首页 趣味语文古诗词正文

水调歌头·平山堂用东坡韵(shui diao ge tou ping shan tang yong dong po yun)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-11 08:24:25 125 0 宋词三百首

qiūshānqíngkōngjiāngnánjiāngběichóufēnjiǔluóhóngpéngzhōuqiānzhòngcàichúngēngmèngguī鸿hóngzuìyǎnmiǎoluòhènyángzhōng。 
píngzhōuwàishānmíngliǎnméifēngrénjiānyǎngchéntànliǎngxiānwēngjiàndāngshíyángliǔzhǐshìcóngqiányānmièyīngxióngtiānxiàoyòu西fēng。 

wénzhùshì

wén
píngshāntángshàngzhùyuǎnwàngqiūguòhòujiāngàndeshānzàiqíngkōngyìngchènxiàfēnwàiqīngrénniǎnzhuǎnjiāngnánběiyǒuduōshǎoyōuchóudōuzhīzuìzànqiěwàngquèbachéngzuòxiǎochuán沿yánwěiànbiānqiānpiàozhānghànzhǒngniàncàichúngēngjiùguānguījiādezuòwèizhǐnéngshìchǎngmènglewéiyǒuniàntuōgěinánfēi鸿hóngyànzuìyǎnménglóngzhōnghuíwàngmiǎoyuǎndehuángluòshuǐyánglóngzhàoxiàliúcúnduōshǎohànfènhèn
zàipíngcǎodezhōuzhǔwàimiànyuǎnshānzàijiùyàoshōuliǎndeméifēngyǎngpíngdiàopíngshāntángderénjiāntànōuliǎngwèixiānwēngrányuǎnshìyǎnqiánméiledāngshídeyángliǔzhǐshìcóngqiándeyānmièlewèiyīngxióngqiěchàngxiǎngshēngxiàoyòujiāngchéngzài西fēngjǐndetiānjiān

zhùshì
píngshāntángzàijīnyángzhōu西běishǔgǎngshàngwèiōuyángxiūsuǒjiàn.
luóhónghóngdeluóbēi
càichúngēngxiāngchuánzhānghànzàiwàizuòguānshíjiànqiūfēngxiǎnglejiāxiāngdecàichúngēngkuàijiùguānguīxiāng
luòhuángluòshuǐzhījiāndechùfànzhǐlúnxiànjīnbīngzhīshǒuderényǒuhènzàiyān
liǎngxiānwēngzhǐōuyángxiūdōng
yǒuzuòzhě


shǎng

 “jiāngnánjiāngběichóuliǎngshìshuōpíngshēngxíngbiànjiāngnánjiāngběilèiláideduōchóudōuzhīzuìzànshíwàngquèbajièjiǔxiāochóuběnláishìrénzhīchángqíngyóuwénrénwèishéndànzuòzhěláizhèmeduōchóu”,denèiróngyòushìshénmeneshìshāngpiāodìngèrshìkǎitànzhōngyuánwèizhèjiùshìyǒudiǎnyǒurǎndexiěxiānshuōmíngxìngzhìránhòuzàibiǎoxiànnèiróng

 “péngzhōuqiānsānxiěrénzhǎngniánpiāozàiwàinénghuíxiāng。“zhǎnshìpéngzhōu”(gàiyǒupéngdǐngdexiǎozhōuzàizhǎngmǎndeànbiānxíngshǐzhīzhuàng。“qiānyánxíngchéngzhīzhǎngpiāozhī广guǎngkuò。“càichúngēngyòngdeshìzhānghàndediǎnxiāngchuánzhānghànzàiwàizuòguānshíjiànqiūfēngxiǎnglejiāxiāngdecàichúngēngkuàijiùmìngjiàérguī。“càichúngēnghòumiànjiāshàngmèngliǎngjiùfǒudìngleshìdexiànshíxìngyīnérzhǐhǎoguī鸿hóng”,yánsòngzhēng鸿hóngnánguīfāngyuèshìnánsònghòuzhemíngdejiāngpàishīrénzhīshǎoniánpiāodàngjiāngzhōngniánhòusuīzhōnglejìnshìérhuànyóuháimiǎnyǒuyóuhuànchéngzhīgǎnguīérwèichóujiùshìshùnchéngzhāngdeshìle

 “zuìyǎnmiǎoluòhènyángzhōngshìzuìjiǔhòuderénshuāngyǎnménglóngluòdàimiǎoérhènyángzhīzhōngzhèshìmiànshízhìshàngshūdeshìrénwèizhōngyuánlúnluòwèinéngshōuérhèn

 xiàpiànyòucóngyǎnqiánjǐngxiě。“píngzhōuwàisānxiěyuǎnshānzàihuánghūnzhōngde姿tài。“píngzhōushìzhǎngmǎnpíngcǎodezhōuzhǔpíngzhōuzhīwàiyuǎnshānzàizhōngliǎnxiàledeméifēngzhèshìjiāngchóudegǎnqíngxiědeshìdàiqíngzhījǐngzhèzhǒngxiěfāngmiànzēngjiālezhuàngdexíngxiàngxìngfāngmiànshūledegǎnqíngwèiliǎng

 “rénjiānyǎngchénzhìmièyīngxióngzhuǎn怀huáizuòzhěyáoxiǎngdāngniánpíngshāntángyǒuqièguāndeōuyángxiūdōngliǎngwèixiānwēngjīngshìànránshénshāngèwàntàn

