首页 趣味语文古诗词正文

雨霖铃·寒蝉凄切(yu lin ling han chan qi qie)

xiawuyouke 古诗词 2021-05-09 19:10:17 137 0 写景

hánchánqièduìzhǎngtíngwǎnzhòuchūxiēdōuménzhàngyǐnliúliànchùlánzhōucuīzhíshǒuxiāngkànlèiyǎnjìngníngniànqiānyānǎichénchénchǔtiānkuò
duōqíngshāngbiégèngkānlěngluòqīngqiūjiéjīnxiāojiǔxǐngchùyángliǔànxiǎofēngcányuèjīngniányīngshìliángchénhǎojǐngshè便biànzòngyǒuqiānzhǒngfēngqínggèngrénshuō?(hǎojǐngzuòměijǐng

wénzhùshì

wén
qiūchándejiàoshēngliángérbàngwǎnshífēnmiànduìzhezhǎngtíngzhòugāngtíngzàijīngdōujiāowàishèzhàngjiànxíngquèméiyǒuchàngyǐndexīnzhèngzàishědeshíhòuchuánshàngderéncuīzhechūzheduìfāngdeshǒuhánzhelèiduìshìgěngyàndeshuōchūhuàláixiǎngdàozhèyáoyuǎnqiānyānmiǎomángbàngwǎndeyúnlóngzhàozhetiānkōngshēnhòu广guǎngkuòzhījǐntóu
láiduōqíngderénzǒngshìwèibiéérshānggǎngèngkuàngshìzàizhèlěngqīngliángdeqiūtiānshuízhījīnjiǔxǐngshíshēnzàichùshìzhǐyǒuyángliǔànbiānmiànduìdechénfēngmíngdecányuèlezhèzhǎngniánxiāngbiéliàoxiǎng使shǐdàohǎotiānhǎofēngjǐngtóngshè使shǐyǒumǎndeqíngyòuzàitóngshuíshuōne??

zhùshì
zhǎngtíngdàizàijiāotōngyàodàobiānměishíxiūjiànzuòzhǎngtínggōngxíngrénxiūyòuchēngshízhǎngtíng”。kàojìnchéngshìdezhǎngtíngwǎngwǎngshìrénsòngbiédefāng
qièliáng
zhòuměngdezhèn
dōuménguódōuzhīménzhèdàizhǐběisòngdeshǒudōubiànjīngjīnnánkāifēng)。
zhàngyǐnzàijiāowàishèzhàngjiànxíng
méiyǒuqíng
lánzhōudàichuánshuōbāncénglánshùwèizhōunáncháoliángrènfǎngshù》。zhèyòngzuòduìchuándeměichēng
nínghóulónggěngsāichūdeyàngzi
zhòngbiǎoshìxíngchéngyáoyuǎn
ǎibàngwǎndeyún
chénchénshēnhòudeyàngzi
chǔtiānzhǐnánfāngchǔdetiānkōng
ǎichénchénchǔtiānkuòbàngwǎndeyúnlóngzhàozhenántiānshēnhòu广guǎngkuòzhījǐntóu
jīnxiāojīn
jīngniánniánnián
zòng使shǐfēngqíngqíngnánxiāngàizhīqíngshēnqíngqíngzuòliú”。
gèngzuòdài”。


shǎng

 《línlíngshìliǔyǒngzhemíngdedàibiǎozuòzhèshǒushìrénzàishìshījīngdōubiànjīngjīnnánkāifēngshíxiěde,shìbiǎoxiànjiāngliúluògǎnshòuzhōnghěnyǒudàibiǎoxìngdepiānzhèshǒuxiěqíngbié,dàoleqíngjǐngjiāoróngdeshùjìngjièdezhǔyàonèiróngshìlěngluòliángdeqiūjǐngzuòwèichèntuōláibiǎoqíngrénnánshědeqínghuàndeshīliànréndebiéliǎngzhǒngtòngjiāozhīzài,使shǐréngèngjiāgǎndàoqiándeàndànmiǎománg

