首页 趣味语文古诗词正文

促织(cu zhi)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-06 10:49:00 75 0 高中文言文

 xuānjiāngōngzhōngshàngzhīzhīsuìzhēngmínjiānfēi西chǎnyǒuhuáyīnlìngmèishàngguāntóujìnshì使shǐdòuércáiyīnchánggōnglìngzhīzhèngshìzhōngyóuxiáérjiāzhělóngyǎngzhīángzhíwèihuòhuáxiájiǎliǎndīngkǒuměitóuzhéqīngshùjiāzhīchǎn

 yǒuchéngmíngzhěcāotóngzijiǔshòuwèirénsuìwèihuábàochōngzhèngbǎiyíngmóunéngtuōzhōngsuìbáochǎnlèijǐnhuìzhēngzhīchénggǎnliǎnkǒuéryòusuǒpéichángyōumènyuē:“xíngsōuyǒuwànzhī。”chéngránzhīzǎochūguīzhútǒnglóngbàicóngcǎochùtànshíxuéshīsānliǎngtóuyòulièruòzhōngkuǎnzǎiyánxiànzhuīxúnzhàngzhìbǎiliǎngjiānnóngxuèliúbìngchóngnéngxíngzhuōzhuǎnchuángtóuwéijǐn

 shícūnzhōngláituóbèinéngshénbochéngwènjiànhóngbáitiánsāiménshěshìchuíliánliánwàishèxiāngwènzhěruòxiāngdǐngzàibàicóngpángwàngkōngdàizhùchúnwěnzhīsǒngtīngshǎojiānliánnèizhìzhǐchūdàorénzhōngshìháoshuǎngchéngqiánànshàngfénbàiqiánrénshíqǐngliándòngpiànzhǐpāoluòshíshìzhīfēiérhuàzhōnghuì殿diànlèilánruòhòuxiǎoshānxiàguàishíluànzhēnzhēncóngqīngtóuyānpángruòjiāngtiàozhǎnwánxiǎoránzhīyǐnzhōngxiōng怀huáizhécángzhīguīshìchéng

 chéngfǎnniànjiàolièchóngsuǒzhānjǐngzhuàngcūndōngzhēnshìnǎiqiángzhàngzhíhòuyǒulíngwèixúnlíngérzǒujiàndūnshílínlínyǎnránlèihuàsuìhāoláizhōngtīngxíngshìxúnzhēnjièérxīněrqióngjuézōngxiǎngmíngsōuwèilàitóurányuèchéngèzhúchènzhīcǎojiānnièqiújiànyǒuchónggēnzhīshíxuézhōngtiànjiāncǎochūtǒngshuǐguànzhīshǐchūzhuàngjùnjiànzhúérzhīshěnshìshēnxiūwěiqīngxiàngjīnchìlóngguījiāqìngsuīliánchénggǒngchìshàngpénéryǎngzhīxièbáihuángbèiàiliúdàixiànsāiguān

 chéngyǒuzijiǔsuìkuīzàiqièpénchóngyuèzhìjìngchūxùnzhuōshǒuluòlièjiùérgàowénzhīmiànhuījīngyuē:“gēnzhìérwēngguīsuàněr!”érérchū

 wèichéngguīwényánbèibīngxuěsuǒérérmiǎoránzhīsuǒwǎngshījǐngyīnérhuàwèibēiqiǎngjuéxiàngmáoshěyānxiāngduìránliáolàijiāngérgǎozàngjìnzhīchuòránzhìshàngbànxīnshāowèidànshuàilóngzhīduànshēngtūngǎnjiūérhūnshǔjiāojiédōngjiàjiāngzhǎngchóuwénménwàichóngmíngjīngchānshìchóngwǎnránshàngzàiérzhīmíngzhéyuèxíngqiězhīzhǎngruòshǒucáiyòuchāoéryuèzhīzhéguòqiángsuǒzàipáihuáijiànchóngshàngshěnzhīduǎnxiǎohēichìdùnfēiqiánchéngxiǎolièzhīwéifǎnghuángzhānxúnsuǒzhúzhěshàngxiǎochóngyuèluòjīnxiùjiānshìzhīxíngruògǒuméihuāchìfāngshǒuzhǎngjìngshìliángérshōuzhījiāngxiàngōngtángzhuìzhuìkǒngdāngshìzhīdòuchānzhī

 cūnzhōngshǎoniánhǎoshìzhěxúnyǎngchóngmíngxièqīng”,zijiǎoshèngzhīwèiérgāozhíshòuzhějìngzào访fǎngchéngshìchéngsuǒyǎnkǒuérxiàoyīnchūchónglóngzhōngchéngshìzhīpángránxiūwěizēngcánzuògǎnjiàoshǎoniánqiángzhīniànlièzhōngsuǒyòngpīnxiàoyīndòupénxiǎochóngdòngchǔnruòshǎoniányòuxiàoshìzhūlièmáoliāochóngréngdòngshǎoniányòuxiàoliāozhīchóngbàozhíbēnsuìxiāngténgzhènfènzuòshēngéjiànxiǎochóngyuèzhāngwěishēnzhílǐngshǎoniánhàijiělìngxiūzhǐchóngqiàoránjīnmíngshìbàozhǔzhīchéngfānggòngzhānwánpiēláijìngjìnzhuóchénghàièxìngzhuózhōngchóngyuèchǐyǒuzhǐjiànjìnzhúzhīchóngzàizhǎoxiàchéngcāngzhīsuǒjiùdùnshīxuánjiànshēnjǐngbǎilínshìchóngguānshàngdīngshìchéngjīngduōzhìlóngzhōng

 jìnzǎizǎijiànxiǎochéngchéngshùzǎixìnshìchóngdòuchóngjǐnyòushìzhīguǒchéngyánnǎishǎngchéngxiànzhūjūnjūnyuèjīnlóngjìnshàngshūnénggōngzhōngtiānxiàsuǒgòngdiétánglángyóuqīngéqièzhuàngbiànshìzhīchūyòuzhěměiwénqínzhīshēngyīngjiéérzhīshàngjiāyuèzhàochénmíngduànjūnwàngsuǒzǎizhuōwénzǎiyuèmiǎnchéngyòuzhǔxué使shǐxiánghòusuìchéngzijīngshénjiùyánshēnhuàzhīqīngjiéshàndòujīnshǐěrjūnhòulàichéngshùsuìtiánbǎiqǐnglóuwànchuánniúyángqiàoqiānchūménqiúguòshìjiāyān

 shǐshìyuē:“tiānziǒuyòngwèiguòwàngérfèngxíngzhěwèidìngjiāguāntānnüèmíntiēmàiérgèngxiūzhǐtiānzikuǐjiēguānmínmìngshìchéngshìzipínzhīqiúyángyángdāngwèizhèngshòushízhìzāitiānjiāngchóuzhǎnghòuzhěsuì使shǐchénlìngyǐnbìngshòuzhīēnyīnwénzhīrénfēishēngxiānquǎnxìn!”


