首页 趣味语文古诗词正文

一剪梅·舟过吴江(yi jian mei zhou guo wu jiang)

xiawuyouke 古诗词 2021-06-15 14:36:33 83 0 宋词三百首

piànchūnchóudàijiǔjiāojiāngshàngzhōuyáolóushàngliánzhāoqiūniángtàiniángqiáofēngyòupiāopiāoyòuxiāoxiāo。(zuò。)
guījiāpáoyínshēngdiàoxīnxiāngshāoliúguāngróngrénpāohóngleyīngtáo绿lejiāo。 

wénzhùshì

wén
chuánzàijiāngshàngpiāoyáoànshàngjiǔlóujiǔpiāoyáomǎn怀huáidechūnchóuzhǐnéngyòngměijiǔláixiāochúlechuánzhǐjīngguòlìngwénrénsāoxiáxiǎngjǐndeshèngjǐngqiūniángtàiniángqiáojiāngfēngxùnluòxiāoxiāoshízàilìngrénfánnǎo
shénmeshíhòucáinénghuídàojiāzhōngqīngpáozàijiādiàonòngxiāngyǒuyíndeshēngdiǎnránxūnxīnxíngdepánxiāngnechūnguāngróngliúshì使shǐrénzhuīgǎnshàngyīngtáocáihóngshújiāoyòu绿lechūnxiàyòudào

zhùshì
jiāngjīnshǔjiāngshěngzhōushìwèijiāngshěngdōngnán
jiāojìnguànxiāochú
liánzhāozhǐjiǔ
qiūniángzhǐjiāng
qiūniángtángdàichángyòngmínghuòyǒuyòngtōngchēngshànmàoměizhīzhěyòuchēngzhòngyángwèitángzōngshízhènhǎijūnjiéshǐshì
běnzuò”。
qiáoběnzuòjiāo”。
xiāoxiāoxiàngshēngshēng
yínshēngguǎndezhǒngdiàoshēngdiàonòngyǒuyíndeshēng
xīnxiāngdiǎnxūnxīnxíngdexiāng


shǎng

 jiāngzhǐbīnlíntàidōngàndejiāngxiànzhèshǒuzhǔyàoxiězuòzhěchéngchuánpiàozàizhōngjuànlǎnguīzhīxīnqíng

 diǎnzhǐchūshídiǎnchūchūnchóudezhǔzhǐ。“piànchūnchóudàijiǔjiāo”,“piànyánchóumènliánmiánduàn。“dàijiǔjiāo”,shìyàopáijiěchóubiǎoxiànlechóuzhīnóngréndechóuyīnérzhèpiànchūnchóuyuánérshēngjiēzhe便biàndiǎnchūzhèmìng

 “jiāngshàngzhōuyáolóushàngliánzhāoqiūniángtàiniángqiáofēngyòupiāopiāoyòuxiāoxiāo”,shàngpiànzhèyòngtiàodòngdebáimiáomiáohuìlezhōuguòjiāngdeqíngjǐngzhèjiāng”,jiùshìliújīngjiāngxiàndesōngjiāngjiāngyáohuàchūdechuánzhèngzhúlàngxiàngqiánhuàdòngdàichūlechéngzhōudezhǔréngōngdedòngdàngpiàozhīgǎnzhāomiáoxiěchūjiāngànbiānjiǔlóushàngxuánguàdejiǔzhāozizhèngzàiyíngfēngpiāobǎizhāoláitòuledeshì线xiànwèijiǔlóusuǒyǐnbìngwàngjièjiǔjiāochóudexīnzhèliǎngdōuzhejǐngdedòngtàizhōngbiédiǎnchūlejiāngdeliǎngyǐnrénzhùdemíngbiǎoxiàndechuánjīngshǐguòleqiūniángtàiniángqiáochūguòzhèkǒuqiáodōushìyòngtángdàizhemíngdemíngmìngmíngdechuánjīngchùhěnróng使shǐrénchǎnshēngliánxiǎngzuòzhěpiānpiāntiāochūzhèliǎngmíngzhètòuchūchùjǐngshēngqíngguīguīzhōngréntuánpiàoguīpiānpiānyòuféngshàngnǎoréndetiānzuòzhěyòngpiāopiāo”“xiāoxiāomiáohuìlefēngchuībìngliányòngliǎngyòubiǎoshìchūduìzhèjiěréndefēngdenǎo

