首页 趣味语文古诗词正文

庄暴见孟子(zhuang bao jian meng zi)

xiawuyouke 古诗词 2021-07-06 10:06:03 62 0 高中文言文

 zhuāngbàojiànmèngziyuē:“bàojiànwángwángbàohǎobàowèiyǒuduì。”yuē:“hǎo?”

 mèngziyuē:“wángzhīhǎoshénguóshù!”

 jiànwángyuē:“wángchángzhuāngzihǎoyǒuzhū?”

 wángbiànyuē:“guǎrénfēinénghǎoxiānwángzhīzhíhǎoshìzhīěr。”

 yuē:“wángzhīhǎoshénshùjīnzhīyóuzhī。”

 yuē:“wén?”

 yuē:“rénshú?”

 yuē:“ruòrén。”

 yuē:“shǎozhòngshú?”

 yuē:“ruòzhòng。”

 “chénqǐngwèiwángyánjīnwángbǎixìngwénwángzhōngzhīshēngguǎnyuèzhīyīnshǒubiéèérxiānggàoyuē:‘wángzhīhǎo使shǐzhìzixiāngjiànxiōngzisàn。’jīnwángtiánlièbǎixìngwénwángchēzhīyīnjiànmáozhīměishǒubiéèérxiānggàoyuē:‘wángzhīhǎotiánliè使shǐzhìzixiāngjiànxiōngzisàn。’míntóng

 “jīnwángbǎixìngwénwángzhōngzhīshēngguǎnyuèzhīyīnxīnxīnrányǒuérxiānggàoyuē:‘wángshùbìngnéng?’jīnwángtiánlièbǎixìngwénwángchēzhīyīnjiànmáozhīměixīnxīnrányǒuérxiānggàoyuē:‘wángshùbìngnéngtiánliè?’míntóngjīnwángbǎixìngtóngwáng!”


wénzhùshì

wén
 zhuāngbàojìnjiànmèngzishuō:“bèiwángzhàojiànwánggàohǎoyīndeshìméiyǒuhuàyīng。”
 jiēzhewèndào:“hǎoyīnzěnmeyànga?”
 mèngzishuō,“wángguǒfēichánghǎoyīnguókǒngjiùzhìhěncuòle!”
 tiānhòumèngzizàijìnjiànwángshíwèndào:“wángcéngjīngzhuāngzitánlùnguòàihǎoyīnyǒuzhèhuíshìma?”
 wángliǎnbiànhǎoshuō:“bìngshìhǎoxiānwángqīngjìngdiǎndeyīnzhǐguòhǎodāngxiàshìliúxíngdeyīnle
 mèngzishuō,“wángguǒfēichánghǎoyīnguókǒngjiùzhìhěncuòlezàizhèjiànshìshàngxiànzàidedàidechàduō。”
 wángshuō:“néngràngzhīdàoshìshénmedàoma?”
 mèngzishuō:“rénshǎoshùrénxīnshǎngyīnkuàirénduōshùrénxīnshǎngyīnkuàigèngkuài?”
 wángshuō:“rénduōshùrénxīnshǎngyīngèngkuài。”
 mèngzishuō:“jiǎwángzàizòubǎixìngmentīngdàowángmíngzhōngchuīxiāozòudeyīnshēngdōuméikāiyǎnxiàoxiānggàoshuō:‘menwánggàiméiyǒubìngbayàozěnmenéngzòune?’jiǎwángzàiwéilièbǎixìngmentīngdàowángchēdexuānxiāojiàndàohuádezhìdōuméikāiyǎnxiàoxiānggàoshuō:‘menwánggàiméiyǒubìngbayàozěnmenéngwéiliène?’zhèméiyǒubiédeyuányīnshìyóumínzhòngdeyuán
 (“qǐngrànggěiwángjiǎngjiǎngshénmeshìzhēnzhèngdekuàibajiǎwángzàizòubǎixìngmentīngdàowángmíngzhōngchuīxiāozòudeyīnshēngdōuchóuméiliǎnxiāngshuō:‘menwánghǎoyīnwèishénmeyào使shǐmenzhèbānqióngkùnneqīnérzinéngxiāngjiànxiōngérfēnliúsàn。’jiǎwángzàiwéilièbǎixìngmentīngdàowángchēdexuānxiāojiàndàohuádezhàngdōuchóuméiliǎnxiāngshuō:‘menwánghǎowéilièwèishénmeyào使shǐmenzhèbānqióngkùnneqīnérzinéngxiāngjiànxiōngérfēnliúsàn。’zhèméiyǒubiédeyuányīnshìyóumínzhòngdeyuán。)
 “jiǎwángnéngbǎixìngmentóngjiùchéngjiùwángtǒngtiānxià。”