wénzhùshì

wén
 míngcháoxuānniánjiānhuángshìshèngxíngdòushuàideměiniándōuyàoxiàngmínjiānzhēngshōuzhèdōng西běnláishìshǎn西chūchǎndeyǒuhuáyīnxiàndexiànguānxiǎngjiéshàngzhǐshuàixiànshàngshàngshìzheràngdòulexiàxiǎnchūleyǒnggǎnshàndòudecáinéngshàngshìlìngjīngchánggōngyīngxiànguānyòugōngyīngdechàshìpàigěixiāngdegōngchàshìshìshàngdexiēyóushǒuhǎoxiándeniánqīngrénzhuōdàohǎodeshuàijiùyòngzhúlóngzhuāngzhewèiyǎngtáigāodejiàchǔcúnláidāngzuòzhēndehuòyàngděngdàigāojiàchūshòuxiāngdechàmenjiǎohuádiāozhàjièzhèhuìxiànglǎobǎixìngtānpàifèiyòngměitānpàizhǐshuàijiùchángcháng使shǐhǎorénjiāchǎn

 xiànyǒujiàochéngmíngderénshìniànshūrénzhǎngwèikǎozhōngxiùcáiwèirénjǐnshànshuōhuàjiùbèidiāozhàdexiǎobàodàoxiànjiàodānrènzhèngdechàshìxiǎngjǐnfāngháishìbǎituōdiàorènzhèngzhèchàshì)。dàoniánwēibáodejiāchǎndōushòuqiānlèipéiguānglezhènghǎoyòupèngshàngzhēngshōushuàichéngmínggǎnlēisuǒlǎobǎixìngdànyòuméiyǒuchángdeqiányōuchóumènxiǎngyàoxúnzishuō:“yǒushénmechùnexúnzhǎowàngyǒuwànfēnzhīdedeshōuhuò。”chéngmíngrènwèizhèxiēhuàduìjiùcóngzǎoshàngchūwǎnshànghuíjiāzhezhútǒnglóngzàihuǐhuàideqiángjiǎohuāngcǎocóngshēngdefāngshítóutāodòngzhǒngbàndōuyòngjǐnle, zhōngjiūméiyǒuzhǎodào使shǐzhuōdàoèrsānzhǐshìyòuruòyòuxiǎoguīxiànguānyándìngxiànyánzhuīchéngmíngzàishítiānzhōngbèileshàngbǎibǎnziliǎngtiáotuǐnóngxuèlínliánshuàinéngzhuōlezàichuángshàngfānláizhǐxiǎngshā

 zhèshícūnláiletuóbèi,(néngjièguǐshénboxiōngchéngmíngzizhǔnbèileqiánqiúshénzhǐjiànhóngzhuāngdeshǎobáidelǎozàiménkǒuchéngmíngdezizǒujìndezhǐkànjiànànshìguàzheliánziliánwàibǎizhexiāngànqiúshénderénzàixiāngshàngshàngxiāngbàileyòubàizàipángbiānwàngzhekōngzhōngmendǎogàozuǐchúnzhāngzhīzàishuōxiēshénmejiādōujìngzhànzhetīng。 huìérshìnèidiūzhāngzhǐtiáochūláishàngmiànxiězheqiúshénderénxīnzhōngxiǎngwèndeshìméiyǒuháochàcuòchéngmíngdeziqiánfàngzàiànshàngxiàngqiánbiānderényàngshāoxiāngguìbàiyuēdùnfàndegōngliánzixiāndòngpiànzhǐpāoluòxiàláishíkànshìérshìhuàdāngzhōnghuìzhe殿diànxiàngyuàn;(殿diànhòumiàndeshānjiǎoxiàxíngguàizhuàngdeshítóudàochùhéngzàicóngcóngjīngzhōngzhǐshuàicángzàipángbiānzhǐxiàngyàotiàoláideyàngzizhǎnkāizuónéngjiědànshìkàndàoshàngmiànhuàzheshuàiàndexīnshìjiùzhǐpiànzhédiéhǎozhuāngláihuíjiāhòujiāogěichéngmíngkàn

 chéngmíngfǎnsuǒkǒngshìzhǐgěizhuōshuàidefāngbakànshàngmiàndejǐngcūndōngdehěnxiāngxiàngshìjiùrěntòngláizhezhàngzheláidàomiàodehòumiàn,(kàndàoyǒuzuòféngāogāolóngchéngmíng沿yánzhefénxiàngqiánpǎozhǐjiànkuàikuàishítóuhǎoxiànglínshìdepáilièzhezhēnxiànghuàzhōngdeyàngshìzàicǎozhōngmiàněrtīngmiànmànzǒuhǎoxiàngzàizhǎogēnzhēnzhūxiǎocǎoshìderánérxīnshìtīngdōuyòngjǐnlejiéguǒháishìdiǎnshuàidezōngxiǎngshēngdōuméiyǒuzhèngyòngxīntànsuǒzheránzhǐlàitiàoguòlechéngmínggèngjiājīnglemángzhuīlàijīngtiàocǎozhōng便biàngēnzhelàidezōngfēnkāicóngcǎoxúnzhǎozhǐjiànzhǐshuàizàigēnxiàmiànmángguòzhuōshuàitiàojìnleshídòngyòngcǎoliāoshuàichūláiyòuyòngzhútǒngshuǐguànjìnshídòngshuàicáichūláixíngzhuàngjùnměijiànzhuàng便biànzhuīgǎnzhezhuāzhùlekànzhǐjiànshuàiérwěizhǎngqīngdexiàngjīnhuángdechìbǎngchéngmíngbiégāoxìngyònglóngzizhuāngshànghuíjiāquánjiāqìngkànjiàzhíliánchéngdebǎoháizhēnguìzhuāngzàipénzibìngqiěyòngxièròuzifěnwèiàizhōudàolezhǐděngdàolexiànsòngdàoxiànjiǎochà