 “guījiāpáoyínshēngdiàoxīnxiāngshāo”。shǒudiǎnchūguījiādeqíng,“dàochūpiāodeyànjuànguījiādeqièxiǎngxiàngguījiāhòudewēnnuǎnshēnghuóguīdexīnqínggèngjiāqiè。“guījiāzhíguǎnzhehòumiàndesānjiànshìpáodiàoshēngshāoxiāng。“páo”,穿chuāndediàoshēngdiàonòngyǒuyíndeshēngshāoxiāngdiǎnxūnxīnxíngdexiāngzhèshìbáimiáorénxiǎngxiàngguījiāzhīhòudeqíngjǐngjiéshùdeláodùnhuànpáoxiǎngshòujiātíngshēnghuódewēnxīnjiāodiàonòngxiāngyǒuyíndeshēngdiǎnránxūnxīnxíngdexiāngbáimiáoshìwèilexuànrǎnguīqíngyòngměihǎoxiédejiātíngshēnghuóláichūguīdexīnzuòzhězhōngxiǎngguījiāzhīhòujiārénpéibànzhīguīzhīqíngduànduàn。“yínxīngěisuǒxiàngwǎngdejiātíngshēnghuózēngtiānleměihǎoxiédewèi

 xiàpiànzuìhòusānfēichángjīngmiào。“liúguāngróngrénpāo”,zhǐshíguāngliúshìzhīkuài。“hóngleyīngtáo绿lejiāohuàchōuxiàngdeshíguāngwèigǎndexiàngyīngtáojiāozhèliǎngzhǒngzhídeyánbiànhuàxiǎnshìchūshíguāngdebēnchíshìxuànrǎnjiǎngjiézhuāzhùxiàchūyīngtáochéngshúshíyánbiànhóngjiāoziyóuqiǎn绿biànwèishēn绿kànjiàndeshíguāngliúshìzhuǎnhuàwèizhuōdexíngxiàngchūnchóushìjiǎnduànháiluànzhōngjièhóng”“绿yánzhīzhuǎnbiànshūleniánhuáshìrénshēnglǎodegǎntàn

 rénzàizhōngzhúyùnlǎnglǎngshàngkǒujiézòukēngqiāngjiāqiángledebiǎoxiànzhèjiézòugǎnqiángdeguīhòuràngrényǒuyánràoliángsānjuédewèi。《jiǎnméizhèpáiyǒuliùpíngyùnzhúyùnliǎngzhǒngxiězuòzhěcǎiyònglezhúyùndeshìláigèngjiākēngqiāngyuèěrháichōngfēnhuīlezhèzhǒngshìzhōngpáishìdediǎnjiāqiánglezuòpǐndebiǎoxiànjiézòugǎnzhèdōu使shǐgèngxiàngzhīyōuyángdòngtīngdeguīzēngtiānledeyīnràoliángzhīměi


chuàngzuòbèijǐng

 zhèshìshǒuxiězàiluàndiāndeliúwángzhōngdexīnmíngyàndechūnguāngchǔdeshénhúnzàiqiánglièduìzhàozhechūnshēnshìhǎichóushēnshèngshìhǎizàishíguāngdeliúshìzhōng,“chūnchóuquèpáiqiǎnshìcóngkànshìliúliàngdeshēngyùnzhōngzhětīngdàolejiāzhefēngshēngshēngdexīndeyànshēng

