首页 趣味语文古诗词正文

鹊桥仙·华灯纵博(que qiao xian hua deng zong bo)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-12 07:57:24 97 0 宋词三百首

huádēngzòngdiāoānchíshèshuídāngniánháojiǔbànfēnghóuzuòjiāngbiān
qīngzhōuchǐpéngsānshànzhànduànpíngzhōuyānjìngyuánshǔxiánrényòuguānjiā。(guānjiāzuòjūnēn

wénzhùshì

wén
dāngniánzàizhuāngshìhuádedēngtáizòngqíngzhejùnlièshèchíchěngshuíháidāngniánháozhuàngdejūnshēnghuódāngniányǐnjiǔdeduōrénjīndōufēnghóujìnjuézhǐyǒuděngzuòyǐnjiāngbiāndewēng
qīngzhōuyǒuchǐzhǎngchēngzhedesānshànpéngzàiyānzhōngxiǎngshòuzhèzhǎngmǎnpíngcǎodeshuǐbiānjǐngjìngběnláijiùshǔxiàngzhèyàngdexiánshìzhīrényòufēiyàoguānjiāne

zhùshì
huádēngzhuāngshìhuádedēngtái
zòngzòngqíngchùshìwèiháoshuǎngrènxiádezhǒngxíngwèibiǎoxiàn。《jiànnánshī稿gǎojuǎnèrshíjiǔyuèshī稿gǎoyǒugǎnzǒuzuò》:“shícóngróngzhùnánzhènghānyànjūnzhōnglián……huádēngzòngshēngmǎnlóubǎochāiyànguāngzhào。……”
jiǔyóuyánshìjǐngpíngmíntōngrén。《shǐjuǎnjiǔshíshēngjiǎlièchuán》:“shēngchēnànjiànchì使shǐzhěyuēzǒuyánpèigōnggāoyángjiǔfēirén。”
wēngdelǎorén
zhànduànwánquánzhànyǒu
píngzhōucóngshēngpíngcǎodexiǎo
jìngzàizhèjiānghuìshānyīnliǎngxiànjiāojièchùzhōuzāosānbǎishuǐpíngjìngérchūmíng
xiánrénzuòzhěchēngnǎifènzhī
guānjiātángkāiyuánjiānshīrénzhīzhānggàolǎoháixiāngdàohuìtángxuánzōngzhàojìngshànyóufǎnyòngdiǎnbiǎodemǎnzhīqíngguānjiāzhǐhuángchùmíngzhǐtángxuánzōngshízhǐdāngshídenánsònghuáng


shǎng

  zhèshǒuwèirénwǎnniánguīshānyīnhòusuǒxiěchuàngzuòshíjiānxiángyóushǎoniánshí便biànyǒulíngyúnzhīzhìwèikàngjīnbīngchíchěngbēnzǒudànyīnérwèizhǔpàipáizāobiǎnchùqǐngyīngderénzhǐhǎoqíngjiāngqiáoránérzhōngshìyōufènnánpíngzhèshǒuquèqiáoxiānjiùbiǎolezhèzhǒngxīnqíng。 

chuàngzuòbèijǐng

  zhèshìyóuxiánxiāngshānyīnshísuǒzuòshānyīnjìnjìngyīnzuòduōwèilíngchàng”。shānróngshuǐtàizhīyǒngzhàozhōuzhīshénmàoshìqīngkuàngdànyuǎnxiāoránwàishūzhīwēngshēnshānxīncúnyuèxiěshēnlǎocāngzhōudecǎndànshēnghuózhèngshìxīnzàitiānshāndetòngzhédefǎnyìngzhèshǒuquèqiáoxiānpǐnwèidāngshīrénxīnzhēnshíchùjìng

  cóngnánzhèngshēnghuóxiěduānliǎngduìshēngzhōngzuìnánwàngdezhèduànróngshēngzuòlewǎngqíngshēndezhuīzàihuádemíngdēngxiàtóngliáozòngqíngshàngjùnlièshèchízhèshìduōmeháomàideshēnghuódāngshínánzhèngchù西běibiānfángwèihuīzhōngyuándezhànlüèdiǎnwángyánchuānshísòngxiàozōngcéngmiànzhìběigōngzuòyóucéngwèiwángyánguīhuàjìnzhīshuōjīnglüèzhōngyuánzhǎngānshǐzhǎngānlǒngyòushǐ”(jiànsòngshǐ·yóuchuán》)。chūnánzhèngshímǎn怀huáixìnxīnchàngdào:“guójiāshīzhōngyuánshīchūjiānghuáiwèitūnhuìkànjīncóngtiānxiàquèyòngguānzhōngzuòběngēn。”(《shānnánxíng》)yīnzàijūnzhōngxīnqíngwèishūchàngsuìyǒuhuádēngzòng”、“diāoānchíshèdedāngniánháo”。xiǎnángzhěngliànshìháomàidànsānzhéxiànshíjǐnchéngshuíèrdùnshíyǐnchūpiànliángcháotíngdeguólebiànhuàyǒuwèideshíjiùbáibáisàngshīle