 chéngmíngyǒuérziniánjiǔsuìkàndàozàijiā),tōutōukāipénziláikànshuàixiàzitiàochūláilekuàiláizhuōděngzhuādàoshǒuhòu,(shuàidetuǐdiàolezilehuìérjiùleháizihàilejiùzhegàotīngle,(xiàmiànhuībáijīngshuō:“huògēndedàolehuíláiránhuìgēnsuànzhàng!”háizizhepǎole

 duōshíchéngmínghuíláiletīnglezidehuàquánshēnhǎoxiànggàishàngbīngxuěyàngchōngchōngzhǎoérziérziyǐngzōngzhīdàolehòuláizàijǐngzhǎodàodeshīshìhuàwèibēitòngtiānhǎnbēitòngjuéèrrénduìzheqiángjiǎoliúlèimáoméiyǒuchuīyānmiànduìmiànzuòzheshuōhuàzàiméiyǒulekàozhídàobàngwǎnshícáishàngcǎozhǔnbèiháizimáizàngzǒujìnháiyǒuwēiruòdemengāoxìngfàngzàichuángshàngbànháiziyòuxǐngguòláièrrénxīnshāoshāokuānwèixiēdànshìkàndàoshuàilóngzikōngzhechéngmíngjiùchūgǎnzàizhuījiūérziderèncóngwǎnshàngdàotiānmíngliányǎnjīngméixiàdōngfāngdetàiyángjīngshēngláileháizhítǐngtǐngtǎngzàichuángshàngchóurántīngdàoménwàiyǒushuàidejiàoshēngchījīngláikànshízhǐshuài仿fǎngháizàigāoxìngdòngshǒuzhuōshuàijiàoleshēngjiùtiàozǒuletiàofēichángkuàiyòngshǒuzhǎngzhàozhùshǒuxīnkōngdàngdànghǎoxiàngméiyǒushénmedōng西shǒugāngquèyòuyuǎnyuǎntiàokāilechéngmíngmángzhuīzhuǎnguòqiángjiǎoyòuzhīdexiàngledōngzhāng西wàngxiàxúnzhǎocáikànjiànshuàizàiqiángshàngchéngmíngkànérduǎnxiǎohēihóngjuéxiàngxiānqiánzhǐchéngmíngyīnérxiǎokànshàng。(chéngmíngréngzhùláihuíxúnzhǎozhǎosuǒzhuīdezhǐ。(zhèshíqiángshàngdezhǐxiǎoshuàirántiàodàodexiùlezàikànxíngzhuàngxiànglóuméihuāchìbǎngfāngtóuzhǎngtuǐjuéhǎoxiàngháicuògāoxìngshōuyǎnglezhǔnbèixiàngěiguāndànshìxīnháihěnshíxiànguāndexīnxiǎngxiānshìzheràngdòuxiàkànzěnmeyàng

 cūnhuānduōshìdeniánqīngrényǎngzhezhǐshuàigěimíngjiàoxièqīng”,(měigēnshǎoniándòushuàiméiyǒushèngdexiǎngliúzhewèihuòláimóubào便biàntáigāojiàdànshìméiyǒurénmǎi。(yǒutiānshǎoniánzhíjiēshàngménláizhǎochéngmíngkàndàochéngmíngsuǒyǎngdeshuàizhǐshìyǎnzhekǒuxiàojiēzhechūdeshuàifàngjìnshìdelóngzichéngmíngkànduìfāngzhǐshuàiyòuzhǎngyòuyuèxiūkuìgǎndexiǎoshuàigēnshǎoniándexièqīngjiàoliàngshǎoniánjiānchíyàodòudànchéngmíngxīnxiǎngyǎngzhezhèyànglièdedōng西zhōngjiūméiyǒushénmeyòngchùràngdòudòuhuànxiàoleshìyīnérliǎngshuàifàngzàidòupénxiǎoshuàizhedòngdāidāixiàngshǎoniányòuxiào。(jiēzheshìzheyòngzhūlièliāoxiǎoshuàidechùxiǎoshuàiréngrándòngshǎoniányòuxiàoleliāolehǎoxiǎoshuàiránzhíwǎngqiánchōngshìxiāngdòuláiténgshēnxiāngzhènchìjiàohuànhuìérzhǐjiànxiǎoshuàitiàoláizhāngkāiwěishùkǒuzhíyǎozheduìfāngdejǐngshǎoniánjīngmángfēnkāi使shǐmentíngzhǐdòuxiǎoshuàitáizhetóuzhènchìbǎngmíngjiàozhehǎoxiànggěizhǔrénbàojiéyàngchéngmíng,(liǎngrénzhèngzàiguānshǎngránláilezhǐzhíxiàngxiǎoshuàizhuóchéngmíngxiàzhànzàijīngjiàoláixìngméiyǒuzhuózhōngxiǎoshuàitiàoyǒuchǐduōyuǎnyòuzhuīguòxiǎoshuàibèizàizhǎoxiàlechéngmíngxiàjīnghuāngshīcuòzhīzěnmejiùzhíduòjiǎoliǎndōubiànlerányòujiànshēnzhǎngziniǔbǎizhetóudàogēnqiánkànyuánláixiǎoshuàidūnzàiguānshàngyòngdīngzhefàngchéngmíngyuèjīngzhuōxiàfàngzàilóngzhōng