 zhìzuòzàinánsòngwánghòujiǎngjiépiāolíngdàitàizhībīndejiēduànzhèyuánshìshānróushuǐruǎndejiāngnánxiùfǎnghuángqiánchéngmángmángshíguāngkōngpāoyǒujiānánguīdeyóuzizhìshēnzàijìngzěnnéngchóuchàngmíngnedeshàngpiànchūkànfēixiěchūnchóunánjiějièjiǔjiāochóuérlüèjiāchákànchūzhōngyǒuqíngzàidiēdàngzhōngyuèdàngréndeqiāngchūnchóudàijiǔjiāodewàngzàijiāngshàngzhōuyáodepiāoliúzhōngshìdàoshùnjiāndemǎnde。“lóushàngliánzhāozhèjiāngcūnxiǎojiǔdiàndehuòxiěyǒutàibáizuìyàngdeqīngliánzhāozhīrénláizuìxiāngxiǎozàizhèyáozhāozhījiānqíngshìyóuchóuérlüèjiànkāiyánledeshìdāngjiāngshàngxiǎozhōuzàizhezhèbáozuìzhīrénxíngzuìyǎnxīngsōngzàiyǎnliánshàngyìngqiūniángtàiniángqiáodejǐngshífēngchuījiǔxǐngxīnliánzhǐjuéfēnghánxīnzhuǎnérqiūchóuzhǎngérqiězhǎnggāoleqíngdejiùshìzhuǎntuānxuán。“qiūniáng”、“tàiniángqiáozhǐdeshìjiāngdàimíngjiǎngjiédexíngxiāngzi·zhōu宿jiānwānjiùyǒuguòyǎoniángqiūniángtàiniángqiáozhīrénzàichùqiūniángtàiniángqiáozhǐdàizhōujiāngdàijǐngzhīměi——xiùwǎnmèilìngrényuèdeměizhèngshìzhèměijǐngchùchóuniànlezàijiādexiàohóngtòu”、“ruǎndēngqiándeshì

 “fēngyòupiāopiāoyòuxiāoxiāodeshìzhèngshìzhǒngànshìdeshìshìmǒuzhǒngdìngxīntàijièzhùxiàngdebiǎoxiànfāngràngrénchǎnshēngtīngjuéshàngdefēngshēngshēngshìjuéshàngdexiāoxiāomiánmiánpiāopiāoyángyángchùjuéshàngdeháncháo湿shīrùnzhídàoxīntàishàngdegǎnzhīsuānxīngǎngǎnzhèshǒuzàixiàpiànzhōngchūxiànde:“liúguāngróngrénpāohóngleyīngtáo绿lejiāo。”hóng绿”,jiāngchūnguāngjiànjiànxiāoshìchūxiàdeláilínzhōngzhèguòchéngchōngfēnbiǎoxiànlechūláizhèshìshídeànshìdànjiābiànwèijiāo绿yīngtáoguǒhónghuāluòhuākāihuíhuángzhuǎn绿ránqièniánniánshuāiérshèngshèngérshuāishìrénne绿féihóngshòuduìrénláishuōwèizheqīngchūnzàishèngshìnánféngzàijìntuījiāguónedànbàiháinéngzhòngjiànme?“liúguāngróngrénpāodequánguòchéngzěnyàngpāodeběnchōuxiàngxiànjīnhóngleyīngtáo绿lejiāomíngshìchūláisuǒguǒshuōànshìshíyóuchūnérxiàshìshídebiǎoxiànmejiāngchōuxiàngdeliúguāngpāorénjiēshìkāiláijiùshìdehuàzhèzhēnshìmiàoledezhìcǎideránxuànyándezhǔnquèxìngshìyánérde