 quánfēnshàngxiàliǎngquè

 shàngquèzhǔyàoxiěduìliànrénjiànxíngshínánfēnnánshědebiéqíng

 shǒuhánchánqièduìzhǎngtíngwǎnzhòuchūxiēsānxiěhuánjìngdiǎnchūbiéshídejiéshìxiāolěngdeqiūtiāndiǎnshìbiànjīngchéngwàidezhǎngtíngshíjiānshìhòuyīnlěngdehuánghūnránérrénbìngméiyǒuchúnguānránjǐngérshìtōngguòjǐngdemiáoxiěfēnwéidexuànrǎnróngqíngjǐngànbiéshídāngqiūjǐngxiāoqiězhítiānwǎnyīnchénérzhòupāngtuózhīhòuzhīhánchánqièrénsuǒjiànsuǒwénchùliángjiāzhīdāngzhōngduìzhǎngtíngwǎnjiégòushìèrdùncuòtūnyànzhīzhìgèngzhǔnquèchuánlezhèzhǒngliángkuàngwèi

 hòuliǎngzhōngdōuménzhàngyǐnshìxiěbiédeqíngxíngzàijīngchéngménwàishèzhàngyànyǐnànshìshīqiěyòugēnliànrénfēnshǒu。“”,zhǐchūtóuyǒujiǎnduànháiluàndexiěchūlerěnbiééryòunéngbiéde。“liúliànchùlánzhōucuī”。zhèngzàinánfēnnánshězhīchuánjiāyòuzhènzhèncuī”。tòulexiànshídeqíngrénnèixīndetòng

 “zhíshǒuxiāngkànlèiyǎnjìngníng。”shìbiédeqíngjǐngduìqíngrénjǐnjǐnzheshǒulèiyǎnxiāngduìshuíshuōchūhuàláizhèliǎngbēitòngjuànliànéryòunàidexīnqíngxiělínjǐnzhìduìqíngrénshāngxīnshīzhīzhuàngyuèránzhǐshàngzhèshìbáimiáoshǒusuǒwèiqiúérzhìmián”。

 “niànqiānyānǎichénchénchǔtiānkuò。”xiěbiéhòuniàndexiǎngzhōngzhǔréngōngdeàndànxīnqínggěitiānróngshuǐshàngleyīnyǐngniàngàozhěxiàmiànxiějǐngshìxiǎngxiàngde。“shìyuèyuèyuǎndezhèèryònghǎoyuànéryòubāohánlerénxiànchǔzhǐyàolánzhōudìngkāixíngjiùhuìyuèyuèyuǎnérqiěshàngǎishēnchényānqiānzuìhòupiàodào广guǎngkuòbiāndenánfāngchóuzhīshēnbiéhènzhīyánbiǎocóngdejiégòukàn,zhèliǎngyóushàngquèshíxiězhuǎnxiàngxiàquèxiěyǒuchéngshàngxiàdezuòyòng

 xiàquèzhezhòngxiěxiǎngxiàngzhōngbiéhòudechǔqíngjǐng

 xiàpiàndàngkāixiānzuòfànlùncóngbiéshuōdàobānchūtiáorénshēngzhé:“duōqíngshāngbié”。wèishāngbiébìngshǐjiērán。“liǎngcóngbiéshūdexiànxiàngchūshēngwèibiàn广guǎngfàndexiànxiàngkuòlededànjiēzhegèngkānlěngluòqīngqiūjiéqiángdiàochángrénrénchéngshòudetònggèngduōgèngshénjiāngyānzàibiézhōngshuō:“ànránxiāohúnzhěwéibiéér!”zuòzhěrénzhèzhǒnggǎnshòurónghuàzàidezhōngérqiěcéngcéngjiāchuàngzàochūxīn

 “jīnxiāojiǔxǐngchùyángliǔànxiǎofēngcányuè。”zhèshìxiějiǔxǐnghòudexīnjìngshìpiāojiāngdegǎnshòuzhèliǎngmiàojiùmiàozàiyòngjǐngxiěqíngzhēnzhèngzuòdàojǐngqíng”。“liǔ”、“liúxiéyīnxiěnánliúdeqíngxiǎofēnglěngxiěbiéhòudehánxīncányuèsuìxiěhòunányuánzhīzhèjǐngjiāngrénchǔchóuchàngyōushāngdegǎnqíngbiǎoxiànshífēnchōngfēnzhēnqiè,chuàngzàochūzhǒngyǒudejìngnánguàiwèirénchēngdàochéngwèimíng