zhùshì
zhuāngbàorénmíngxiàwéndàodedezhuāngzi
jiàn(xiàn)wángbèiwángzhàojiànhuòcháojiànwáng
(yuè):《shuōwén》:“shēngyīnzǒngmíng。”《yuē:“léichūfènxiānwángzuòchóng。”《·》:“xiānwángzhī
suǒsh씓tiānzhī”“zhīhuá”。jiàndàideshìwèileshēnxīnérzuòyīnshìdàogǎnqíngdexīnshēngshìhuíguītiānwàn
xiéjìngjièdejìng
shùchàduōzhūzhùyún:“jìnyánjìn。”,zhèzhǐchàduōzhìhǎoleyǒuwàngle”。
biàngǎibiànleliǎnzhūzhùyún:“biànzhěcánhǎozhīzhèng。”zhàozhùshuōshìxuānwángnǎozhuāngbàohǎodeshìgàomèngliǎn
zi
zhíguòjǐnjǐn
rénxīnshǎngyīnkuàiqián(yuè )”xīnshǎngyīnmínghòukuàizuòdòngyòngxiàlèishìdezitóng
zhōngzhīshēngguǎnyuè(yuè)zhīyīnzhèfànzhǐyīnguǎnyuèliǎngzhǒngguǎnqiánzhěgēnzixiāngshìhòuzhěshìshìpáixiāodeqiánshēn
jiēdōu
shǒuè(cù è):xíngróngxīnfēichángyuànhèntǎoyànshǒutóutòngèzhòuméitóuèliáng
:《shuōwén》:“dòng。”《tōngxùndìngshēngànzàizhīzhèngzhōngzhìgāochùyǐnshēnwèizhìduān
tiánlièzàiwàilièzàichūnqiūzhànguóshídàizhèshìxiàngdàiyǒujūnshìxùnliànxìngzhìdehuódòngyóuyàodòngbǎixìnggǎnshòufāngguānyuándōuyào
zhǔnbèiqīncānsuǒrénzhǔzhāngyīnggāizàinóngxiánshíhòuyǒujiézhìxíngmiǎnrǎoluànzhèngchángdezhǔchǎnzhì
máodàijūndezhǒngyòngmáomáoniúwěizhuāngshìgānmáomáoniúwěi
zhūxiāngdāngzhī”,“zhīshìdàidàizhīqiándewángchángzhuāngzihǎo”。“shìwènxiāngdāngma
gào
duìhuí


shǎng

 běnwénjiùjūnwángháishìréndewènfǎnlùnzhèngchǎnmíngleyàotiānxiàjiùmínxīn,“míntóngxiànlemèngzidemínběnxiǎngshànzhuāzhùwángxīnzhújiāngduìfāngdexiǎngyǐnshàngshèdeguǐdào使shǐběnwénxiǎnshìlemèngzigāochāodelùnbiànshùzàilùnzhèngguòchéngzhōngchūyùnyòngleduìmèngziwèiwēiwángxíngxiàngmiáohuìchūmíntóngmíntóngliǎngzhǒngjiérántóngdehòuguǒchōuxiàngdedàoxiānmíngchéngxiànwángmiànqiánchǎnshēngleróngbiàndeluóliàng。 