 èrtiānchéngmíngshuàixiàngěixiànguānxiànguānjiànxiǎochìchéngmíngchéngmíngjiǎngshùlezhèzhǐshuàideběnlǐngxiànguānxìnshìzhebiédeshuàidòusuǒyǒudedōubèidòubàileyòushìzhedòuguǒránchéngmíngsuǒshuōdeyàngshìjiùjiǎngshǎnglechéngmíngshuàixiàngěilexúnxúnbiéhuānyòngjīnlóngzhuāngzhexiàngěihuángbìngqiěshànglezòuběnshùledeběnlǐngdàolegōnghòufánshìquánguógòngxiàndediétánglángyóuqīngézhǒngyǒudeshuàidōuxiǎoshuàidòuguòleméiyǒuzhǐnéngzhàndeshàngfēngměiféngtīngdàoqíndeshēngyīndōunéngànzhàojiépāitiào,(jiāyuèjuéchūhuánggèngjiāhuān便biànxiàzhàoshǎnggěixúnhǎojǐnduànxúnwànghǎochùshìcóngláidejiǔxiànguāncáinéngzhuōyuèérwénmínglexiànguāngāoxìngjiùmiǎnlechéngmíngdechàyòuzhǔzhǔkǎoguānràngchéngmíngzhōnglexiùcáiguòleniánduōchéngmíngdeérzijīngshényuánleshuōbiànchéngzhǐshuàiqīngkuàiérshàndòuxiànzàicáixǐngguòláixúnzhòngshǎnglechéngmíngdàoniánchéngmíngjiùyǒubǎiduōqǐngtiánhěnduōgāolóu殿diànháiyǒuchéngbǎishàngqiāndeniúyángměichūménshēn穿chuānqīngqiúshànggāotóujùnshìdàizuòguānderénjiāháikuò

 sōnglíngshuō:“huángǒuěr使shǐyòngjiàndōng西wèishìyòngguòjiùwàngleránérxiàmiànzhíxíngderénquèzuòwèichéngbiàndeguànjiāshàngguāntānlánbàonüèlǎobǎixìngniándàotóuzimàidiàoháiziháishìméiwánméilesuǒhuángdedòngdōuguānzhelǎobǎixìngdexìngmìngshìawéizhèjiàochéngmíngderényīnwèiguāndeqīnhàiérpínqióngyòuyīnwèijìngòngshuàiérzhì穿chuānshàngmíngguìdezuòshàngháohuádechēyángyángdāngchōngdāngzhèngshòudàodeshíhòuxiǎngdàohuìyǒuzhèzhǒngjìngnelǎotiānyàoyòngzhèchóubàoxiēlǎoshízhōnghòuderénjiùliánxúnxiànguāndōushòudàoshuàideēnhuìletīngshuōréndàochéngxiānliángǒudōushàngtiān。’zhèhuàzhēnshìdiǎnjiǎa!”

zhùshì
1.xuānmíngxuānzōngniánhào(1426-1435)。
2.shàngchóngshàngàihǎo
3.西zhèzhǐshǎn西
4.huáyīnlìnghuáyīnxiànxiànguān
5.cái:(yǒucáinéngzhèzhǐyǒnggǎnshàndòu
6.lìng
7.zhèngzhǎng
8.yóuxiáérzhèzhǐyóushǒuhǎoxiánzhèngdeniánqīngrén
9.ángzhítáigāodejiàqiánzhítōngzhí”。
10.wèihuòchǔcúnláidāngzuòdehuòděngdàigāojià)。chǔcún
11.guǎnxiāngshìdegōngchà
12.liǎndīngkǒuxiàngbǎixìngzhēngshuìtānpàifèiyòngliǎntānpàiliǎnliǎndīngkǒulǎobǎixìngdīngchéngniánnánzi
13.cāotóngzishìzhèngzàishūzhǔnbèiyīngkǎocāo……cóngshì……xíngtóngzitóngshēngshídàiháiméikǎoxiùcáideshūrénlùnniánxiǎodōuchēngwèitóngshēng”。
14.shòuyuánshìmàichūshǒuzhèzhǐkǎo
15.jǐnéryòushànshuōhuà
16.lèijǐnqiānlèiérhàojǐnlèiqiānliánfángài
17.
18.kuǎnkuǎnshìguī
19.zǎiyánxiànzhuīxiànlìngyándìngxiàncuījiǎozhuījiùshífāngguānyánrénmínxiànjiāoshuìjiāochàshòuzhàngjiàozhuī”。
20.liúlín
21.néngshénbonénggòupíngjièshénzhànbo
22.hóngbáihóngzhuāngdeshǎobáidelǎo
23.ruòxiāngdiǎnránxiāng
24.kāi
25.sǒnggōngjìngzhànzhe
26.háoshuǎngméiyǒuháochàcuò
27.shíqǐngchīdùnfàndegōng
28.lánruòmiàofànālánruò”。
29.qīngtóuxiàwéndedié”、“tángláng”、“yóuda”、“qīngé”,dōushìshàngpǐnshuàidemíng
30.yǒulíngwèiyǒuféngāowèicǎomàoshèngdeyàngziyǐnshēnwèigāodeyàngzi
31.dūnshílínlíndūnzhedekuàikuàishítóuxiànglínpáiliè
32.míngsōuyòngjǐnxīnsōusuǒmíngshēn
33.chèngǎn
34.nièqiúzhuīsuídezōngkāicóngcǎoxúnqiúnièqiāoqiāozhuīsuíkāi
35.suīliánchénggǒngchì使shǐjiàzhíliánchéngdebǎoshànggǒngyánzhēnguìchìzhǐ
36.xièbáihuángxièròuròuzhǐshuàichīdejīngliào
37.gōnghuìér
38.gēnhuòzhǒnghuòdedōng西zhàngjiàoyòngzuìède
39.suànzàisuànzhàngzhuījiū
40.qiǎngjuétóuzhuàngkǒutiānyàojuémìngqiǎngpèngzhuàng
41.xiàngmiànduìzheqiángjiǎo)。《shuōyuàn》:“jīnyǒumǎntángyǐnjiǔzhěyǒurénsuǒránxiàng……”hòurényòngxiàng”,hányǒude
42.gǎozàngyòngcǎoguǒzheshīmáizàng
43.chuòránwēiruòdeyàngzi
44.duànshēngtūnchūláishuōchūhuàxíngróngbēishāng
45.jiāojiéshàngyǎnjīngyàoshuì
46.dōngjiàdōngfāngdetàiyángjīngshēngdōngzhǐshéndōngjūnguāngjiàjīngchéngchēchūláidàichuánshuōshénchéngzheshénlóngjiàdechē
47.chānshìkuīshì
48.cáitōngcái”,gānggāng
49.chāoxíngróngtiàoqīngkuàiérgāo
50.shěnzhīkàn
51.gǒulóudebiémíng
52.zijiǎotiāntiānhuǒbàndeshuàijiǎodòusàiziniánqīngrén
53.shòuzhězhèzhǐmǎizhǔ
54.zàozhǐdàojiāzàodào……běnzhǐxiāngcūnrénjiāsuǒzhàndefángyǐnshēnwèicūnfánghuòxiǎo
55.xíngróngxiàodeyàngzi
56.lóngbìnglièdelóngzibìnglièdebìngpáide
57.cánzuòcánkuì
58.qiángzhījiānchíyàojiàoliàngjiàoliàngjiānchídìngqiáng使shǐ
59.dàn
60.chǔnruòxíngróngshénmàodāibèn。《zhuāngzi·shēngpiānshuōyǎngdòudeyàodòuxùnliànzhènjìngchénzhe仿fǎngshìtóudiāodecáinénggòudòngshēngzhànshèngbiédedòu
61.yǎo
62.qiàoránjīnmíngchìbǎngjiàoqiàojīnkuā耀yào
63.chǐyǒuzhǐchǐduōzhǐcùn
64.chóngguānshàngshuàiluòzàiguānshàngzhǐ
65.tóng”,
66.jūnguānmíngxúndebiéchēngzǒngguǎnshěngdemínzhèngjūnzhèng
67.shūchénshùshūchénxiàxiàngjūnzhǔchénshùshìqíngdezhǒnggōngwénzhèzuòdòng
68.méiduōjiǔ
69.zhuō:(cáinéngyōuzhèshìkǎoguānzhèngdepíng
70.yòuzhǔxué使shǐyòuzhǔshìjūnzhǔxué使shǐxuézhèngxuétái),shìzhuānguǎnjiàokǎoshìdeguān
71.xiáng使shǐjìnxiànxuézuòxiùcái使shǐxiànxiángxuéxiào
72.bǎiqǐngxiàwéndewànchuán”,dōuyánduō
73.niúyángqiàoqiānshìniúyángbǎitóuqiàozuòjiào”,shíyòngsuànshēngchùdetóushùjiàokǒuqiàogāngménjiànshǐ·huòzhílièchuán》。qiānshìshuōhěnduōshìshíshù
74.qiúguòshìjiā穿chuāndejiàchēdedōuchāoguòshìdàizuòguānderénjiā
75.shǐshìzuòzhěchēng。《liáozhāizhìbiānyǒuduōguàideshìsuǒchēngshǐ
76.tiēzizuòpǐnjièqiántiē
77.shìwéizhè
78.pínyīndeqīnhàoérpínqióngzhùchóngzhèyòngláiqīnhàocáide
79.lìngyǐnxiànlìngyǐnzhèshì沿yányòngchēng
80.ēnyīndàoēnhuìyīn
81.rénfēishēngxiānquǎnrénshēngtiānliándequǎnchéngxiānrénletóngyǒuguānderéndōugēnzheshì
82.éjiǔhuìér
83.xuánsuígēnzhe
84.shǎojiānhuìér
85.wèiméiduōjiǔ
86.érjiǔsuíhòu


