxiànchūchǎndejuànchóujiébáijūnyúnzhìhěnshìzuòhuàsǎoshìhuīxiěérchéngdehánshāozhǐjīngdōngdiāodezhǎngzhǎngdezhúzhī

 zhèliǎngshīxiànlewéntóngdezhúhuàzhúzishìhuīérjiùdesǎo“,huàzàiduǎnduǎndeduànjuànchóushàngquèyǒuzhíjiéyúnxiāozhīshìsuǒwèiwànchǐzhǎng“。wénzhāngzhìdiǎnshānyúndāngyǎnzhúzhèhuìhuàliǎngwèishīrénérjiānshūhuàjiādepéngyǒuqīnzhījiānwèileèrbǎishíjuànchóudejìnxíngtǎojiàháijiàshìdediàoxiàoshíshàngshìxīnzhàoxuāntánlùnzhehuàzhúdeshù。“jiāngduànéjuànsǎohánshāowànchǐzhǎngshìjiānyǒuqiānxúnzhúyuèluòtíngkōngyǐngzhǎng“,jīngshénshízhìwánquánzhìdōushuōmíngleshēnghuóchuàngzuòdeyuánliúguānshuōmíngleshùměitóngránměishuōmíngleshīrénhuàjiāzàidezuòpǐnduìxiànshíguānshìsuǒjìnxíngdeliànzhōngkuāzhāngxuànrǎn。《yúndāngyǎnzhúzhèhuìhuàjiùshìsuǒwèizhúshùchǐěréryǒuwànchǐzhīshì“。

 yīnwèidàoleyúndāngrányàoduìzhèfāngzuòjiāodàidànshìshìjìnxíngjièshàoérshìyóuyòumiáoshùlewéntóngdejiànshìshìwéntóngzàiyángzhōuhǎozhǒngzhíhuāxiūjiànyuántíngcéngjiùchùjǐngzhúyǒngxiěleshǒuyuánchíshīgòngsānshíshǒushìzhúleshīzhèjiùshìyángzhōusānshíyǒng》,shìshīzuòyángzhōuyuánchísānshíshǒu》,zhōngèrshíshǒuwèiyúndāng》,zhèsuǒyǐndeshīshīzhōngkòuzheyúndāngchǎnzhúmiáoxiěwéntóngàishānàizhúbìnghuānchīzhúsǔnhànchuānzhǐyángzhōuyīnyángzhōuzàihànshuǐshàngyóutuòshìsǔnzhúzimínglóngsūnsuǒchēngzhúsǔnwèituòlóngwèizhǐshǎn西dewèishuǐ。《shǐ·dàizhílièchuáncéngzàiwèichuānqiānzhú“,derényīnérhěnyǒuxiāngdānggànhóu“。zhèjièyòngwèibīngàn“,láibiǎoshìyángzhōushèngchǎnzhúziquánshīshìyángzhōumeduōgāogāodezhúzixiàngpéngcǎoyàngbiàndōushìtóudǎizhezhúsǔnjiùkǎnxiǎngláishìtàishǒuqīngpíntānchánwèishuǐbiānshàngqiānzhúlíndōuchījìnlezhèshìkāiwánxiàodehuàsuǒwéntóngkāixìnfēngwánzhèshǒushīshízhèngzizàiyúndāngshāozhúsǔnjìnwǎncānyóuxiàoláikǒuzhōngdefànpēnlezhuōzizhèduànjiǎnduǎndemiáoshùshífēnxíngxiàngshēngdònghuàlewéntónghuōshuǎnglǎngdexiǎngxìngbiǎoxiànleshìtóngdeqīnguāndàngèngzhòngyàodeháishìchūlewéntóngdepǐnzuòzhīzhōuérqīngpín“,zhúsǔnwèishíshìxiěliánjiéxiéziyóushānbèiwǎnchuīshìxiěkuàngfàngérwèibīnqiānzàixiōngzhōng“,yòuzhàoyīngqiánmiàndehuàzhúxiānchéngzhúxiōngzhōngdelùnhuīxiédediàotōngguòwéntóngderénshìrénshìxiěchūdehuàzhúlùnzhǔzhāng

 wénzhāngdeèrduànxiědàoyúndāngyǎnzhúdexiàmiànsānduànjiāodàiwénzhāngdexiězuòyuányóuzuòwèiquánpiāndejiéshùwéntóngyuánfēngyuánnián(1078)shíyuèbèirènmìngwèizhōuzhīzhōuzhōuzhìsuǒzàijīnzhèjiāngxìngxiànwéntóngzhōushàngrènyuánfēngèrnián(1079)zhèngyuèèrshíbìngshìchénzhōudewǎnqiū驿zhèniányuèwéntóngrènzhōuzhīzhōudeshìliàngshàishūhuàkàndàolewéntóngsònggěideyúndāngyǎnzhú》,gǎnshāngjiùjìntòngshīshēngfàngxiàhuàjuǎn便biànxiěxiàzhèpiānniànwénzhāng。“cáomèngqiáogōngwényǒuchēguòtòngzhīérzàichóuxiàozhīyánzhějiànqīnhòujiān。“cáomèngcáocāoqiáogōngzhǐqiáoxuáncáocāoniánqīngshíqiáoxuánduìduōyǒubāngzhùhòuláimendeqíngjiāshēncéngyuēdìnglùnshuílehuózhederénguòéryòngjiǔdiànmechēguòsānjiùyàonàoziténgzhèguòshìshuōzhewándehuàdànxiǎnshìleèrrénguāndetóngxúnchángshìyǐnyòngzhèdiǎnláishuōmíngzàizhèpiānwénzhāngzhōngshùdāngniánwéntóngdexiàozhīyán“,wèidexiǎnshìmenzhījiāndeqīnhòujiān“,mezuòzhěduìshìzhědezhuī怀huáizhīshēnqièdàoniànzhīchéntòngjiùchōngfēnbiǎoxiànchūláile


shì

(1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34068.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 123人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org