首页 趣味语文古诗词正文

蝶恋花·春景(die lian hua chun jing)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-10 19:13:24 116 0 写景

huātuìcánhóngqīngxìngxiǎoyànzifēishí绿shuǐrénjiāràozhīshàngliǔmiánchuīyòushǎotiānchùfāngcǎo
qiángqiūqiānqiángwàidàoqiángwàixíngrénqiángjiārénxiàoxiàojiànwénshēngjiànqiāoduōqíngquèbèiqíngnǎo。 

wénzhùshì

wén
huāércánhóngtuìjǐnshùshāoshàngzhǎngchūlexiǎoxiǎodeqīngxìngyànzizàitiānkōngfēiqīngchèdeliúwéiràozhecūnluòrénjiāliǔzhīshàngdeliǔbèichuīyuèláiyuèshǎodànyàodānxīndàochùdōujiànmàoshèngdefāngcǎo
wéiqiángmiànyǒuwèishǎozhèngzàidàngqiūqiānshǎochūdòngtīngdexiàoshēngqiángwàidexíngréndōutīngjiànmànmànwéiqiángbiāndexiàoshēngjiùtīngjiànlexíngrénwǎngránruòshī仿fǎngduōqíngdebèiqíngdeshǎosuǒshānghài

zhùshì
diéliànhuā·chūnjǐngyuánběnběncúnquē
huātuìcánhóngtuìtuōxiǎomáoběnzuòzi”。
zimáoběnzuòxiǎo”。“fēi”,《èrmiào》、máoběnzhùzuòlái。”
ràoyuánběnzhùzuòxiǎo。”
liǔ”:liǔ
chùfāngcǎowèichūnguāngwǎnfāngcǎozhǎngbiàntiān
duōqíngzhèdàizhǐqiángwàidexíngrénqíngzhèdàizhǐqiángnèidejiārén


shǎng

 běnshìshāngchūnzhīzuò

 zhèshǒujiāngshāngchūnzhīqíngbiǎoshēnqíngchánmiányòukōnglíngyùnqíngjǐngjiāoróngāiwǎndòngrénqīngrénwángshìhuācǎoméngshíchēngzàndào:“‘zhīshàngliǔmián’,kǒngtúntián(liǔyǒng)yuánqíngwèinéngguòshúwèidànjiězuòjiāngdōng?”zhèpíngjiàshìzhōngkěndeshìchúxiěháofàngfēngdewàiháixiěleliàngdewǎnyuēshìquèzǒngbèiqíngsuǒnǎozhèzhèngshuōmíngduìdàishēnghuódetàiwàngqíngxiànshíshìjièzàizhèshǒuzhōngsuǒliúchūdeshānggǎnzhèngshìduìxiànshírénshēngdeài

 kāipiānchéngxiànchūchūnjǐngzuòzhědeshì线xiànshìcóngxìngshùkāishǐdehuāérjīngdiāoxièsuǒduōdehóngzhèngzàidiǎndiǎntuìshùzhīshàngkāishǐjiéchūleyòuxiǎodeqīngxìng。“cánhóng”,biézhùdàochūshēngdeqīngxìng”,zhōngtòuchūliánàiyǒushíchōngdànlexiānqiánnóngdeshānggǎnzhīqíng

 jiēzhezuòzhějiāngguāngcónghuāzhīshàngkāi,“绿shuǐrénjiāràozhōngderàocéngyǒurénwèiyīngshìxiǎo”。tōngquánbìngméiyǒuchūdejǐngbiǎomíngzhèshìqīngchéndejǐngyīnérxiǎnméiyǒuzheluòéryànziràoshěérfēi绿shuǐràoshěérliúxíngrénràoshěérzǒuzheràofēichángzhēnqiè

 zhīshàngliǔmiánchuīyòushǎotiānchùfāngcǎo

 zhèshìzhōngzuìwèirénchēngdàodeliǎngzhītóushàngdeliǔsuífēngyuǎnláishǎo;tiānzhīxiàméiyǒuqīngqīngfāngcǎone

 “liǔmián”,liǔliǔfēnfēichūnjiāngjǐnránràngrénshānggǎn;érfāngcǎoqīng绿yòushìfānjìngjièshìdekuàngjiàn。“tiānběnyuánsāo》“suǒfāngcǎoěr怀huái”,shìbozhělíngfēnquànyuándehuàxiǎngshìzàidìngfēngzhōngsuǒshuōdexīnānchùshìxiāngzhìzuìhòujìngbèiyuǎnzhédàowànzhīyáodelǐngnánshíréndàowǎnniányáowàngxiāngjìntiānzhèjìngsuífēngpiāofēideliǔxiāngshì!。