shǎng

 《zhīshìànshìzhǎnderánshùndeqíngjiézhéduōbiànshìwánzhěngběnpiānxiǎoshuōcóngzǒngkànshìànkāiduānzhǎngāocháojiéfēndezàiběnwénzhīhòuyòujiāshàngshǐshìyuēdeduànzuòzhěpínglùn。《liáozhāizhìzàixiǎoshuōhòumiànchángyǒuzuòzhěduìsuǒxiěderénshìzuòchūdepíngjiàshìzuòpǐndedàifēn

 fēn1duàn),shìdeyīn

 shìdebèijǐnghuòhuàngōngtíngwèimǎngōngzhōngdòushuàizhīérsuìzhēngmínjiān”,tóuzhīhuìdàiláizhéqīngshùjiāzhīchǎndehòuguǒwéiràozhezhēngzhīchōngfēnbiǎoxiànleguāndetān,“yóuxiáérdedediāohuáshìbèijǐngdejiǎnyàojiāodàiwèiquánwénzuòlediàn

 èrfēn2duàn),shìdekāiduānxiěchéngmíngyīnjiǎoshàngzhīérzāoshòudetòng

 běnduànxiāndiǎnmíngchéngmíngchōngzhèngshìshòudexiànhàizhìjiābàiluò,“báochǎnlèijǐn”。miànduìzhēngzhīgǎnliǎnkǒu”,yòusuǒpéicháng”,xíngshìxiàzhǐhǎoxíngzhuōyòusuǒshòuzhàngxíngzhǐyǒuzhuǎnchuángtóuwéijǐn”。zhèfēngàixiěshìduāndiǎnchūchéngmíngyīnzhēngzhīérzāoshòudenántóngshíbiǎoxiànchū”、zhōnghòudexìng

 sānfēn3、4duàn),shìdezhǎnxiěqiúbochóngwèichéngmíngjiādàiláijiětuōnándewàng

 “qiúshénwènboshìzàiwàngzhōngxúnqiúshēng。“néngshénbodejìngyǒudàorénzhōngshìháoshuǎngdelíngyànyǐnchūchéngwènboyóutuīdòngqíngjiédezhǎnwènbowèizàizhuōzhīgōngle线xiànsuǒ

 chéngmínghuàànsōuzhōnghuòjiāpǐn,“liúdàixiànsāiguān”,jiětuōnányǒulewàngzhìcénglánxiàngpíng

 fēn(5zhì7duàn),shìdegāocháoxiěchéngmíngchóngshīchóngzàichóngchéngzihuàchóng)。

 “shīchóngshìyòuxīndelánhuòchóngdeyuèduìchóngdezhēnàiwèichéngzidezhīzuòlechèn。“ér”,qīndejīngkǒngshuōmíngshìguānshēnjiāxìngmìngérzhìànkòuhòuwéndeshījǐng”。

