首页 趣味语文古诗词正文

小石潭记(xiao shi tan ji)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-09 19:11:03 92 0 写景

 cóngxiǎoqiū西xíngbǎièrshíhuángzhúwénshuǐshēngmíngpèihuánxīnzhīzhúdàoxiàjiànxiǎotánshuǐyóuqīnglièquánshíwèijìnànjuǎnshíchūwèichíwèi屿wèikānwèiyánqīngshùcuìmànméngluòyáozhuìcānchà。(pèitōngpèi)

 tánzhōngbǎitóujiēruòkōngyóusuǒguāngxiàchèyǐngshíshàngrándòngchùěryuǎnshìwǎngláishìyóuzhěxiāng。(xiàchèzuòxiàchè)

 tán西nánérwàngdòuzhéshéxíngmíngmièjiànànshìquǎnchàzhīyuán

 zuòtánshàngmiànzhúshùhuánliáorénshénhánqiāochuàngyōusuìjìngguòqīngjiǔnǎizhīér

 tóngyóuzhělínggōngzōngxuánércóngzhěcuīshìèrxiǎoshēngyuēshùyuēfèng


wénzhùshì

wén
 cóngxiǎoqiūxiàng西zǒubǎièrshíduōzhezhúlíntīngdàoshuǐshēngjiùxiàngrénshēnshàngpèidàidepèihuánxiāngpèngchūdeshēngyīnxīnwèizhīgāoxìngkǎndàozhúzikāichūtiáodàozǒuguò),沿yánzǒuxiàkànjiànxiǎotántánshuǐwàiqīngliángxiǎotánzhěngkuàishítóuwèikàojìnànbiānshíyǒuxiēfēnfānjuǎnguòláichūshuǐmiànchéngwèileshuǐzhōnggāoxiǎodǎopíngdeyánshíshíyánděngzhǒngtóngdexíngzhuàngqīngcuìdeshùcuì绿deténgmànzhēyǎnchánràoyáodòngxiàchuícānchàsuífēngpiāo

 tánzhōngdeyuēyǒubǎiláitiáodōuhǎoxiàngzàikōngzhōngyóudòngshénmekàodōuméiyǒuyángguāngzhízhàodàoshuǐ),(deyǐngziyìngzàishíshàngdāidāitíngzàidòngdòngránjiān(yòu)xiàngyuǎnchùyóuleláiláiwǎngwǎngqīngkuàimǐnjiéhǎoxiàngyóuwánderénxiāng

 xiàngxiǎoshítánde西nánfāngwàng,(shuǐxiàngběidòuxīngyàngzhéxiàngshéyàngwānyánqiánxíngshíyǐnshíxiànliǎngàndeshìxiànggǒude齿chǐyàngxiāngjiāocuònéngzhīdàoshuǐdeyuántóu

 zuòzàitánbiānmiànhuánràobàozhezhúlínshùlínjìngliáoluòkōngrén使shǐréngǎndàoxīnqíngliánghányōujìngshēnyuǎnmànzheyōushāngdeyīnwèizhèdehuánjìngtàiqīngzhǎngjiǔtíngliúshìxiàlezhèdeqíngjǐngjiùkāile

 yóuwánderényǒulínggōngdezōngxuángēnzhetóngdeyǒuxìngcuīdeliǎngniánqīngrénjiàozuòshùjiàozuòfèng

zhùshì
cóngyóu
xiǎoqiūxiǎoshānqiūzàixiǎoshítándōngbiān)。
西xiàng西míngzuòzhuàng
xíngzǒu
huáng(huáng)zhúchénglíndezhúzi
míngpèihuánhǎoxiàngrénshēnshàngpèidàidepèihuánxiāngpèngchūdeshēngyīnmíng使shǐ……chūshēngyīnpèihuándōushìzhìzhuāngshì
xīnzhīxīnwèizhīgāoxìng……wèiduì……gǎndàokuàidòngyòng)。
kǎn
zhèzhǐkāi
xiàjiànxiǎotánxiàngxiàkànjiùkànjiànxiǎotánjiànkànjiànxiàxiàngxià
shuǐyóuqīnglièshuǐwàibiéqīngliángyóuwàibiélièliángqīnglièqīngliáng
quánshíwèiquánshíwèitánzhěngkuàishítóudāngzuòwèidāngzuò
jìnànjuǎnshíchūkàojìnàndefāngshíyǒuxiēfēnfānjuǎnguòláichūshuǐmiànjìnkàojìnànànbiānjuǎnfānjuǎnxiāngdāngér”,biǎoxiūshì
wèichí(chí),wèi屿wèikān(kān),wèiyánchéngwèichí屿kānyánzhǒngtóngdexíngzhuàngchíshuǐzhōnggāo屿xiǎodǎokānpíngdeyánshíyánxuán
cuìmàncuì绿deténgmàn
méngluòyáozhuìcānchàménggàichánràoyáoqiānliáncānchàsuífēngpiāo
bǎitóuyuēyǒubǎiláitiáowénzhōngzhǐxiǎotándeyuēyǒubǎiláitiáoyuēyòngzàishùhòubiǎoshìyuēshùxiāngdāngtóngyàngyòngdelái”。
jiēruòkōngyóusuǒdōuhǎoxiàngzàikōngzhōngyóudòngshénmetuōméiyǒukōngzàikōngzhōngmíngzuòzhuàngjiēquándōu
guāngxiàchèyǐngshíshàngyángguāngxiàngxiàzhízhàodàoshuǐdeyǐngzihǎoxiàngyìngzàishuǐdeshítóushàngxiàxiàngxiàzhàoshèzhàoyìngfēnchè穿chuāntòuzuòchè”。
rándòng:(yǐngdāidāidòngdòng
ránjìngzhǐmào
chù(chù)ěryuǎnshìránjiānxiàngyuǎnchùyóule
chùěrrán
wǎnglái(xī)láiláiwǎngwǎngqīngkuàimǐnjié
qīngkuàimǐnjiédeyàngzixùn
dòuzhéshéxíngmíngmièjiàn:(shuǐzhézhé,(wàngguòduànkànjiànduànyòukànjiàndòuzhéxiàngběidòuxīngyàngzhéshéxíngxiàngshéxíngyàngwānmíngmièjiànruòyǐnruòxiànmièànkànjiàn
quǎnchà(cī)xiànggǒude齿chǐyàngxiāngjiāocuòquǎnxiànggǒude齿chǐyàngchàxiāngjiāocuò
shénhánqiāo(qiǎo)chuàng(chuàng)yōusuì(suì ):使shǐréngǎndàoxīnshénliánghántòuyōujìngshēnyuǎnmànzheyōushāngdehán使shǐdòngyòng使shǐ……gǎndàoliáng使shǐ……gǎndàohánlěng
qiāochuàngyōushāngdeyàngzisuìshēn
jìngguòqīngyīnwèizhǒnghuánjìngtàiguòqīngyīnwèiqīngqīng
jiǔnǎizhīérnéngzhǎngshíjiāntíngliúshìxiàxiǎoshítándeqíngkuàngjiùkāiledàitíngliúnǎishì……jiùzhīdàiyóuxiǎoshítánzhèjiànshìkāi
língzuòzhědepéngyǒubèibiǎnzàiyǒngzhōu
gōngzuòzhědepéngyǒu
zōngxuánzuòzhědetáng
ércóngzhěcuīshìèrxiǎoshēnggēnzhetóngdeyǒuxìngcuīdeliǎngniánqīngrénércónggēnzhetóngdezuòwèisuícóngdòngcuīshìzhǐliǔzōngyuánjiěcuījiǎnxiǎoshēngniánqīngrén