 zàicónghòuzhǎngyuǎnshèxiǎng:“jīngniányīngshìliángchénhǎojǐngshè便biànzòngyǒuqiānzhǒngfēngqíng,gèngrénshuō?”zhègèngshēncéngtuīxiǎngbiéhòucǎnchénghuāndejìngkuànghòumànzhǎngdezizěnmeāiguònezòngyǒuliángchénhǎojǐngděngshèyīnwèizàiméiyǒuxīnàideréngòngshǎngzài退tuì便biànduìzheměijǐngnéngchǎnshēngxiēgǎnshòudànyòunéngxiàngshuíshuōnezǒngzhīqièdōuxìngzhìlezhèréndeniànzhīqíngshānggǎnzhīhuàdàolezhìwēizhìjǐnzhìdechuánchūguānqièdexīnqíngjiéyòngwènxíngshìgǎnqíngxiǎngèngqiángliè

 《línlíngquánwéiràoshāngbiéérgòuxiānxiěbiézhīqiánzhòngzàigōulēihuánjìngxiěbiéshízhòngzàimiáoxiěqíngtàizàixiěbiéhòuxiǎngxiàngzàihuàxīnlùngōulēihuánjìngmiáoxiěqíngtàixiǎngxiàngwèiláiréndōuzhùleqiánhòuzhàoyīngshíxiāngshēngzuòdàocéngcéngshēnjǐnqíngmiáohuìqíngjǐngjiāoróngláixíngyúnliúshuǐdiēdàngzhōngjiànhénzhèshǒudeqíngdiàoyīnxiězhēnqíngshígǎnérxiǎntàishānggǎntàichéndànquèjiāngréndexīnqíngshīàiqíngdetònghuàdewèishēngdòngwǎngjīnláiyǒubiézhīderénmenzàidàozhèshǒulínlíngshídōuhuìchǎnshēngqiánglièdegòngmíng


chuàngzuòbèijǐng

 liǔyǒngyīnzuòrénzōngshìsuǒxīnzhōngshīyōufènchángliúliánqínlóuchǔguǎnwèilíngzhuànxiězidāngwèiliǔyǒngcóngbiànjīngnánxiàshíwèiliànréndebiézhīzuò


liǔyǒng

 liǔyǒng,(yuē987niányuē1053niánběisòngzhemíngrénwǎnyuēpàidàibiǎorénhànchóngānjīnjiànshānrényuánmíngsānbiànjǐngzhuānghòugǎimíngyǒngqīngpáixíngyòuchēngliǔsòngrénzōngcháojìnshìguānzhìtúntiányuánwàilángshìchēngliǔtúntiánchēngfèngzhǐtiánliǔsānbiàn”,shēngjīngzuòbìngbáiqīngxiāngduōmiáohuìchéngshìfēngguāngshēnghuóyóuzhǎngshūxiěxíngzhīqíngchuàngzuòmànduōhuàqíngjǐngjiāoróngyántōngyīnxiéwǎnzàidāngshíliúchuán广guǎngfànrénchēngfányǒujǐngshuǐyǐnchùjiēnéngliǔ”,wǎnyuēpàizuìdàibiǎoxìngderénzhīduìsòngdezhǎnyǒuzhòngyǐngxiǎngdàibiǎozuòlínlíng》《shēnggānzhōu》。


免费下载:微信扫码关注网站官方公众号【中小学趣味数学 qwshuxue
趣味数学二维码
1、回复 “101”免费领取《【小学奥数】学er思内部题库word可打印
2、回复 “102”免费领取《【记忆力教程】快速高效学习教程
3、回复 “103”免费领取《一分钟速算教程
4、回复 “104”免费领取《Top 32经典英文启蒙绘本PDF+MP3
5、回复 “105”免费领取《儿童英语绘本195本【PDF版】
6、回复 “106、107、108”免费领取《更多神秘礼物……
版权说明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.allfloor.org/33884.html

发表评论

评论列表(0人评论 , 137人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...

小学趣味数学题及答案_教案「免费下载」_小故事-阿尔法趣味数学网

http://www.allfloor.org/

|

Powered By Z-BlogPHP 阿尔法趣味数学网

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

www.allfloor.org