 cóngshīzhīdàoshīàizishìqíngjiédeshēnzhǎnjiāqiángleshìdebēicǎichéngzitóujǐngshādebēiyuányīnguòshìshuàizhèchōngfēnfǎnyìngleguāntānbàogěibǎixìngdàiláidenánzhīshēnxíngwénzhìzhexiěchūchéngmíngdegǎnqíngbiànhuàyóujīng(“bèibīngxuě”)dàosuǒér”,shījǐngyòuhuàwèibēiqiǎngjué”,ránhòuyòuzhuǎnshēnshēndeyōu(“xiāngduìránliáolài”)。zhèjīngbēiyōudeliègǎnqíngbiànhuàgèngzēngqiánglebēifēndàixiànàizirán”,yòuxiàngèngshēndejiāo。“wénménwàichóngmíngshìqíngjiédeyòuzhuǎnzhéchūrénwàizhuīxúnzhīxiàxiǎoshuàizàixiělexiǎoshuàidexíngzhuàngduǎnxiǎohēichì……xíngruògǒuméihuāchìfāngshǒuzhǎngjìngxiěledòngzuòdexùnjiépiāoyòuxiěleshàngxiǎochóngyuèluòjīnxiùjiān”,duìchéngmíngshìyǒugǎnqíngbiǎoshìzhīdexúnchángànchéngzihuàshēnzhīxiāngyīng

 xiǎoshuōjiēzhexiěxiǎozhīdòushèngqiángxièqīngkǒutuōxiǎnxiǎnshìlexiǎozhīdechāofánběnshìshìdàolegāocháo

 xiǎoshuōkuāzhāngshǒujiémiáoxiěláixiǎnshìzhīdecáinéngxiězhīdeshàndòucǎiyònglechèntuōduìdeshǒu。“xièqīngdedòushèng、“pángránxiūwěi”,chéngmíngdezhīdòngchǔnruòxíngchéngduìgěirénzàochéngzhǒngxiǎochóngqiènuònéngdeyìnxiàngjiāqiánglejǐnzhāngfēnránhòuqíngkuàngbiànxiǎochóngbàozhíbēn”,“téng”“yuèzhāngwěishēnzhílǐngzhèlièdòngzuòzhǎnshìlexiǎozhīdeyǒnggǎnshàndòushǎoniáncóngxiàodàohàidebiǎoxiànyòucóngmiànzuòlexuànrǎnránérzàizhèshíyòuxiānlándechūxiànjìngjìnzhuó”,xíngchéngwēideqíngshìérxiǎochóngmǐnchūrénliàojiāngzhìjìnkuāzhāngxiǎnshìlezhīdeshénběnlǐng

 fēn8duàn),shìdejiéchéngmíngyīnhuò

 chéngmíngxiànzhīgōngzhōngshìdòujìnzhǎnshìlexiǎochóngfēifándecáinéngzhǐshàndòuqiěnéngwén),chéngmíngyīnhòushǎngérchéngzizhīhòuyánshēnhuàzhīdejiāodàidiǎnmíngleshénzhīdeláizēngqiángleshìdezhéxìngshéncǎitóngshígèngjiāshēnleshìdebēixìngzàiguānzhīxiàchéngzishāhòuháiyàohúnhuàzhīgōngwánshǎngfāngnéngjiětuōjiādenánzhèjiùgèngjiābiǎoxiànchūsuǒshòuhàizhīshēnduìhuāngyíncánbàodefēngjiàntǒngzhìzhěshìyǒudepēngzhèjiéwěituōlezuòzhědeměihǎoyuànwàng

 liùfēn9duàn),zuòzhědepíng

 “shǐshìyuēdeduànwénshìsōnglíngduìshìsuǒzuòdepínglùnzhèshìxiǎoshuōchángyòngdezhǒngxíngshìtōngguòpíngzhíjiēbiǎodeguāndiǎnzhèduànpínglùnzhǔyàoyǒusāndiǎncóngguāntānnüèzhuīdàotiānzigōngtíngzhǐchūtiānzikuǐjiēguānmínmìng”,fěngjiànzhīzhǐèrjiùchéngmíngdepínshuōmíngshìtiānjiāngchóuzhǎnghòuzhě”,fǎnyìngleshànèyǒubàode宿mìnglùnxiǎngsānzhēnduìchénlìngyǐnméngshòuzhīēnyīn”,zhèngshírénfēishēngxiānquǎndeshuōshēngdòngbiǎomíngfēngjiànguānliáodeshēngqiānshìjiànzàibǎixìngnánzhīshàngdezàizuòzhěshūlefènmènpíngzhīgǎn


chuàngzuòbèijǐng

 “shǐshìyuēdeduànwénshìsōnglíngduìshìsuǒzuòdepínglùnzhèshìxiǎoshuōchángyòngdezhǒngxíngshìtōngguòpíngzhíjiēbiǎodeguāndiǎnzhèduànpínglùnzhǔyàoyǒusāndiǎn

 cóngguāntānnüèzhuīdàotiānzigōngtíngzhǐchūtiānzikuǐjiēguānmínmìng”,fěngjiànzhīzhǐ

 èrjiùchéngmíngdepínshuōmíngshìtiānjiāngchóuzhǎnghòuzhě”,fǎnyìngleshànèyǒubàode宿mìnglùnxiǎng

 sānzhēnduìchénlìngyǐnméngshòuzhīēnyīn”,zhèngshírénfēishēngxiānquǎndeshuōshēngdòngbiǎomíngfēngjiànguānliáodeshēngqiānshìjiànzàibǎixìngnánzhīshàngdezàizuòzhěshūlefènmènpíngzhīgǎn