 míngbáilezhèxiē,“guījiāpáozhīwènjiùxiǎnzhǐshìbāndeyóuzizhījiāqínglecóngdemàiluòshuōzhèànjiēshàngpiàndeyīnfēngzhīshēngérqiánghuàledechùjǐngshēngqíng使shǐnèixīndegāozhǎngdechūnchóuyóuxīnchūláihuàwàixiàndàncóngnèizàiqíngkànzhèpáojiéshùpiāoliúdeāndìngshēnghuózhòngxīnguòzheyóujiārénxiāngbànshǒudiàoshēngshāoxīnxíngqīngxiāngdeníngjìngdeshēnghuó——néngma?“guījiāzhèngshìwàngzhītànshuōyǒujiānánguī使shǐguījiāle,“páolemeguójiānánzàiduìzhōngzhēnzhīshìláishuōcóngjiāngshìjǐndeliúwángshēngwǎngwēnxīnshìdōuzàizhīwènzhōngfǎnshīluòlezhèyàngdexīnjìngjiùjiéshùlezhèyàngdeqíngshìzhèshìkěndìngdesuǒzhījiānshíshìledeyóuérxià,“liúguāngróngrénpāoqiánmiànfēnzàizhèkànshìmíngchàngdezhōngbāoguǒdeshìzěnyàngjǐnsuōdexīnfēilerán

 zhèyǒuxiàpiànzhūdàoguòshùnláitányòujiāngguījiāpáozhìshàngxiàpiàndeguānliándiǎnshàngjiěshìxiǎngcóngdeshìqíngshàngshuōmíngzhèshǒuduǎnxíngshìmíngkuàishízàishùshàngyǒushìliúshíliúdediǎnqíngyùnzàihuíhuánzhōuzhuǎnliúdàngchéngzhǒngxuánzhuàngzhèzhǒngshùshǒuduànzuìnéngjiāngjiǎnduànháiluàndeqíngchōngfēnbiǎochū。“liú”,shìliúchàngshǎotíngérliúyǒudùncuòyǒutūnyǒuyángzhīshìjiǎngjiéquèyǒuxiēxiěshāoxiánliú”,dànzhèshǒujiǎnméiquèshǔlèizuòpǐncōngcōngliúlǎnbiànwèi

 《jiǎnméipáidediǎnshìzàishūdiédejiézòujiàozhěngdejiāozhōngxiǎnxiàndòngréndeyīnxìngdezhōubāngyànláiyǒushǎomíngqīngzhàocáixiàméitóuyòushàngxīntóuděnghòuyòujīngxīndechuàngzuò使shǐdiéwánquányóusànérzhěnggòuchéngpáizhòngdiédeguīdìngxìngyīnxìnggèngqiángleérqiěwǎngwǎngchūhuàmiàndezhòngdiéhuòxīnjìngdezhòngdiédàojiǎngjiéshǒubiéshìzhèshǒujiǎnméi·zhōuguòjiāngchuánshì,《jiǎnméidebiǎoxiànshǒugèngwèifēngxiāngdiédepáiwǎngwǎngxiělíngdòngliúmíngpiāngèngduōle


jiǎngjié

jiǎngjiéyuē1245~1305hòu),shènghàozhúshānnánsòngrénsòngyuánchūyángxiànjīnjiāngxìngrénxiānshìwèixìngnánsòngxiánchúnshínián(1274)jìnshìnánsòngmièshēn怀huáiwángguózhītòngyǐnshìrénchēngzhúshānxiānshēng”、“yīngtáojìnshì”,jiéwèishírénsuǒzhòngzhǎngzhōuwángsūnzhāngyánbìngchēngsòngjiā”。duōshūguózhīshānzhītòngfēngduōyàngérbēiliángqīngjùnxiāoliáoshūshuǎngwèizhǔyóuzàoqiǎozhīzuòzàisòngtánshàngbiāoyǒuzhúshān》1juǎnshōumáojìnsòngliùshímíngjiāběn、《jiàngcūncóngshūběnyòuzhúshān》2juǎnshōushèyuánjǐngsòngyuánmíngkānběn


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34002.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 83人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org