首页 趣味语文古诗词正文

贺新郎·甚矣吾衰矣(he xin lang shen yi wu shuai yi)

xiawuyouke 古诗词 2021-06-15 14:35:23 117 0 宋词三百首

zhōngyuántíngjiēwèizuòtíngyúnshuǐshēngshānjìngláixiāngshānyuánzhěsuìzuòshùshù仿fǎngyuānmíngqīnyǒuzhīyún

shénshuāichàngpíngshēngjiāoyóulíngluòzhǐjīnbáikōngchuísānqiānzhàngxiàorénjiānwànshìwènnénglìnggōngjiànqīngshānduōmèiliàoqīngshānjiànyīngshìqíngmàolüèxiāngshì
zūnsāoshǒudōngchuāngxiǎngyuānmíng、《tíngyúnshījiùshífēngwèijiāngzuǒchénhānqiúmíngzhěshízhuóláomiàohuíshǒujiàoyúnfēifēnghènrénjiànhènrénjiànkuángěrzhīzhěèrsānzi


wénzhùshì

wén
jīnghěnshuāilǎolepíngshēngcéngjīngtóngchūyóudepéngyǒulíngluòfāngjīnháishèngxiàduōshǎozhēnlìngrénchóuchàngzhèmeduōniánzhǐshìbáibáilǎoérgōngmíngwèijìngduìshìjiānwànshìmànmàndànleháiyǒushénmenéngzhēnzhèngrànggǎndàokuàikànqīngshānxiāoduō姿xiǎngqīngshānkànshìyànglùnqíng怀huáiháishìwàimàodōufēichángxiāngshì
jiǔzūnzàichuāngqiányínshīránxiǎngláidāngniántáoyuānmíngxiěchéngtíngyúnzhīshíshìzhèyàngdegǎnjuébajiāngnánxiēzuìzhōngdōuqiúgōngmíngderényòuzěnnénghuìdàoyǐnjiǔdezhēnzàijiǔhānzhīhuítóulǎngyínzhǎngxiàoyúnhuìfānfēikuángfēnghuìzhòuwèiméijiàndàoréntáoyuānmíngérgǎndàohànhàndeshìxiàngyàngderéncéngjiànshízhèyàngdeshūkuángàolejiědeháishìpéngyǒu

zhùshì
xīnlánghòurénchuàngdiàoyòumíngjīn》、《yànfēi》、《diāoqiúhuànjiǔ》。chuánzuòdōngsuǒshōuwèizuìzǎowéidòupíngzhūjiāduōyīnjiàxuānzhǎngduǎnwèizhǔnbǎishíliùqiánhòupiànliùyùnyòngshēngyùnzhějiàozhuàngyòngshàngshēngyùnzhějiàoguìnéngshìěr
zhǐqiānshānxiànxīnzàijiāng西qiānshānjiànyǒubiéshùdàisuǒshīhuǒhòujiāqiānzhī
chēng
tíngyúntíngyúntángzàipiáoquánbiéshù
shénshuāizhèshìkǒngqiūkǎitàndàoxíngdehuàmèngjiànzhōugōngxíngdào)。zuòzhějiègǎntàndezhuàngzhìnánchóu
wènnénglìnggōngháiyǒushénmedōng西néngrànggǎndàokuài
mèixiāoduō姿
sāoshǒudōngchuāngjièzhǐtáoqiántíngyúnshījiùzhī
jiāngzuǒyuánzhǐjiāngnándàizhǐnáncháozhīdōngjìn
zhuóláo(láo):zhuójiǔ
zhīzhěèrsānziyǐnlùndediǎn:“èrsānziwèiyǐn”。


shǎng

  zhèngzhùsuǒshùxīndezhèshǒuxīnlángnǎishì仿fǎngtáoyuānmíngtíngyún》“qīnyǒuzhīérzuòshūxiělezuòzhězhíxiánshídemèndexīnqíngdèng广guǎngmíngjiàxuānbiānniánjiānzhùkǎozhèngyuēzuòsòngníngzōngqìngyuánnián(1198)zuǒyòushíxīnbèitóuxiánzhìsànyòuniánzàixìnzhōuqiānshānjīnshǔjiāng西dōngpiáoquánpángzhùlexīnzhōngyǒutíngyúntáng”,táoyuānmíngtíngyúnshī