 sōnglíngzuòliáozhāizhì》,shūyǒuzài:“xiāngchuánxiānshēngxiāngluòǒuxìngyóuguàiwèicūnzhōngtóngzishīshípíngěiqiúrénzuòshūshíměilínchénxiéyīngzhōngzhùmíngdànbāozhìxíngréndàopángxiàchénchènzuòshàngyānmíngzhìshēnpànjiànxíngdàozhěguòqiángzhísōushuōsuírénsuǒzhīyǐnmínghuòfèngyānlìngchàngtánnǎiǒuwénshìguīérfěnshìshìèrshíhánshǔshūfānggàochǎnchāojué。”《liáozhāizhìquánshūshíèrjuǎnbǎishípiāntōngguòhuāyāoguǐguàishìrénshénguǐxiāngyōumíngxiāngjiāndeshùhuàmiànjiēfēngjiànshèhuìdehēiànguānchǎngdezuìèfěngzhìdexiǔduānsòngnánqīngniándechúnzhēnàiqíngpànledehūnyīnzhìzuòpǐnchéngyángleliùcháozhìguàixiǎoshuōtángchuánxiǎoshuōdeshùchuántǒngyǒunónghòudelàngmànzhǔcǎiyòugěirénxiànshízhǔdezhēnshígǎngòuhuànzhédiēdàngduōbiànhuàwénliànxiǎngshùchéngjiùbiāozhìzhezhōngguówényánduǎnpiānxiǎoshuōchuàngzuòdàoxīndegāofēngzàizhōngguówénxuéshǐshàngzhànyǒuhěngāowèi

 gāozhōngwénběnsuǒxuǎndezhī》,shìliáozhāizhìzhōngdeyōuxiùpiānzhāngzhǔxiǎngshùchéngjiùjūndàohěngāodeshuǐpíngwèishìwénxuéjīngpǐnběnwéncóngqíngjiéyánrénsānfāngmiànshǎngshùmèi

 qíngjiézhégòuyánjǐnzhōngguóxiǎoshuōyuándàideshénhuàchuánshuōyīnxíngchéngdeshùchuántǒngshìfēichángzhùzhòngshìdeqíngjiéshànyíngzàodiēdàngdezhéxìngchéngzhuǎndewánzhěngxìng。《zhīwénzhīwèi线xiànsuǒshùqīngyòuzhédòngréndeqíngjiégàikuòxiàzhēngchóng——chóng——qiúchóng——chóng——shīchóng——huàchóng——dòuchóng——xiànchóngzhōngzhēngchóngchóngkànchéngshìshìdekāiduān,“qiúchóngchóngshìshìdezhǎn,“shīchónghuàchóngdòuchóngshìshìdegāocháo,“xiànchóngshìshìdejiézhèyàngquánwéndeqíngjiézhēngjīnglerándànběnwéndezhéxìngháixiànzàiměizhǎnguòchéngchéngmíngchūchóngzhuǎnchuángtóuwéijǐnzǒudàoleshānqióngshuǐjǐnshìwèiérdeshìshíchūxiànràngchéngmíngnéngànsuǒcūndōnghòuchóngwèishìliǔànhuāmíngyòuwèigānggāngchóngjiāqìngliàobànshāchūchéngyǎojīnchéngzihǎo,“qièpén”,chóngérshīzàichéngmíngguī,“suǒér”,quèliàoérzitiàojǐngjǐnrénliǎngkōnghuòdānxíngshìwèituīzhùlánhòuchéngzijìngránbàn”,yòushēnhuàzhīsuīlìngrénfěisuǒdànwénzhāngjiùcóngzhuǎnzhíxiàhuōránkāilǎnghòuxiǎoshuōmàoyángláifǎnchènzhīdeqīngjiéshàndòuchūgōngnéngdòuchóngdòushèngyòunéngwénqínzhīshēngyīngjiéér”,xiělánkòurénxīnxiánzuìhòutuányuánjiéràngrénjǐnzhāngzhīhòuzhǎngshūkǒudàndànránxiàohòuyóuyàoyǎnjuǎnsān……shìqíngjiézhéquègòuyánjǐnzòngguānquánwénchéngzhuǎnqiánhòuyīngjiégòuwánzhěngguānchéngzhuǎnshàngmiànjīngshùguòlezhìqiánhòuyīngzhìshǎoyǒuliǎngchùzhàoyīngfēichánghǎoshìshìyīnxuānjiāngōngzhōngshàngzhīzhīsuìzhēngmínjiān”,shàngjiāyuèzhàochénmíngduàn……”wèizhōngyīnglejiělíngháilíngréndehuàèrshìchéngmíngshǐcāotóngzijiǔshòuwèirén”,qiějiāzhōngbáochǎnlèijǐn”,érzhōngnéngxiáng”,qiětiánwànqǐnglóuwànchuánniúyángqiāoqiānchūménqiúguòshìjiāyān”,wèishànyǒushànbào

 èryánjīngliànshēngdòngxíngxiàngliáozhāizhìshūshùshíniánnǎichéngqiěduànxiūgǎizēngyánláimínjiānyòujīngshùjiāgōngránshífēndejīngliànshēngdòngyòngjīngliànzhǔyàobiǎoxiànzàiduìdòngdeyùnyòngshífēnqiàdāngérqiějīngsānduàn:“chéngqiánànshàngfénbàiqiánrénshíqǐngliándòngpiànzhǐpāoluòshíshìzhīfēiérhuà……”èrshíjiùqīngchǔlechéngqiúchóngdequánguòchéngyòuduàn:“chéngèzhúchènzhīcǎojiānnièqiújiànyǒuchónggēnzhīshíxuézhōngtiànjiāncǎochūshuǐguànzhīshǐchūzhuàngjùnjiànzhúérzhīshěnshìshēnxiūwěiqīngxiàngjīnchìlóngguī……”zhèshìduànjiémiáoxiězuòzhěcúnchūdòngzuòxìngtōngguòzhú”、“niè”、“”、“tiàn”、“guàn”、“shìděngchéngmíngchóngdequánguòchéngmiáohuìxiānxiànzàiyǎnqiánzàiduàn:“shìzhūlièliāochóngréngdòngshǎoniányòuxiàoliāozhīchóngbàozhíbēnsuìxiāngténgzhènfènzuòshēngéjiànxiǎochóngyuèzhāngwěishēnzhílǐng。”zhèduànwéntōngguò”、“bēn”、“yuè”、“zhāng”、“shēn”、“děngdòuchóngguòchéngzhōngzhīdeshéntàidòngzuòxiězhēnwénzhāngzàijīngliànchùjīndànzàixíngxiàngchùquèyòushuǐzhìwēishēngdònggǎnrénliùduàn:“wèichéngguīwényánbèibīngxuěsuǒérérmiǎoránzhīsuǒwǎngérshījǐngyīnérhuàwèibēiqiǎngjuéxiàngmáoshěyānxiāngduìránliáolài。……chéngshuàilóngduànshēngtūnérwèiniànhūnshǔjiāojiédōngjiàjiāngzhǎngchóu。”zuòzhěfēichángshànyùnyòngbáimiáoshǒujìnxínggōulēimiáohuìchūrénbēichóudeshéntàiyòuqiǎomiàojièyòngjǐngchèntuōmáoshěyān”(zhèngchèn)、“dōngjià”(fǎnchènláibiǎoxiànchéngmíngliáolàidejīngshénzhuàngtài