chuàngzuòbèijǐng

 mèngzizhǎngyánzàibiànlùnzhōngjīngchángshèxiǎoluóxìnghěnqiángyǒuqiángdeshuōwénshìbàngdàifēngmángyòudòngxìngduìhòushìsànwényǒuhěndeyǐngxiǎngwénzhāngyóuxiāntōngguòzhuāngbàomèngzidewènyǐnchūhuà:“hǎo”,ránhòushùmèngzijiùzhèhuàyīnshìdǎoquànshuōwángyàomíntóng”。wénzhāngwéiràozheyīnzhèhuàchǎnmíngmíntóngjiùhuìshīmínxīnérmíntóngjiùhuìdàomínxīntǒngtiānxiàdewángdàoxiǎng

 zhèpiānduìhuàlùnwéntōngguòmèngziwángdeduìhuàxiǎnshìlemèngzigāomíngdelùnbiànshù

 1、xúnxúndǎojièhuī

 zuòzhěbìngshìkāiménjiànshāndelùndiǎnbǎichūláiérshìqiǎomiàoyùnyòngduìhuàdefāngshìzàitánhuàzhōngránzhuǎnhuànhuàjièhuīcóngwánghǎoqièguījiédàomíntóngdezhǔzhǐshàngzàizhuāngbàodetánhuàzhōngmèngzizhǐyǒuhuàwángzhīhǎoshénguóshù”,diǎnchūlewánghǎoguózhèngzhìdeguānzhèlùndànwèijiālùnshùzàiwángtánhuàzhōngmèngziyòucónghǎoqièqiǎomiàozhònglùnránhòuwángliǎngwènliǎngcóngtánhuàfēnxiǎnggǎnqíngshàngwángyǐndǎodàodelùnshànghòumèngzicáijìndetánhuàzhǔ

 2、duìzhòng

 běnwénxiěguójūnshìfǒumíntóngrénmíndetónggǎnshòuzàochéngdetóngzhèngzhìmiànyùnyòngdeshìduìfāngshìliǎngduànhuàzàinèiróngshàngshìduìdedànyánshàngyǒuxiāngduìzhīshǒu……xiānggàoxīnxīn……xiānggào”),yòuyǒuzhòngzhījīnwáng……zhīyīnjīnwángtiánliè……zhīměi”)。zhèyànglùnshùjiùqiángdiàoleguójūntóngyàngdexiǎnghuódòngyǐnrénmíntóngdegǎnshòuxíngchéngtóngdezhèngzhìmiànyuányīnzhǐzàishìfǒumíntóngcóngérchūlelùn

 3、shēngdòngxíngxiàngdelùnyán

 běnwénsuīshìlùnwényánquèhěnshēngdòngxíngxiàngxiěwángdebiàn”,xiělǎobǎixìngshǒu蔓xīnxīnrányǒuděngmèngzizàizhèngmiànlùnshùguāndiǎnshíwánquánméiyǒuyòngzàodeshuōjiàoérshìtōngguòliǎnghuàshēngdòngránchūjiélùn

 4、yīnshìdǎolùnbiànlínghuó

 mèngzijiàndàowángjiùhǎodeshìxiàngwángwènwángduìdebìngjiěérjuékuīyīnérbiàn”,mángzhíhǎoshìzhīláizuòtuōliàomèngziquèzhuāzhùwángdexīnyīnshìdǎojièhuīzhuǎnhuànnèirónghǎozhìguóliánláiyǐnwángdexìnghuǎnletánhuàdefēnshímèngzichūjīnzhīyóuzhī”,biǎoxiànlelùnbiàndelínghuóxìngérhòudeliǎngwènrén”“shǎozhòngyǐndǎowángjiāngtánhuàdehuàyǐndeguǐdàozhúmíngquèdemíntóngdezhèngzhìzhǔzhāng免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34022.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 62人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org