 “yángliǔyānshìōuyángxiūdōngzhōngmiáoxiědepíngshāntángjǐngzuòzhěqiǎomiàoyǐnyòngzhèliǎngchúlebiǎoshìduìōuèrgōngxiànjǐngyǎngwàiháituōlecāngsāngzhīgǎn。“yángliǔfēi,“yānjiùéryīngxióngmièbiànhuàzhīzhōngzhèshìwénréndēnglín怀huáideyǒnghéngzhǔzishìgǎndàorénshēnghuànméngshànglecéngdegǎnshāngcǎizhèshìshīláoluòzhěchángyǒudegǎnqíng

 zuìhòuliǎngcóng怀huáilùnhuídàoxiànshíxiěyòujiāngdēngchéngzài西fēnglièdetiānzhījiānchàngránxiàoqíngjǐngshìgòulìngréngǎnshāngdezhèjiéwěiyòuhuídàolepiāodechóushàngpiànyáoxiāngyīng


chuàngzuòbèijǐng

 fāngyuèānhuīménrénshēngnánsòngníngzōngqìngyuánnián(1199),shàodìng5nián(1232)dēngjìnshìzuòguòshìlángráoyuánsānzhōuzhīzhōuděngguāncóngzhèshǒuzhōngkànshìyǒushōuzhōngyuánzhīzhìdequánbiǎoxiànlezhǒngzhuàngzhìwèichóudemènxīnqíng

 běnkāishǐjiùzhǎnxiànlejiāngnándeqiūjǐng:“qiūshānqíngkōng”,liáoliáoliǎngjiùjiāngnánqiūtiānqíngtiāndechéngxiànzhěyǎnqiánxíngróngqiūzhèshìréndechuàngxiěchūjiāngnándeqiūránpiànqīng绿liánxiàdedōuyìngchéng绿deyánèrxiěchūqiūguòhòushāntiándōubiàngèng绿仿fǎngwèi绿derǎnguòshìdezhèjiùrányǐnchūshānqíngkōngzhèyàngdeqíngzhòujǐngnánguódeqiūbìngběiguóyàngliángxiāosuǒdànréndechóuqíngquèmànzàijiāngnánjiāngběi”,zhèjiùbiǎomíngdechóushìyóuránjǐngyǐndebānxìngdebēiqiūérshìlìngyǒuyuányīn。“jiāngnánjiāngběizhèngshìzhèchóudeyuányóuchàngwàngjiāngnánpiānānfàngyǎnjiāngběilúnshǒujiāngshānshèzhèngchùnèiyōuwàihuànzhīzhōngnénglìngrénchóu?“fēnjiǔluóhóngjièjiǔjiāochóuzhī,“luóhóngnǎishìzhǒngjiǔdemíng。“péngzhōuqiānzhòngbiǎomíngrénzhèngzàixíngzhōngpéngzhōu穿chuānguòzhòngzhòngpiāojiāngzhīshàngcàichúngēngdeměiwèijǐncúndezhīzhōngtáitóuyǎngwàngnánguīdeyànyīnshìchéngzhuàngzhìwèichóuzuìyǎnménglóngzhōngběiwànghuángluòshuǐpiāomiǎonánjiànhǎoshānnénghuīdehènzhǐnéngchénjìnzàiyǎnqiándeyángzhīzhōng,“yángzhèshìshīrényǎnqiándejǐngxiàngyòushìnánsòngxiǎowángcháodexiàngzhēng。“hènyángzhōngshìduōmechéntòngshēndejǐngā

 xiàquèránshìyǎnqiánjǐngnèixīnqíngdejiāozhīshīrénzàijiāngshàngpiāohuímóupíngzhōuzhīwàimiànláiróngjǐnleshānyǐngshānshìméifēngzhòushānfēngshīréndeméitóuyàngdōuzàichóuzhōngjǐn。“rénjiānyǎngchényòngdeshìwángzhīlántíngdediǎnyánguāngyīnshūrénshēngduǎnzàn,“yǎngrénjiānwèichén”,kǎitànshēnshèngniánshìshìchéngzhuǎnyǎnzhījiānniánhuálǎozhuàngzhìjǐndōngliú。“jiàndāngshíyángliǔxiàsānshìshíguāngrěnrǎnshìshìtuīrén寿shòunánjiǔzhīyīngxióngháojiéshàngqiěsuízheshíguāngdeliúshǐérmièkuàngbèizuìhòurénchūtiānxiàodezhǎngtànmángmángtiānzhījiānzhǐyǒurénzhǎngxiàohàotànértànyǒuyòngxiàoyòumíngtiānháishìyíngzhe西fēngshàngrénshēngdezhēngshèzhǎngzhèyòubiǎoxiànleshīrénzhǒngmíngzhīwèiérwèizhīdeyǒngzhǒngsuījiǔérwèihuǐderènxìngwánqiáng


fāngyuè

 fāngyuè(1199~1262),nánsòngshīrénrénshānhàoqiūménjīnshǔānhuīrénshàodìngnián(1232)jìnshìshòuhuáidōngānguānchúnzhōnggōnglángguānchōngrènzhàokuíhuáinánzhōngcānguānhòudiàozhīnánkāngjūnhòuyīnchùfàn广guǎngzǒnglǐngjiǎshìdàobèizhìshàojūnhòuzhīyuánzhōuyīnzuìquánguìdīngquánbèidànguānhòubèiyòngzhīzhōuyòuyīnjiǎshìdàodejiùxiánérxiāorènmìng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33901.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 125人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org