shǎng

 liǔzōngyuántángshùnzōngyǒngzhēnyuánniángōngyuán805niányīnyōngwángshūwéndegǎibèibiǎnwèiyǒngzhōuwángshūwénbèihàiliǔzōngyuánbiǎnguānzhīhòuwèipáijiěnèixīndefènmènzhīqíngchángchángyōuyuǎnzhúdàotànshān访fǎngshuǐbìngtōngguòduìjǐngdemiáoxiěshūdexìngzāojiāngòngxiělepiānshānshuǐyóuhòuchēngyǒngzhōu》。 

chuàngzuòbèijǐng

 zuòzhězàixiějǐngzhōngchuánchūbiǎnshēnghuózhōngbēiliángdexīnjìngshìpiānqíngjǐngjiāoróngdejiāzuòquánwénqīngyōuluòluòxíngshìxiějǐngshíxiěxīnwénzhāngduìtánzhōngyóudehuàsuīzhǐliáoliáoquèzhǔnquèxiěchūtánshuǐdekōngmíngchéngchèyóudexíngshén姿tàiwàiwénzhōngxiětánzhōngyóudemiàoshèshuǐzhǐshuōkōngyóusuǒ”,shuǐdechéngchètòumíngdeshēngdòngchuánshéndōujǐnmiàojìngzhīshēnlìngrénpāiànjiàojué。《xiǎoshítánshǎngchéngcéngliǔzōngyuándeshānshuǐyóushìsànwénchuàngzuòzhōngyǒugāoshùqiǎozuìshùchuàngxìngdefēnérzàipiānshùduōdeshānshuǐyóuzhōng,《xiǎoshítánshuōshìpiānhěnyǒudàibiǎoxìngdezuòpǐn。《xiǎoshítánshìyǒngzhōuzhōngdepiānzhèpiānsànwénshēngdòngmiáoxiěchūlexiǎoshítánhuánjìngjǐngdeyōuměijìngshūlezuòzhěbiǎnguānshīhòudezhīqíngyánjiǎnliànshēngdòngjǐnghuàzhēnquánpiānchōngmǎnleshīqínghuàbiǎoxiànlezuòzhějiéchūdexiězuòqiǎoyīnzhīchéngwèibèidàisuǒchuánsòngdesànwénmíngpiānzhèpiānyóugòngfēnwèiduànduànzuòzhěcǎiyòngdeshìhuànxíngdeshǒuzàidòngbiànhuànzhōngyǐndǎomenlǐnglüèzhǒngtóngdejǐngzhìyǒuqiángdedòngtàidehuàmiàngǎn。“cóngxiǎoqiū西xíngbǎièrshíhuángzhúwénshuǐshēngmíngpèihuánxīnzhī。” 

liǔzōngyuán

 liǔzōngyuán(773nián-819nián),zihòutángdàidōngjīnshān西yùnchéngrénjiéchūshīrénzhéxuéjiāxuéjiānǎizhìchéngjiùzhuōzhedezhèngzhìjiātángsòngjiāzhīzhemíngzuòpǐnyǒuyǒngzhōuděngliùbǎiduōpiānwénzhāngjīnghòurénwèisānshíjuǎnmíngwèiliǔdōng》。yīnwèishìdōngrénrénchēngliǔdōngyòuyīnzhōngliǔzhōushǐrènshàngyòuchēngliǔliǔzhōuliǔzōngyuánhántóngwèizhōngtángwényùndòngdelǐngdǎorénbìngchēnghánliǔ”。zàizhōngguówénhuàshǐshàngshīwénchéngjiùjūnwèijiéchūwèishínánfēnxuānzhì


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33885.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 92人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org