  xīndeàiyòngdiǎnzàisòngzhōngbiézhèshǒudeshàngpiànkāitóushénshuāichàngpíngshēngjiāoyóulíngluòzhǐjīn!”yǐnyònglelùnzhōngdediǎn。《lùn·shùérpiānkǒngzishuō:“shénshuāijiǔmèngjiànzhōugōng。”guǒshuōkǒngzikǎitàndeshìdàoxíngmexīnyǐnyòngjiùyǒukǎitànzhèngzhìxiǎngshíxiànzhīxīnxiěshíshíjiǔsuìyòuzhéduōniánjiāolíngluòyīnchūzhèyàngdekǎitànshìhěnrándezhèzhǐjīnjiézhīzhěèrsānzishǒuwěixiánjiēyòngqiángdiàolíngluòèrjiēzhebáikōngchuísānqiānzhàngxiàorénjiānwànshìwènnénglìnggōng?”shùyòuliányòngbáiqiū》“báisānqiānzhàngshìshuōxīn·chǒngpiānchāowángxúnnénglìnggōngzhǐjìnhuánwēnděngdiǎnshānglǎoérshìchéngyòuzhǎodàochēngxīnpéngyǒuxiěchūleshìtàiguānshídeluò。“jiànqīngshānduōmèiliàoqīngshānjiànyīngshìliǎngshìquánpiānjǐngrényīnshízhǐrénzhǐhǎojiāngshēnqíngqīngzhùránjǐnjuéqīngshānmèi”,érqiějuéshìqīngshānrénwèimèilezhèbáijìngtíngzuò》“xiāngkànliǎngyànshìtóngshùshǒuzhèzhǒngshǒuxiānshěnměizhǔdegǎnqíngxiēránhòujièrǎnyǒuzhǔgǎnqíngcǎidexíngxiàngláijiēshìshěnměizhǔdenèizàigǎnqíngzhèyàng便biànjiāqiánglezuòpǐndezhǔshígǎnrǎnzhěxiàqíngmàolüèxiāngshì。”liǎngqíngzhǐrénzhīqíngmàozhǐqīngshānzhīmàoèrzhěyǒuduōxiāngshìzhīchùchónggāoānníngyǒuqīngchūnhuóděngzuòzhězàizhèjiāngdeqíngqīngshānxiāngwěiwǎnbiǎoleníngyuànluòjuéjiānréntóngliúdegāojiézhīzhì

  dexiàpiànzuòzhěyòuliányòngdiǎn。“zūnsāoshǒudōngchuāngxiǎngyuānmíngtíngyúnshījiùshífēngwèi。”táoyuānmíngtíngyúnzhōngyǒuliángpéngyōumiǎosāoshǒuyánzhùyǒujiǔyǒujiǔxiányǐndōngchuāngděngshīxīnnóngsuōzàiziyòngxiǎngxiàngtáoyuānmíngdāngniánshīchéngshídefēngwèizhèzuòzhěyòutáoyuānmíngzàitáokuàng。“jiāngzuǒchénhānqiúmíngzhěshízhuóláomiào?”liǎngbiǎomiànshìshēnchìnáncháoxiēzuìzhōngqiúmíng”(shìtáoyǐnjiǔèrshíshǒuzhīsāndemíngshìpàirénshíshìfěngnánsòngtáoyuānmíngshìdeyǐnjiǔgāoshìérzhǐyǒuxiēzuìshēngmèngdetǒngzhìzhěxiàhènrénjiànhènrénjiànkuángěrliǎngshàngpiànjiànqīngshānliánxiāngshìbiǎoxiànchūlezuòzhěàoshìjīndeyīngxiónggàizhèsuǒshuōderén”,shìbānderénérshìzhǐxiàngtáoyuānmínglèiderényuètīngshǐ·juǎnsān:“xīnměiféngyànmìngshìsuǒzuòhǎoxīnlángsòngjǐngyuē:‘jiànqīngshānduōmèiliàoqīngshānjiànyīngshì。’yòuyuē:‘hènrénjiànhènrénjiànkuángěr。’měizhìzhéxiàowènzuò。”jiànxīnduìzhèèrliánshìhěnde

  jiézhīzhěèrsānzi。”zhèèrsānziwèishuíméiyǒurénjìnxíngzhuānméndekǎozhèngyǒurénrènwèishìdāngshírénchénliàngdànzhěfángshìkuòxiējiāngréntáoyuānmíngyuánnǎizhìkǒngziděngdōusuànzàinèixīnkǎitàndāngshízhìtóngdàodepéngyǒuduōshíyuánkǎitànzhòngrénjiēzuìxǐngdexīnqínglèishìtóngchūwèiguójiāmíndewēiwángyōuérdexiánqiānshāntáoyuānmíngnánshānzhīqíngjìngduōshǎoyǒudiǎnlèishì


chuàngzuòbèijǐng

  yuēzuòsòngníngzōngqìngyuánniángōngyuán1198niánzuǒyòushíxīnbèitóuxiánzhìsànniánshìwèipiáoquánxīndetíngyúntángxiěde仿fǎngtáoyuānmíngtíngyún》“qīnyǒuzhīérzuòxīnzuòtíngyún”,chùjǐngshēngqíngxìnshǒuniānláisuíchéngpiānfǎnyìnglerénluòzhíhòudexīnjìngduìshídeshēnyuànhèn


xīn

  xīn(1140-1207),nánsòngrényuántǎngǎiyòuānbiéhàojiàxuānhànchéngjīnshāndōngnánrénchūshēngshízhōngyuánwèijīnbīngsuǒzhàn。21suìcānjiākàngjīnjūnjiǔguīnánsòngrènběijiāng西nánjiànzhèdōngān使shǐděngzhíshēngzhǔkàngjīncéngshàngměiqínshílùnjiǔ》,tiáochénzhànshǒuzhīshūxiěhuīguójiātǒngdeàiguóqíngqīngzhuàngzhìnánchóudebēifènduìdāngshízhízhèngzhědeqiúduōqiǎnyǒushǎoyínyǒngguóshāndezuòpǐncái广guǎngkuòyòushànhuàyòngqiánréndiǎnfēngchénxióngháomàiyòuróumèizhīchùyóuxīndekàngjīnzhǔzhāngdāngzhèngdezhǔpàizhèngjiànhòubèidànluòzhí退tuìyǐnjiāng西dài免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/34001.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 117人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org