 sānshéntàimiáoxiězhìwēirénxíngxiàngshēngqiánmiànjīngjiǎngguòzhōngguódàixiǎoshuōshífēnzhùzhòngqíngjiéxìngshénzhìdàoledeérduìrénxíngxiàngdezàolüèxiǎndànzhīdànzhǔréngōngxíngxiànghuàhěnchénggōngjiùliányàorénzàoshēngquèshǔshùzhìběnwénrénxíngxiàngzàodechénggōngzhīchùzhǔyàozàishéntàimiáoxiěguānduìchéngmíngdeshéntàimiáoxiěqiánmiànjīngzàilèishùràngmenláikànkànduìyóuxiáérdemiáohuìbaduàn:“cūnzhōngshǎoniánhǎoshìzhěxúnyǎngchóngmíngxièqīng’,zijiǎoshèngzhīwèiérgāozhíshòuzhějìngzào访fǎngchéngshìchéngsuǒyǎnkǒuérxiàoyīnchūchónglóngzhōngchéngshìzhīpángránxiūwěizēngcánzuògǎnjiàoshǎoniánqiángzhīniànlièzhōngsuǒyòngpīnxiàoyīndòupénzhōngxiǎochóngdòngchǔnruòshǎoniányòuxiàoshìzhūlièliāochóngréngdòngshǎoniányòuxiàoliāozhīchóngbàozhíbēnsuìxiāngténgzhènfènzuòshēngéjiànxiǎochóngyuèzhāngwěishēnzhílǐngshǎoniánhàijiělìngxiūzhǐ。”zhèduànzhōngshǎoniángòngyǒusānxiàoshìkànjiànchéngmíngdezhīduǎnxiǎohēichì”,“xíngruògǒu”,yóuyǎnkǒuérxiào”,zhèxiàohěnxíngxiànghuàchūshǎoniánqīngkuángàoshǎodeshéntàièrshìkànjiànchéngmíngdezhīchǔnruò”,jìnzhùyòuxiào”;sānshìyòngzhūlièláitiāodòuzhīdànréngdòng”,shìyòuxiào”,zhìtōngguòzhèsānxiàodemiáoxiězhōngyóushǒuhǎoxiánsuǒshìshìdeyóuxiáérxíngxiàngjiùshēngyuèránzhǐshàngleérzuìzhōngshǎoniánhài”,chèntuōchūzhīdegèngjìnbiǎoxiànleréndezhīxiàodemiànwàiwénzhōngsuīránduìchéngmíngdeziérzizheduōdànjīngliàndeshùhěnshēngdòngxíngxiàngruòduàn:“érgàowénzhīmiànhuījīngyuē:‘gēnzhìérwēngguīsuàněr!’érér。”chéngzidekǒngchéngdejīng”、“xuànrǎnhěnchénggōngzhèyàngdezihěnduōzài

 zǒngzhī,《zhīchénglezhōngguódàixiǎoshuōchuàngzuòdeyōuxiùchuántǒngshífēnzhùzhòngqíngjiéjiégòudeyíngzàoyòunéngzàiyánfāngmiàntuīqiāozhēnzhuózuòdàojīngliànshēngdòngbìngzàirénxíngxiàngdehuàshàngyǒusuǒ使shǐwénzhōngderéndōunéngshēnggěirénmenliúxiàleshēnyìnxiàngshìpiānyǒuqiángdeshùmèideduǎnpiānxiǎoshuōjīngpǐn.

 《zhīshìshìdedàibiǎozuòzhīcóngnèiróngkànxiǎnránshìshòuliǔzōngyuándeshézhěshuōdeyǐngshǎngérxiěchéngdezheyǎndiǎnquánzàijiēfěngshàngxiǎoshuōtōngguòzhǔrénwēngchéngmíngcóngbēidàoshēngbēibēihuòzhuǎnhuàdeshìqíngjiéshēnjiēlefēngjiànshèhuìtǒngzhìzhěgōngtíngdejiāoshēyínguāndemèishàngxiàjiǎliǎndīngkǒuděngděngzuìtóngshíshìlefēngjiànshèhuìzhìběnshēndehēiànxiǔxìng


sōnglíng

 sōnglíng(1640-1715)liúxiānjiànchénbiéhàoliǔquánshìshìchēngliáozhāixiānshēngchēngshǐshìxiànshāndōngshěngshìchuānhóngshānzhènjiāzhuāngrénchūshēngzhújiànbàiluòdezhōngxiǎozhǔjiānshāngrénjiātíng。19suìyīngtóngzishìjiēliánkǎoxiàndàosānmíngzhènshíshìziyuánhòushìzhízhì71suìshícáichéngsuìgòngshēngwèishēnghuósuǒchúleyīngtóngrénbǎoyīngxiànzhīxiànsūnhuìzhīqǐngwèizuòbīnshùniánzhīwàizhǔyàoshìzàiběnxiàn西cūnyǒujiāzuòshúshīshégēngyúnjìn40niánzhízhì1709niánfāngchèzhàngguījiā。1715niánzhèngyuèbìngshìxiǎngnián76suìchuàngzuòchūzhemíngdewényánwénduǎnpiānxiǎoshuōliáozhāizhì》。


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34067.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 75人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org