 “qiángqiūqiānqiángwàidàoqiángwàixíngrénqiángjiārénxiào。”qiángwàishìtiáodàoxíngréncóngzhōngjīngguòzhǐtīngjiànqiángyǒudàngqiūqiāndeshēngyīnzhènzhènyuèěrdexiàoshēngshícóngmiànchuánchūyuánláishìmíngzizàidàngqiūqiānzhèchǎngjǐngdùnsǎoshàngquèzhīxiāosuǒchōngmǎnleqīngchūndehuānkuàixuán使shǐxíngrénjìnzhùzhǐyòngxīnxīnshǎnglíngtīngzhezhèlìngrénchīzuìdehuānshēngxiàozuòzhězàishùchùshàngshífēnjiǎngjiūcángdeguānzhèzhǐxiěchūqiángtóudeqiūqiānjiāréndexiàoshēngquányǐncángláiràngxíngrénxiǎngxiàngzàixiǎngxiàngzhōngchǎnshēngqióngwèixiǎozuìzhòngdànzhèsānzǒnggòngshíliù,“qiáng”、“qiángwàifēnbiézhòngjìngzhànbànérláicuòluòyǒuzhìnàirénxúnwèiqiángnèishìjiāqiángwàishìqiángnèiyǒuhuānkuàideshēnghuóniánqīngéryǒucháodeshēngmìngqiángwàishìgǎndexíngrénxíngréndexīnqíngshéntàizuòzhěliúxiàlekōngbáiguòzàizhèzhīzhōngyǒuzhǒnglěngluòzhīgǎn

 “xiàojiànwénshēngjiànqiāoduōqíngquèbèiqíngnǎo。”shìxíngrénzhùliángjiǔqiángnèijiārénjīnghuídàofángjiānshìjiārénwánjiùérxíngrénjiànjiànzǒuyuǎnzǒngzhījiāréndexiàoshēngjiànjiàntīngdàolezhōuxiǎnjìngqiāoqiāodànshìxíngréndexīnquèzěnmepíngjìngxiàláiqiángyuànzidexiàoshēngjiànjiànxiāoshīleérqiángwàidexíngréntīngdàoxiàoshēnghòuquèxīnnánpíngtīngdàozitiánměidexiàoshēngquèzhíkàndàozideyàngxīnqíngdiēdàngérzibìngzhīdàoqiángwàiyǒunánzizhèngwèinǎonánziduōqíngziqíngzhèdeduōqíngqíngchángbèidāngàiqíngláijiěshìyǒugǎn怀huáishēnshìzhīqíngyǒuxiāngzhīqíngyǒuduìniánqīngshēngmìngdexiàngwǎngzhīqíngyǒubàoguózhīqíngděngděngdequèwèishìyǒuqíngzhīrénérjiārénniánqīngdānchúnyōuméiyǒushāngchūngǎnshíméiyǒuwèirénshēngérfánnǎozhēnshuōshìqíng”。zuòzhěchūshēnzhǎngdegǎnkǎiqíngzhīrénjiūjìnghuìliāoshénmeyàngdeneshìgōuduìměihǎoniánhuádexiàngwǎngshìduìjūnchénguāndelèiliánxiǎngbèizēnghuániánzàidegǎnkǎishìduìrénshēngzhédezhǒngsuǒlǐngzuòzhěbìngwèiyánmíngquèliúxiàlefēngdekōngbáiràngrénhuíwèixiǎngxiàng

 xiàquèxiěrénmiáoshùleqiángwàixíngrénduìqiángnèijiāréndejuànjiāréndedànràngxíngréngèngjiāchóuchàngzàizhè,“jiāréndàibiǎoshàngquèzuòzhěsuǒzhuīqiúdefāngcǎo”,“xíngrénshìréndehuàshēnréntōngguòzhèyàngxiàngdehuàbiǎoxiànlezhōngpáijiědexīn

 zōngguānquánrénxiělechūntiāndejǐngchūntiānderénérhòuzhěsuànshìzhǒngshūdejǐngguānrénfènyǒuwèidànzhōngjiūwèinéngyuànquánzhēnshífǎnyìngleréndeduànxīnchéngjìngménglónglìngrénhuíwèiqióng


chuàngzuòbèijǐng

 zhèshǒuchuàngzuòshíjiānxiángdànquánsòngsuǒzàideshùnpiāndāngshìbèibiǎnrènzhōujīnshāndōngzhūchéngtàishǒushísuǒzuò


shì

(1037nián1yuè8-1101nián8yuè24zizhānzhònghàotiěguāndàoréndōngshìshìchēngdōngxiānhànméizhōuméishānchuānshěngméishānshìrénběiluánchéngběisòngzhemíngwénxuéjiāshūjiāhuàjiāshǐzhìshuǐmíngrénshìshìběisòngzhōngwéntánlǐngxiùzàishīsànwénshūhuàděngfāngmiànhěngāochéngjiùwénzònghéngshīcái广guǎngkuòqīngxīnháojiànshànyòngkuāzhāngfēnghuángtíngjiānbìngchēnghuáng”;kāiháofàngpàixīntóngshìháofàngpàidàibiǎobìngchēngxīn”;sànwénzheshùhóngháofàngōuyángxiūbìngchēngōu”,wèitángsòngjiāzhīshìshànshū,“sòngjiāzhīshànzhǎngwénrénhuàyóushànzhúguàishíděngzuòpǐnyǒudōng》《dōngchuán》《dōng》《xiāoxiāngzhúshíjuǎn》《guàishíjuǎnděng


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33899.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 116人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org