  dàoniánwángyánbèizhàoháicháoyóuzhuǎnguānchéngdōufēngliúyúnsànwěilüèchéngkōngfènháoqíngzhuàngzhìdāngniáncéngyǒurénzhēnshìshígèngyǒushuíháirényùnqiānjūnzhīháoduānyòngshuídōuzhuǎnzhuǎnzhézhōngjìncénghòuliǎngmiáohuìchūliǎnglèirénliǎngtiáodàozhōnghānyǐndāndejiǔfǎndàoshòushǎngfēnghòuzhìcúnhuīdeshēngzhěquèbèitóuxiánzhìsànzuòlejiāngbiānshìzhīpíngshúzhèliǎngwèizhuǎnzhécóngzhuǎnzhézhōngzàijìncéngjīngguòliǎngzhuǎnzhéjìncéngshàngcǎoduǎnshèdeyīngxióngzàishíquèjīngbiànchéngzhōusuōwēngleshēngzhízhīyīngāokàngníngzhùleshēnchéndefèndiàotóudeàoànshēngqíngchēngmiàoyín

  xiàpiànchéngjiāngbiānqīngzhōu”、“féngzhīmiǎoxiǎopíngzhōuyānzhīhàodàngduìzhuìzhànduànjiānzàizuòzhuǎnzhéjìncéng。“zhànduànzhànjǐnzhīzòngwěizhīsuǒlíngwànqǐngzhīmángránshùwǎngláishìwèizhànduànyān”。sānxiěshàngshēngjìnghàomiǎocāngliángyānshuǐzhīzhìhánshūkuàngyàomiǎozhīqíngzhìshēngqíngzhuǎnwèishūxiāosànjiézòuqīnghuǎndànyóuzhànduànchēngzhǔjiānyòuxiǎnkāizhāngshūhuǎnzhōngǎozhīxiāosànérshīqiújìnángyáng。“zhànduànqiánshēnchéndefèndiàotóudeàoànzhīqíngchùzhànduànèrtiāoshì,“jìngyuánshǔxiánrényòuguānjiāzhègèngwèiángyángàodeliǎngkǒuérchéngsuídiàochūchàngchūlequánquèdezuìgāoyīntángdàishīrénzhīzhānglǎoháixiāngxuánzōngcéngzhàojìngshìjīnyóujièyòngzhèshìérfānchūcéngxīn——guānjiāhuángzhìxiánsànzhèjìngfēngyuèběnláijiùzhǐshǔxiánrénháiyòngzheguānjiāmazàishuōtiānzhījiāngzhījiǒngchùzhìchǐzhīshuíyòuhǎnguānjiādezhèjiébiǎoxiànchūránxièzhītàifènkǎipíngzhīqíngfēngzhízhǐzuìgāotǒngzhìzhětōngshǒudiéjīngzhuǎnzhéjìncéngláideángpíngzhīxiépánxuánzhīshìqiānhuíbǎizhuǎnérhòuzhòuxiànchū便biànzhèndòngquánshēngqíngángxiǎngyōuránhàojué。 

  zhèshǒushūqíngxiǎochànghěnnéngdàibiǎoyóufàngguīhòuzuòdezàimiáoxiěshānshèngjǐngxiánqíngdetóngshízǒngyùnhánzhezhuàngzhìwèichóuzhuàngxīndeyōufènzhèshǒuquèqiáoxiānzhōngdiāoānchíshèpíngzhōuyānjǐngděng广guǎnghàodàngérshuí”、“”、“zhànduànzhèlèicéngcéngzhuǎnzhéshìyǐnyōuwēiqíngyòuděngyuànshēnyuǎnzhèzhǒngjǐngqíng广guǎngshēndezòngjiāozhīgòuchéngleshēnchéndejìngmíngdàiyángshènpǐnshuō:“fàngwēngxiānchùshìhuáihǎixióngkuàichùshìdōnggǎnjiùquèqiáoxiānshǒu),yīngliúluò。”kàndàolezhèshǒuzhōngdeyīng”,quèméiyǒukàndàozhōngdepíngzhīqīngdàichéntíngchāobiān》,jiāngxuǎnbiédiào》,zàijiǔliǎngshàngjiādiǎnshìshǎngméiyún:“bēizhuàngshìānfēn。”wèiwèibēizhuàngjìnshìwèiwèiānfēnyuǎnshīzhīzhèshǒukànshìchāotuō、“ānfēn”,shíxiàoàoyānshuǐzhōngshēnzhōngfènzhīnèixīnshìpíngjìngānfēndekuīyǐnyōuwēideshēnzhōngshuōsuíyuánānfēnwèimiǎnmèisāorénzhīzhǐwěilezhìshìzhīxīn

  zhèshǒuláidànghuíchángquèshìshàngchéngzhīzuò


yóu

yóu(1125nián11yuè13-1210nián1yuè26),guānhàofàngwēnghànyuèzhōushānyīnjīnzhèjiāngshàoxìngrénshàngshūyòuchéngdiànzhīsūnnánsòngwénxuéjiāshǐxuéjiāàiguóshīrényóushēngféngběisòngmièwángzhīshǎoniánshíshēnshòujiātíngàiguóxiǎngdexūntáosònggāozōngshícānjiākǎoshìyīnshòuzǎichénqínguìpáichìérshìchàngxiàozōngshíjìnshìchūshēnzhōngniánshǔtóushēnjūnshēnghuójiātàièrnián(1202nián),sòngníngzōngzhàoyóujīngzhǔchíbiānxiūxiàozōngguāngzōngliǎngcháoshísāncháoshǐ》,guānzhìbǎozhāngdàizhìwǎnnián退tuìjiāxiāngchuàngzuòshījīncúnjiǔqiānduōshǒunèiróngwèifēngzheyǒujiànnánshī稿gǎo》、《wèinánwén》、《nántángshū》、《lǎoxuéānděng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33912.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 97人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org